18.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 101/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 411/2007 AL COMISIEI

din 17 aprilie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 795/2004 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de ajutor direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de ajutor pentru agricultori

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de ajutor direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de ajutor pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (1), în special articolul 145 literele (c), (d) și (dc),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 795/2004 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare a schemei de plată unică începând cu 2005.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2013/2006, definește normele de decuplare și integrare a sprijinului acordat pentru banane în schema de plată unică. Normele aferente detaliate trebuie așadar adoptate. Aceste norme detaliate trebuie să urmeze aceleași direcții ca cele deja stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 795/2004 cu privire la uleiul de măsline, tutun, bumbac, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare.

(3)

În conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Spania, Franța și Portugalia au decis să excludă din schema de plată unică plățile directe acordate agricultorilor din regiunile ultraperiferice. În consecință, normele pentru integrarea sprijinului acordat pentru banane în schema de plată unică nu se aplică acestor regiuni.

(4)

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 795/2004 prevede normele detaliate pentru agricultorii care au făcut investiții în capacități de producție sau care au arendat terenuri pe termen lung. Aceste dispoziții trebuie adaptate pentru a se lua în considerare situația specială a agricultorilor din sectorul bananelor care au făcut astfel de investiții sau care au încheiat astfel de contracte de arendă pe termen lung înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2013/2006.

(5)

Integrarea cuantumurilor de referință pentru banane în schema de plată unică a fost decisă prin Regulamentul (CE) nr. 2013/2006. Statele membre au așadar foarte puțin timp la dispoziție pentru a lua măsurile necesare conformării la această integrare. Se impune luarea unor măsuri care să asigure o tranziție fără probleme de la schema anterioară de ajutoare compensatorii pentru banane la integrarea în schema de plată unică. În mod special, trebuie să li se ofere agricultorilor posibilitatea de a-și exercita drepturile în limite de timp rezonabile. Acolo unde această posibilitate este incertă, statele membre trebuie să acorde o prelungire a termenelor de aplicare stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(6)

În conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, rezerva națională trebuie reconstituită printr-o reducere liniară a tuturor cuantumurilor de referință. Este necesară stabilirea unor norme care să clarifice modul în care statele membre care au aplicat deja schema de plată unică în 2005 și 2006 trebuie să acționeze în ceea ce privește integrarea cuantumului de referință pentru banane în reconstituirea rezervei naționale.

(7)

Normele specifice prevăzute la articolele 48c și 48d din Regulamentul (CE) nr. 795/2004 trebuie adaptate în vederea includerii sectorului bananelor în schema de plată unică.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 795/2004 trebuie modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 795/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Pentru investițiile în sectorul bananelor, data menționată la primul paragraf este 1 ianuarie 2007.”;

(b)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Pentru investițiile în sectorul bananelor, data menționată la primul paragraf este 1 ianuarie 2007.”.

(c)

la alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:

„Pentru contractele de arendă pe termen lung în sectorul bananelor, data menționată la primul paragraf este 1 ianuarie 2007.”

2.

Titlul capitolului 6b se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL 6b

INTEGRAREA PLĂȚILOR PENTRU TUTUN, ULEI DE MĂSLINE, BUMBAC ȘI HAMEI ȘI A SPRIJINULUI PENTRU SFECLĂ DE ZAHĂR, TRESTIE DE ZAHĂR, CICOARE ȘI BANANE ÎN SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ”

3.

Articolul 48c se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„În vederea stabilirii cuantumului și a determinării drepturilor la plată în cadrul integrării sprijinului pentru banane în schema de plată unică, articolele 37 și 43 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se aplică sub rezerva normelor prevăzute la articolul 48d din prezentul regulament.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Dacă este cazul, articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se aplică valorii tuturor drepturilor la plată existente înainte de integrarea sprijinului pentru banane și/sau plăților pentru produse lactate, precum și cuantumurilor de referință calculate pentru sprijinul pentru banane și/sau plățile pentru produse lactate.”;

(c)

la alineatul (5) se adaugă următorul paragraf:

„Procentajul reducerii stabilit de statele membre în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în primul an de aplicare a schemei de plată unică se aplică în cazul cuantumurilor de referință pentru banane care urmează să fie integrate în schema de plată unică.”;

(d)

la alineatul (7) se adaugă următorul paragraf:

„În vederea stabilirii drepturilor la plată aferente sprijinului pentru banane, primul an de aplicare a schemei de plată unică menționat la articolul 7 alineatul (1) și la articolele 12-17 și 20 este anul 2007.”;

(e)

alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   În cazul în care includerea în schema de plată unică a cuantumurilor de referință pentru zahăr și banane calculate în conformitate cu punctele K și L din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 riscă să facă imposibilă respectarea termenelor stabilite la articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și la articolul 12 din prezentul regulament, statele membre prelungesc aceste termene cu o lună.”

4.

Articolul 48d se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Un agricultor care nu a primit sau nu a achiziționat drepturi la plată până la data limită pentru solicitarea stabilirii drepturilor la plată pentru 2006 va beneficia de drepturi la plată calculate în conformitate cu articolele 37 și 43 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 privind plățile pentru tutun, ulei de măsline și bumbac, precum și sprijinul pentru sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare. În vederea integrării sprijinului pentru banane în schema de plată unică, anul este 2007.

Primul paragraf se aplică și atunci când un agricultor și-a arendat drepturi la plată pentru 2005 și/sau 2006 și, în vederea integrării sprijinului pentru banane, și/sau pentru 2007.”;

(b)

la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următoarele două paragrafe:

„În cazul în care unui agricultor i s-au alocat sau a achiziționat sau primit drepturi la plată înainte de data limită pentru solicitarea stabilirii drepturilor la plată pentru 2007 în cadrul integrării sprijinului pentru banane, valoarea și numărul acestor drepturi la plată se recalculează după cum urmează:

(a)

numărul drepturilor la plată este egal cu numărul drepturilor la plată pe care le deține, majorat în funcție de numărul de hectare stabilit pentru banane în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(b)

valoarea se obține prin împărțirea sumei formate din valoarea drepturilor la plată deținute și cuantumul de referință calculat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 privind sprijinul pentru banane la numărul stabilit în conformitate cu litera (a) din prezentul alineat.

Drepturile la plată pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol nu se iau în considerare la efectuarea calculului menționat în primul și al doilea paragraf.”;

(c)

se adaugă următorul alineat:

„(5)   În vederea integrării sprijinului pentru banane în schema de plată unică, anul 2006 menționat la alineatele (3) și (4) se înlocuiește cu 2007.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2013/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 13).

(2)  JO L 141, 30.4.2004, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 373/2007 (JO L 92, 3.4.2007, p. 13).