1994R0933 — LT — 29.09.1995 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 933/94

1994 m. balandžio 27 d.

nustatantis augalų apsaugos priemonių veikliąsias medžiagas ir skiriantis ataskaitų rengėjas valstybes nares Komisijos reglamentui (EEB) Nr. 3600/92 įgyvendinti

(OL L 107, 28.4.1994, p.8)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 491/95 1995 m. kovo 3 d.

  L 49

50

4.3.1995

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2230/95 1995 m. rugsėjo 21 d.

  L 225

1

22.9.1995
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 933/94

1994 m. balandžio 27 d.

nustatantis augalų apsaugos priemonių veikliąsias medžiagas ir skiriantis ataskaitų rengėjas valstybes nares Komisijos reglamentui (EEB) Nr. 3600/92 įgyvendintiEUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ( 1 ) su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 93/71/EEB ( 2 ),

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 3600/92, nustatantį išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles ( 3 ), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi valstybių narių kaip ataskaitų rengėjų dalyvavimas darbo programoje, numatytoje Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje, nustatytas Reglamente (EEB) Nr. 3600/92, ypač jo 5 straipsnio 2 ir 4 dalyse;

kadangi Komisija gavo pranešimus dėl 89 iš 90 veikliųjų medžiagų, išvardytų Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 I priede;

kadangi išnagrinėjus pranešimus turi būti priimtas sprendimas dėl veikliųjų medžiagų įvertinimo pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3600/92 ir dėl ataskaitų rengėjos valstybės narės paskyrimo kiekvienai iš šių veikliųjų medžiagų įvertinti;

kadangi, be to, turi būti priimtas sprendimas dėl dokumentų ir kitos techninės arba mokslinės informacijos pateikimo ataskaitų rengėjai valstybei narei termino;

kadangi pranešimai turėjo būti pateikti laiku, atitikti pavyzdį, pateiktą Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 II priede, būti išsamūs ir pateikti įsipareigojimus, numatytus šio pavyzdžio 5 dalyje; kadangi į pranešimus, neatitinkančius šių reikalavimų, negalėjo būti atsižvelgiama, o vėliau jie negalėjo būti įrašyti į sąrašą;

kadangi gamintojų, kurie pateikė pranešimus, atitinkančius pirmiau minėtus reikalavimus, pavadinimas ir adresai turėtų būti skelbiami siekiant užtikrinti, kad būtų užmegzti ryšiai kolektyviniams dokumentams pateikti;

kadangi vertėtų nurodyti kiekvienos valstybės narės paskirtos institucijos pavadinimą ir adresą remiantis Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 3 straipsniu, kad būtų užtikrinta, jog dokumentai ir kita informacija būtų pateikti institucijai, paskirtai priimti ir tvarkyti tokią informaciją;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

1.  Veikliųjų medžiagų, kurios bus vertinamos pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3600/92, sąrašas pateikiamas šio reglamento I priedo A skiltyje.

2.  Valstybė narė, paskirta ataskaitų rengėja valstybe nare informacijai apie tam tikras medžiagas, nurodytas 1 dalyje, įvertinti, nurodoma I priedo B skiltyje prie atitinkamos veikliosios medžiagos.

3.  Gamintojai, laiku pateikę pranešimą pagal Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 4 straipsnio 2 dalį šio reglamento I priedo C skiltyje yra išvardyti trijų raidžių kodu prie atitinkamos veikliosios medžiagos. Kiekvieno gamintojo pavadinimas ir adresas nurodomas kiekvienam kodui šio reglamento II priede.

▼M2

3a.  Austrijoje, Suomijoje ir Švedijoje esantys gamintojai, kurie Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 4 straipsnio 1a dalyje nustatyta tvarka laiku pateikė pranešimus, yra išvardyti šio reglamento IA priede kartu su trijų raidžių kodu, šalia atitinkamos veikliosios medžiagos. Kiekvieno gamintojo pavadinimas ir adresas atitinka šio reglamento IIA priede nurodytą kodą.

