1994R0933 — BG — 29.09.1995 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 933/94 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 1994 година

относно съставяне на списъка на активните вещества в продуктите за растителна защита и за определяне на държавите-членки докладчици относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията

(ОВ L 107, 28.4.1994, p.8)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 491/95 НА КОМИСИЯТА от 3 март 1995 година

  L 49

50

4.3.1995

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2230/95 НА КОМИСИЯТА от 21 септември 1995 година

  L 225

1

22.9.1995
▼B

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 933/94 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 1994 година

относно съставяне на списъка на активните вещества в продуктите за растителна защита и за определяне на държавите-членки докладчици относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 3600/92 на КомисиятаКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 ), изменена с Директива 93/71/ЕИО ( 2 ) на Комисията,

като взе предвид Регламент (EИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 3 ), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че участието на държавите-членки като докладчици в работната програма, постановена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО е заложено в Регламент (ЕИО) № 3600/92, и по-специално в член 5, параграфи 2 и 4 от него;

като има предвид, че Комисията получи нотификации за 89 от 90 активни вещества, които са установени в приложение I към Регламент (ЕИО) № 3600/92;

като има предвид, че след разглеждане на нотификациите следва да бъде взето решение относно това кои активни вещества да бъдат оценявани в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92, както и относно определяне на държава-членка докладчик за всяко от тези активни вещества;

като има предвид, че също така следва да бъде взето решение относно крайния срок за предаване на досиетата и друга техническа и научна информация на докладващата държава–членка;

като има предвид, че нотификациите следва да бъдат изготвяни своевременно и в съответствие с установения модел в приложение II към Регламент (ЕИО) № 3600/92, в завършен вид и съдържащи задачата, посочена в част 5 от модела; като има предвид, че нотификациите, които не отговарят на тези изисквания, не са могли да бъдат разгледани и следователно не са включени в списъка;

като има предвид, че имената и адресите на производителите, представили отговарящи на горепосочените изисквания нотификации, следва да бъдат публикувани с цел да се осигури възможност за установяване на контакт за представяне на колективните досиета;

като има предвид, че изглежда уместно посочването на името и адреса на органа, назначен от всяка държава членка съгласно член 3 от Регламент (ЕИО) № 3600/92, с цел осигуряване, че досиетата и другата информация ще бъдат предавани на органа, който е определен да получава и обработва такава информация;

като има предвид становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

1.  Списъкът с активни вещества, които ще се оценяват в рамките на Регламент (ЕИО) № 3600/92, e установен в колона А на приложение I към настоящия регламент.

2.  Държавата-членка, която е определена за докладчик за всяко от веществата по алинея 1, е посочена в колона Б на приложение I, срещу съответното активно вещество.

3.  Производителите, своевременно предали нотификации в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3600/92, са посочени в колона В на приложение I към настоящия регламент с трибуквен код, срещу съответното активно вещество. Името и адресът на всеки производител са посочени за всеки код в приложение II към настоящия регламент.

▼M2

3а.  Производителите, установени в Австрия, Финландия и Швеция, които в срок са представили нотификация в съответствие с член 4, параграф 1а от Регламент (ЕИО) № 3600/92, са изброени в приложение IА към настоящия регламент чрез трибуквен код срещу съответното активно вещество. Името и адресът на всеки производител са посочени за всеки код в приложение IIА към настоящия регламент.

▼B

4.  Името и адресът на органа, назначен от всяка държава-членка съгласно член 3 от Регламент (ЕИО) № 3600/92, са посочени в приложение III към настоящия регламент.

▼M2

Член 2

1.  Крайният срок за представянето на държава-членка докладчик на досиетата и информацията, посочени в член 5, параграф 4, трето тире от Регламент (ЕИО) № 3600/92, е 30 април 1995 г.

