1994R0933 — PL — 29.09.1995 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/94

z dnia 27 kwietnia 1994 r.

określające substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczające Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92

(Dz.U. L 107, 28.4.1994, p.8)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 491/95 z dnia 3 marca 1995 r.

  L 49

50

4.3.1995

►M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2230/95 z dnia 21 września 1995 r.

  L 225

1

22.9.1995
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/94

z dnia 27 kwietnia 1994 r.

określające substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczające Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 1 ), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 93/71/EWG ( 2 ),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 roku ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 3 ), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze co następuje:

udział Państw Członkowskich jako sprawozdawców w programie pracy przewidzianym w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG jest ustanowiony w rozporządzeniu (EWG) nr 3600/92, w szczególności w jego art. 5 ust. 2 i ust. 4;

Komisja otrzymała powiadomienia dotyczące 89 spośród 90 substancji czynnych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3600/92;

po zbadaniu powiadomień musi zostać podjęta decyzja w sprawie substancji czynnych, które mają być poddane ocenie w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 oraz w sprawie wyznaczenia Państwa Członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy dla każdej z tych substancji czynnych;

należy także podjąć decyzję w odniesieniu do nieprzekraczalnego terminu przedkładania dokumentacji i innych informacji technicznych i naukowych Państwu Członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy;

powiadomienia musiały zostać dokonane w stosownym czasie i zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, wypełnionym i zawierającym zobowiązanie określone w części 5 tego wzoru; powiadomienia niespełniające tych wymogów nie mogły być wzięte pod uwagę i w konsekwencji nie zostały wymienione;

nazwy (nazwiska) i adresy producentów, którzy przedstawili powiadomienie spełniające powyższe wymogi powinny być opublikowane w celu zapewnienia kontaktu umożliwiającego przedstawienie zbiorowych dokumentacji;

wydaje się być właściwe wskazanie nazwy i adresu organu wyznaczonego przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, w celu zapewnienia, że dokumentacja i inne informacje zostały przedłożone organowi wyznaczonemu do przyjmowania i przetwarzania takich informacji;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

1.  Wykaz substancji czynnych, które zostaną poddane ocenie w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 jest zamieszczony w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

2.  Państwo Członkowskie wyznaczone jako Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy dla każdej z substancji określonej w ust. 1 jest wskazane w kolumnie B załącznika I przy odpowiedniej substancji czynnej.

3.  Producenci, którzy przedłożyli w stosownym terminie powiadomienia zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, są oznaczeni w kolumnie C załącznika I do niniejszego rozporządzenia trzyliterowym kodem obok odpowiedniej substancji czynnej. Nazwa (nazwisko) i adres każdego producenta są określone dla każdego kodu w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

▼M2

3a.  Producenci mający siedziby w Austrii, Finlandii i Szwecji, którzy w odpowiednim czasie dokonali powiadomienia zgodnie z art. 4 ust. 1a rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 są wymienieni w załączniku IA do tego rozporządzenia przez nadanie trzyliterowego kodu obok odpowiadającej mu substancji czynnej. W załączniku IIA do tego rozporządzenia do każdego kodu jest podana nazwa i adres każdego producenta.

▼B

4.  Nazwa i adres organu wyznaczonego przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 są określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

▼M2

Artykuł 2

1.  Nieprzekraczalny termin przedłożenia sprawozdającym Państwom Członkowskim dokumentacji i informacji określonych w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 zostaje wyznaczony na dzień 30 kwietnia 1995 r.

2.  Nieprzekraczalny termin określony w ust. 1 zostaje przedłużony do dnia 31 października 1995 r. dla podmiotów dokonujących powiadomienia wyszczególnionych w załączniku I, innych niż te, które poinformowały Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców i Komisję o wycofaniu się z programu prac zgodnie z pierwszym akapitem art. 5 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, dla następujących substancji czynnych:

Alachlor

Amitraz

Bromoksynil

Karbendazym

Chlorotalonil

Chlorpyrifos

Chlortoluron

Cypermetryna

2,4-D

Deltametryna

Desmedifam

Endosulfan

Etofumesat

Octan fentynu

Wodorotlenek fentynu

Fenwalerat

Glyfosat

Ioksynil

Izoproturon

Lindan

Linuron

Mankozeb

MCPA

Mekoprop

Mekoprop-P

Metalaksyl

Metamidofos

Metsulfuron

Parakwuat

Paration metylowy

Pendimetalin

Permetryna

Fenmedifam

Propyzamid

Symazyna

Tiofanat metylowy

Tiram

Zineb

Ziram

3.  Nieprzekraczalny termin określony w ust. 1 zostaje przedłużony do dnia 30 kwietnia 1996 r. dla podmiotów dokonujących powiadomienia mających siedzibę w Austrii, Finlandii i Szwecji i umieszczonych w załączniku IA.