▼B

4.  Kiekvienos valstybės narės paskirtos institucijos pavadinimas ir adresas pagal Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 3 straipsnį yra nurodyti šio reglamento III priede.

▼M2

2 straipsnis

1.  Galutinis dokumentų ir informacijos, nurodytų Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 5 straipsnio 4 dalies trečiojoje įtraukoje, pateikimo valstybei narei pranešėjai terminas yra 1995 m. balandžio 30 d.

2.  1 pastraipoje nurodytas galutinis terminas pratęsiamas iki 1995 m. spalio 31 d. I priede išvardytiems pranešėjams, išskyrus tuos, kurie valstybei pranešėjai ir Komisijai apie pasitraukimą iš darbo programos pranešė Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 5 straipsnio 6 dalies pirmame papunktyje nustatyta tvarka, šioms veikliosioms medžiagoms:

Alachloras

Amitrazas

Bromoksinilas

Karbendazimas

Chlorotalonilas

Chlorpirifosas

Chlortoluronas

Cipermetrinas

2,4-D

Deltametrinas

Desmetifamas

Endosulfanas

Etofumesatas

Fentino acetatas

Fentino hidroksidas

Fenvaleratas

Glifosatas

Joksinilas

Izoproturonas

Lindanas

Linuronas

Mankozebas

MCPA

Mekopropas

Mekopropas-P

Metalaksilas

Metamidofosas

Metsulfuronas

Parakvatas

Paration-metilas

Pendimetalinas

Permetrinas

Fenmedifamas

Propizamidas

Simazinas

Tiofanat-metilas

Tiramas

Cinebas

Ciramas

3.  1 pastraipoje nurodytas galutinis terminas pratęsiamas iki 1996 m. balandžio 30 d. pranešėjams, esantiems Austrijoje, Suomijoje ir Švedijoje ir išvardytiems IA priede.

▼B

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Veikliųjų medžiagų (A skiltis), ataskaitų rengėjų valstybių narių (B skiltis) ir gamintojų pranešėjų (nurodomas kodas) (C skiltis) sąrašasA

