2008R0657 — RO — 11.10.2011 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 657/2008 AL COMISIEI

din 10 iulie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare

(JO L 183, 11.7.2008, p.17)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 966/2009 AL COMISIEI din 15 octombrie 2009

  L 271

10

16.10.2009

►M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 996/2011 AL COMISIEI din 7 octombrie 2011

  L 264

25

8.10.2011


rectificat prin

 C1

Rectificare, JO L 171, 1.7.2009, p. 48  (657/2008)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 657/2008 AL COMISIEI

din 10 iulie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlareCOMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) ( 1 ), în special articolul 102 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2707/2000 al Comisiei din 11 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare ( 2 ) a fost modificat substanțial de mai multe ori ( 3 ). Având în vedere că sunt necesare noi modificări, respectivul regulament ar trebui abrogat și înlocuit cu un nou regulament, în interesul clarității și al raționalității.

(2)

Ajutoarele pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor ar trebui să fie disponibile pentru grădinițe, alte instituții preșcolare, școli primare și gimnaziale. În interesul combaterii obezității și pentru a furniza copiilor produse lactate sănătoase, aceste categorii de instituții școlare ar trebui tratate în mod egal și ar trebui să aibă acces la schema de ajutoare. Pentru a simplifica gestionarea schemei, ar trebui exclus consumul de către elevi pe durata șederii în tabere școlare de vacanță.

(3)

Pentru a clarifica aplicarea schemei de ajutoare, ar trebui să se sublinieze faptul că elevii ar trebui să beneficieze de ajutoare numai în zilele de școală. În plus, numărul total de zile de școală, excluzând vacanțele, ar trebui confirmat de către autoritățile școlare sau de către instituțiile școlare ale fiecărui stat membru.

(4)

Experiența a arătat că utilizarea produselor lactate subvenționate la prepararea meselor pentru elevi este dificil de monitorizat. În plus, acesta nu este un mod eficient de a atinge scopul educațional al schemei. Prin urmare, prepararea meselor ar trebui restricționată în consecință.

(5)

Pentru a ține seama de obiceiurile diferite de consum al laptelui și al anumitor produse lactate în Comunitate și pentru a răspunde tendințelor actuale privind sănătatea și nutriția, lista produselor eligibile ar trebui extinsă și simplificată, lăsând, în același timp, statelor membre posibilitatea de a determina propria lor gamă de produse, conformă cu respectiva listă.

(6)

Pentru a garanta faptul că produsele eligibile pentru ajutoare asigură un nivel înalt de protecție a sănătății, respectivele produse ar trebui preparate în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare ( 4 ) și ar trebui să poarte marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamenului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală ( 5 ).

(7)

În scopul gestionării și al supravegherii schemei de ajutoare, ar trebui stabilită o procedură de autorizare a solicitanților.

(8)

Valoarea ajutoarelor pentru diferitele produse eligibile ar trebui determinată ținând seama de valoarea ajutorului pentru lapte, prevăzută la articolul 102 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și de corespondențele tehnice dintre produse.

(9)

În ceea ce privește plata ajutoarelor, ar trebui specificate cerințele care trebuie îndeplinite de către solicitanți și ar trebui stabilite normele privind depunerea cererilor, privind controalele care trebuie efectuate și sancțiunile care trebuie aplicate de către autoritățile competente, precum și privind procedura de plată.

(10)

În conformitate cu articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cantitatea maximă zilnică pentru un elev pentru care se pot acorda ajutoare este de 0,25 litri echivalent lapte. Ar trebui specificate echivalențele dintre lapte și celelalte produse.

(11)

Statele membre ar trebui să stabilească norme de supraveghere a schemei de ajutoare pentru a garanta reflectarea corectă a valorii ajutoarelor în prețul plătit de beneficiari, precum și nedeturnarea produselor subvenționate de la destinația prevăzută.

(12)

Pentru a proteja interesele financiare ale Comunității, ar trebui adoptate măsuri adecvate de control pentru combaterea neregulilor și a fraudei. Aceste măsuri de control ar trebui să presupună verificări administrative complete, la care să se adauge controale la fața locului. Ar trebui specificate domeniul de aplicare, conținutul, calendarul și modul de raportare ale respectivelor măsuri pentru a asigura o abordare echitabilă și uniformă de către statele membre, ținând seama că acestea au moduri diferite de implementare a schemelor de ajutoare. Pe lângă aceasta, sumele necuvenite plătite ar trebui recuperate și ar trebui stabilite sancțiuni pentru a preveni un comportament fraudulos din partea solicitanților.

