1994R0933 — LV — 29.09.1995 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 933/94

(1994. gada 27. aprīlis),

ar ko nosaka augu aizsardzības līdzekļu aktīvās vielas un izraugās ziņotājas dalībvalstis Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3600/92 īstenošanai

(OV L 107, 28.4.1994, p.8)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 491/95 (1995. gada 3. marts),

  L 49

50

4.3.1995

►M2

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2230/95 (1995. gada 21. septembris),

  L 225

1

22.9.1995
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 933/94

(1994. gada 27. aprīlis),

ar ko nosaka augu aizsardzības līdzekļu aktīvās vielas un izraugās ziņotājas dalībvalstis Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3600/92 īstenošanaiEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 ), kurā grozījumu izdarīti ar Komisijas Direktīvu 93/71/EEK ( 2 ),

ņemot vērā Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kura minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā 91/414/EEK attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 3 ), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu;

tā kā Regulā (EEK) Nr. 3600/92 un jo īpaši tās 5. panta 2. un 4. punktā paredzēts, ka dalībvalstis kā ziņotājas piedalās Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā paredzētājā darba programmā;

tā kā Komisija ir saņēmusi ziņojumus par 89 no 90 aktīvajām vielām, kas minētas Regulas (EEK) Nr. 3600/92 I pielikumā;

tā kā pēc ziņojumu izskatīšanas jāpieņem lēmums par aktīvajām vielām, kuras jāizvērtē Regulas (EEK) Nr. 3600/92 kontekstā, un par ziņotājdalībvalsts izraudzīšanos attiecībā uz katru no šīm aktīvajām vielām;

tā kā lēmums jāpieņem arī attiecībā termiņu, kurā dosjē un cita zinātniskā vai tehniskā informācija jāiesniedz ziņotājdalībvalstij;

tā kā ziņojumi bija jāizstrādā savlaicīgi un saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 II pielikumā noteikto modeli, jāaizpilda un tajos jāietver šā modeļa 5. daļā minētās saistības; tā kā ziņojumus, kuri neatbilst šīm prasībām, nevarēja ņemt vērā un līdz ar to tie nav iekļauti sarakstā;

tā kā to ražotāju nosaukumi un adreses, kuri iesnieguši iepriekš minētajām prasībām atbilstīgus ziņojumus, būtu jāpublicē, lai nodrošinātu sazināšanās iespēju kolektīvu dosjē iesniegšanai;

tā kā izrādījies, ka vajadzīgs norādīt tās iestādes nosaukumu un adresi, kuru katra dalībvalsts izraudzījusies atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 3600/92 3. pantam, lai nodrošinātu, ka dosjē un citu informāciju iesniedz iestādei, kura izraudzīta šādas informācija saņemšanai un izskatīšanai;

tā kā šajā nolikumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

1.  To aktīvo vielu saraksts, kuras izvērtēs Regulas (EEK) Nr. 3600/92 kontekstā, ir sniegts šīs regulas I pielikuma A ailē.

2.  Dalībvalsts, kura attiecībā uz katru vielu, kas minēta 1. punktā, izraudzīta par ziņotājdalībvalsti, norādīta I pielikuma B ailē iepretim atbilstīgajai aktīvajai vielai.

3.  Ražotāji, kuri savlaicīgi saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 4. panta 2. punktu iesnieguši ziņojumus, ar trīs burtu kodu iekļauti šīs Regulas I pielikuma C ailē iepretim atbilstīgajai vielai. Attiecībā uz katru kodu šīs regulas II pielikumā norādīts katra ražotāja nosaukums un adrese.

▼M2

3.a  Ražotāji, kas reģistrēti Austrijā, Somijā un Zviedrijā un kuri laikus saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 4. panta 1.a punktu ir iesnieguši paziņojumus, ir iekļauti šīs Regulas I A pielikumā, apzīmējot tos ar trīs burtu kodu iepretim aktīvajai vielai. Šīs regulas II A pielikumā iepretim katram kodam ir norādīts attiecīgā ražotāja nosaukums un adrese.