B

C

Pavadinimas

Valstybė narė ataskaitų rengėja

Gamintojai pranešėjai

Acefatas

Italija

UPL, EFT, CEQ, SOC, TOM, IBE, IQV, PIB, HEL, INA, LUX

Metamidofosas

Italija

UPL, EFT, MAR, BAY, TOM, IBE, IQV, PIB, HEL, LUX

Aldikarbas

Jungtinė Karalystė

ROP

Amitrazas

►M1  Austrija ◄

AVO, CAG, SOC, IBE, AGC, INA, LUX

Etilo azinfosas

Vokietija

LUX

Metilo azinfosas

Vokietija

BAY, MAK, LUX, GQS

Karbendazimas

Vokietija

DER, UPL, EFT, BAS, DPD, AVO, BCL, SOC, IBE, IQV, ARA, PIB, AGC, ELF, POR, HEL, CAL, INA, JSB, LUX

Benomilas

Vokietija

UPL, MAR, DPD, IPC, IKE, IBE, ARA, PIB, ELF, HEL, CAL, INA, LUX

Metilo tiofanatas

Vokietija

NPS, UPL, CEQ, ACI, HEL, ELL, LUX

Chlorpirifosas

Ispanija

ICC, UPL, DOE, MAR, GHA, CEQ, MAK, BCL, CAG, ACI, IBE, AGC, POR, HEL, CAL, INA, ELL, LUX, CHE

Metilo chlorpirifosas

Ispanija

UPL, DOE

Ciflutrinas

Vokietija

BAY

Beta-ciflutrinas

Vokietija

BAY

Lambda-cihalotrinas

►M1  Švedija ◄

STE, ZEN

Cipermetrinas

Belgija

CYA, STE, UPL, ZEN, GHA, CEQ, MCL, BCL, ACI, FMC, IBE, ELF, POR, HEL, CAL, INA, ELL, LUX

Alfa-cipermetrinas

Belgija

CYA, INA, UPL, GHA, FMC, POR

DNOC

Prancūzija

ELF, HEL, CEQ, INA, LUX

Deltametrinas

►M1  Švedija ◄

STE, UPL, BCL, RUF, SRG, AGC, HEL

Dinoterbas

Prancūzija

ROP

Endosulfanas

Ispanija

UPL, AVO, MAK, HEL, CAL, INA, LUX

Fentionas

Graikija

BAY, INA

Fenvaleratas

Portugalija

CEQ, UPL, MAR, SUM, ACI, LUX, INA, POR, HEL, IQV, CAL

Esfenvaleratas

Portugalija

UPL, SUM

Lindanas

►M1  Austrija ◄

ROP, HOC, UPL, INQ, ACI, CEQ, LUX, RUF, IBE, CAL

Parationas

Italija

UPL, BAY, CHE, ACI, LUX

Metilo parationas

Italija

UPL, EFT, BAY, CHE, ACI, SOC, IBE, ELF, HEL, CAL, LUX

Permetrinas

Airija

UPL, ZEN, MAR, MCL, ACI, FMC, ELF, HEL, LUX

Benalaksilas

Portugalija

UPL, ISA

Metalaksilas

Portugalija

CGA, SOC, MAK, ISA, IQV, HEL, INA, DBA, LUX

Chlorotalonilas

Nyderlandai

VIS, UPL, EFT, GHA, ISK, BCL, SOC, IBE, PIB, AGC, POR, HEL, INA, JSB, LUX, CAL

Dinokapas

►M1  Austrija ◄

RHU

Fenarimolas

Jungtinė Karalystė

DOE

Fentino acetatas

Jungtinė Karalystė

CIB, AVO, BCL, LUX

Fentino hidroksidas

Jungtinė Karalystė

CIB, AVO, BCL, ELF, KCC, LUX

Flusilazolas

Airija

DPD

Imazalilas

Liuksemburgas

LEP, JPA, ACI, MAK, LUX

Mankozebas

Italija

SRG, ICC, UPL, RHF, DPD, BCL, ACI, SIR, AGC, ELF, POR, HEL, LUX

Manebas

Italija

RHF, BCL, ACI, PRS, ELF, KCC, LUX

Zinebas

Italija

TCH, LUX, UPL, SIR, FMF, ELF, HEL, CAL

Metiramas

Italija

BAS

Propinebas

Italija

BAY, HEL

Tiramas

Belgija

JSC, UNI, BAY, ACI, UCB, FMF, CAL, LUX

Ferbamas

Belgija

LUX

Ziramas

Belgija

UPL, ACI, SIR, UCB, FMF, ELF, CAL, LUX, JSC

Propikonazolas

►M1  Suomija ◄

ZEN, CGA, BCL, MAK

Pirazofosas

Nyderlandai

AVO

Kvintozenas

Graikija

UNI, LUX

Tiabendazolas

Ispanija

MSD, AGC, ELF, LUX

Vinklozolinas

Prancūzija

BAS

Procimidonas

Prancūzija

SUM, HEL

Iprodionas

Prancūzija

ROP, AGC, LUX

Chlozolinatas

Graikija

ISA

Chlorprofamas

Nyderlandai

KIR, MTM, AGC, ELF, LUX

Profamas

Nyderlandai

LUX

Daminozidas

Nyderlandai

FIN, UNI, LUX

Maleino hidrazidas

Danija

UNI, CFP, LUX

Teknazenas

Jungtinė Karalystė

ZEN

Alachloras

►M1  Ispanija ◄

PUS, MOD, IPC, ACI, MAK, IQV, PIB, HEL, CAL, JSB, TRA, LUX

Amitrolas (Aminotriazolas)

