18.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 411/2007

2007 m. balandžio 17 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 145 straipsnio c, d punktus ir d punkto c papunktį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 795/2004 (2) nustatomos nuo 2005 m. taikytinos bendrosios išmokos schemos įgyvendinimo taisyklės.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2013/2006, yra nustatytos nuo gamybos apimčių atsietos paramos ir paramos už bananus integravimo į bendrosios išmokos schemą taisyklės. Todėl reikėtų priimti reikalingas išsamias taisykles. Tos išsamios taisyklės turėtų būti pagrįstos tais pačiais principais, kaip ir Reglamente (EB) Nr. 795/2004 alyvuogių aliejaus, tabako, medvilnės, apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų atžvilgiu nustatytos taisyklės.

(3)

Remdamosi Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnio 1 dalies b punktu, Ispanija, Prancūzija ir Portugalija nusprendė į bendrosios išmokos schemą neįtraukti tiesioginių išmokų, suteiktų atokiausių regionų ūkininkams. Todėl paramos už bananus integravimo į bendrosios išmokos schemą taisyklės tiems regionams netaikomos.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 21 straipsnyje yra numatytos išsamios taisyklės ūkininkams, kurie investavo į gamybos pajėgumus arba ilgam laikui išsinuomojo žemės sklypus. Šias nuostatas reikėtų pritaikyti siekiant atsižvelgti į ypatingą bananų sektoriaus ūkininkų, atlikusių tokias investicijas arba sudariusių tokias ilgalaikes nuomos sutartis iki įsigaliojant Reglamentui (EB) Nr. 2013/2006, padėtį.

(5)

Integruoti bananų referencines sumas į bendrosios išmokos schemą buvo nuspręsta Reglamentu (EB) Nr. 2013/2006. Todėl laikotarpis, per kurį valstybės narės turi imtis priemonių minėtam integravimui atlikti, yra labai trumpas. Reikėtų imtis priemonių užtikrinant sklandų perėjimą nuo ankstesnės kompensacijų už bananus pagalbos schemos prie bendrosios išmokos schemos. Visų pirma reikėtų užtikrinti, kad ūkininkai galėtų pasinaudoti savo teisėmis per pagrįstą laiką. Jeigu tokia galimybė yra sunkiai įmanoma, valstybės narės turėtų numatyti Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytų laikotarpių taikymo pratęsimą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 42 straipsnio 1 dalį nacionalinis rezervas turi būti papildytas linijiniu būdu sumažinant visas referencines sumas. Reikia nustatyti taisykles, patikslinančias, kaip valstybės narės, kurios bendrąją išmokos schemą jau taikė 2005 m. ir 2006 m., turi integruoti bananų referencinę sumą į nacionalinio rezervo papildymą.

(7)

Kad bananų sektorius būtų įtrauktas į bendrosios išmokos schemą, turi būti pritaikytos Reglamento (EB) Nr. 795/2004 48c ir 48d straipsniuose nustatytos specialios taisyklės.

(8)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 795/2004.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 795/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

21 straipsnis pakeičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Investicijų į bananų sektorių atveju pirmojoje pastraipoje nurodytas terminas yra 2007 m. sausio 1 d.“

b)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Investicijų į bananų sektorių atveju pirmojoje pastraipoje nurodytas terminas yra 2007 m. sausio 1 d.“

c)

4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Ilgalaikių nuomos sutarčių bananų sektoriuje atveju pirmojoje pastraipoje nurodytas terminas yra 2007 m. sausio 1 d.“

2)

6b skyriaus pavadinimas keičiamas taip:

„6B SKYRIUS

IŠMOKŲ UŽ TABAKĄ, ALYVUOGIŲ ALIEJŲ, MEDVILNĘ IR APYNIUS IR PARAMOS UŽ CUKRINIUS RUNKELIUS, CUKRANENDRES, CIKORIJAS IR BANANUS INTEGRAVIMAS Į BENDROSIOS IŠMOKOS SCHEMĄ“

3)

48c straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalyje pridedama tokia pastraipa:

„Kad būtų nustatyta suma ir teisės į išmokas integruojant paramą už bananus į bendrosios išmokos schemą, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 37 ir 43 straipsniai laikantis šio reglamento 48d straipsnyje nustatytų taisyklių.“

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Tam tikrais atvejais Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 41 straipsnio 2 dalis yra taikoma visų teisių į išmokas, galiojusių prieš integruojant išmokas už bananus ir (arba) pieno produktus, vertei ir išmokų už bananus ir (arba) pieno produktus referencinėms sumoms.“

c)

5 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pirmaisiais bendrosios išmokos schemos taikymo metais valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 42 straipsnio 1 dalį nustatytas procentinio dydžio sumažinimas yra taikomas bananų referencinėms sumoms, integruotinoms į bendrosios išmokos schemą.“

d)

7 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nustatant teises į išmokas, susijusias su parama už bananus, pirmieji bendrosios išmokos schemos taikymo metai, minimi 7 straipsnio 1 dalyje, 12–17 straipsniuose ir 20 straipsnyje, yra 2007 m.“

e)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VII priedo K ir L dalis apskaičiuotas cukraus ir bananų referencines sumas įtraukus į bendrosios išmokos schemą būtų nebeįmanoma laikytis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 34 straipsnyje ir šio reglamento 12 straipsnyje nustatytų terminų, valstybės narės pratęsia tuos terminus vienu mėnesiu.“

4)

48d straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jeigu ūkininkui nebuvo suteiktos teisės į išmokas arba jis tų teisių nenusipirko iki galutinės paraiškų nustatyti teises į išmokas 2006 m. pateikimo datos, jis gauna teises į išmokas, apskaičiuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 37 ir 43 straipsnius, išmokoms už tabaką, alyvuogių aliejų ir medvilnę bei paramą už cukrinius runkelius, cukranendres ir cikorijas. Integruojant paramą už bananus į bendrosios išmokos schemą, metai yra 2007.

Pirma pastraipa taip pat taikoma, jei ūkininkas išnuomojo teises į išmoką 2005 m. ir (arba) 2006 m. ir, integruojant paramą už bananus į bendrosios išmokos schemą, ir (arba) 2007 m.“

b)

2 dalies antra pastraipa pakeičiama antra ir trečia pastraipa:

„Jeigu ūkininkui buvo suteiktos teisės į išmokas arba jis tas teises nusipirko ar gavo iki galutinės paraiškų nustatyti teises į išmokas 2007 m. pateikimo datos, integruojant paramą už bananus, jo turimų teisių į išmokas vertė ir skaičius perskaičiuojamas taip:

a)

teisių į išmokas skaičius yra lygus jo turimam teisių į išmokas skaičiui, padidintam bananų hektarų skaičiumi, nustatytu remiantis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 43 straipsniu;

b)

vertė apskaičiuojama dalijant jo turimų teisių į išmokas vertės ir referencinės sumos, apskaičiuotos remiantis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 37 straipsniu, sumą iš skaičiaus, apskaičiuoto remiantis šios dalies a punktu.

Atliekant pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą perskaičiavimą neatsižvelgiama į teises į išmokas už atidėtą žemę.“

c)

pridedama ši dalis:

„5.   Integruojant paramą už bananus į bendrosios išmokos schemą, 3 ir 4 dalyse nurodyti 2006 metai pakeičiami 2007 metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 17 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2013/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 13).

(2)  OL L 141, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 373/2007 (OL L 92, 2007 4 3, p. 13).