22.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 343/67


BESLUIT (EU) 2017/2423 VAN DE RAAD

van 11 december 2017

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad EU-Turkije wat betreft de wijziging van protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije (1) (de „overeenkomst”) heeft ten doel de gestadige en evenwichtige versterking van de commerciële en economische betrekkingen tussen de Unie en Turkije te bevorderen en stelt een Associatieraad in teneinde de toepassing en de geleidelijke ontwikkeling van de associatie te verzekeren.

(2)

Bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije (2) is de handelsregeling voor landbouwproducten vastgesteld. Protocol nr. 2 bij dat besluit bevat bijzonderheden over de preferentiële regeling voor de invoer in Turkije van landbouwproducten van oorsprong uit de Unie, met inbegrip van een preferentiële regeling voor de invoer van bevroren rundvlees.

(3)

De Unie en Turkije hebben overleg gepleegd en zijn overeengekomen de preferentiële regeling voor de invoer in Turkije van rundvlees van oorsprong uit de Unie te wijzigen, om het bestaande, in de bijlage bij protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 vastgestelde tariefcontingent met vers en gekoeld rundvlees uit te breiden.

(4)

Krachtens artikel 35 van het Aanvullend Protocol bij de overeenkomst (3) kan de omvang van de door de Unie en Turkije wederzijds aan elkaar verleende preferentieregeling worden gewijzigd door een besluit van de Associatieraad.

(5)

Het standpunt van de Unie in de Associatieraad EU-Turkije moet derhalve worden gebaseerd op het aangehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in de Associatieraad EU-Turkije in te nemen standpunt wat betreft de wijziging van protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten wordt gebaseerd op het aan het onderhavige besluit gehechte ontwerpbesluit van de Associatieraad EU-Turkije.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 11 december 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

S. KIISLER


(1)  Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, die op 12 september 1963 te Ankara is ondertekend (PB 217 van 29.12.1964, blz. 3687).

(2)  Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten (98/223/EG) (PB L 86 van 20.3.1998, blz. 1).

(3)  Aanvullend Protocol ondertekend op 23 november 1970, gehecht aan de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije (PB L 293 van 29.12.1972, blz. 3).


ONTWERP

BESLUIT Nr. … VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-TURKIJE

van …

tot wijziging van het aan Besluit nr. 1/98 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten gehechte protocol nr. 2

DE ASSOCIATIERAAD EU-TURKIJE,

Gezien de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije (1),

Gezien het Aanvullend Protocol, bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije (2), en met name artikel 35,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije (3) is de regeling voor de preferentiële handel in landbouwproducten tussen de Unie en Turkije vastgesteld. Protocol nr. 2 bij dat Besluit bevat bijzonderheden over de preferentiële regeling voor de invoer in Turkije van landbouwproducten van oorsprong uit de Unie, met inbegrip van een preferentiële regeling voor de invoer van bevroren rundvlees.

(2)

De Unie en Turkije hebben overleg gepleegd en zijn overeengekomen de preferentiële regeling voor de invoer in Turkije van rundvlees van oorsprong uit de Unie te wijzigen, om het bestaande, in de bijlage bij protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 vastgestelde tariefcontingent met vers en gekoeld rundvlees uit te breiden.

(3)

Protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij het onderhavige besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te …,

Voor de Associatieraad EU-Turkije

De voorzitter


(1)  PB EU 217 van 29.12.1964, blz. 3687.

(2)  PB EU L 293 van 29.12.1972, blz. 3.

(3)  Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten (98/223/EG) (PB EU L 86 van 20.3.1998, blz. 1).

BIJLAGE

De vermeldingen voor GN-code 0202 20 in de bijlage bij protocol nr. 2 bij Besluit nr. 1/98 worden vervangen door:

„GN-code

Omschrijving

Verlaging t.o.v. het voor de meest begunstigde naties geldende recht (%)

Tariefcontingent (ton nettogewicht)

0201 20

0202 20

Andere delen van vlees van runderen, met been, vers of gekoeld, of bevroren

Verlaging met 50 % en maximumrecht van 30 %

5 000

0201 20

0202 20

Andere delen van vlees van runderen, met been, vers of gekoeld, of bevroren

Verlaging met 30 % en maximumrecht van 43 %

14 100 ”.