▼B

4.  Šīs Regulas III pielikumā norādīts tās iestādes nosaukums un adrese, kuru izraudzījusies katra dalībvalsts saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 3. pantu.

▼M2

2. pants

1.  Termiņš, kurā Regulas (EEK) Nr. 3600/92 5. panta 4. punkta trešajā ievilkumā minētā dokumentācija un informācija ir jāiesniedz ziņotājai dalībvalstij, ir 1995. gada 30. aprīlis.

2.  Regulas I pielikumā uzskaitītajiem paziņojumu iesniedzējiem, izņemot tos, kuri ir informējuši ziņotājas dalībvalstis un Komisiju par izstāšanos no darba programmas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 5. panta 6. punkta pirmo daļu, šā panta 1. punktā minēto termiņu pagarina līdz 1995. gada 31. oktobrim attiecībā uz šādām aktīvajām vielām:

alahloram

amitrazam

bromoksinilam

karbendazīmam

hlortalonilam

hlorpirifosam

hlortoluronam

cipermetrīnam

2,4-D

deltametrīnam

desmedifamam

endosulfānam

etofumezātam

fentīna acetātam

fentīna hidroksīdam

fenvalerātam

glifozātam

joksinilam

izoproturonam

lindānam

linuronam

mankocebam

2-metil-4-hlorfenokietiķskābei

mekopropam

mekopropam P

metalaksilam

metamidofosam

metsulfuronam

parakvatam

parationmetilam

pendimetalīnam

permetrīnam

fenmedifamam

propizamīdam

simazīnam

tiofanāt-metilam

tiramam

cinebam

ciramam

3.  Paziņojumu iesniedzējiem, kas reģistrēti Austrijā, Somijā un Zviedrijā un kas uzskaitīti I A pielikumā, šā panta 1. punktā minēto termiņu pagarina līdz 1996. gada 30. aprīlim.

▼B

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

AKTĪVO VIELU (A AILE), ZIŅOTĀJDALĪBVALSTU (B AILE) UN ZIŅOJUMU IESNIEDZĒJU RAŽOTĀJU (IDENTIFIKĀCIJAS KODS) (C AILE) SARAKSTSA