2.  Крайният срок, посочен в параграф 1, се удължава до 31 октомври 1995 г. за нотификаторите, изброени в приложение I, различни от тези, които са уведомили държавата-членка докладчик и Комисията за оттеглянето си от работната програма в съответствие с член 5, параграф 6, първата алинея от Регламент (ЕИО) № 3600/92, за следните активни вещества:

Алахлор

Амитраз

Бромоксинил

Карбендазим

Хлороталонил

Хлорпирифос

Хлортолурон

Циперметрин

2,4-Д

Делтаметрин

Десмедифам

Ендосулфан

Етофумесат

Фентин ацетат

Фентин хидроксид

Фенвалерат

Глипосат

Иоксинил

Изопротурон

Линдан

Линурон

Манкозеб

МСРА

Мекопроп

Мекопроп-П

Металаксил

Метамидофос

Метсулфорон

Паракват

Паратион-метил

Пендиметалин

Перметрин

Фенмедифам

Пропизамид

Симазин

Тиофанат-метил

Тирам

Зинеб

Зирам

3.  Крайният срок, посочен в параграф 1, се удължава до 30 април 1996 г. за нотификатори, установени в Австрия, Финландия и Швеция и изброени в приложение IА.

▼B

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА (КОЛОНА А), ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ ДОКЛАДЧИЦИ (КОЛОНА Б) И НОТИФИЦИРАЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ИНДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД) (КОЛОНА В)A