(13)

Pentru a simplifica sarcina administrativă a statelor membre, calculul cantității maxime care poate fi subvenționată prin ajutoare ar trebui efectuat pe baza numărului de elevi care au o frecvență regulată, conform evidențelor solicitantului.

(14)

Experiența a arătat că beneficiarii nu au cunoștințe suficiente privind rolul Uniunii Europene în programul de distribuire a laptelui în școli. Prin urmare, rolul Uniunii Europene în subvenționarea programului ar trebui indicat clar în fiecare instituție școlară care participă la programul de distribuire a laptelui în școli.

(15)

Anumite informații privind programul de distribuire a laptelui în școli ar trebui transmise în fiecare an Comisiei, în scopul monitorizării programului.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare (denumite în continuare „ajutorul”), în conformitate cu articolul 102 din respectivul regulament.

Articolul 2

Beneficiarii

Beneficiarii ajutorului sunt elevii care frecventează regulat o instituție școlară aparținând uneia dintre următoarele categorii: grădinițe sau alte instituții de învățământ preșcolar, școli primare și gimnaziale, administrate sau recunoscute de autoritatea competentă a statului membru.

Articolul 3

Produsele eligibile

(1)  Statele membre pot plăti ajutorul pentru produsele eligibile menționate în anexa I. Statele membre pot aplica standarde mai stricte în ceea ce privește respectarea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele eligibile specificate în anexa I.

(2)  În departamentele franceze de peste mări, laptele cu aromă de ciocolată sau cu alte arome, menționat în anexa I, poate fi lapte reconstituit.

(3)  Statele membre pot autoriza adiționarea a maximum 5 mg de fluor per kilogram la produsele din categoria I.

(4)  Ajutorul se acordă pentru produsele menționate în anexa I la prezentul regulament numai dacă acestea respectă cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004, în special cerințele privind prepararea într-o unitate autorizată, precum și cele privind marcajul de identificare specificat în secțiunea I a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 4

Cuantumul ajutorului

(1)  Cuantumurile ajutorului sunt stabilite în anexa II.

(2)  În cazul modificării unui cuantum exprimat în euro, se aplică suma valabilă în prima zi a lunii pentru toate cantitățile furnizate în luna respectivă.

(3)  În cazul în care cantitățile furnizate sunt exprimate în litri, se aplică un coeficient de 1,03 pentru conversia în kilograme.

Articolul 5

Cantitatea maximă care poate fi subvenționată

(1)  Statele membre verifică faptul că nu se depășește cantitatea maximă de 0,25 litri prevăzută la articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, ținând seama de numărul de zile de școală și de numărul de elevi cu frecvență regulată în timpul perioadei la care se referă o cerere de ajutor, precum și de coeficientul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din prezentul regualment.

(2)  În cazul produselor din categoriile II-V menționate în anexa I, pentru verificarea prevăzută la alineatul (1), se utilizează următoarele echivalențe:

(a) categoria II: 100 kg = 90 kg de lapte;

(b) categoria III: 100 kg = 300 kg de lapte;

(c) categoria IV: 100 kg = 899 kg de lapte;

(d) categoria V: 100 kg = 765 kg de lapte.

(3)  Ajutorul se acordă beneficiarilor specificați la articolul 2 numai în zilele de școală. Numărul total de zile de școală, excluzând vacanțele, se notifică de către autoritatea școlară sau de către instituția școlară autorității competente a statului membru și, după caz, solicitantului ajutorului. Elevii nu beneficiază de ajutor pe perioada șederii în tabere de vacanță.

(4)  Laptele și produsele lactate utilizate la prepararea meselor nu beneficiază de ajutor.

Cu toate acestea, pot beneficia de ajutor laptele și produsele lactate utilizate la prepararea meselor, care nu implică tratament termic, în incintele instituțiilor școlare. În plus, poate fi permisă încălzirea produselor menționate la categoria I literele (a) și (b) din anexa I.

(5)  În sensul alineatului (4), în vederea diferențierii produselor folosite la prepararea la cald de cele folosite la prepararea la rece și/sau de cele destinate consumului direct, se poate utiliza un coeficient, stabilit pe baza cantităților utilizate în trecut și/sau a rețetelor, aprobat de statul membru.