B

C

Nosaukums

Ziņotājdalībvalsts

Ziņojuma iesniedzējs ražotājs

Acefāts

Itālija

UPL EFT CEQ SOC TOM IBE IQV PIB HEL INA LUX

Metamidofoss

Itālija

UPL EFT MAR BAY TOM IBE IQV PIB HEL LUX

Aldikarbs

Apvienotā Karaliste

ROP

Amitrazs

►M1  Austrija ◄

AVO CAG SOC IBE AGC INA LUX

Azinfosetils

Vācija

LUX

Azinfosmetils

Vācija

BAY MAK LUX GQS

Karbendazims

Vācija

DER UPL EFT BAS DPD AVO BCL SOC IBE IQV ARA PIB AGC ELF POR HEL CAL INA JSB LUX

Benomils

Vācija

UPL MAR DPD IPC IKE IBE ARA PIB ELF HEL CAL INA LUX

Tiofanātmetils

Vācija

NPS UPL CEQ ACI HEL ELL LUX

Hlorpirifoss

Spānija

ICC UPL DOE MAR GHA CEQ MAK BCL CAG ACI IBE AGC POR HEL CAL INA ELL LUX CHE

Hlorpirifosmetils

Spānija

UPL DOE

Ciflutrīns

Vācija

BAY

Beta-ciflutrīns

Vācija

BAY

Lambda-cihalotrīns

►M1  Zviedrija ◄

STE ZEN

Cipermetrīns

Beļģija

CYA STE UPL ZEN GHA CEQ MCL BCL ACI FMC IBE ELF POR HEL CAL INA ELL LUX

Alfa-cipermetrīns

Beļģija

CYA INA UPL GHA FMC POR

Dinitrokrezols

Francija

ELF HEL CEQ INA LUX

Deltametrīns

►M1  Zviedrija ◄

STE UPL BCL RUF SRG AGC HEL

Dinoterbs

Francija

ROP

Endosulfāns

Spānija

UPL AVO MAK HEL CAL INA LUX

Fentions

Grieķija

BAY INA

Fenvalerāts

Portugāle

CEQ UPL MAR SUM ACI LUX INA POR HEL IQV CAL

Esfenvalerāts

Portugāle

UPL SUM

Lindāns

►M1  Austrija ◄

ROP HOC UPL INQ ACI CEQ LUX RUF IBE CAL

Parations

Itālija

UPL BAY CHE ACI LUX

Parationmetils

Itālija

UPL EFT BAY CHE ACI SOC IBE ELF HEL CAL LUX

Permetrīns

Īrija

UPL ZEN MAR MCL ACI FMC ELF HEL LUX

Benalaksils

Portugāle

UPL ISA

Metalaksils

Portugāle

CGA SOC MAK ISA IQV HEL INA DBA LUX

Hlorotalonils

Nīderlande

VIS UPL EFT GHA ISK BCL SOC IBE PIB AGC POR HEL INA JSB LUX CAL

Dinokap

►M1  Austrija ◄

RHU

Fenarimols

Apvienotā Karaliste

DOE

Fentina acetāts

Apvienotā Karaliste

CIB AVO BCL LUX

Fentina hidroksīds

Apvienotā Karaliste

CIB AVO BCL ELF KCC LUX

Flusilazols

Īrija

DPD

Imazalils

Luksemburga

LEP JPA ACI MAK LUX

Mankocebs

Itālija

SRG ICC UPL RHF DPD BCL ACI SIR AGC ELF POR HEL LUX

Manebs

Itālija

RHF BCL ACI PRS ELF KCC LUX

Cinebs

Itālija

TCH LUX UPL SIR FMF ELF HEL CAL

Metriāms

Itālija

BAS

Propinebs

Itālija

BAY HEL

Tirāms

Beļģija

JSC UNI BAY ACI UCB FMF CAL LUX

Ferbāms

Beļģija

LUX

Cirāms

Beļģija

UPL ACI SIR UCB FMF ELF CAL LUX JSC

Propikonazols

►M1  Somija ◄

ZEN CGA BCL MAK

Pirazofoss

Nīderlande

AVO

Kvintozēns

Grieķija

UNI LUX

Tiabendazols

Spānija

MSD AGC ELF LUX

Vinklozolīns

Francija

BAS

Procimidons

Francija

SUM HEL

Iprodions

Francija

ROP AGC LUX

Klozolināts

Grieķija

ISA

Hlorprofāms

Nīderlande

KIR MTM AGC ELF LUX

Profāms

Nīderlande

LUX

Daminozīds

Nīderlande

FIN UNI LUX

Maleinhidrazīds

Dānija

UNI CFP LUX

Teknazēns

Apvienotā Karaliste

ZEN

Alakhlors

►M1  Spānija ◄

PUS MOD IPC ACI MAK IQV PIB HEL CAL JSB TRA LUX

Amitrols (aminotriazols)

Francija

BAY CFP HEL JSB LUX

Atrazīns

Apvienotā Karaliste

CGA ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX

Simazīns

Apvienotā Karaliste

CGA BCL ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX

Bentazons

Vācija

BAS AGC HEL LUX

Hlortolurons

Spānija

STE PUS AGL CGA IPC BCL ACI SOC MAK ARA SRG POR HEL CAL LUX

2,4-dihlorfenoksi-etiķskābe

Grieķija

NUF ROP AGL ACI DOE CFP SOC AHM THN IBE HEL CAL LUX

4-(2,4-dihlorfenoksi)-sviestskābe

Grieķija

ACI AHM

Etofumezāts

►M1  Zviedrija ◄

PTM FSG SRG AVO KIR LUX BCL HEL PUS

Fluroksipīrs

Vācija

DOE

Glifozāts

Vācija

FSG HPQ NUF STE UPL ALK ZEN PUS MAR CEQ CHE MOD IPC BCL CAG SOC OXO MAK HRM IKE TES IBE IQV ARA SRG PIB AGC ELF POR HEL CAL INA GRW KCS LUX