Б

В

Име

Държава-членка докладчик

Нотифициращ производител

Ацефат

Италия

UPL EFT CEQ SOC TOM IBE IQV PIB HEL INA LUX

Метамидофос

Италия

UPL EFT MAR BAY TOM IBE IQV PIB HEL LUX

Алдикарб

Обединено кралство

ROP

Амитраз

►M1  Австрия ◄

AVO CAG SOC IBE AGC INA LUX

Ацинфос-етил

Германия

LUX

Ацинфос-метил

Германия

BAY MAK LUX GQS

Карбендазим

Германия

DER UPL EFT BAS DPD AVO BCL SOC IBE IQV ARA PIB AGC ELF POR HEL CAL INA JSB LUX

Беномил

Германия

UPL MAR DPD IPC IKE IBE ARA PIB ELF HEL CAL INA LUX

Тиофанат-метил

Германия

NPS UPL CEQ ACI HEL ELL LUX

Хлорпирифос

Испания

ICC UPL DOE MAR GHA CEQ MAK BCL CAG ACI IBE AGC POR HEL CAL INA ELL LUX CHE

Хлорпирифос-метил

Испания

UPL DOE

Цифлутрин

Германия

BAY

бета-цифлутрин

Германия

BAY

Lambda-cihalotrin

►M1  Швеция ◄

STE ZEN

Циперметрин

Белгия

CYA STE UPL ZEN GHA CEQ MCL BCL ACI FMC IBE ELF POR HEL CAL INA ELL LUX

алфа-циперметрин

Белгия

CYA INA UPL GHA FMC POR

DNOC

Франция

ELF HEL CEQ INA LUX

Делтаметрин

►M1  Швеция ◄

STE UPL BCL RUF SRG AGC HEL

Динотерб

Франция

ROP

Ендосулфан

Испания

UPL AVO MAK HEL CAL INA LUX

Фентион

Гърция

BAY INA

Фенвалерат

Португалия

CEQ UPL MAR SUM ACI LUX INA POR HEL IQV CAL

Есфенвалерат

Португалия

UPL SUM

Линдан

►M1  Австрия ◄

ROP HOC UPL INQ ACI CEQ LUX RUF IBE CAL

Паратион

Италия

UPL BAY CHE ACI LUX

Паратион-метил

Италия

UPL EFT BAY CHE ACI SOC IBE ELF HEL CAL LUX

Перметрин

Ирландия

UPL ZEN MAR MCL ACI FMC ELF HEL LUX

Беналаксил

Португалия

UPL ISA

Металаксил

Португалия

CGA SOC MAK ISA IQV HEL INA DBA LUX

Хлороталонил

Нидерландия

VIS UPL EFT GHA ISK BCL SOC IBE PIB AGC POR HEL INA JSB LUX CAL

Динокап

►M1  Австрия ◄

RHU

Фенаримол

Обединено кралство

DOE

Фентинов ацетат

Обединено кралство

CIB AVO BCL LUX

Фентинов хитроокис

Обединено кралство

CIB AVO BCL ELF KCC LUX

Флусилазол

Ирландия

DPD

Имазалил

Люксембург

LEP JPA ACI MAK LUX

Манкоцеб

Италия

SRG ICC UPL RHF DPD BCL ACI SIR AGC ELF POR HEL LUX

Манеб

Италия

RHF BCL ACI PRS ELF KCC LUX

Цинеб

Италия

TCH LUX UPL SIR FMF ELF HEL CAL

Метирам

Италия

BAS

Пропинеб

Италия

BAY HEL

Тирам

Белгия

JSC UNI BAY ACI UCB FMF CAL LUX

Фербам

Белгия

LUX

Цирам

Белгия

UPL ACI SIR UCB FMF ELF CAL LUX JSC

Пропиконазол

►M1  Финландия ◄

ZEN CGA BCL MAK

Пиразофос

Нидерландия

AVO

Квинтоцен

Гърция

UNI LUX

Тиабендазол

Испания

MSD AGC ELF LUX

Винклозолин

Франция

BAS

Процимидон

Франция

SUM HEL

Ипродион

Франция

ROP AGC LUX

Хлозолинат

Гърция

ISA

Хлорпрофам

Нидерландия

KIR MTM AGC ELF LUX

Профам

Нидерландия

LUX

Даминоцид

Нидерландия

FIN UNI LUX

Малеичен хидрацид

Дания

UNI CFP LUX

Текнацин

Обединено кралство

ZEN

Алахлор

►M1  Испания ◄

PUS MOD IPC ACI MAK IQV PIB HEL CAL JSB TRA LUX

Амитрол (Аминотриазол)

Франция

BAY CFP HEL JSB LUX

Атрацин

Обединено кралство

CGA ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX

Симазин

Обединено кралство

CGA BCL ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX

Бентазон

Германия

BAS AGC HEL LUX

Хлортолурон

Испания

STE PUS AGL CGA IPC BCL ACI SOC MAK ARA SRG POR HEL CAL LUX

2,4-D

Гърция

NUF ROP AGL ACI DOE CFP SOC AHM THN IBE HEL CAL LUX

2,4-DB

Гърция

ACI AHM

Етофумесат

►M1  Швеция ◄

PTM FSG SRG AVO KIR LUX BCL HEL PUS

Флуроксипир

Германия

DOE

Глифосат

Германия

FSG HPQ NUF STE UPL ALK ZEN PUS MAR CEQ CHE MOD IPC BCL CAG SOC OXO MAK HRM IKE TES IBE IQV ARA SRG PIB AGC ELF POR HEL CAL INA GRW KCS LUX

Иоксинил

Франция

ROP ACI CFP MAK LUX

Бромоксинил

Франция

ROP PTM ACI CFP MAK LUX

Изопротурон

Германия

STE ROP UPL PUS GHA CEQ AVO IPC BCL ACI CAG SOC MAK SRG AGC POR HEL CAL INA LUX

MCPA

Италия

NUF ROP BAS AGL ACI CFP OXO AZC AHM LUX ESK

MCPB

Италия

ACI AHM

Мекопроп

Дания

ROP AGL BCL ACI CFP AZC LUX ESK

Мекопроп-П

Дания

ROP BAS KVK BCL AZC AHM AGL LUX ESK

Метсулфурон(-метил)

Франция

BCL DPD

Трисулфурон (-метил)

Франция

DPD

Трисулфурон

Франция

CGA

Молинат

Португалия

HPQ ZEN OXO CHB

Монолинурон

Обединено кралство

AVO

Линурон

Обединено кралство

LUX AVO IPC MAK HEL CAL INA

Паракват

Обединено кралство

UPL ZEN BCL APO PIB MAR HEL CAL INA GRW AGS LUX

Дикват (дибромид)

Обединено кралство

ZEN BCL

Пендиметалин

Испания

CYA STE GHA IPC MAK SRG AGC POR

Десмедифам

►M1  Финландия ◄

AVO SRG KIR PTM BCL LUX

Фенмедифам

►M1  Финландия ◄

AVO FSG SRG PTM MTM TFP BCL HEL CAL LUX PUS

Пропизамид

►M1  Швеция ◄

RHF BCL LUX

Пиридат

►M1  Австрия ◄

STE AGL AGC

Варфарин

Ирландия

GAE SPI KIL SOX HEN BHS VET LUX

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ IА

Списък на допълнителните нотификатори (кодова идентификация)Активно вещество

Код на нотификатора

Ацефат

BUY

Хлорпирифос

SAC

Пропиконазол

SAC

Малеинов хидрозид

DAH

Глифосат

SAC

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА КОДОВИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ, ИМЕНАТА И АДРЕСИТЕ НА НОТИФИЦИРАЩИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИИдентиФикационен код

