Parter
Domskäl
Beslut om rättegångskostnader
Domslut

Parter

I mål C-47/01,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av G. Valero Jordana, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Spanien, företrätt av S. Ortiz Vaamonde, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4.1 och 11 i rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (EGT L 243, s. 31) genom att inte utarbeta den plan, det utkast och den sammanfattning av förteckningar som föreskrivs i dessa artiklar, eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om dessa åtgärder,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden S. von Bahr samt domarna D.A.O. Edward och A. La Pergola (referent),

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 6 juni 2002 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl

1 Europeiska gemenskapernas kommission har, genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 5 februari 2001, med stöd av artikel 226 EG väckt talan om fastställelse av att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4.1 och 11 i rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (EGT L 243, s. 31, nedan kallat direktivet) genom att inte utarbeta den plan, det utkast och den sammanfattning av förteckningar som föreskrivs i dessa artiklar, eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om dessa åtgärder.

2 Artikel 1 i direktivet har följande lydelse:

"Detta direktiv syftar till en tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kontrollerat bortskaffande av PCB, dekontaminering eller bortskaffande av utrustning som innehåller PCB och/eller bortskaffandet av använd PCB, med sikte på ett fullständigt sådant bortskaffande på grundval av bestämmelserna i detta direktiv."

3 I artikel 4.1 i direktivet föreskrivs följande:

"För att uppfylla artikel 3 skall medlemsstaterna se till att förteckningar upprättas över utrustning som innehåller mer än 5 dm3 PCB och till kommissionen skicka en sammanfattning av dessa förteckningar senast tre år efter det att detta direktiv har antagits. Vad gäller elektriska kondensatorer skall gränsvärdet 5 dm3 anses omfatta summan av de olika delar som ingår i en fullständig enhet."

4 I artikel 11 i direktivet föreskrivs följande:

"1. Inom tre år efter det att detta direktiv antagits skall medlemsstaterna utarbeta

- en plan för dekontaminering och/eller bortskaffande av förtecknad utrustning och av den PCB som den innehåller,

- ett utkast rörande insamling och senare bortskaffande av sådan utrustning över vilken förteckning inte upprättas i enlighet med artikel 4.1 och som avses i artikel 6.3.

2. Medlemsstaterna skall omgående underrätta kommissionen om dessa planer och utkast."

5 Direktivet trädde enligt artikel 13.1 i kraft samma dag som det antogs, det vill säga den 16 september 1996.

6 Eftersom kommissionen ansåg att Konungariket Spanien inte hade underrättat den om de åtgärder som medlemsstaten hade vidtagit för att följa artiklarna 4 och 11 i direktivet vid utgången av den frist som föreskrivs i dessa bestämmelser, anmodade kommissionen Konungariket Spanien, genom skrivelse av den 11 april 2000, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 226 EG, att inkomma med yttrande i frågan inom två månader.

7 Som svar på denna skrivelse informerade Konungariket Spanien genom skrivelse av den 20 juni 2000 kommissionen om att utkast till förteckningar, planer för dekontaminering och bortskaffande samt för insamling och bortskaffande hade utarbetats. Genom skrivelser av den 14 och den 22 augusti samt den 12 september 2000 sände de spanska myndigheterna till kommissionen en kopia av utkastet till en nationell plan för dekontaminering och bortskaffande av såväl PCB och PCT som utrustning innehållande dessa substanser.

8 Kommissionen ansåg att de uppgifter som Konungariket Spanien hade lämnat visade att medlemsstaten ännu inte hade uppfyllt de skyldigheter som följer av artiklarna 4.1 och 11 i direktivet och riktade därför den 18 september 2000 ett motiverat yttrande till Konungariket Spanien i vilket denna stat uppmanades att inom två månader från delgivningen vidta nödvändiga åtgärder för att efterkomma yttrandet.

9 De spanska myndigheterna besvarade det motiverade yttrandet genom skrivelse av den 6 november 2000 och bifogade därvid en kopia av det meddelande varigenom allmänheten informerades om beslutet i fråga om den nationella planen för dekontaminering och bortskaffande av PCB- och PCT-avfall samt utrustning som innehåller dessa substanser, som fattats av generaldirektören ansvarig för miljökvalitet och miljöutvärdering vid miljöministeriet .