Loksinils

Francija

ROP ACI CFP MAK LUX

Bromoksinils

Francija

ROP PTM ACI CFP MAK LUX

Izoproturons

Vācija

STE ROP UPL PUS GHA CEQ AVO IPC BCL ACI CAG SOC MAK SRG AGC POR HEL CAL INA LUX

2-metil-4-hlorfenoksietiķskābe

Itālija

NUF ROP BAS AGL ACI CFP OXO AZC AHM LUX ESK

4–2-metil-4 hlorfenoksisviestskābe

Itālija

ACI AHM

Mekoprops

Dānija

ROP AGL BCL ACI CFP AZC LUX ESK

Mekoprops-P

Dānija

ROP BAS KVK BCL AZC AHM AGL LUX ESK

Metilmetsulfurons

Francija

BCL DPD

Tifensulfurons

Francija

DPD

Triasulfurons

Francija

CGA

Molināts

Portugāle

HPQ ZEN OXO CHB

Monolinurons

Apvienotā Karaliste

AVO

Linurons

Apvienotā Karaliste

LUX AVO IPC MAK HEL CAL INA

Parakvāts

Apvienotā Karaliste

UPL ZEN BCL APO PIB MAR HEL CAL INA GRW AGS LUX

Dikvāts (dibromīds)

Apvienotā Karaliste

ZEN BCL

Pendimetalīns

Spānija

CYA STE GHA IPC MAK SRG AGC POR

Desmedifāms

►M1  Somija ◄

AVO SRG KIR PTM BCL LUX

Fenmedifāms

►M1  Somija ◄

AVO FSG SRG PTM MTM TFP BCL HEL CAL LUX PUS

Propizamīds

►M1  Zviedrija ◄

RHF BCL LUX

Piridāts

►M1  Austrija ◄

STE AGL AGC

Varfarīns

Īrija

GAE SPI KIL SOX HEN BHS VET LUX

▼M2
I A PIELIKUMSPapildu paziņojumu iesniedzēju saraksts (identifikācijas kodi)

Aktīvā viela

Iesniedzēja kods

Acefāts

BUY

Hlorpirifoss

SAC

Propikonazols

SAC

Maleīnhidrazīds

DAH

Glifozāts

SAC

▼B
II PIELIKUMS

ZIŅOJUMU IESNIEDZĒJU RAŽOTĀJU IDENTIFIKĀCIJAS KODU, NOSAUKUMU UN ADREŠU SARAKSTSIdentifikācijas kods

Nosaukums

Adrese

ACI

ACI International

Avenue Albert 254B-1180 Bruxelles

AGC

AgriChem

Koopvaardijweg 9NL-4906 CV Oosterhout

AGL

Agrolinz

Agrarchemikalien GmbHArabellastraße 4D-81925 Műnchen

AGS

Agrolac SA

Juan Sebastián Bach, 7 bis 2o AE-08021 Barcelona

AHM

AH Marks & Co Ltd

Wyke, BradfordWest Yorkshire BD 12 9EJUnited Kingdom

ALK

Alkoloida Europe

Avenue Albert 255B-1180 Bruxelles

APO

Aporta SA

Plaza Urquinaona, 6E-08010 Barcelona

ARA

Aragonesas Agro SA

Paseo de Recoletos, 27E-28004 Madrid

AVO

AgrEvo GmbH

Building K 607D-65926 Frankfurt/Main

AZC

Akzo Chemicals

Barchman Wuyterslaan 10NL-3800 AE Amersfoort

BAS

BASF AG

Registrierung

Postfach 120D-67114 Limburgerhof

BAY

Bayer AG

PF-E/Registrierung

Pflanzenschutzzentrum MonheimD-51368 Leverkusen-Bayerwerk

BCL

Barclay Chemicals

Barclay HouseLilmar Industrial EstateSantry, Dublin 9Ireland

BHS

B. H. Schilling

via Fantoli 21/13I-20138 Milano

CAG

Chimac-Agriphar SA

Rue de Renory 26B-4102 Ougrée (Seraing)