Articolul 6

Condițiile generale pentru acordarea ajutorului

(1)  O cerere de ajutor este valabilă numai dacă este depusă de un solicitant autorizat în conformitate cu articolele 7, 8 și 9 pentru furnizarea produselor comunitare menționate în anexa I.

(2)  Ajutorul poate fi solicitat de:

(a) o instituție școlară;

(b) o autoritate școlară, pentru produsele distribuite elevilor din aria sa de competență;

(c) furnizorul produselor, în cazul în care statul membru prevede acest lucru;

(d) o organizație care acționează în numele uneia sau al mai multor instituții școlare sau autorități școlare și care este special constituită în acest scop, în cazul în care statul membru prevede acest lucru.

Articolul 7

Autorizarea solicitanților

Solicitanții de ajutor trebuie să fie autorizați în acest sens de către autoritatea competentă a statului membru în care se găsește instituția școlară căreia îi sunt furnizate produsele.

Articolul 8

Condițiile generale pentru autorizare

(1)  Autorizarea este condiționată de următoarele angajamente scrise luate de solicitant față de autoritatea competentă:

(a) să folosească produsele numai pentru consumul, în conformitate cu prezentul regulament, de către elevii din instituția sa școlară sau din instituțiile școlare pentru care urmează să solicite ajutorul;

(b) să returneze orice ajutor necuvenit plătit, pentru cantitățile în cauză, în cazul în care se constată că produsele nu au fost distribuite beneficiarilor stabiliți la articolul 2 sau dacă ajutorul a fost plătit pentru alte cantități decât cele stabilite în conformitate cu articolul 5;

(c) să pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora, documente justificative;

(d) să se supună oricărui control dispus de autoritatea competentă a statului membru, în special în ceea ce privește verificarea înregistrărilor și inspecția fizică.

(2)  Autorizările acordate în conformitate cu articolele 7, 8 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 2707/2000 rămân valabile în sensul prezentului regulament.

Articolul 9

Condițiile specifice pentru autorizarea anumitor solicitanți

În cazul în care unul dintre solicitanții specificați la articolul 6 alineatul (2) literele (c) și (d) solicită un ajutor, acesta trebuie să-și ia un angajament scris, în afara celor prevăzute la articolul 8, de a păstra înregistrări ale numelor și adreselor instituțiilor școlare sau, după caz, ale autorităților școlare, precum și ale produselor și cantităților vândute sau furnizate acestor instituții sau autorități.

Articolul 10

Suspendarea și retragerea autorizării

În cazul în care se constată că un solicitant de ajutor nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolele 8 și 9 sau orice altă obligație prevăzută în prezentul regulament, autorizarea se suspendă pentru o perioadă cuprinsă între o lună și douăsprezece luni sau se retrage, în funcție de gravitatea neregulii.

O astfel de măsură nu se ia în caz de forță majoră sau dacă statul membru constată că neregula nu a fost comisă deliberat sau din neglijență sau dacă respectiva neregulă este de importanță minoră.

În cazul retragerii autorizării, aceasta poate fi din nou acordată, la cererea solicitantului, după o perioadă minimă de șase luni.

Articolul 11

Cererile de plată

(1)  Cererile de plată trebuie să fie întocmite în conformitate cu modalitățile stabilite de autoritatea competentă a statului membru și includ cel puțin următoarele informații:

(a) cantitățile distribuite pe categorii și subcategorii de produse;

(b) denumirea și adresa sau un număr unic de identificare al instituției școlare sau al autorității școlare la care se referă informația de la litera (a).

(2)  Statele membre determină frecvența cererilor. Acestea pot acoperi perioade de la una la șapte luni.

(3)  Cu excepția cazurilor de forță majoră, pentru a fi valabile, cererile de plată a ajutorului trebuie să fie completate corect și depuse până cel târziu în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează după încheierea perioadei la care se referă cererea.

În cazul în care acest termen este depășit cu mai puțin de două luni, ajutorul se plătește totuși, dar cu următoarele reduceri:

(a) 5 %, dacă depășirea este mai mică sau egală cu o lună;

(b) 10 %, dacă depășirea este mai mare de o lună, dar mai mică de două luni.

(4)  Sumele menționate în cererea de plată trebuie să fie probate cu documente puse la dispoziția autorităților competente. Aceste documente trebuie să indice separat prețul fiecărui produs livrat și să fie însoțite de chitanță sau de o dovadă a plății.