10 Eftersom kommissionen ansåg att Konungariket Spanien inte hade uppfyllt sina skyldigheter enligt direktivet, väckte den förevarande talan.

11 Kommissionen har i ansökan gjort gällande att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet, eftersom Konungariket Spanien inte inom den föreskrivna fristen har utarbetat och/eller underrättat kommissionen om vare sig den sammanfattning av förteckningar eller den plan eller det utkast som föreskrivs i artiklarna 4.1 och 11 i nämnda direktiv.

12 Konungariket Spanien har i sitt svaromål bestridit de påstådda överträdelserna. Konungariket Spanien har anfört att en nationell plan för dekontaminering och bortskaffande av PCB, PCT och utrustning som innehåller dessa substanser antagits och offentliggjorts i Boletín Oficial del Estado av den 18 april 2001, i enlighet med föreskrifterna i det kungliga dekretet nr 1378/99 av den 27 augusti 1999 (BOE nr 206 av den 28 augusti 1999, s. 31911) genom vilket direktivet införlivas med nationell rätt. Kommissionen har därefter underrättats om denna plan.

13 Kommissionen har i sin replik anfört att antagandet av denna nationella plan inte kan undanröja fördragsbrottet, eftersom den antogs efter utgången av den frist som hade fastställts i det motiverade yttrandet och till och med efter det att talan hade väckts. I andra hand har kommissionen gjort gällande att planen inte uppfyller de krav som ställs i direktivet.

14 Spanien har i sin duplik tillbakavisat kommissionens påståenden vad gäller den nationella planens innehåll och har, med hänvisning till överväganden av teknisk art, gjort gällande att planens innehåll överensstämmer med direktivets krav.

15 Domstolen erinrar i detta hänseende om att förekomsten av ett fördragsbrott enligt fast rättspraxis skall bedömas mot bakgrund av den situation som rådde i medlemsstaten vid utgången av den frist som har angivits i det motiverade yttrandet och att domstolen inte skall beakta senare förändringar (se bland annat dom av den 6 december 2001 i mål C-148/00, kommissionen mot Italien, REG 2001, s. I-9823, punkt 7, och av den 16 maj 2002 i mål C-372/01, kommissionen mot Luxemburg, REG 2002, s. I-0000, punkt 7).

16 Det är emellertid ostridigt att den nationella planen för dekontaminering och bortskaffande av PCB, PCT och utrustning som innehåller dessa substanser antogs, offentliggjordes samt delgavs kommissionen efter utgången av den tvåmånadersfrist som hade fastställts i det motiverade yttrandet.

17 Mot denna bakgrund skall kommissionens talan anses välgrundad.

18 Det skall följaktligen fastställas att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4.1 och 11 i direktivet genom att inte inom den föreskrivna fristen utarbeta en sammanfattning av förteckningar över utrustning som innehåller mer än 5 dm3 PCB, en plan för dekontaminering och/eller bortskaffande av förtecknad utrustning och av den PCB som den innehåller samt ett utkast rörande insamling och senare bortskaffande av sådan utrustning över vilken någon förteckning inte upprättats i enlighet med nämnda artiklar i direktivet.

Beslut om rättegångskostnader

Rättegångskostnader

19 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Konungariket Spanien skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Spanien har tappat målet skall kommissionens yrkande bifallas.

Domslut

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4.1 och 11 i rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) genom att inte inom den föreskrivna fristen utarbeta en sammanfattning av förteckningar över utrustning som innehåller mer än 5 dm3 PCB, en plan för dekontaminering och/eller bortskaffande av förtecknad utrustning och av den PCB som den innehåller samt ett utkast rörande insamling och senare bortskaffande av sådan utrustning över vilken någon förteckning inte upprättats i enlighet med nämnda artiklar i direktivet.

2) Konungariket Spanien skall ersätta rättegångskostnaderna.