4.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

CA 402/1


Mobilnost i promet

Oglas za slobodno radno mjesto zamjenika glavnog direktora (AD15) Bruxelles

(članak 29. stavak 2. Pravilnika o osoblju)

COM/2015/10362

(2015/C 402 A/01)

 

O nama

Pod političkim vodstvom kolegija povjerenika, a posebno potpredsjednikâ Jyrkija Katainena i Maroša Šefčoviča te gđe Violete Bulc, povjerenice Komisije za promet, Glavna uprava za mobilnost i promet (GU MOVE) zadužena je za razvoj prometnih politika Europske unije. Njezina je zadaća osigurati učinkovitu i održivu mobilnost unutar jedinstvenog europskog prometnog prostora i time služiti europskim građanima i gospodarstvu, uz istodobno promicanje politike zaštite okoliša i konkurentnosti.

Glavnoj upravi za mobilnost i promet u toj aktivnosti stručnu pomoć pružaju sljedeće europske agencije i dva zajednička poduzeća pod njezinim nadzorom: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA), Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA), Europska agencija za željeznice (ERA), Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) te zajedničko poduzeće SESAR (Istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba) i zajedničko poduzeće Shift2Rail (osnovano 2014.). GU MOVE izgradio je i čvrsto partnerstvo s Eurocontrolom te je zastupljen u Upravnom odboru zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik.

GU MOVE će u 2015. upravljati proračunom od oko 3,3 milijarde EUR, uglavnom za sufinanciranje infrastrukture europske prometne mreže i istraživanja u području prometa (Obzor 2020.).

Opis radnog mjesta

Zamjenik glavnog direktora odgovoran je za koordinaciju aktivnosti uprave „Europska mreža za mobilnost” (MOVE.B) i „Izvršne agencije za inovacije i mreže” (INEA). Pratit će i rad različitih projektnih timova u Glavnoj upravi za mobilnost i promet u cilju doprinosa političkim prioritetima predsjednika Junckera.

Između trenutka objave ovog oglasa za slobodno radno mjesto i trenutka u kojem će uspješni kandidat preuzeti dužnosti može doći do izmjena u organizacijskom ustroju Glavne uprave za mobilnost i promet, uključujući uprave koje su u nadležnosti zamjenika glavnog direktora. Međutim, postupak odabira provest će se na temelju ovog oglasa za slobodno radno mjesto.

Uspješni će kandidat, pod nadzorom glavnog direktora, imati sljedeće zadatke i odgovornosti:

savjetovati glavnog direktora i pridonositi izradi strategija, koncepata, postupaka i/ili politika u području nadležnosti Glavne uprave i, konkretnije, u područjima za koja je izravno nadležan, istodobno osiguravajući usklađenost i dosljednost s obzirom na opće ciljeve Komisije,

pomagati glavnom direktoru u organizacijskim pitanjima, vođenju Glavne uprave i upravljanju njome, među ostalim usklađivanjem rada Uprave B Glavne uprave za mobilnost i promet i INEA-e te u nadzoru i pružanju smjernica direktorima i načelnicima odjela za koje je izravno nadležan,

doprinijeti utvrđivanju programa rada Glavne uprave,

surađivati s drugim službama Komisije u pogledu prometnih pitanja i nadgledati doprinos Glavne uprave u postupku savjetovanja među službama u tom području,

zamijeniti ili zastupati povjerenika/glavnog direktora u vanjskim i unutarnjim događanjima ili na sastancima s drugim europskim institucijama, državama članicama i vanjskim dionicima,

zastupati Glavnu upravu na sastancima s međunarodnim, multinacionalnim ili regionalnim organizacijama u pogledu prometnih pitanja.

Traženi profil

Od uspješnog kandidata očekuje se sljedeće:

dobro političko prosuđivanje i razumijevanje složenog političkog okruženja, sposobnost stvaranja globalnog stajališta o politikama Glavne uprave za mobilnost i promet te jasne strateške vizije u pogledu aktivnosti Glavne uprave,

vrlo dobre analitičke vještine te sposobnost rješavanja organizacijskih i operativnih problema, uz sposobnost svježeg i strateškog razmišljanja,

dokazana sposobnost i solidno iskustvo u rukovođenju i upravljanju financijskim i ljudskim resursima velike organizacije te u upravljanju promjenama,

izvrsne pregovaračke vještine dokazane izravnim sudjelovanjem u pregovorima na visokoj razini s visoke pozicije,

vrlo dobre vještine komuniciranja i koordiniranja, sposobnost primjene vlastitog iskustva i vještina u kontaktima na visokoj razini unutar Komisije, s drugim institucijama EU-a i međunarodnim institucijama te s državama članicama i drugim relevantnim dionicima,

dobro poznavanje i razumijevanje politika i prioriteta Komisije te njezinih upravnih praksi i postupaka,

dobro razumijevanje i poznavanje europske prometne politike.

