Asianosaiset
Tuomion perustelut
Päätökset oikeudenkäyntikuluista
Päätöksen päätösosa

Asianosaiset

Asiassa C-47/01,

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään G. Valero Jordana, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

Espanjan kuningaskunta, asiamiehenään S. Ortiz Vaamonde, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) 16 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/59/EY (EYVL L 243, s. 31) 4 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole laatinut tai ainakaan ilmoittanut komissiolle tämän direktiivin kyseisissä säännöksissä tarkoitettua suunnitelmaa, pääpiirteittäistä suunnitelmaa ja yhteenvetoa inventaarioluettelosta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

(neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. von Bahr sekä tuomarit D. A. O. Edward ja A. La Pergola (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: F. G. Jacobs,

kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon esittelevän tuomarin kertomuksen,

kuultuaan julkisasiamiehen 6.6.2002 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Tuomion perustelut

1 Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY 226 artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 5.2.2001 ja jossa yhteisöjen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) 16 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/59/EY (EYVL L 243, s. 31; jäljempänä direktiivi) 4 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole laatinut tai ainakaan ilmoittanut komissiolle tämän direktiivin kyseisissä säännöksissä tarkoitettua suunnitelmaa, pääpiirteittäistä suunnitelmaa ja yhteenvetoa inventaarioluettelosta.

2 Direktiivin 1 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Tämän direktiivin päämääränä on jäsenvaltioiden PCB:n valvottua käsittelyä, PCB:tä sisältävien laitteiden puhdistamista tai käsittelyä ja/tai käytetyn PCB:n käsittelyä koskevan lainsäädännön lähentäminen, jotta ne voitaisiin tehdä kokonaan vaarattomiksi tämän direktiivin säännösten perusteella."

3 Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Jäsenvaltioiden on varmistettava 3 artiklan noudattamiseksi, että inventaariot tehdään laitteista, joiden PCB-määrät ylittävät 5 dm3, ja niiden on toimitettava komissiolle yhteenveto tällaisesta inventaarioluettelosta kolmen vuoden kuluessa tämän direktiivin antamisesta. Voimakondensaattorien osalta 5 dm3:n taso käsittää koko yhdistelmän kaikki erilliset elementit."

4 Direktiivin 11 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Jäsenvaltioiden on kolmen vuoden kuluessa tämän direktiivin antamisesta laadittava:

- suunnitelmat inventaarioluettelossa olevien laitteiden ja niiden sisältämän PCB:n puhdistamiseksi ja/tai käsittelemiseksi

- pääpiirteittäinen suunnitelma 4 artiklan 1 kohdan mukaiseen inventaarioluetteloon kuulumattomien 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen laitteiden keräämiseksi ja myöhemmäksi käsittelemiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä suunnitelmista ja pääpiirteittäisistä suunnitelmista komissiolle viipymättä."

5 Direktiivi tuli sen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti voimaan sen antamispäivänä eli 16.9.1996.

6 Koska komissio katsoi, että Espanjan kuningaskunta ei ollut ilmoittanut sille direktiivin 4 ja 11 artiklan noudattamiseksi toteuttamiaan toimenpiteitä näissä säännöksissä vahvistetun määräajan päättyessä, se toimitti Espanjan kuningaskunnalle 11.4.2000 päivätyllä kirjeellä EY 226 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti virallisen huomautuksen, jossa tätä kehotettiin esittämään asiaa koskevat huomautuksensa kahden kuukauden määräajassa.

7 Vastauksena tähän kirjeeseen Espanjan kuningaskunta ilmoitti komissiolle 20.6.2000 päivätyllä kirjeellä, että luonnokset inventaarioluettelosta ja puhdistamista ja käsittelemistä sekä keräämistä ja käsittelemistä koskevista suunnitelmista oli laadittu. Espanjan viranomaiset toimittivat komissiolle 14.8. ja 22.8. sekä 12.9.2000 päivätyillä kirjeillä jäljennöksen sekä PCB:n ja PCT:n että näitä aineita sisältävien laitteiden puhdistamista ja käsittelemistä koskevasta kansallisesta suunnitelmaluonnoksesta.

8 Koska komissio katsoi, että Espanjan kuningaskunnan toimittamat tiedot osoittivat, että tämä ei ollut vielä täyttänyt direktiivin 4 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan mukaisia velvoitteita, se toimitti 18.9.2000 virallisen huomautuksen, jossa Espanjan kuningaskuntaa kehotettiin toteuttamaan tämän lausunnon noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kahden kuukauden kuluessa sen tiedoksiannosta.