Име

Aдрес

ACI

ACI International

Avenue Albert 254B-1180 Bruxelles

AGC

AgriChem

Koopvaardijweg 9NL-4906 CV Oosterhout

AGL

Agrolinz

Agrarchemikalien GmbHArabellastraße 4D-81925 München

AGS

Agrolac SA

Juan Sebastián Bach, 7 bis 2o AE-08021 Barcelona

AHM

AH Marks & Co Ltd

Wyke, BradfordWest Yorkshire BD 12 9EJUnited Kingdom

ALK

Alkaloida Europe

Avenue Albert 255B-1180 Bruxelles

APO

Aporta SA

Plaza Urquinaona, 6E-08010 Barcelona

ARA

Aragonesas Agro SA

Paseo de Recoletos, 27E-28004 Madrid

AVO

AgrEvo GmbH

Building K 607D-65926 Frankfurt/Main

AZC

Akzo Chemicals

Barchman Wuyterslaan 10NL-3800 AE Amersfoort

BAS

BASF AG

Registrierung

Postfach 120D-67114 Limburgerhof

BAY

Bayer AG

PF-E/Registrierung

Pflanzenschutzzentrum MonheimD-51368 Leverkusen-Bayerwerk

BCL

Barclay Chemicals

Barclay HouseLilmar Industrial EstateSantry, Dublin 9Ireland

BHS

B. H. Schilling

via Fantoli 21/13I-20138 Milano

CAG

Chimac-Agriphar SA

Rue de Renory 26B-4102 Ougrée (Seraing)

CAL

Calliope SA

Boîte postale 80Route d'ArtixF-64150 Noguères

CEQ

Cequisa

Muntaner, 322 1o 1aE-08021 Barcelona

CFP

CFPI

28, boulevard CamélinatF-92233 Gennevilliers

CGA

CIBA-GEIGY Ltd

EC Relations Office

Noordkustlaan 18B-1702 Groot-Bijgaarden

CHB

Chemol Benelux Ltd

Avenue des Arts 44B-1040 Bruxelles

CHE

Cheminova Agro A/S

PO Box 9DK-7620 Lemvig

CIB

CIBA-Geigy Agro BV

Postbus 4800NL-4700 BA Roosendaal

CYA

Cyanamid International

Rue de Bosquet 15B-1348 Louvain-la-Neuve

DBA

DeBacker & Associés

Boulevard Brand Whitlock 30B-1200 Bruxelles

DER

Union Derivan SA

Avda. Meridiana, 133E-08026 Barcelona

DOE

DowElanco Europe

Letcombe Regis, WantageOxon OX12 9JTUnited Kingdom

DPD

Dupont De Nemours

(France) SA

137, rue de l'UniversitéF-75334 Paris Cedex 07

EFT

K & N Efthymiadis SA

1 Dodecanisou Str.GR-54110 Thessaloniki

ELF

Elf Atochem

1, rue des Frères LumièreF-78373 Plaisir Cedex

ELL

Ellagret SA

38 Aristotelous Str.GR-10433 Athens

ESK

Esbjerg Kemi A/S

Mådevej 80DK-6705 Esbjerg Ø

FIN

Fine Agrochemicals Ltd

3 The Bull RingWorcester WR2 5AAUnited Kingdom

FMC

FMC Europe NV

Avenue Louise 480, Box 9B-1050 Bruxelles

FMF

FMC foret SA

Calle Córcega, 293E-08008 Barcelona

FSG

Feinchemie Schwebda

Leuchtbergstraße 38D-37269 Eschwege

GAE

Gaeleo Ltd

Little Island CoCorkIreland

GHA

Gharda Chemicals Ltd

27 Woodside AvenueLondon SE25 5DW4UK

GQS

General Química SA

Ctra. Puentelarrá, km 5E-01213 Comunión/Alava

GRW

Grower

17 Bizaniou Str.GR-15669 Papagos, Athens

HEL

Helm AG

Nordkanalstraße 28D-20097 Hamburg

HEN

Hentschke & Sawatzki

Kampstraße 85D-24539 Neumünster

HOC

Hockley International Ltd

Hockley House,354 Park LanePoynton Stockport SK 12 1RLUnited Kingdom

HPQ

Herbex Produtos

Químicos Lda.