Prancūzija

BAY, CFP, HEL, JSB, LUX

Atrazinas

Jungtinė Karalystė

CGA, ACI, OXO, MAK, IKE, HEL, CAL, LUX

Simazinas

Jungtinė Karalystė

CGA, BCL, ACI, OXO, MAK, IKE, HEL, CAL, LUX

Bentazonas

Vokietija

BAS, AGC, HEL, LUX

Chlortoluronas

Ispanija

STE, PUS, AGL, CGA, IPC, BCL, ACI, SOC, MAK, ARA, SRG, POR, HEL, CAL, LUX

2,4-D

Graikija

NUF, ROP, AGL, ACI, DOE, CFP, SOC, AHM, THN, IBE, HEL, CAL, LUX

2,4-DB

Graikija

ACI, AHM

Etofumesatas

►M1  Švedija ◄

PTM, FSG, SRG, AVO, KIR, LUX, BCL, HEL, PUS

Fluroksipiras

Vokietija

DOE

Glifosatas

Vokietija

FSG, HPQ, NUF, STE, UPL, ALK, ZEN, PUS, MAR, CEQ, CHE, MOD, IPC, BCL, CAG, SOC, OXO, MAK, HRM, IKE, TES, IBE, IQV, ARA, SRG, PIB, AGC, ELF, POR, HEL, CAL, INA, GRW, KCS, LUX

Joksinilas

Prancūzija

ROP, ACI, CFP, MAK, LUX

Bromoksinilas

Prancūzija

ROP, PTM, ACI, CFP, MAK, LUX

Isoproturonas

Vokietija

STE, ROP, UPL, PUS, GHA, CEQ, AVO, IPC, BCL, ACI, CAG, SOC, MAK, SRG, AGC, POR, HEL, CAL, INA, LUX

MCPA

Italija

NUF, ROP, BAS, AGL, ACI, CFP, OXO, AZC, AHM, LUX, ESK

MCPB

Italija

ACI, AHM

Mekopropas

Danija

ROP, AGL, BCL, ACI, CFP, AZC, LUX, ESK

P-mekopropas

Danija

ROP, BAS, KVK, BCL, AZC, AHM, AGL, LUX, ESK

Metsulfuronas (metilo)

Prancūzija

BCL, DPD

Tifensulfuronas (metilo)

Prancūzija

DPD

Triasulfuronas

Prancūzija

CGA

Molinatas

Portugalija

HPQ, ZEN, OXO, CHB

Monolinuronas

Jungtinė Karalystė

AVO

Linuronas

Jungtinė Karalystė

LUX, AVO, IPC, MAK, HEL, CAL, INA

Parakvatas

Jungtinė Karalystė

UPL, ZEN, BCL, APO, PIB, MAR, HEL, CAL, INA, GRW, AGS, LUX

Dikvatas (dibromido)

Jungtinė Karalystė

ZEN, BCL

Pendimetalinas

Ispanija

CYA, STE, GHA, IPC, MAK, SRG, AGC, POR

Desmedifamas

►M1  Suomija ◄

AVO, SRG, KIR, PTM, BCL, LUX

Fenmedifamas

►M1  Suomija ◄

AVO, FSG, SRG, PTM, MTM, TFP, BCL, HEL, CAL, LUX, PUS

Propizamidas

►M1  Švedija ◄

RHF, BCL, LUX

Piridatas

►M1  Austrija ◄

STE, AGL, AGC

Varfarinas

Airija

GAE, SPI, KIL, SOX, HEN, BHS, VET, LUX

▼M2
I A PRIEDASPapildomų pranešėjų sąrašas (identifikavimo kodas)