CAL

Calliope SA

Boite postale 80Route d'ArtixF-64150 Noguéres

CEQ

Cequisa

Muntaner, 322 1o 1aE-08021 Barcelona

CFP

CFPI

28, boulevard CamélinatF-92233 Gennevilliers

CGA

CIBA-GEIGY Ltd

EC Relations Office

Noordkustlaan 18B-1702 Groot-Bijgaarden

CHB

Chemol Benelux Ltd

Avenue des Arts 44B-1040 Bruxelles

CHE

Cheminova Agro A/S

PO Box 9DK-7620 Lemvig

CIB

CIBA-Geigy Agro BV

Postbus 4800NL-4700 BA Roosendaal

CYA

Cyanamid International

Rue de Bosquet 15B-1348 Louvain-la-Neuve

DBA

DeBacker & Associés

Boulevard Brand Whitlock 30B-1200 Bruxelles

DER

Union Derivan SA

Avda, Meridiana, 133E-08026 Barcelona

DOE

DowElanco Europe

Letcombe Regis, WantageOxon OX12 9 JTUnited Kingdom

DPD

Dupont De Nemours

(France) SA

137, rue de I'UniversitéF-75334 Paris Cedex 07

EFT

K & N Efthymiadis SA

1 Dodecanisou Str.GR-54110 Thessaloniki

ELF

Elf Atochem

1, rue des Fréres LumiéreF-78373 Plaisir Cedex

ELL

Ellagret SA

38 Aristotelous Str.GR-10433 Athens

ESK

Esbjerg Kemi A/S

Mådevej 80DK-6705 Esbjerg Æ

FIN

Fine Agrochemicals Ltd

3 The Bull RingWorcester WR2 5AAUnited Kingdom

FMC

FMC Europe NV

Avenue Louise 480, Box 9B-1050 Bruxelles

FMF

FMC foret SA

Calle Córcega, 293E-08008 Barcelona

FSG

Feinchemie Schwebda

Leuchtbergstraße 38D-37269 Eschwege

GAE

Gaeleo Ltd

Little Island CoCorkIreland

GHA

Gharda Chemicals Ltd

27 Woodside AvenueLondon SE25 5DW4UK

GQS

General Química SA

Ctra. Puentelarrá, km 5E-012313 Comunión/Alava

GRW

Grower

17 Bizaniou Str.GR-15669 Papagos, Athens

HEL

Helm AG

Nordkanalstraße 28D-20097 Hamburg

HEN

Hentschke & Sawatzki

Kampstraße 85D-24539 Neumünster

HOC

Hockley International Ltd

Hockley House,354 Park LanePoynton Stockport SK 12 1RLUnited Kingdom

HPQ

Herbex Produtos

Químicos Lda.

Estrada de AlbarraqueP-2710 Sintra

HMR

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257B-3800 Sint Truiden

IBE

Iberotam

Avda. Rafael de Casanovas, 81E-08100 Mollet del Vallès

ICC

Indofil Chemicals Co

15, Hyde Park GardensLondon W 2United Kingdom

IKE

Industrial Kern Espag.

Paseo dela Castellana, 156 1o Pl.E-28046 Madrid

INA

Industrias Afrasa

Cuidad de Sevilla, 5346988-Pol. ind. Fuente del JarroEspaña-Paterna (Valencia)

INQ

Industrias Químicas

del Noroeste SA

Avenida del Velle, 15E-28003 Madrid

IPC

I.Pi. Ci.