▼B

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Wykaz substancji czynnych (kolumna A), Państw Członkowskich pełniących rolę sprawozdawców (kolumna B) i powiadamiani producenci (identyfikacja kodowa) (kolumna C)A

B

C

Nazwa

Państwo Członkowskie sprawozdawca

Powiadamiający producenci

Acefat

Włochy

UPL EFT CEQ SOC TOM IBE IQV PIB HEL INA LUX

Metamidofos

Włochy

UPL EFT MAR BAY TOM IBE IQV PIB HEL LUX

Aldikarb

Zjednoczone Królestwo

ROP

Amitraz

►M1  Austria ◄

AVO CAG SOC IBE AGC INA LUX

Azynofos etylowy

Niemcy

LUX

Azynofos metylowy

Niemcy

BAY MAK LUX GQS

Karbendazym

Niemcy

DER UPL EFT BAS DPD AVO BCL SOC IBE IQV ARA PIB AGC ELF POR HEL CAL INA JSB LUX

Benomyl

Niemcy

UPL MAR DPD IPC IKE IBE ARA PIB ELF HEL CAL INA LUX

Tiofanat metylowy

Niemcy

NPS UPL CEQ ACI HEL ELL LUX

Chlorpyrifos

Hiszpania

ICC UPL DOE MAR GHA CEQ MAK BCL CAG ACI IBE AGC POR HEL CAL INA ELL LUX CHE

Chloropiryfos metylowy

Hiszpania

UPL DOE

Cyflutryna

Niemcy

BAY

beta-Cyflutryna

Niemcy

BAY

lambda-Cyhalotryna

►M1  Szwecja ◄

STE ZEN

Cypermetryna

Belgia

CYA STE UPL ZEN GHA CEQ MCL BCL ACI FMC IBE ELF POR HEL CAL INA ELL LUX

alpha-Cypermetryna

Belgia

CYA INA UPL GHA FMC POR

DNOK

Francja

ELF HEL CEQ INA LUX

Deltametryna

►M1  Szwecja ◄

STE UPL BCL RUF SRG AGC HEL

Dinoterb

Francja

ROP

Endosulfan

Hiszpania

UPL AVO MAK HEL CAL INA LUX

Fention

Grecja

BAY INA

Fenwalerat

Portugalia

CEQ UPL MAR SUM ACI LUX INA POR HEL IQV CAL

Esfenwalerat

Portugalia

UPL SUM

Lindan

►M1  Austria ◄

ROP HOC UPL INQ ACI CEQ LUX RUF IBE CAL

Paration

Włochy

UPL BAY CHE ACI LUX

Paration metylowy

Włochy

UPL EFT BAY CHE ACI SOC IBE ELF HEL CAL LUX

Permetryna

Irlandia

UPL ZEN MAR MCL ACI FMC ELF HEL LUX

Benalaksyl

Portugalia

UPL ISA

Metalaksyl

Portugalia

CGA SOC MAK ISA IQV HEL INA DBA LUX

Chlorotalonil

Niderlandy

VIS UPL EFT GHA ISK BCL SOC IBE PIB AGC POR HEL INA JSB LUX CAL

Dinokap

►M1  Austria ◄

RHU

Fenarimol

Zjednoczone Królestwo

DOE

Octan fentyny

Zjednoczone Królestwo

CIB AVO BCL LUX

Wodorotlenek fentyny

Zjednoczone Królestwo

CIB AVO BCL ELF KCC LUX

Flusilazol

Irlandia

DPD

Imazalil

Luksemburg

LEP JPA ACI MAK LUX

Mankozeb

Włochy

SRG ICC UPL RHF DPD BCL ACI SIR AGC ELF POR HEL LUX

Maneb

Włochy

RHF BCL ACI PRS ELF KCC LUX

Zineb

Włochy

TCH LUX UPL SIR FMF ELF HEL CAL

Metiram

Włochy

BAS

Propineb

Włochy

BAY HEL

Thiram

Belgia

JSC UNI BAY ACI UCB FMF CAL LUX