Articolul 12

Plata ajutorului

(1)  Fără a aduce atingere articolului 11 alineatul (4), ajutorul se plătește furnizorilor sau organizațiilor prevăzuți la articolul 6 alineatul (2) literele (c) și (d) numai în următoarele condiții:

(a) la prezentarea unei chitanțe pentru cantitățile livrate efectiv; sau

(b) pe baza unui raport întocmit în urma inspecției efectuate de către autoritatea competentă înainte de plata finală a ajutorului, care să ateste îndeplinirea condițiilor de plată; sau

(c) la prezentarea unei dovezi alternative de plată a cantităților livrate în sensul prezentului regulament, în cazul în care statul membru autorizează acest lucru.

(2)  Ajutorul se plătește de către autoritatea competentă în termen de trei luni de la data depunerii cererii corect completate și valabile, menționate la articolul 11, în afară de cazul în care s-au inițiat anchete administrative.

Articolul 13

Plata avansurilor

(1)  Statele membre pot plăti un avans egal cu valoarea ajutorului solicitat, după constituirea unei garanții egale cu 110 % din valoarea avansului.

(2)  În cazul în care un furnizor sau o organizație, prevăzuți la articolul 6 alineatul (2) literele (c) și (d), solicită un avans, autoritatea competentă poate plăti avansul pe baza cantităților livrate, fără a cere documentele prevăzute la articolul 12 alineatul (1). În termen de o lună de la plata avansului, furnizorul sau organizația transmite autorității competente documentele necesare pentru plata finală a ajutorului, în afară de cazul în care autoritatea competentă întocmește raportul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (b).

Articolul 14

Monitorizarea prețurilor

(1)  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura reflectarea corectă a valorii ajutorului în prețul plătit de beneficiar.

(2)  Statele membre pot stabili prețurile maxime pe care le plătesc beneficiarii pentru diferitele produse menționate în anexa I, care se distribuie pe teritoriul lor.

Articolul 15

Controale și sancțiuni

(1)  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament. Aceste măsuri includ controlul administrativ complet al cererilor de ajutor, la care se adaugă controalele la fața locului prevăzute la alineatele (2)-(8).

(2)  Toate cererile de ajutor sunt supuse controalelor administrative, care includ verificarea documentelor justificative, astfel cum sunt acestea definite de către statele membre, referitoare la livrarea produselor și la respectarea cantităților maxime zilnice pentru un elev, menționate la articolul 5 alineatul (1).

La controalele administrative menționate la alineatul (1) se adaugă controale la fața locului efectuate în special cu privire la:

(a) impactul ajutorului asupra prețului plătit de beneficiar;

(b) înregistrările menționate la articolul 9, incluzând înregistrările financiare, respectiv facturile de cumpărare și vânzare și extrasele bancare;

(c) utilizarea produselor subvenționate în conformitate cu prezentul regulament, în special în cazul în care există motive de suspectare a unei nereguli.

(3)  Numărul total de controale la fața locului efectuate pentru fiecare perioadă de la 1 august la 31 iulie acoperă cel puțin 5 % din numărul total de solicitanți prevăzuți la articolul 6. În cazul în care numărul de solicitanți dintr-un stat membru este mai mic de o sută, controalele la fața locului se efectuează la sediile a cinci solicitanți. În cazul în care numărul de solicitanți dintr-un stat membru este mai mic de cinci, se controlează toți solicitanții. Numărul total de controale la fața locului efectuate pentru fiecare perioadă de la 1 august la 31 iulie acoperă cel puțin 5 % din ajutorul distribuit la nivel național.

(4)  Controalele la fața locului se efectuează de-a lungul întregii perioade de la 1 august la 31 iulie și acoperă cel puțin cele 12 luni precedente.

(5)  Solicitanții care fac obiectul controalelor la fața locului sunt selecționați corespunzător de către autoritatea competentă de control, tinând seama de zonele geografice distincte și pe baza unei analize a riscurilor care ia în considerare în special natura recurentă a erorilor, precum și constatările controalelor efectuate în anii trecuți. Analiza riscurilor ține seama, de asemenea, de valorile diferite ale ajutorului în cauză și de categoria de solicitanți prevăzuți la articolul 6 alineatul (2).

(6)  În cazurile în care solicitanții prevăzuți la articolul 6 alineatul (2) literele (b), (c) și (d) solicită un ajutor, la controalele la fața locului efectuate la sediul solicitantului se adaugă controale la fața locului efectuate la sediile a cel puțin două instituții școlare sau, dacă numărul acestora este mai mare, la sediile a cel puțin 1 % din instituțiile școlare care figurează în evidențele solicitantului.