9 Espanjan viranomaiset vastasivat kyseiseen lausuntoon 6.11.2000 päivätyllä kirjeellä, johon oli liitetty jäljennös lausunnosta, jolla ympäristöministeriön ympäristön laadusta ja arvioinnista vastaavan pääosaston päätös, joka koski kansallista suunnitelmaa PCB- ja PCT-päästöjen sekä näitä aineita sisältävien laitteiden puhdistamiseksi ja käsittelemiseksi, alistettiin julkisesti kuultavaksi.

10 Koska komissio katsoi, että Espanjan kuningaskunta ei ollut täyttänyt direktiivin mukaisia velvoitteitaan, se päätti nostaa tämän kanteen.

11 Kannekirjelmässään komissio väittää, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole laatinut ja/tai ilmoittanut säädetyssä määräajassa direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitettua yhteenvetoa inventaarioluettelosta, suunnitelmaa ja pääpiirteittäistä suunnitelmaa.

12 Espanjan kuningaskunta kiistää vastineessaan väitetyn jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen. Se väittää, että kansallinen suunnitelma PCB:n, PCT:n ja niitä sisältävien laitteiden puhdistamiseksi ja käsittelemiseksi on hyväksytty ja julkaistu Boletin Oficial del Estadossa 18.4.2001, kuten direktiivin osaksi kansallista oikeusjärjestystä saattavassa 27.8.1999 annetussa kuninkaan asetuksessa 1378/99 (BOE nro 206, 28.8.1999, s. 31911) säädettiin. Kyseinen suunnitelma myös ilmoitettiin sittemmin komissiolle.

13 Komissio väittää vastauksessaan, että kyseisellä kansallisella suunnitelmalla ei korjata väitettyä jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä, koska se hyväksyttiin perustellussa lausunnossa säädetyn määräajan päätyttyä ja jopa kanteen nostamisen jälkeen. Se väittää toissijaisesti, että kyseisen suunnitelman sisältö ei ole direktiivin vaatimusten mukainen.

14 Espanja kiistää vastauksessaan kansallisen suunnitelman sisältöä koskevat komission väitteet ja väittää teknisiin seikkoihin vedoten, että kyseinen sisältö on direktiivissä säädettyjen edellytysten mukainen.

15 Tämän osalta on muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan arvioitaessa sitä, onko jäsenvaltio jättänyt noudattamatta jäsenyysvelvoitteitaan, on otettava huomioon jäsenvaltion tilanne sellaisena kuin se oli perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä, eikä yhteisöjen tuomioistuin ei voi ottaa huomioon tämän jälkeen tapahtuneita muutoksia (ks. mm. asia C-148/00, komissio v. Italia, tuomio 6.12.2001, Kok. 2001, s. I-9823, 7 kohta ja asia C-372/01, komissio v. Luxemburg, tuomio 16.5.2002, 7 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

16 On kiistatonta, että kansallinen suunnitelma PCB:n, PCT:n ja niitä sisältävien laitteiden puhdistamiseksi ja käsittelemiseksi hyväksyttiin, julkaistiin ja toimitettiin komissiolle perustellussa lausunnossa asetetun kahden kuukauden määräajan päätyttyä.

17 Tämän vuoksi on katsottava, että komission nostama kanne on perusteltu.

18 Näin ollen on todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole laatinut säädetyssä määräajassa yhteenvetoa inventaarioluettelosta laitteista, joiden PCB-määrät ylittävät 5 dm3, suunnitelmaa inventaarioluettelossa olevien laitteiden ja niiden sisältämän PCB:n puhdistamiseksi ja/tai käsittelemiseksi eikä pääpiirteittäistä suunnitelmaa direktiivin 4 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan mukaiseen inventaarioluetteloon kuulumattomien laitteiden keräämiseksi ja myöhemmäksi käsittelemiseksi.

Päätökset oikeudenkäyntikuluista

Oikeudenkäyntikulut

19 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska komissio on vaatinut Espanjan kuningaskunnan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska tämä on hävinnyt asian, Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Päätöksen päätösosa

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) 16 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/59/EY 4 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole laatinut säädetyssä määräajassa yhteenvetoa inventaarioluettelosta laitteista, joiden PCB-määrät ylittävät 5 dm3, suunnitelmaa inventaarioluettelossa olevien laitteiden ja niiden sisältämän PCB:n puhdistamiseksi ja/tai käsittelemiseksi eikä pääpiirteittäistä suunnitelmaa direktiivin 4 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan mukaiseen inventaarioluetteloon kuulumattomien laitteiden keräämiseksi ja myöhemmäksi käsittelemiseksi.

2) Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.