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi bili uključeni u postupak odabira, kandidati moraju do isteka roka prijave ispunjivati sljedeće formalne kriterije prihvatljivosti:

državljanstvo: kandidati moraju imati hrvatsko državljanstvo,

sveučilišna diploma: kandidati moraju imati:

razinu obrazovanja koja odgovara završenom sveučilišnom studiju, potvrđenu diplomom, ako je redovito trajanje studija najmanje četiri godine ili

razinu obrazovanja koja odgovara završenom sveučilišnom studiju, potvrđenu diplomom, uz odgovarajuće profesionalno iskustvo od najmanje jedne godine ako je redovito trajanje studija najmanje tri godine (to se jednogodišnje profesionalno iskustvo ne ubraja u profesionalno iskustvo stečeno nakon završetka studija koje se traži dalje u tekstu),

profesionalno iskustvo: kandidati moraju imati najmanje 12 godina profesionalnog iskustva stečenog nakon završetka studija na razini za koju su osposobljeni tijekom prethodno spomenutog obrazovanja,

rukovoditeljsko iskustvo: najmanje šest godina od navedenog profesionalnog iskustva mora biti iskustvo rukovoditelja visoke razine (1) izravno povezano s područjem relevantnim za ovo radno mjesto,

jezici: kandidati moraju imati temeljito znanje jednog od službenih jezika Europske unije (2) i zadovoljavajuće znanje još jednog od tih službenih jezika. Odbor za odabir provjerit će tijekom intervjua ispunjuju li kandidati zahtjev u pogledu zadovoljavajućeg znanja još jednog službenog jezika EU-a. Ta provjera može uključivati odvijanje dijela intervjua na tom drugom jeziku,

dobna granica: biti mlađi od dobi za redovito umirovljenje, za koju je za dužnosnike Europske unije utvrđeno da nastupa zadnjeg dana u mjesecu u kojem osoba navršava 66 godina života (vidi članak 52. točku (a) Pravilnika o osoblju) (3).

Odabrani kandidat trebao bi imati valjani certifikat o sigurnosnoj provjeri (TOP SECRET) koji je izdalo nacionalno sigurnosno tijelo njegove države članice ili ispunjivati uvjete za njegovo dobivanje.

Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe administrativna je odluka koja se izdaje nakon sigurnosne provjere koju provodi nacionalno sigurnosno tijelo čijoj nadležnosti pripada osoba, u skladu s primjenjivim nacionalnim sigurnosnim zakonima i propisima, a kojom se potvrđuje da se osobi može odobriti pristup klasificiranim informacijama do određene razine. Napominjemo da se postupak potreban za dobivanje uvjerenja o sigurnosnoj provjeri može pokrenuti isključivo na zahtjev poslodavca, a ne kandidata osobno.

Imenovanje na radno mjesto valjano je samo uz uvjet da je odabrani kandidat dobio valjani certifikat o sigurnosnoj provjeri.

Neovisnost i izjava o sukobu interesa

Prije preuzimanja dužnosti kandidati moraju potpisati izjavu kojom se obvezuju da će djelovati neovisno, u javnom interesu i izjavu o svim interesima za koje bi se moglo smatrati da su u sukobu s njihovom neovisnošću.

Imenovanje i uvjeti zapošljavanja

Europska komisija odabrat će i imenovati zamjenika glavnog direktora u skladu sa svojim postupkom odabira i zapošljavanja [vidjeti i Pregledni dokument o politici zapošljavanja viših dužnosnika (4)]. U okviru postupka odabira kandidati koje je na intervju pozvao Komisijin savjetodavni odbor za imenovanja morat će prethodno sudjelovati u testiranju koje organiziraju vanjski konzultanti u centru za procjenu kandidata.

Postupak odabira provest će se, zbog funkcionalnih razloga te kako bi ga se u interesu kandidata i institucije završilo što je prije moguće, samo na engleskom i/ili francuskom jeziku (5).

Plaće i uvjeti zaposlenja utvrđeni su Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije razreda AD15. U skladu s Pravilnikom o osoblju svaki novi član osoblja mora uspješno odraditi probni rad u trajanju od devet mjeseci.

Sjedište Glavne uprave za mobilnost i promet (GU MOVE) nalazi se u Bruxellesu.