Ferbam

Belgia

LUX

Ziram

Belgia

UPL ACI SIR UCB FMF ELF CAL LUX JSC

Propikonazol

►M1  Finlandia ◄

ZEN CGA BCL MAK

Pirazofos

Niderlandy

AVO

Kwintocen

Grecja

UNI LUX

Tiabendazol

Hiszpania

MSD AGC ELF LUX

Winklozolina

Francja

BAS

Procymidon

Francja

SUM HEL

Iprodion

Francja

ROP AGC LUX

Klozolinat

Grecja

ISA

Chlorprofam

Niderlandy

KIR MTM AGC ELF LUX

Profam

Niderlandy

LUX

Daminozyd

Niderlandy

FIN UNI LUX

Hydrazyd maleinowy

Dania

UNI CFP LUX

Tecnazen

Zjednoczone Królestwo

ZEN

Alachlor

►M1  Hiszpania ◄

PUS MOD IPC ACI MAK IQV PIB HEL CAL JSB TRA LUX

Amitrol

Francja

BAY CFP HEL JSB LUX

Atrazyna

Zjednoczone Królestwo

CGA ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX

Symazyna

Zjednoczone Królestwo

CGA BCL ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX

Bentazon

Niemcy

BAS AGC HEL LUX

Chlorotoluron

Hiszpania

STE PUS AGL CGA IPC BCL ACI SOC MAK ARA SRG POR HEL CAL LUX

2,4-D

Grecja

NUF ROP AGL ACI DOE CFP SOC AHM ΤΗΝ IBE HEL CAL LUX

2,4-DB

Grecja

ACI AHM

Etofumezat

►M1  Szwecja ◄

PTM FSG SRG AVO KIR LUX BCL HEL PUS

Fluroksypyr

Niemcy

DOE

Glifozyna

Niemcy

FSG HPQ NUF STE UPL ALK ZEN PUS MAR CEQ CHE MOD IPC BCL CAG SOC OXO MAK HRM IKE TES IBE IQV ARA SRG PIB AGC ELF POR HEL CAL INA GRW KCS LUX

Joksynyl

Francja

ROP ACI CFP MAK LUX

Bromoksynil

Francja

ROP PTM ACI CFP MAK LUX

Izoproturon

Niemcy

STE ROP UPL PUS GHA CEQ AVO IPC BCL ACI CAG SOC MAK SRG AGC POR HEL CAL INA LUX

MCPA

Włochy

NUF ROP BAS AGL ACI CFP OXO AZC AHM LUX ESK

MCPB

Włochy

ACI AHM

Mekoprop

Dania

ROP AGL BCL ACI CFP AZC LUX ESK

Mekoprop-P

Dania

ROP BAS KVK BCL AZC AHM AGL LUX ESK

Metsulfuron metylowy

Francja

BCL DPD

Tifensulfuron metylowy

Francja

DPD

Triasulfuron

Francja

CGA

Molinat

Portugalia

HPQ ZEN OXO CHB

Monolinuron

Zjednoczone Królestwo

AVO

Linuron

Zjednoczone Królestwo

LUX AVO IPC MAK HEL CAL INA

Parakwat

Zjednoczone Królestwo

UPL ZEN BCL APO PIB MAR HEL CAL INA GRW AGS LUX

Dikwat

Zjednoczone Królestwo

ZEN BCL

Pendimetalina

Hiszpania

CYA STE GHA IPC MAK SRG AGC POR

Desmedifam

►M1  Finlandia ◄

AVO SRG KIR PTM BCL LUX

Fenmedifam

►M1  Finlandia ◄

AVO FSG SRG PTM MTM TFP BCL HEL CAL LUX PUS

Propyzamid

►M1  Szwecja ◄

RHF BCL LUX

Pirydat

►M1  Austria ◄

STE AGL AGC

Warfaryna

Irlandia

GAE SPI KIL SOX HEN BHS VET LUX

▼M2
ZAŁĄCZNIK IAWykaz dodatkowych podmiotów dokonujących powiadomienia (kody identyfikacji)

