22.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/44


Žaloba podaná dne 23. června 2016 – Paice v. EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE)

(Věc T-328/16)

(2016/C 305/60)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Ian Paice (Londýn, Spojené království) (zástupci: M. Engelman, Barrister a J. Stephenson, Solicitor)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Spojené státy)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Další účastník v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „DEEP PURPLE“ – Přihláška č. 11 772 721

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 21. března, ve věci R 736/2015-5.

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v jakém to bude považovat za odůvodněné, jmenovitě, aby zamítl ochrannou známku jako celek ve vztahu ke zboží a službám, pro které byla přihlášena;

uložil EUIPO náhradu žalobcových nákladů vzniklých v tomto řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009.