29.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 317/14


Kutse (teadusasutustele väljendada huvi osalemise vastu CARIFORUMi-EÜ ühises nõuandekomitees vastavalt nõukogu otsusele ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepinguga ette nähtud CARIFORUMi-EÜ nõuandekomitees osalemist ja EÜ poolel asuvate organisatsioonide esindajate valimist käsitleva ühenduse seisukoha kohta) parandused

( Euroopa Liidu Teataja C 312, 25. oktoober 2011 )

2011/C 317/08

Leheküljel 10 punktis 1

asendatakse

„1.

Teadusasutusi kutsutakse väljendama huvi kuulumise vastu nende organisatsioonide nimekirja, kes osalevad CARIFORUMi-EÜ nõuandekomitees (edaspidi „komitee”). Nimekiri on avatud kõigile teadusasutustele, sh sõltumatutele uurimisasutustele, kes täidavad nõukogu 16. novembri 2009. aasta otsuses sätestatud tingimusi (vt lisa).”

järgmisega:

„1.

Teadusasutusi kutsutakse väljendama huvi kuulumise vastu nende organisatsioonide nimekirja, kes osalevad CARIFORUMi-EÜ nõuandekomitees (edaspidi „komitee”). Nimekiri on avatud kõigile teadusasutustele, sh sõltumatutele uurimisasutustele, kes täidavad nõukogu 16. novembri 2009. aasta otsuses 2010/207/EÜ (ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepinguga ette nähtud CARIFORUMi-EÜ nõuandekomitees osalemist ja EÜ poolel asuvate organisatsioonide esindajate valimist käsitleva ühenduse seisukoha kohta) (1) sätestatud tingimusi.

Leheküljel 10 punktis 5

asendatakse

„5.

Kõik taotlused nimekirja lisamiseks tuleb teha, kasutades veebilehel http://spportal/cariforum-eu saadaolevat registreerimisvormi, mis tuleb esitada hiljemalt 1. detsembriks 2011 kella 19.00-ks (Brüsseli aja järgi).”

järgmisega:

„5.

Kõik taotlused nimekirja lisamiseks tuleb teha, kasutades veebilehel http://portal2.eesc.europa.eu/cariforum-eu saadaolevat registreerimisvormi, mis tuleb esitada hiljemalt 15. detsembriks 2011 kella 19.00-ks (Brüsseli aja järgi).”


(1)  ELT L 88, 8.4.2010, lk 23.”