Industria Prodotti

Chimici

Via Fratelli Beltrami, 11I-20026 Novate Milanese

IQV

Industrias Químicas

del Vallés

Avda. Rafael de Casanovas, 81E-08100 Mollet del Vallès

ISA

ISAGRO Srl

Centro Direzionale

Milano Oltre

Palazzo RafaelloVia Cassanese, 224I-20090 Segrate (MI)

ISK

ISK Biotech Europe

Avenue Louise 480-128B-1050 Bruxelles

JPA

Janssen Pharmaceutica

Plant Protection Div.

Turnhoutseweg 30B-2340 Beerse

JSB

SA John & Stephen B.

38, avenue HocheF-75008 Paris

JSC

JSC International

The Frebsham Suite, Friary Court13-21 High StreetGuildford Surrey GU1 3DGUnited Kingdom

KCC

Kocide Chem. Corp.

Via T. Invrea, 12/3I-16129 Genova

KCS

K. C. S. Products

3 West CloseWaresley SandyBedfordshire SG19 3BYUnited Kingdom

KIL

Killgerm Chemicals

115 Wakefield RdOsset, Wets YorkshireUnited Kingdom

KIR

Kemira Agro Benelux

Avenue EinsteinB-1300 Wavre

KVK

KVK AGRO A/S

Gl. Lyngvej 2PO Box 259DK-4600 Køge

LEP

Farma-Lepori SA

Apartado de Correos 182E-43700 El Vendrell

LUX

B. V. Luxan

Registration Departm.

Posbus 9NL-6600 AA Elst

MAK

Makhteshim Agan

Itern. Coordination

Avenue Louise 283, Box 7B-1050 Bruxelles

MAR

Marubeni UK plc

120 MoorgateLondon EC2M 6SSUnited Kingdom

MCL

Mitchell Cotts

Chemical Ltd

PO Box 6Steanard LandMirfieldWest Yorkshire WF14 8QBUnited Kingdom

MOD

Monsanto SA

Avenue de Tervuren 270-272B-1150 Bruxelles

MSD

Merck, Sharp & Dohme

Agrcul. Research

Zweefliegtuigstraat 6B-1130 Bruxelles

MTM

MTM Agrochemicals

18 Liverpool RoadGreat Sankey, WarringtonCheshire WA5 1QRUnited Kingdom

NPS

Nisso Chemical Europe

Königsallee 90D-40212 Düsseldorf

NUF

Law Offices of Samuel

Pisar

68, boulevard de CourcellesF-75017 Paris

OXO

OXON Italia SpA

Via Sempione, 195I-20016 Pero (Milano)

PIB

Pilar Ibérica SL

Juan Amich Gali

Apartado de Correos 466E-08080 Barcelona

POR

Portman Agrochemicals

Apex House, Grand Arcade,Tally Ho Corner 454London N12 OEHUnited Kingdom

PRS

Procida SA

Usine de Saint-Michel

Boîte postale 1 Saint MarcelF-13367 Marseille Cedex 11

PTM

Pen-Tsao-Materia

Medica Center GmbH

Bergstraße 11D-20095 Hamburg

PUS

Phytorus SA

PA La Malnoue57, boulevard de l'EuropeF-77184 Émerainville

RHF

Rohm & Haas France

La Tour de Lyon185, rue de BercyF-75579 Paris Cedex 12

RHU

Rohm & Haas UK

Lennig House,2 Masons AvenueCroydon CR9 3NBUnited Kingdom

ROP

Rhône-Poulenc Agro

14-20 rues Pierre BaizetF-69009 Lyon Cedex 09

RUF

Roussel Uclaf

Agrovet Division

102, route de NoisyF-93230 Romainville

SIR

Bakelite Italia

(Sirlite SpA)

Via Mazzini, 104I-20158 Solbiate Olona(Varese)