Jednake mogućnosti

Europska unija primjenjuje politiku jednakih mogućnosti. S obzirom na nisku zastupljenost žena na rukovoditeljskim funkcijama, Komisija bi posebno željela zaprimiti prijave kandidatkinja.

Postupak prijave

Prije podnošenja prijave kandidati moraju pažljivo provjeriti ispunjuju li sve uvjete koji se odnose na kriterije prihvatljivosti, a posebno one koji se odnose na akademske kvalifikacije i profesionalno iskustvo te jezične sposobnosti kandidata. Neispunjivanje bilo kojeg od tih uvjeta dovodi do automatskog isključivanja kandidata iz postupka odabira.

Kandidati se moraju prijaviti internetom na internetskoj stranici:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

slijedeći ondje dostupne upute koje se odnose na različite faze postupka.

Kandidati moraju imati važeću adresu e-pošte. Ta će se adresa upotrijebiti za identifikaciju njihove registracije i korespondenciju tijekom različitih faza postupka odabira. Kandidati su dužni obavijestiti Europsku komisiju o svakoj promjeni adrese e-pošte.

Kako bi dovršili postupak prijave, kandidati moraju učitati svoj životopis u PDF formatu te u elektronički obrazac prijave unijeti motivacijsko pismo (najviše 8  000 znakova). Životopis i motivacijsko pismo moraju, zbog funkcionalnih razloga te kako bi se postupak odabira u interesu kandidata i institucije završio što je prije moguće, biti sastavljeni na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku.

Nakon završetka elektroničke prijave kandidat će primiti elektroničku poštu kojom se potvrđuje da je njegova prijava registrirana. U e-pošti nalazi se i registracijski broj koji će se upotrebljavati kao referentni broj kandidata u svim pitanjima povezanima s njihovom prijavom. Ako kandidat ne dobije registracijski broj, njegova prijava nije registrirana!

Kandidati ne mogu pratiti postupak obrade svoje prijave na internetu. Europska komisija izravno obavješćuje kandidate o statusu njihove prijave.

Ako se kandidat zbog invalidnosti ne može prijaviti internetom, svoju prijavu (životopis i motivacijsko pismo) može poslati u papirnatom obliku preporučenom poštom na sljedeću adresu: European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat, SC11 8/59, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, uz jasno navedenu sljedeću napomenu: Vacancy for a Deputy Director-General in DG MOVE (COM/2015/10362), s time da datum poštanskog pečata ne smije biti kasniji od dana isteka roka za podnošenje prijave. Sva daljnja komunikacija između kandidata i Komisije odvijat će se poštom. Kandidati s invalidnošću uz prijavu moraju priložiti potvrdu o invalidnosti koju je izdalo ovlašteno tijelo. Na posebnom listu papira moraju navesti sve posebne uvjete koje im treba osigurati kako bi im se olakšalo sudjelovanje u postupku odabira.

Ako su vam potrebne dodatne informacije i/ili imate tehničkih poteškoća, obratite nam se e-poštom na adresu HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 15. siječnja 2016. u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu, nakon čega elektronička prijava više neće biti moguća.

Kandidati moraju na vrijeme ispuniti elektronički obrazac za prijavu. Kandidatima preporučujemo da prijavu ne odgađaju do zadnjih dana prije isteka roka jer zbog povećanog prometa na internetu ili mogućih problema s internetskom vezom može doći do nenadanog prekida postupka pa će ga morati ponoviti. Nakon isteka roka za podnošenje prijava unos podataka u elektronički obrazac više nije moguć. Zakašnjele prijave ne prihvaćaju se.

Važna informacija za kandidate

Kandidate podsjećamo da je rad odborâ za odabir tajan. Izravan ili neizravan kontakt s njihovim članovima zabranjen je kandidatima i svakoj drugoj osobi koja to čini u ime kandidata.

Zaštita osobnih podataka

Europska komisija jamči da se osobni podaci kandidata obrađuju na način određen Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima EU-a i o slobodnom kretanju takvih podataka (6).


(1)  U svojem bi životopisu kandidat barem za tih šest godina rukovoditeljskog iskustva na visokoj razini trebao navesti sljedeće: 1. naziv i dužnosti koje je obavljao na rukovoditeljskom položaju; 2. broj podređenih članova osoblja; 3. sredstva kojima je upravljao; i 4. broj hijerarhijskih razina iznad i ispod njegove te broj rukovoditelja njegove razine.

(2)  http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_hr.htm

(3)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:HR:PDF

(4)  http://ec.europa.eu/civil_service/docs/official_policy_en.pdf

(5)  Odbor za odabir pobrinut će se da izvorni govornici tih jezika nemaju neprimjerenu prednost.

(6)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.