Substancja czynna

Kod podmiotu dokonującego powiadomienia

Acefat

BUY

Chlorpyrifos

SAC

Propiconazol

SAC

Hydrazyd maleinowu

DAH

Glyfosat

SAC

▼B
ZAŁĄCZNIK II

Wykaz identyfikacji kodowych, nazw i adresów producentów powiadamiającychIdentyfikacja kodowa

Nazwa

Adres

ACI

ACI International

Avenue Albert 254B-1180 Bruxelles

AGC

AgriChem

Koopvaardijweg 9NL-4906 CV Oosterhout

AGL

Agrolinz

Agrarchemikalien GmbHArabellastraße 4D-81925 München

AGS

Agrolac SA

Juan Sebastián Bach, 7 bis 2o AE-08021 Barcelona

AHM

AH Marks & Co Ltd

Wyke, BradfordWest Yorkshire BD 12 9EJUnited Kingdom

ALK

Alkaloida Europe

Avenue Albert 255B-1180 Bruxelles

APO

Aporta SA

Plaza Urquinaona, 6E-08010 Barcelona

ARA

Aragonesas Agro SA

Paseo de Recoletos, 27E-28004 Madrid

AVO

AgrEvo GmbH

Building K 607D-65926 Frankfurt/Main

AZC

Akzo Chemicals

Barchman Wuyterslaan 10NL-3800 AE Amersfoort

BAS

BASF AG

Registrierung

Postfach 120D-67114 Limburgerhof

BAY

Bayer AG

PF-E/Registrierung

Pflanzenschutzzentrum MonheimD-51368 Leverkusen-Bayerwerk

BCL

Barclay Chemicals

Barclay HouseLilmar Industrial EstateSantry, Dublin 9Ireland

BHS

B. H. Schilling

via Fantoli 21/13I-20138 Milano

CAG

Chimac-Agriphar SA

Rue de Renory26 B-4102 Ougrée (Seraing)

CAL

Calliope SA

Boîte postale 80Route d'ArtixF-64150 Noguères

CEQ

Cequisa

Muntaner, 322 1o 1aE-08021 Barcelona

CFP

CFPI

28, boulevard CamélinatF-92233 Gennevilliers

CGA

CIBA-GEIGY Ltd

WE Relations Office

Noordkustlaan 18B-1702 Groot-Bijgaarden

CHB

Chemol Benelux Ltd

Avenue des Arts 44B-1040 Bruxelles

CHE

Cheminova Agro A/S

PO Box 9DK-7620 Lemvig

CIB

CIBA-Geigy Agro BV

Postbus 4800NL-4700 BA Roosendaal

CYA

Cyanamid International

Rue de Bosquet 15B-1348 Louvain-la-Neuve

DBA

DeBacker & Associés

Boulevard Brand Whitlock 30B-1200 Bruxelles

DER

Union Derivan SA

Avda. Meridiana, 133E-08026 Barcelona

DOE

DowElanco Europe

Letcombe Regis, WantageOxon ΟΧ12 9JTUnited Kingdom

DPD

Dupont De Nemours

(France) SA

137, rue de l'UniversitéF-75334 Paris Cedex 07

EFT

K & N Efthymiadis SA

1 Dodecanisou Str.GR-54110 Thessaloniki

ELF

Elf Atochem

1, rue des Frères LumièreF-78373 Plaisir Cedex

ELL

Ellagret SA

38 Aristotelous Str.GR-10433 Athens

ESK

Esbjerg Kemi A/S

Mådevej 80DK-6705 Esbjerg Ø

FIN

Fine Agrochemicals Ltd

3 The Bull RingWorcester WR2 5AAUnited Kingdom

FMC

FMC Europe NV

Avenue Louise 480, Box 9B-1050 Bruxelles

FMF

FMC foret SA

Calle Córcega, 293E-08008 Barcelona

FSG

Feinchemie Schwebda

Leuchtbergstraße 38D-37269 Eschwege

GAE

Gaeleo Ltd

Little Island CoCorkIreland

GHA

Gharda Chemicals Ltd

27 Woodside AvenueLondon SE25 5DW4UK

GQS

General Química SA

Ctra. Puentelarrá, km 5E-01213 Comunión/Álava

GRW

Grower

17 Bizaniou Str.GR-15669 Papagos, Athens

HEL

Helm AG

Nordkanalstraße 28D-20097 Hamburg

HEN

Hentschke & Sawatzki

Kampstraße 85D-24539 Neumünster

HOC

Hockley International Ltd

Hockley House,354 Park LanePoynton Stockport SK 12 IRLUnited Kingdom

HPQ

Herbex Produtos

Químicos Lda.

