25.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1024

2016 m. birželio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį ir 63 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 669/2009 (2) nustatytos taisyklės dėl sustiprintos oficialiosios to reglamento I priede išvardytų importuojamų negyvūninių pašarų ir maisto produktų (toliau – sąrašas) kontrolės, kuri turi būti atliekama įvežimo į Reglamento (EB) Nr. 882/2004 I priede nurodytas teritorijas punktuose;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 2 straipsnyje nustatyta, kad tas sąrašas turi būti persvarstomas reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, atsižvelgiant bent į tame straipsnyje nurodytus informacijos šaltinius;

(3)

pastarųjų šešerių metų patirtis parodė, kad tinkamiausia sumažinti įprastų I priedo peržiūrų dažnumą ir jas atlikti du kartus per metus, paliekant Komisijai galimybę prireikus sąrašą peržiūrėti dažniau. Šis supaprastinimas turėtų padidinti efektyvumą ir kartu išsaugoti pagrindines Reglamento ypatybes ir tikslus. Sumažinus įprastų I priedo peržiūrų dažnumą iki dviejų kartų per metus reikėtų atitinkamai pakeisti ir valstybių narių ataskaitų Komisijai teikimo dažnumą. Todėl valstybės narės turėtų pateikti savo ataskaitas kas dvejus metus;

(4)

atsižvelgiant į su maisto produktais susijusių pastarojo meto incidentų, apie kuriuos pranešta naudojantis Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema, skaičių ir svarbą, Komisijos Sveikatos ir maisto saugos GD Sveikatos ir maisto audito ir analizės direktorato atlikto audito trečiosiose šalyse išvadas ir valstybių narių Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 669/2009 15 straipsnį pateiktas ketvirčio ataskaitas apie negyvūninių pašarų ir maisto produktų siuntas, matyti, kad sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti;

(5)

visų pirma, kiek tai susiję su lazdyno riešutų siuntomis iš Gruzijos, iš svarbių informacijos šaltinių matyti kylanti nauja rizika, dėl to yra pagrindas padidinti oficialiosios kontrolės lygį. Todėl į sąrašą turėtų būti įtrauktas įrašas dėl šių siuntų;

(6)

sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti išbraukiant įrašus, skirtus prekėms, kurios, remiantis turima informacija, iš esmės pakankamai atitinka Sąjungos teisės aktuose nustatytus taikytinus saugos reikalavimus ir kurioms sustiprinta oficialioji kontrolė nebereikalinga. Todėl džiovintoms vynuogėms iš Afganistano ir migdolams iš Australijos skirti įrašai turėtų būti išbraukti iš sąrašo;

(7)

siekiant nuoseklumo ir aiškumo, Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedą tikslinga pakeisti šio reglamento priedo tekstu;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„I priedo sąrašas turi būti periodiškai ne rečiau kaip kartą per ketvirtį peržiūrimas.“

2)

15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jos pateikia tokią ataskaitą du kartus per metus iki mėnesio pabaigos po kiekvieno semestro.“

3)

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (OL L 194, 2009 7 25, p. 11).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Negyvūniniai pašarai ir maisto produktai, kuriems taikoma sustiprinta oficialioji kontrolė nustatytame įvežimo punkte

Pašarai ir maisto produktai

(numatoma paskirtis)

KN kodas (1)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

Fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas (%)

Smidrinio porūšio kininės pupuolės

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

10

Kambodža (KH)

Pesticidų liekanos (2)  (3)

50

ex 0710 22 00

10

Baklažanai

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos arba sušaldytos daržovės)

 

 

Lapkotiniai salierai (Apium graveolens)

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti prieskoniniai augalai)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Pesticidų liekanos (2)  (4)

50

Brassica oleracea

(kitos valgomosios bastučio genties (Brassica) daržovės, špinatiniai kopūstai) (5)

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

ex 0704 90 90

40

Kinija (CN)

Pesticidų liekanos (2)

50

Arbata, aromatinta arba nearomatinta

(Maisto produktai)

0902

 

Kinija (CN)

Pesticidų liekanos (2)  (6)

10

Smidrinio porūšio kininės pupuolės

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

10

Dominikos Respublika (DO)

Pesticidų liekanos (2)  (7)

20

ex 0710 22 00

10

Paprikos (saldžiosios ir kitos) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

 

0710 80 51

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos arba sušaldytos daržovės)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Braškės ir žemuogės

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

0810 10 00

 

Egiptas (EG)

Pesticidų liekanos (2)  (8)

10

Paprikos (saldžiosios ir kitos) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

 

Egiptas (EG)

Pesticidų liekanos (2)  (9)

10

0710 80 51

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba sušaldyti)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 41 00

 

Gambija (GM)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Lazdyno riešutai, negliaudyti

0802 21 00

 

Gruzija – GE

Aflatoksinai

20

Lazdyno riešutai, gliaudyti

0802 22 00

(Maisto produktai)

 

Alyvpalmių aliejus

(Maisto produktai)

1511 10 90 ;

 

Gana (GH)

Sudano dažai (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Sezamų sėklos

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonelė (11)

20

Fermentai; paruošti fermentai

(Pašarai ir maisto produktai)

3507

 

Indija (IN)

Chloramfenikolis

50

Žirniai ankštyse (negliaudyti)

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Pesticidų liekanos (2)  (12)

10

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 41 00

 

Madagaskaras (MG)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Avietės

(Maisto produktai – užšaldyti)

0811 20 31 ;

 

Serbija (RS)

Norovirusas

10

ex 0811 20 11 ;

10

ex 0811 20 19

10

Arbūzų (Egusi, Citrullus spp.) sėklos ir jų produktai

ex 1207 70 00 ;

10

Siera Leonė (SL)

Aflatoksinai

50

ex 1106 30 90 ;

30

ex 2008 99 99

50

(Maisto produktai)

 

 

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 41 00

 

Sudanas (SD)

Aflatoksinai

50

Žemės riešutai, negliaudyti

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Žemės riešutai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Paprikos (išskyrus saldžiąsias) (Capsicum spp.)

