20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 94/1


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 094/01)

Lēmuma pieņemšanas datums

01.08.2013

Atbalsta numurs

SA.35079 (2013/N)

Dalībvalsts

Īrija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

RES-E support programme – modification

Juridiskais pamats

The Electricity Regulation Act 1999

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Vides aizsardzība

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 150 (miljonos)

Gada budžets: EUR 10 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2027

Tautsaimniecības nozares

Elektroenerģijas ražošana; apgāde un sadale

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Department of Communications, Energy & Natural Resources

29-31 Adelaide Road

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

24.10.2014

Atbalsta numurs

SA.36204 (2013/N)

Dalībvalsts

Dānija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Støtte til sol og øvrige ve-teknologier

Juridiskais pamats

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven fremgår af lov nr. 1390 af 23. december 2012. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) af lov nr. 199 af 28. juni 2013. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) af lov nr. 900 af 4. juli 2013.

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Vides aizsardzība

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: DKK 300 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

78 %

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2016

Tautsaimniecības nozares

Elektroenerģijas ražošana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Energinet.dk

Tonnekjærsvej 65, DK-7000 Fredericia

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

02.08.2013

Atbalsta numurs

SA.36427 (2013/N)

Dalībvalsts

Lietuva

Reģions

Lithuania

 

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija/Vilnius City Municipal Administration

Juridiskais pamats

LR aplinkos ministro įsakymo “Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės”Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo” projektas.

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta 2007 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720).

Pasākuma veids

individuālais atbalsts

 

Mērķis

Vides aizsardzība

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: LTL 5,2 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

80 %

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2015

Tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4/9, 01105 Vilnius

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

29.10.2014

Atbalsta numurs

SA.37137 (2013/N)

Dalībvalsts

Francija

Reģions

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Avance récupérable pour le programme de recherche et développement TS 3000

Juridiskais pamats

Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement

Pasākuma veids

individuālais atbalsts

TURBOMECA

Mērķis

Pētniecība un attīstība

Atbalsta forma

Atmaksājamie avansi

Budžets

Kopējais budžets: EUR 70 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

35 %

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2020

Tautsaimniecības nozares

Lidaparātu; kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Direction générale de l'aviation civile

50, rue Henry Farman 75720 PARIS CEDEX 15

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

29.01.2015

Atbalsta numurs

SA.38535 (2014/N)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Government Support to the Flood Reinsurance Scheme

Juridiskais pamats

Water Act 2014, Part 4 (sections 64-69)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Dabas katastrofas vai ārkārtēji apstākļi, Nelabvēlīgi laika apstākļi, Apdrošināšanas prēmijas

Atbalsta forma

Citi

Budžets

Kopējais budžets: GBP 900 (miljonos)

Gada budžets: GBP 180 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

01.07.2015 – 30.06.2020

Tautsaimniecības nozares

Apdrošināšana; izņemot dzīvības apdrošināšanu, Pārapdrošināšana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

10.12.2014

Atbalsta numurs

SA.38751 (2014/N)

Dalībvalsts

Čehija

Reģions

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Plán hodnocení velkého režimu podpory, na něž se vztahuje bloková výjimka, “Zákon o investičních pobídkách”

Juridiskais pamats

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Reģionālā attīstība

Atbalsta forma

Tieša dotācija, Nodokļu atvieglojums vai atbrīvojums no nodokļiem, Aizdevums/atmaksājams avanss

Budžets

Kopējais budžets: CZK 11  80 0 0 00  000 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

Tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

11.12.2014

Atbalsta numurs

SA.39273 (2014/N)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Reģions

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts,107. panta 3. punkta c) apakšpunkts, Natbalstāmi reģioni

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Regional Growth Fund (RGF)