Veiklioji medžiaga

Pranešėjo kodas

Acefatas

BUY

Chlorpirifosas

SAC

Propikonazolas

SAC

Maleino rūgšties hidrazidas

DAH

Glifosatas

SAC

▼B
II PRIEDAS

Gamintojų pranešėjų kodų, pavadinimų ir adresų sąrašasKodas

Pavadinimas

Adresas

ACI

ACI International

Avenue Albert 254B-1180 Bruxelles

AGC

AgriChem

Koopvaardijweg 9NL-4906 CV Oosterhout

AGL

Agrolinz

Agrarchemikalien GmbHArabellastraße 4D-81925 München

AGS

Agrolac SA

Juan Sebastián Bach, 7 bis 2o AE-08021 Barcelona

AHM

AH Marks & Co Ltd

Wyke, BradfordWest Yorkshire BD 12 9EJUnited Kingdom

ALK

Alkaloida Europe

Avenue Albert 255B-1180 Bruxelles

APO

Aporta SA

Plaza Urquinaona, 6E-08010 Barcelona

ARA

Aragonesas Agro SA

Paseo de Recoletos, 27E-28004 Madrid

AVO

AgrEvo GmbH

Building K 607D-65926 Frankfurt/Main

AZC

Akzo Chemicals

Barchman Wuyterslaan 10NL-3800 AE Amersfoort

BAS

BASF AG

Registrierung

Postfach 120D-67114 Limburgerhof

BAY

Bayer AG

PF-E/Registrierung

Pflanzenschutzzentrum MonheimD-51368 Leverkusen-Bayerwerk

BCL

Barclay Chemicals

Barclay HouseLilmar Industrial EstateSantry, Dublin 9Ireland

BHS

B. H. Schilling

via Fantoli 21/13I-20138 Milano

CAG

Chimac-Agriphar SA

Rue de Renory 16B-4102 Ougrée (Seraing)

CAL

Calliope SA

Boîte postale 80Route d'ArtixF-64150 Noguères

CEQ

Cequisa

Muntaner, 322 1o 1″E-08021 Barcelona

CFP

CFPI

28, boulevard CamélinatF-92233 Gennevilliers

CGA

CIBA-GEIGY Ltd

EB Relations Office

Noordkustlaan 18B-1702 Groot-Bijgaarden

CHB

Chemol Benelux Ltd

Avenue des Arts 44B-1040 Bruxelles

CHE

Cheminova Agro A/S

PO Box 9DK-7620 Lemvig

CIB

CIBA-Geigy Agro BV

Postbus 4800NL-4700 BA Roosendaal

CYA

Cyanamid Intemational

Rue de Bosquet 15B-1348 Louvain-la-Neuve

DBA

DeBacker & Associés

Boulevard Brand Whitlock 30B-1200 Bruxelles

DER

Union Derivan SA

Avda. Meridiana, 133E-08026 Barcelona

DOE

DowElanco Europe

Letcombe Regis, WantageOxon OX12 9JTUnited Kingdom

DPD

Dupont De Nemours

(France) SA

137, rue d l'UniversitéF-75334 Paris Cedex 07

EFT

K & N Efthymiadis SA

1 Dodecanisou Str.GR-54110 Thessaloniki

ELF

Elf Atochem

1, rue des Frères LumièreF-78373 Plaisir Cedex

ELL

Ellagret SA

38 Aristotelous Str.GR-10433 Athens

ESK

Esbjerg Kemi A/S

Mådevej 80DK-6705 Esbjerg Ø

FIN

Fine Agrochemicals Ltd

3 The Bull RingWorcester WR2 5AAUnited Kingdom

FMC

FMC Europe NV

Avenue Louise 480, Box 9B-1050 Bruxelles

FMF

FMC foret SA

Calle Córcega, 293E-08008 Barcelona

FSG

Feinchemie Schwebda

Leuchtbergstraße 38D-37269 Eschwege

GAE

Gaeleo Ltd

Little Island CoCorkIreland

GHA

Gharda Chemicals Ltd

27 Woodside AvenueLondon SE25 5DW4UK

GQS

General Química SA

Ctra. Puentelarrá, km 5E-01213 Comunión/Alava

GRW

Grower

17 Bizaniou Str.GR-15669 Papagos, Athens

HEL

Helm AG

Nordkanalstraße 28D-20097 Hamburg

HEN

Hentschke & Sawatzki

Kampstraße 85D-24539 Neumünster

HOC

Hockley International Ltd

Hockley House,354 Park LanePoynton Stockport SK 12 1RLUnited Kingdom

HPQ

Herbex Produtos

Químicos Lda.

Estrada de AlbarraqueP-2710 Sintra

HRM

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257B-3800 Sint Truiden

IBE

Iberotam

Avda. Rafael de Casanovas, 81E-08100 Mollet del Vallès

ICC

Indofil Chemicals Co

15, Hyde Park GardensLondon W 2United Kingdom

IKE

Industrial Kern Espag.

