26.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/5


EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1j osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus))

2013/C 277/04

I   OSA

Abi nr

GBER 9/13/TRA

EFTA riik

Norra

Abi andev asutus

Nimi

Enova SF

Aadress

Professor Brochs gt 2

7030 Trondheim

NORWAY

Veebileht

http://www.enova.no

Abimeetme nimetus

Koolitus elamute energiatõhusamaks muutmise kohta

Riiklik õiguslik alus (viide riigi ametlikule väljaandele)

Enova SFi hallatavate toetusmeetmete riiklik õiguslik alus põhineb järgmistel õiguse allikatel:

riigi aastaeelarve, milles kirjeldatakse energeetikapoliitikat ja tehakse ettepanek järgmise aasta eelarve kohta;

parlamendi 5. aprilli 2001. aasta otsus, (1) mis põhineb nafta- ja energeetikaministeeriumi 21. detsembri 2000. aasta ettepanekul (2). Parlamendi otsusega muudetakse 29. juuni 1990. aasta energiaseadust (seadus nr 50 (Energiloven);

ministeeriumi ja Enova vaheline leping. Lepingu viimase versiooniga reguleeritakse Enova SF eesmärke energeetikafondi haldamisel ajavahemikus 1. juunist 2008–31. detsembrini 2011;

10. detsembri 2001. aasta määrus nr 1377, mis käsitleb elektrivõrgu tariifide lõive (Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet);

Energiafondi käsitlevas määruses (Vedteker for energifondet) on sätestatud, et energiafond kuulub nafta- ja energeetikaministeeriumi alluvusse ning et seda haldab Enova.

Veebilink abimeetme terviktekstile

http://www.enova.no/radgivning/naring/kurs/kurs-for-energiradgivere/643/0/

Abimeetme liik

Kava

Jah

Erakorraline abi

Ei

Kestus

Kava

14.5.2013–31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Ei

Ainult teatavatele sektoritele antav abi – palun täpsustage vastavalt NACE Rev. 2-le

Sektor 41

Abisaaja liik

VKE

Jah

Suurettevõtjad

Väljajätmisi ei esinenud

Eelarve

Abikavas ettenähtud eelarve aastane üldsumma

0,922 miljonit Norra krooni

Abimeede (artikkel 5)

Toetus koolitustasu katmiseks

Jah

II   OSA

Üldeesmärgid (loetelu)

Eesmärgid (loetelu)

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma Norra kroonides

VKE soodustused (%)

Koolituseks antav abi

(artiklid 38–39)

Üldkoolitus

(artikli 38 lõige 2)

60 %

 


(1)  Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova). (Besl.O.nr.75 (2000-2001), jf. Innst.O.nr.59 (2000-2001) og Ot.prp.nr.35 (2000-2001)).

(2)  Ot.prp.nr.35 (2000-2001).