(7)  Cu condiția de a nu compromite obiectivul controlului, se poate da o înștiințare în avans, limitată strict la durata minimă necesară.

(8)  Autoritatea competentă de control întocmește un raport pentru fiecare control la fața locului efectuat. Raportul descrie cu precizie diferitele aspecte controlate.

Raportul se împarte în următoarele părți:

(a) o parte generală care conține, în special, următoarele informații:

(i) schema de ajutoare, perioada la care se referă, solicitările care au făcut obiectul controlului, cantitățile de produse lactate pentru care s-a plătit ajutor, precum și suma implicată;

(ii) persoanele responsabile prezente;

(b) o parte care descrie separat controalele efectuate și care conține, în special, următoarele informații:

(i) documentele controlate;

(ii) natura și amploarea controalelor efectuate;

(iii) remarci și constatări.

(9)  Pentru recuperarea sumelor necuvenite plătite, se aplică mutatis mutandis articolul 73 alineatele (1), (3), (4) și (8) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei ( 6 ).

(10)  Fără a aduce atingere articolului 10, în cazul unei fraude, pe lângă returnarea sumelor necuvenite plătite în conformitate cu alineatul (9), solicitantul plătește o sumă egală cu diferența dintre suma plătită inițial și suma pe care are dreptul să o primească.

Articolul 16

Afiș privind Programul european de distribuire a laptelui în școli

Instituțiile școlare care distribuie produse în conformitate cu prezentul regulament produc sau comandă producerea unui afiș în conformitate cu cerințele minime prevăzute în anexa III, pe care îl amplasează în mod permanent la intrarea principală a instituției, într-un loc în care este clar vizibil și lizibil.

▼M2

Articolul 17

Notificări

(1)  Până la data de 31 ianuarie care urmează după încheierea perioadei precedente cuprinsă între 1 august și 31 iulie, statele membre transmit Comisiei următoarele informații definite la articolul 6 din prezentul regulament, defalcate în funcție de solicitanți:

(a) numărul de solicitanți;

(b) numărul de solicitanți care au făcut obiectul unui control;

(c) numărul total de instituții școlare cărora solicitanții care au făcut obiectul unui control le-au livrat produsele eligibile pentru ajutoare comunitare și numărul de instituții școlare respective care au făcut obiectul unui control la fața locului;

(d) numărul de verificări efectuate în ceea ce privește compoziția produselor;

(e) valoarea ajutorului care a fost solicitat, plătit și a făcut obiectul unui control la fața locului (în euro);

(f) reducerea ajutorului după verificarea administrativă (în euro);

(g) reducerea ajutorului ca urmare a depunerii cu întârziere a cererii în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) (în euro);

(h) ajutorul recuperat în urma controalelor la fața locului în conformitate cu articolul 15 alineatul (9) (în euro);

(i) sancțiunile aplicate în cazul unor fraude în conformitate cu articolul 15 alineatul (10) (în euro);

(j) numărul de solicitanți cărora li s-a retras sau suspendat autorizarea în conformitate cu articolul 10.

(2)  Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei cel puțin următoarele informații privitoare la perioada precedentă cuprinsă între 1 august și 31 iulie:

(a) cantitățile de lapte și produse lactate defalcate pe categorii și subcategorii pentru care s-a plătit ajutor;

(b) cantitatea maximă permisă;

(c) cheltuielile UE;

(d) numărul aproximativ de elevi care au participat la schema de distribuire a laptelui în școli;

(e) completarea la nivel național.

(3)  Notificările prevăzute în prezentul regulament se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei ( 7 ).

▼B

Articolul 18

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 2707/2000 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 19

Dispoziție tranzitorie

(1)  Regulamentul (CE) nr. 2707/2000 se aplică în continuare pentru livrările efectuate înainte de 1 august 2008.

(2)  Autorizările acordate în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2707/2000 se aplică în continuare până la 31 decembrie 2008.

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 1 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1
ANEXA I

LISTA PRODUSELOR ELIGIBILE PENTRU AJUTOR COMUNITAR

Categoria I

(a) lapte tratat termic ( 8 );

(b) lapte tratat termic cu ciocolată, cu suc de fructe ( 9 ) sau aromatizat, care conține cel puțin 90 % din greutate lapte indicat la litera (a) și maximum 7 % adaos de zahăr ( 10 ) și/sau miere;

(c) produse din lapte fermentat cu sau fără suc de fructe (10) , aromatizate sau nearomatizate, care conțin cel puțin 90 % din greutate lapte indicat la litera (a) și maximum 7 % adaos de zahăr (10)  și/sau miere.