Paseo de la Castellana, 156 1o Pl.E-28046 Madrid

INA

Industrias Afrasa

Ciudad de Sevilla, 5346988-Pol. ind. Fuente del JarroEspaña-Paterna (Valencia)

INQ

Industrial Químicas

del Noroeste SA

Avenida del Valle, 15E-28003 Madrid

IPC

I. Pi. Ci.

Industria Prodotti

Chimici

Via Fratelli Beltrami, 11I-20026 Novate Milanese

IQV

Industrial Químicas

del Vallés

Avda. Rafael de Casanovas, 81E-08100 Mollet del Vallès

ISA

ISAGRO Srl

Centro Direzionale

Milano Oltre

Palazzo RaffaelloVia Cassanese, 2241-20090 Segrate (MI)

ISK

ISK Biotech Europe

Avenue Louise 480-128B-1050 Bruxelles

JPA

Janssen Pharmaceutica

Plant Protection Div.

Turnhoutseweg 30B-2340 Beerse

JSB

SA John & Stephen B.

38, avenue HocheF-75008 Paris

JSC

JSC International

The Frensham Suite, Friary Court13-21 High StreetGuildford Surrey GU1 3DGUnited Kingdom

KCC

Kocide Chem. Corp.

Via T. Invrea, 12/3I-16129 Genova

KCS

K. C. S. Products

3 West CloseWaresley SandyBedfordshire SG19 3BYUnited Kingdom

KIL

Killgerm Chemicals

115 Wakefield RdOsset, West YorkshireUnited Kingdom

KIR

Kemira Agro Benelux

Avenue EinsteinB-1300 Wavre

KVK

KVK AGRO A/S

Gl. Lyngvej 2PO Box 259DK-4600 Køge

LEP

Farma-Lepori SA

Apartado de Correos 182E-43700 El Vendrell

LUX

B. V. Luxan

Registration Departm.

Postbus 9NL-6600 AA Elst

MAK

Makhteshim Agan

Intern. Coordination

Avenue Louise 283, Box 7B-1050 Bruxelles

MAR

Marubeni UK plc

120 MoorgateLondon EC2M 6SSUnited Kingdom

MCL

Mitchell Cotts

Chemical Ltd

PO Box 6Steanard LandMirfieldWest Yorkshire WF14 8QBUnited Kingdom

MOD

Monsanto SA

Avenue de Tervuren 270-272B-1150 Bruxelles

MSD

Merck, Sharp & Dohme

Agrcul. Research

Zweefliegtuigstraat 6B-1130 Bruxelles

MTM

MTM Agrochemicals

18 Liverpool RoadGreat Sankey, WarringtonCheshire WA5 1QRUnited Kingdom

NPS

Nisso Chemical Europe

Königsallee 90D-40212 Düsseldorf

NUF

Law Offices of Samuel

Pisar

68, boulevard de CourcellesF-75017 Paris

OXO

OXON Italia SpA

Via Sempione, 195I-20016 Pero (Milano)

PIB

Pilar Ibérica SL

Juan Amich Gali

Apartado de Correos 466E-08080 Barcelona

POR

Portman Agrochemicals

Apex House, Grand Arcade,Tally Ho Corner 454London N12 OEHUnited Kingdom

PRS

Procida SA

Usine de Saint-Michel

Boîte postale 1 Saint MarcelF-13367 Marseille Cedex 11

PTM

Pen-Tsao-Materia

Medica Center GmbH

Bergstraße 11D-20095 Hamburg

PUS

Phytorus SA

PA La Malnoue57, boulevard de l'EuropeF-77184 Émerainville

RHF

Rohm & Haas France

La Tour de Lyon185, rue de BercyF-75579 Paris Cedex 12

RHU

Rohm & Haas UK

Lennig House,2 Masons AvenueCroydon CR9 3NBUnited Kingdom

ROP

Rhône-Poulenc Agro

14-20 rue Pierre BaizetF-69009 Lyon Cedex 09

RUF

Roussel Uclaf

Agrovet Division

102, route de NoisyF-93230 Romainville

SIR

Bakelite ltalia

(Sirlite SA)

