26.9.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 277/5


Tiedot, jotka EFTAn jäsenvaltiot ovat toimittaneet ETA-sopimuksen liitteessä XV olevassa 1 j kohdassa tarkoitetun säädöksen (komission asetus (EY) N:o 800/2008 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus)) nojalla myönnetystä valtiontuesta

2013/C 277/04

I   OSA

Tuen N:o

GBER 9/13/TRA

EFTA-valtio

Norja

Myöntävä viranomainen

Nimi

Enova SF

Osoite

Professor Brochs gt 2

7030 Trondheim

NORWAY

Verkkosivut

http://www.enova.no

Tukitoimenpiteen nimike

Kurssi asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Enova SF:n hallinnoimien tukitoimenpiteiden kansallinen oikeusperusta perustuu seuraaviin säädöksiin:

Valtion vuotuinen talousarvio, johon sisältyy energiapolitiikan kuvaus ja talousarvioehdotus tulevalle vuodelle.

Suurkäräjien 5 päivänä huhtikuuta 2001 antama päätös (1) öljy- ja energiaministeriön 21 päivänä joulukuuta 2000 antaman ehdotuksen (2) perusteella. Suurkäräjien päätöksellä muutetaan 29 päivänä kesäkuuta 1990 annettua energialakia N:o 50 (Energiloven).

Ministeriön ja Enovan välinen sopimus. Sopimuksen viimeisimmässä versiossa määritetään tavoitteet, jotka Enova SF:llä on energiarahaston hallinnoimiseksi 1 päivänä kesäkuuta 2008 ja 31 päivänä joulukuuta 2011 välisenä aikana.

Asetus N:o 1377, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, sähköverkkotariffin lisämaksusta (Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet).

Energiarahastoasetuksessa (Vedteker for energifondet) energiarahasto sijoitetaan öljy- ja energiaministeriön alaisuuteen ja sen hallinnointivastuu määrätään Enovalle.

Internet-osoite tukitoimenpiteen koko tekstiin

http://www.enova.no/radgivning/naring/kurs/kurs-for-energiradgivere/643/0/

Toimenpide

Järjestelmä

Kyllä

Tapauskohtainen tuki

Ei

Tuen voimassaoloaika

Järjestelmä

14.5.2013–31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Ei

Rajattu tiettyihin aloihin – täsmennetään NACE Rev. 2 -luokituksen mukaisesti

Ala 41

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Kyllä

Suuret yritykset

Ei suljettu ulkopuolelle

Määrärahat

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

0,922 miljoonaa NOK

Tukiväline (5 artikla)

Avustus kurssimaksuun

Kyllä

II   OSA

Yleiset tavoitteet (luettelo)

Tavoitteet (luettelo)

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä Norjan kruunuina

Pk-yrityksille myönnettävät lisät prosentteina

Koulutustuet

(38–39 artikla)

Yleiskoulutus

(38 artiklan 2 alakohta)

60 %

 


(1)  Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova). (Besl.O.nr.75 (2000-2001), jf. Innst.O.nr.59 (2000-2001) og Ot.prp.nr.35 (2000-2001)).

(2)  Ot.prp.nr.35 (2000-2001).