Estrada de AlbarraqueP-2710 Sintra

HRM

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257B-3800 Sint Truiden

IBE

Iberotam

Avda. Rafael de Casanovas, 81E-08100 Mollet del Vallès

ICC

Indofil Chemicals Co

15, Hyde Park GardensLondon W 2United Kingdom

IKE

Industrial Kern Espag.

Paseo de la Castellana, 156 1o Pl.E-28046 Madrid

INA

Industrias Afrasa

Ciudad de Sevilla, 5346988-Pol. ind. Fuente del JarroEspaña-Paterna (Valencia)

INQ

Industrias Químicas

del Noroeste SA

Avenida del Valle, 15E-28003 Madrid

IPC

I. Pi. Ci.

Industria Prodotti

Chimici

Via Fratelli Beltrami, 11I-20026 Novate Milanese

IQV

Industrias Químicas

del Vallés

Avda. Rafael de Casanovas, 81E-08100 Mollet del Vallès

ISA

ISAGRO Srl

Centro Direzionale

Milano Oltre

Palazzo RaffaelloVia Cassanese, 224I-20090 Segrate (MI)

ISK

ISK Biotech Europe

Avenue Louise 480-128B-1050 Bruxelles

JPA

Janssen Pharmaceutica

Plant Protection Div.

Turnhoutseweg 30B-2340 Beerse

JSB

SA John & Stephen B.

38, avenue HocheF-75008 Paris

JSC

JSC International

The Frensham Suite, Friary Court13-21 High StreetGuildford Surrey GU1 3DGUnited Kingdom

KCC

Kocide Chem. Corp.

Via T. Invrea, 12/3I-16129 Genova

KCS

K. C. S. Products

3 West CloseWaresley SandyBedfordshire SG19 3BYUnited Kingdom

KIL

Killgerm Chemicals

115 Wakefield RdOsset, West YorkshireUnited Kingdom

KIR

Kemira Agro Benelux

Avenue EinsteinB-1300 Wavre

KVK

KVK AGRO A/S

Gl. Lyngvej 2PO Box 259DK-4600 Køge

LEP

Farma-Lepori SA

Apartado de Correos 182E-43700 El Vendrell

LUX

B. V. Luxan

Registration Departm.

Postbus 9NL-6600 AA Elst

MAK

Makhteshim Agan

Intern. Coordination

Avenue Louise 283, Box 7B-1050 Bruxelles

MAR

Marubeni UK plc

120 MoorgateLondon EC2M 6SSUnited Kingdom

MCL

Mitchell Cotts

Chemical Ltd

PO Box 6Steanard LandMirfieldWest Yorkshire WF14 8QBUnited Kingdom

MOD

Monsanto SA

Avenue de Tervuren 270-272B-1150 Bruxelles

MSD

Merck, Sharp & Dohme

Agrcul. Research

Zweefliegtuigstraat 6B-1130 Bruxelles

MTM

MTM Agrochemicals

18 Liverpool RoadGreat Sankey, WarringtonCheshire WA5 1QRUnited Kingdom

NPS

Nisso Chemical Europe

Königsallee 90D-40212 Düsseldorf

NUF

Law Offices of Samuel

Pisar

68, boulevard de CourcellesF-75017 Paris

OXO

OXON Italia SpA

Via Sempione, 195I-20016 Pero (Milano)

PIB

Pilar Ibérica SL

Juan Amich Gali

Apartado de Correos 466E-08080 Barcelona

POR

Portman Agrochemicals

Apex House, Grand Arcade,Tally Ho Corner 454London N12 OEHUnited Kingdom

PRS

Procida SA

Usine de Saint-Michel

Boîte postale 1 Saint MarcelF-13367 Marseille Cedex 11

PTM

Pen-Tsao-Materia

Medica Center GmbH

Bergstraße 11D-20095 Hamburg

PUS

Phytorus SA

PA La Malnoue57, boulevard de l'EuropeF-77184 Émerainville

RHF

Rohm & Haas France

La Tour de Lyon185, rue de BercyF-75579 Paris Cedex 12

RHU

Rohm & Haas UK

Lennig House,2 Masons AvenueCroydon CR9 3NBUnited Kingdom

ROP

Rhône-Poulenc Agro

14-20 rue Pierre BaizetF-69009 Lyon Cedex 09

RUF

Roussel Uclaf

Agrovet Division

102, route de NoisyF-93230 Romainville

SIR

Bakelite Italia

(Sirlite SpA)