Via Mazzini, 104I-20158 Solbiate Olona(Varese)

SOC

SANC

149, rue OberkampfF-75011 Paris

SOX

Sorex Ltd

St Micheals RoadWidnes, Cheshire WA8 8TJUnited Kingdom

SPI

C. F. Spiess & Sohn

Postfach 1260D-67262 Grünstadt

SRG

Stefes Research GmbH

Postfach 1450D-50143 Kerpen

SUM

Sumitomo (UK) plc

Vitner's Place68 Upper Thames StLondon EC4V 3BJUnited Kingdom

TCH

Topchem BV

Hollandselaan 27NL-1213 AM Hilversum

TES

Tessenderlo Chemie

Stationsstraat z/nB-3980 Tessenderlo

TFP

Task Force

Phenmedipham TOP2

Kemisk Værk KøgeGl. Lyngvej 2PO Box 259D-4600 Køge

THN

Thorø Nielsen Aps

Fredensgade 10DK-7400 Herning

TOM

Tomen France SA

18, avenue de l'OpéraF-75001 Paris

TRA

Tradi-agri SA

38, avenue HocheF-75008 Paris

UCB

UCB SA

Chemical Sector

Avenue Louise 326B-1050 Bruxelles

UNI

Uniroyal Chemical

Kenneth House4 Langley Quay, SloughBerkshire SL3 6EHUnited Kingdom

UPL

United Phosphorus Ltd

The LondonerWelbeck StreetLondon WIM 8HSUnited Kingdom

VET

Vetyl-Chemie

Gewerbestraße 12-14D-66557 Illingen/Saar

VIS

Vischimi Srl

Via Friuli, 55I-20121 Milano

ZEN

Regulatory Affairs

Department

Zeneca Agrochemicals

Fernhurst, HaslemereSurrey GU27 3JEUnited Kingdom

▼M2
II A PRIEDASPapildomų pranešėjų identifikavimo kodų, pavadinimų ir adresų sąrašas

Kodo identifikavimas

Pavadinimas

Adresas

BUY

B & S Buy & Sell GmbH

Schlossgraben 16A-6800 Feldkirch

DAH

S Dahlberg

Borgstigen 9S-133 33 Saltsjöbaden

SAC

Sanachem GmbH

Kolingasse 19A-1090 Viena

▼B
III PRIEDAS

Valstybių narių įgaliotų institucijų sąrašas

BELGIJA

Ministère de l'Agriculture

Ispection des matières premières

Manhattan Center-Office Tower

Avenue du boulevard, 21-9e étage

B-1210 Bruxelles

DANIJA

Ministry of Environment

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

VOKIETIJA

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig

GRAIKIJA

Ministry of Agriculture

Plant Protection Service

3-5 Hippokratous Street

GR-10679 Athens

ISPANIJA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Juan Bravo, 3 B

E-28006 Madrid

PRANCŪZIJA

Ministère de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

175, rue du Chevaleret

F-75646 Paris Cedex 13

AIRIJA

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Fisheries

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

ITALIJA

Ministerio della Sanità

DG Igiene Alimentare e Nutrizione

Divisione V (fitofarmaci e residui)

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

LIUKSEMBURGAS

Adminstration des services techniques de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d'Esch

L-1019 Luxembourg

NYDERLANDAI

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

▼M1

AUSTRIJA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

p.a. Bundesamt uns Forschungszentrum für Landwirtshaft

Trunnerstraße 5

A-1020 Wien

▼B

PORTUGALIJA

Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar

Centro Nacional de Protecção da Produção Agrícola (IPPAA-CNPPA)

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

▼M1

SUOMIJA

Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Torjunta-aineiden toimiala

PL 42

FIN-00501 Helsinki

ŠVEDIJA

Kemikalieinspektionen

PO Box 1384

S-17127 Solna

▼B

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Rothamstead

United Kingdom Harpenden, Herts AL5 2SS( 1 ) OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

( 2 ) OL L 221, 1993 8 31, p. 27.

( 3 ) OL L 366, 1992 12 15, p. 10.