Estrada de AlbarraqueP-2710 Sintra

HRM

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257B-3800 Sint Truiden

IBE

Iberotam

Avda. Rafael de Casanovas, 81E-08100 Mollet del Vallès

ICC

Indofil Chemicals Co

15, Hyde Park GardensLondon W 2United Kingdom

IKE

Industrial Kern Espag.

Paseo de la Castellana, 156 1o Pl.E-28046 Madrid

INA

Industrias Afrasa

Ciudad de Sevilla, 5346988-Pol. ind. Fuente del JarroEspańa-Paterna (Valencia)

INQ

Industrias Químicas

del Noroeste SA

Avenida del Valle, 15E-28003 Madrid

IPC

I. Pi. Ci.

Industria Prodotti

Chimici

Via Fratelli Beltrami, 11I-20026 Nóvate Milanese

IQV

Industrias Químicas

del Vallés

Avda. Rafael de Casanovas, 81E-08100 Mollet del Vallès

ISA

ISAGRO Srl

Centro Direzionale

Milano Oltre

Palazzo RaffaelloVia Cassanese, 224I-20090 Segrate (MI)

ISK

ISK Biotech Europe

Avenue Louise 480-128B-1050 Bruxelles

JPA

Janssen Pharmaceutica

Plant Protection Div.

Turnhoutseweg 30B-2340 Beerse

JSB

SA John & Stephen B.

38, avenue HocheF-75008 Paris

JSC

JSC International

The Frensham Suite, Friary Court13-21 High StreetGuildford Surrey GU1 3DGUnited Kingdom

KCC

Kocide Chem. Corp.

Via T. Invrea, 12/3I-16129 Genova

KCS

K. C. S. Products

3 West CloseWaresley SandyBedfordshire SG19 3BYUnited Kingdom

KIL

Killgerm Chemicals

115 Wakefield RdOsset, West YorkshireUnited Kingdom

KIR

Kemira Agro Benelux

Avenue EinsteinB-1300 Wavre

KVK

KVK AGRO A/S

Gl. Lyngvej 2PO Box 259DK-4600 Køge

LEP

Parma-Lepori SA

Apartado de Correos 182E-43700 El Vendrell

LUX

B. V. Luxan

Registration Departm.

Postbus 9NL-6600 AA Elst

MAK

Makhteshim Agan

Intern. Coordination

Avenue Louise 283, Box 7B-1050 Bruxelles

MAR

Marubeni UK plc

120 MoorgateLondon EC2M 6SSUnited Kingdom

MCL

Mitchell Cotts

Chemical Ltd

PO Box 6Steanard LandMirfieldWest Yorkshire WF14 8QBUnited Kingdom

MOD

Monsanto SA

Avenue de Tervuren 270-272B-1150 Bruxelles

MSD

Merck, Sharp & Dohme

Agrcul. Research

Zweefliegtuigstraat 6B-1130 Bruxelles

MTM

MTM Agrochemicals

18 Liverpool RoadGreat Sankey, WarringtonCheshire WA5 1QRUnited Kingdom

NPS

Nisso Chemical Europe

Königsallee 90D-40212 Düsseldorf

NUF

Law Offices of Samuel

Pisar

68, boulevard de CourcellesF-75017 Paris

OXO

OXON Italia SpA

Via Sempione, 195I-20016 Pero (Milano)

PIB

Pilar Ibérica SL

Juan Amich Gali

Apartado de Correos 466E-08080 Barcelona

POR

Portman Agrochemicals

Apex House, Grand Arcade,Tally Ho Corner 454London N12 OEHUnited Kingdom

PRS

Precida SA

Usine de Saint-Michel

Boîte postale 1 Saint MarcelF-13367 Marseille Cedex 11

PTM

Pen-Tsao-Materia

Medica Center GmbH

Bergstraße 11D-20095 Hamburg

PUS

Phytorus SA

PA La Malnoue57, boulevard de l'EuropeF-77184 Émerainville

RHF

Rohm & Haas France

La Tour de Lyon185, rue de BercyF-75579 Paris Cedex 12

RHU

Rohm & Haas UK

Lennig House,2 Masons AvenueCroydon CR9 3NBUnited Kingdom

ROP

Rhône-Poulenc Agro

14-20 rute Pierre BaizetF-69009 Lyon Cedex 09

RUF

Roussel Uclaf

Agrovet Division

102, route de NoisyF-93230 Romainville

SIR

Bakelite Italia

(Sirlite SpA)