Categoria II

Produse din lapte, fermentat sau nu, aromatizate sau nearomatizate, cu fructe ( 11 ), care conțin cel puțin 75 % din greutate lapte indicat la categoria I litera (a) și maximum 7 % adaos de zahăr ( 12 ) și/sau miere.

Categoria III

Brânzeturi proaspete și procesate, care conțin cel mult 10 % ingrediente care nu provin din lapte ( 13 ).

Categoria IV

Brânză Grana Padano și brânză Parmigiano Reggiano.

Categoria V

Brânzeturi care conțin cel mult 10 % ingrediente care nu provin din lapte și care nu se încadrează la categoriile III și IV (13) .

▼B
ANEXA II

Cuantumurile ajutorului

(a) 18,15 EUR/100 kg pentru produsele din categoria I;

(b) 16,34 EUR/100 kg pentru produsele din categoria II;

(c) 54,45 EUR/100 kg pentru produsele din categoria III;

(d) 163,14 EUR/100 kg pentru produsele din categoria IV;

(e) 138,85 EUR/100 kg pentru produsele din categoria V.
ANEXA III

Cerințe minime pentru afișul privind Programul european de distribuire a laptelui în școli

Mărimea afișului: A3 sau mai mare

Litere: 1 cm sau mai mari

Titlu: Programul european de distribuire a laptelui în școli

Conținut: Cel puțin următoarea formulare, ținând seama de categoria instituției școlare:

„[Categoria instituției școlare (de exemplu, grădiniță/instituție preșcolară/școală)] noastră furnizează produse lactate subvenționate de Uniunea Europeană în cadrul Programului european de distribuire a laptelui în școli.”

Se recomandă evidențierea avantajelor nutriționale ale produselor, precum și includerea unor sfaturi privind nutriția adresate copiilor.

Amplasare: La intrarea principală a instituției școlare, într-un loc în care este clar vizibil și lizibil.
ANEXA IVTabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 2707/2000

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) și (c)

Articolul 2

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (1) prima teză

Articolul 3 alineatul (1) a doua teză

Articolul 3 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 3 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12 alineatul (1) litera (a)

Articolul 12 alineatul (1) litera (a)

Articolul 12 alineatul (1) litera (b)

Articolul 12 alineatul (1) litera (b)

Articolul 12 alineatul (1) litera (c)

Articolul 12 alineatul (1) litera (c)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 13 alineatele (1) și (2)

Articolul 13 alineatele (1) și (2)

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf prima teză

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf a doua și a treia teză

Articolul 14 alineatele (2) și (3)

Articolul 15

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17

Articolele 17-20

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa IV( 1 ) JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

( 2 ) JO L 311, 12.12.2000, p. 37. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1544/2007 (JO L 337, 21.12.2007, p. 64).

( 3 ) A se vedea anexa IV.

( 4 ) JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

( 5 ) JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1243/2007 al Comisiei (JO L 281, 25.10.2007, p. 8).

( 6 ) JO L 141, 30.4.2004, p. 18.

( 7 ) JO L 228, 1.9.2009, p. 3.

( 8 ) Inclusiv băuturi pe bază de lapte fără lactoză.

( 9 ) Sucul de fructe se adaugă în conformitate cu Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman.

( 10 ) În sensul prezentei categorii, prin zahăr se înțeleg produsele având codurile NC 1701 și 1702. În produsele din această categorie, îndulcitorii se utilizează în conformitate cu Directiva 94/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare.

( 11 ) În sensul prezentei categorii, produsele din lapte cu fructe conțin întotdeauna fructe, pulpă de fructe, piure de fructe sau suc de fructe. În sensul prezentei categorii, prin fructe se înțeleg produsele înregistrate la capitolul 8 din Nomenclatura combinată. Sucul de fructe, pulpa de fructe și piureul de fructe se adaugă în conformitate cu Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman.

( 12 ) În sensul prezentei categorii, prin zahăr se înțeleg produsele având codurile NC 1701 și 1702. Zahărul adăugat fructelor se include în adaosul maxim de zahăr de 7 %. În produsele din această categorie, îndulcitorii se utilizează în conformitate cu Directiva 94/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare.

( 13 ) Produsele din această categorie sunt în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul II din anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.