SOC

SANC

149, rue OberkampfF-75011 Paris

SOX

Sorex Ltd

St Michaels RoadWidnes, Cheshire WA8 8TJUnited Kingdom

SPI

C. F. Spiess & Sohn

Postfach 1260D-67262 Grünsatdt

SRG

Stefes Research GmbH

Postfach 1450D-50143 Kerpen

SUM

Sumitomo (UK) plc

Vitner's Place68 Upper Themes StLondon EC4V 3BJUnited Kingdom

TCH

Topchem BV

Bollandselaan 27NL-1213 AM Hilversum

TES

Tessenderlo Chemie

Stationsstraat z/nB-3980 Tessenderlo

TFP

Task Force

Phenmedipham TOP2

Kemisk Værk KøgeGl. Lyngvej 2PO Box 259D-4600 Køge

THN

Thorø Nielsen Aps

Fredensgade 10DK-7400 Herning

TOM

Tomen France SA

18, avenue de l'OpéraF-75001 Paris

TRA

Tradi-agri SA

38, avenue HocheF-75008 Paris

UCB

UCB SA

Chemical Sector

Avenue Louise 326B-1050 Bruxelles

UNI

Uniroyal Chemical

Kenneth House4 Langley Quay, SloughBerkshire SL3 6EHUnited Kingdom

UPL

Inited Phosphorus Ltd

The LondonerWelbeck StreetLondon WIM 8HSUnited Kingdom

VET

Vetyl-Chemie

Gewerbestraße 12-14D-66557 Illingen/Saar

VIS

Vischimi Srl

Via Friuli, 55I-20121 Milano

ZEN

Regulatory Affairs

Departament

Zepeca Agrochemicals

Fernhurst, HaslemereSurrey GU27 3JEUnited Kingdom

▼M2
II A PIELIKUMSPapildu paziņojumu iesniedzēju identifikācijas kodu, nosaukumu un adrešu saraksts

Identifikācijas kods

Nosaukums

Adrese

BUY

B & S Buy & Sell GmbH

Schloßgraben 16A-6800 Feldkirch

DAH

S Dahlberg

Borgstigen 9S-133 33 Saltsjöbaden

SAC

Sanachem GmbH

Kolingasse 19A-1090 Wien

▼B
III PIELIKUMS

KATRĀ DALĪBVALSTĪ IZRAUDZĪTO IESTĀŽU SARAKSTS

BEĻĢIJA

Ministère de l'Agriculture

Inspection des matières premières

Manhattan Center-Office Tower

Avenue du boulevard, 21-9e étage

B-1210 Bruxelles

DĀNIJA

Ministry of Environment

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

VĀCIJA

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig

GRIEĶIJA

Ministry of Agriculture

Plant Protection Service

3-5 Hippokratous Street

GR-10679 Athens

SPĀNIJA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Juan Bravo, 3 B

E-28006 Madrid

FRANCIJA

Ministère de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

175, rue du Chevaleret

F-75646 Paris Cedex 13

ĪRIJA

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Fisheries

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

ITĀLIJA

Ministero della Sanità

DG Igiene Alimentare e Nutrizione

Divisione V (fitofarmaci e residui)

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

LUKSEMBURGA

Administration des services techniques de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d'Esch

L-1019 Luxembourg

NĪDERLANDE

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

▼M1

AUSTRIJA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

p.a. Bundesamt und Forschungszentrum fuer Landwirtschaft

Trunnerstrasse 5

A-1020 Wien

▼B

PORTUGĀLE

Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar

Centro Nacional de Protecção da Produção Agrícola (IPPAA-CNPPA)

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

▼M1

SOMIJA

Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Torjunta-aineiden toimiala

PL 42

FIN-00501 Helsinki

ZVIEDRIJA

Kemikalieinspektionen

PO Box 1384

S-17127 Solna

▼B

APVIENOTĀ KARALISTE

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Rothamstead

United Kingdom Harpenden, Herts AL5 2SS( 1 ) OV L 230, 19.8.1991, 1. lpp.

( 2 ) OV L 221, 31.8.1993, 27. lpp.

( 3 ) OV L 366, 15.12.1992, 10. lpp.