Via Mazzini, 104I-20158 Solbiate Olona(Varese)

SOC

SANC

149, rue OberkampfF-75011 Paris

SOX

Sorex Ltd

St Micheals RoadWidnes, Cheshire WA8 8TJUnited Kingdom

SPI

C. F. Spiess & Sohn

Postfach 1260D-67262 Grünstadt

SRG

Stefes Research GmbH

Postfach 1450D-50143 Kerpen

SUM

Sumitomo (UK) plc

Vitner's Place68 Upper Thames StLondon EC4V 3BJUnited Kingdom

TCH

Topchem BV

Hollandselaan 27NL-1213 AM Hilversum

TES

Tessenderlo Chemie

Stationsstraat z/nB-3980 Tessenderlo

TFP

Task Force

Phenmedipham TOP2

Kemisk Værk KøgeGl. Lyngvej 2PO Box 259D-4600 Køge

ΤΗΝ

Thorø Nielsen Aps

Fredensgade 10DK-7400 Herning

TOM

Tomen France SA

18, avenue de l'OpéraF-75001 Paris

TRA

Tradi-agri SA

38, avenue HocheF-75008 Paris

UCB

UCB SA

Chemical Sector

Avenue Louise 326B-1050 Bruxelles

UNI

Uniroyal Chemical

Kenneth House4 Langley Quay, SloughBerkshire SL3 6EHUnited Kingdom

UPL

United Phosphorus Ltd

The LondonerWelbeck StreetLondon WIM 8HSUnited Kingdom

VET

Vetyl-Chemie

Gewerbestraße 12-14D-66557 Illingen/Saar

VIS

Vischimi Srl

Via Friuli, 55I-20121 Milano

ZEN

Regulatory Affairs

Department

Zepeca Agrochemicals

Fernhurst, HaslemereSurrey GU27 3JEUnited Kingdom

▼M2
ZAŁĄCZNIK IIAWykaz kodów identyfikacji dodatkowych podmiotów dokonujących powiadomienia, nazwy i adresy

Kod identyfikacji

Nazwa

Adres

BUY

B & S Buy & Sell GmbH

Schlossgraben 16A-6800 Feldkirch

DAH

S Dahlberg

Borgstigen 9S-133 33 Saltsjöbaden

SAC

Sanachem GmbH

Kolingasse 19A-1090 Wien

▼B
ZAŁĄCZNIK III

Wykaz wyznaczonych organów w każdym Państwie Członkowskim

BELGIA

Ministère de l'Agriculture

Inspection des matières premières

Manhattan Center-Office Tower

Avenue du boulevard, 21-9e étage

B-1210 Bruxelles

DANIA

Ministry of Environment

Danish Enviromental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

NIEMCY

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig

GRECJA

Ministry of Agriculture

Plant Protection Service

3-5 Hippokratous Street

GR-10679 Athens

HISZPANIA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Juan Bravo, 3 B

E-28006 Madrid

FRANCJA

Ministère de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

175, rue du Chevaleret

F-75646 Paris Cedex 13

IRLANDIA

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Fisheries

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

WŁOCHY

Ministero della Sanità

DG Igiene Alimentare e Nutrizione

Divisione V (fitofarmaci e residui)

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

LUKSEMBURG

Administration des services techniques de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d'Esch

L-1019 Luxembourg

NIDERLANDY

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

▼M1

AUSTRIA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

p.a. Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Trunnerstraβe 5

A-1020 Wien

▼B

PORTUGALIA

Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar

Centro Nacional de Protecção da Produção Agricola (IPPAA-CNPPA)

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

▼M1

FINLANDIA

Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Torjunta-aineiden toimiala

PL 42

FIN-00501 Helsinki

SZWECJA

Kemikalieinspektionen

PO Box 1384

S-17127 Solna

▼B

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Rothamstead

United Kingdom Harpenden, Herts AL5 2SS( 1 ) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

( 2 ) Dz.U. L 221 z 31.8.1993, str. 27.

( 3 ) Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10.