Via Mazzini, 104I-20158 Solbiate Olona(Varese)

SOC

SANC

149, rue OberkampfF-75011 Paris

SOX

Sorex Ltd

St Micheals RoadWidnes, Cheshire WA8 8TJUnited Kingdom

SPI

C. F. Spiess & Sohn

Postfach 1260D-67262 Grünstadt

SRG

Stefes Research GmbH

Postfach 1450D-50143 Kerpen

SUM

Sumitomo (UK) plc

Vitner's Place68 Upper Thames StLondon EC4V 3BJUnited Kingdom

TCH

Topchem BV

Hollandselaan 27NL-1213 AM Hilversum

TES

Tessenderlo Chemie

Stationsstraat z/nB-3980 Tessenderlo

TFP

Task Force

Phenmedipham TOP2

Kemisk Værk KøgeGl. Lyngvej 2PO Box 259D-4600 Køge

THN

Thorø Nielsen Aps

Fredensgade 10DK-7400 Herning

TOM

Tomen France SA

18, avenue de l'OpéraF-75001 Paris

TRA

Tradi-agri SA

38, avenue HocheF-75008 Paris

UCB

UCB SA

Chemical Sector

Avenue Louise 326B-1050 Bruxelles

UNI

Uniroyal Chemical

Kenneth House4 Langley Quay, SloughBerkshire SL3 6EHUnited Kingdom

UPL

United Phosphorus Ltd

The LondonerWelbeck StreetLondon WIM 8HSUnited Kingdom

VET

Vetyl-Chemie

Gewerbestraße 12-14D-66557 Illingen/Saar

VIS

Vischimi Srl

Via Friuli, 55I-20121 Milano

ZEN

Regulatory Affairs

Department

Zepeca Agrochemicals

Fernhurst, HaslemereSurrey GU27 3JEUnited Kingdom

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ IIА

Списък на кодовата идентификация, имената и адресите на допълнителните нотификаториКодовата идентификация

Име

Адрес

BUY

B & S Buy & Sell GmbH

Schlossgraben 16

A-6800 Feldkirch

DAH

S Dahlberg

Borgstigen 9

S-133 33 Saltsjöbaden

SAC

Sanachem GmbH

Kolingasse 19

A-1090 Wien

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОРГАНИ ВЪВ ВСЯКА ДЪРЖАВА—ЧЛЕНКА

BELGIUM

Ministère de l'Agriculture

Inspection des matières premières

Manhattan Center-Office Tower

Avenue du boulevard, 21-9e étage

B-1210 Bruxelles

DENMARK

Ministry of Environment

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

GERMANY

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik

(AP)

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig

GREECE

Ministry of Agriculture

Plant Protection Service

3-5 Hippokratous Street

GR-10679 Athens

SPAIN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Juan Bravo, 3 B

E-28006 Madrid

FRANCE

Ministère de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

175, rue du Chevaleret

F-75646 Paris Cedex 13

IRELAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Fisheries

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

ITALY

Ministero della Sanità

DG Igiene Alimentare e Nutrizione

Divisione V (fitofarmaci e residui)

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

LUXEMBOURG

Administration des services techniques de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d'Esch

L-1019 Luxembourg

NETHERLANDS

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

▼M1

АВСТРИЯ

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

p.a. Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Trunnerstraße 5

A-1020 Wien

▼B

PORTUGAL

Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar

Centro Nacional de Protecção da Produção Agrícola (IPPAA-CNPPA)

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

▼M1

ФИНЛАНДИЯ

Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Torjunta-aineiden toimiala

PL 42

FIN-00501 Helsinki

ШВЕЦИЯ

Kemikalieinspektionen

PO Box 1384

S-17127 Solna

▼B

UNITED KINGDOM

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Rothamstead

United Kingdom Harpenden, Herts AL5 2SS( 1 ) ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 221, 31.8.1993 г., стр. 27.

( 3 ) ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.