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

ex 0709 60 99

20

Tailandas (TH)

Pesticidų liekanos (2)  (13)

10

Smidrinio porūšio kininės pupuolės

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

10

Tailandas (TH)

Pesticidų liekanos (2)  (14)

20

ex 0710 22 00

10

Baklažanai

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos arba sušaldytos daržovės)

 

 

Džiovinti abrikosai

0813 10 00

 

Turkija (TR)

Sulfitai (15)

10

Abrikosai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 50 61

(Maisto produktai)

 

Tikrosios citrinos (Citrus limon, Citrus limonum)

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti arba džiovinti)

0805 50 10

 

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos (2)

10

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

 

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos (2)  (16)

10

0710 80 51

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos arba sušaldytos daržovės)

 

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai)

(Maisto produktai)

ex 2008 99 99

11; 19

Turkija (TR)

Pesticidų liekanos (2)  (17)

50

Pistacijos, negliaudytos

0802 51 00

 

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)

Aflatoksinai

20

Pistacijos, gliaudytos

0802 52 00

(Maisto produktai)

 

Džiovinti abrikosai

0813 10 00

 

Uzbekistanas (UZ)

Sulfitai (15)

50

Abrikosai, paruošti arba konservuoti kitais būdais

2008 50 61

(Maisto produktai)

 

Kalendros lapai

ex 0709 99 90

72

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos (2)  (18)

50

Bazilikas (siauralapis, kvapusis)

ex 1211 90 86 ;

20

ex 2008 99 99

75

Mėtos

ex 1211 90 86 ;

30

ex 2008 99 99

70

Petražolės

ex 0709 99 90

40

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti prieskoniniai augalai)

 

 

Valgomosios ybiškės

ex 0709 99 90

20

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos (2)  (18)

50

Paprikos (išskyrus saldžiąsias) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

 

 

Banguotasis kertuotis

(Maisto produktai – švieži arba atšaldyti)

ex 0810 90 20

10

Vietnamas (VN)

Pesticidų liekanos (2)  (18)

20


(1)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas kuris nors KN kodas, o tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“.

(2)  Bent tų pesticidų, kurie yra nurodyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 29 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1) straipsnio 2 dalį priimtoje kontrolės programoje, ir kuriuos galima ištirti taikant daugiapakopį liekanų nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS (pesticidų stebėsena atliekama tik augaliniuose produktuose ar ant jų), liekanos.

(3)  Chlorbufamo liekanos.

(4)  Fentoato liekanos.

(5)  Šių rūšių Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Taip pat vadinamos „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“, „Chinese bare Jielan“.

(6)  Trifluralino liekanos.

(7)  Acefato, aldikarbo (aldikarbo, jo sulfoksido ir jo sulfono suma, išreikšta kaip aldikarbas), amitrazo (amitrazas, įskaitant metabolitus, kurių sudėtyje yra 2,4 -dimetilanilino dalis, išreikšta kaip amitrazas), diafentiurono, dikofolio (p, p′ ir o, p′ izomerų suma), ditiokarbomatų (ditiokarbomatų, išreikštų kaip CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą ir ziramą) ir metiokarbo (metiokarbo ir metiokarbo sulfoksido ir sulfono suma, išreikšta kaip metiokarbas), liekanos.

(8)  Heksaflumurono, metiokarbo (metiokarbo ir metiokarbo sulfoksido ir sulfono suma, išreikšta kaip metiokarbas), fentoato ir metiltiofanato liekanos.

(9)  Dikofolio (p, p′ ir o, p′ izomerų suma), dinotefurano, folpeto, prochlorazo (prochlorazo ir jo metabolitų, kurių sudėtyje yra 2,4,6-trichlorfenolio dalis, suma, išreikšta kaip prochlorazas), metiltiofanato ir triforino liekanos.

(10)  Šiame priede „sudanai“ reiškia šias chemines medžiagas: i) sudanas I (CAS Nr. 842–07–9); ii) sudanas II (CAS Nr. 3118–97–6); iii) sudanas III (CAS Nr. 85–86–9); iv) skaisčiai raudonasis arba sudanas IV (CAS Nr. 85–83–6).

(11)  Etaloninis metodas EN/ISO 6579 arba metodas, kurio tinkamumas šiuo atveju patvirtintas, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL L 338, 2005 12 22, p. 1) 5 straipsnyje.

(12)  Acefato ir diafentiurono liekanos.

(13)  Formetanato (formetanato ir jo druskų suma, išreikšta kaip formetanatas (hidrochloridas)), protiofoso ir triforino liekanos.

(14)  Acefato, dikrotofoso, protiofoso, kvinalfoso ir triforino liekanos.

(15)  Etaloniniai metodai: EN 1988–1:1998, EN 1988–2:1998 arba ISO 5522:1981.

(16)  Diafentiurono, formetanato (formetanato ir jo druskų suma, išreikšta kaip formetanatas (hidrochloridas)) ir metiltiofanato liekanos.

(17)  Ditiokarbamatų (ditiokarbomatų, išreikštų kaip CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą ir ziramą) ir metrafenono liekanos.

(18)  Ditiokarbamatų (ditiokarbomatų, išreikštų kaip CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą ir ziramą), fentoato ir kvinalfoso liekanos.“