26.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 277/5


EBTA valstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar EEZ līguma XV pielikuma 1.j punktā minēto tiesību aktu (Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula))

2013/C 277/04

I   DAĻA

Atbalsta Nr.

GBER 9/13/TRA

EBTA valsts

Norvēģija

Piešķīrēja iestāde

Nosaukums

Enova SF

Adrese

Professor Brochs gt 2

7030 Trondheim

NORWAY

Tīmekļa vietne

http://www.enova.no

Atbalsta pasākuma nosaukums

Apmācības par dzīvojamo māju modernizāciju, uzlabojot energoefektivitāti

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Enova SF pārvaldīto atbalsta pasākumu valsts līmeņa juridiskais pamats izriet no šādiem tiesību normu avotiem:

valsts gada budžeti, kuros aprakstīta enerģētikas politika un ierosināts nākamā gada budžets.

Parlamenta 2001. gada 5. aprīļa lēmums (1) uz Naftas un enerģētikas ministrijas 2000. gada 21. decembra priekšlikuma (2) pamata. Ar parlamenta lēmumu groza 1990. gada 29. jūnija Enerģētikas likumu Nr. 50 (Energiloven).

Nolīgums starp ministriju un Enova. Nolīguma jaunākajā redakcijā ir reglamentēti Enova SF veiktās Enerģētikas fonda pārvaldības mērķi laikposmā no 2008. gada 1. jūnija līdz 2011. gada 31. decembrim.

2001. gada 10. decembra Noteikumi Nr. 1377 par elektrotīklu tarifu nodevu (Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet).

Enerģētikas fonda noteikumi (Vedteker for energifondet) paredz Enerģētikas fonda pakļautību Naftas un enerģētikas ministrijai un nosaka, ka to pārvalda Enova.

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu

http://www.enova.no/radgivning/naring/kurs/kurs-for-energiradgivere/643/0/

Pasākuma veids

Shēma

Ad hoc atbalsts

Darbības ilgums

Shēma

14.5.2013.–31.12.2013.

Attiecīgā(-ās) tautsaimniecības nozare(-es)

Visas tautsaimniecības nozares ir tiesīgas saņemt atbalstu

Attiecas tikai uz konkrētām nozarēm – lūdzam norādīt saskaņā ar NACE Rev. 2.

41. nozare

Saņēmēja veids

MVU

Lielie uzņēmumi

Nav izslēgts

Budžets

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

NOK 0,922 miljoni

Atbalsta veids (5. pants)

Subsīdija apmācību apmaksai

II   DAĻA

Vispārēji mērķi (saraksts)

Mērķi (saraksts)

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa NOK

MVU atvieglojumi %

Atbalsts mācībām

(38.–39. pants)

Vispārējās mācības

(38. panta 2. punkts)

60 %

 


(1)  Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova). (Besl.O.nr.75 (2000-2001), jf. Innst.O.nr.59 (2000-2001) og Ot.prp.nr.35 (2000-2001)).

(2)  Ot.prp.nr.35 (2000–2001).