Juridiskais pamats

Industrial Development Act 1982

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Reģionālais atbalsts – ieguldījumu atbalsts (14. pants), Atbalsts MVU (17., 18., 19. un 20. pants), Riska finansējuma atbalsts (21. pants), Darbības sākšanas atbalsts (22. pants), Atbalsts MVU – izpētes izmaksu atbalsts (24. pants), Fundamentālie pētījumi (25. panta 2. punkta a) apakšpunkts), Rūpnieciskie pētījumi (25. panta 2. punkta b) apakšpunkts), Atbalsts algu subsīdiju veidā strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai (33. pants), Atbalsts, ar ko kompensē strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanas papildu izmaksas (34. pants), Atbalsts, lai kompensētu izmaksas par palīdzības sniegšanu nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem (35. pants), Ieguldījumu atbalsts, kas uzņēmumiem dod iespēju pārsniegt Savienības vides aizsardzības standartus vai paaugstināt vides aizsardzības līmeni, ja Savienības standartu nav (36. pants), Ieguldījumu atbalsts, lai uzsāktu savlaicīgu pielāgošanos turpmākajiem Savienības standartiem (37. pants), Ieguldījumu atbalsts energoefektivitātes pasākumiem (38. pants), Ieguldījumu atbalsts energoefektivitātes projektiem ēkās (39. pants), Ieguldījumu atbalsts augstas efektivitātes koģenerācijai (40. pants), Ieguldījumu atbalsts, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu (41. pants), Ieguldījumu atbalsts piesārņotu vietu attīrīšanai (45. pants), Ieguldījumu atbalsts energoefektīvai centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanai (46. pants), Ieguldījumu atbalsts atkritumu pārstrādei un atkārtotai izmantošanai (47. pants), Ieguldījumu atbalsts energoinfrastruktūrai (48. pants), Atbalsts vides pētījumiem (49. pants), Atbalsts platjoslas infrastruktūrai (52. pants), Atbalsts kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai (53. pants), Atbalsta shēmas audiovizuālajiem darbiem (54. pants), Ieguldījumu atbalsts vietēja līmeņa infrastruktūrai (56. pants)

Atbalsta forma

Dotācija/procentu likmju subsīdija, Aizdevums/atmaksājams avanss, Riska finansējuma nodrošinājums

Budžets

Gada budžets: GBP 53 3 3 33  333 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

Tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Department for Business, Innovation & Skills (BIS)

1 Victoria Street, London SW1H 0ET, UK

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

29.01.2015

Atbalsta numurs

SA.39837 (2014/N)

Dalībvalsts

Īrija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

6th prolongation of the Credit Union Resolution Scheme H1 2015

Juridiskais pamats

Central Bank and Credit Institutions (Resolutions) Act 2011

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Līdzekļi būtisku tautsaimniecības problēmu risināšanai

Atbalsta forma

Tieša dotācija, Garantija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 500 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

lidz 30.06.2015

Tautsaimniecības nozares

FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Minister of Foreign Affairs and Trade

80, St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

04.02.2015

Atbalsta numurs

SA.39991 (2014/N)

Dalībvalsts

Portugāle

Reģions

PORTUGAL

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Eleventh Prolongation of the Portuguese Guarantee Scheme

Juridiskais pamats

Law 60-A/2008 of 20 October 2008 and its implementing provisions, Portaria no 1219-A/2008 of 23 October 2008, Portaria no 946/2010 of 22 September 2010 and Portaria no 80/2012 of 27 March 2012 + Proposta de Lei do Orçamento do Estado 2015

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Līdzekļi būtisku tautsaimniecības problēmu risināšanai

Atbalsta forma

Garantija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 24  670 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

01.01.2015 – 30.06.2015

Tautsaimniecības nozares

Finanšu pakalpojumu darbības; izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministério das Finanças

Av. Infante D. Henrique, no 1, 1149-009 Lisboa

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

27.01.2015

Atbalsta numurs

SA.40096 (2014/N)

Dalībvalsts

Polija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Second prolongation of the Credit Unions Orderly Liquidation Scheme – H1 2015

Juridiskais pamats

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Līdzekļi būtisku tautsaimniecības problēmu risināšanai

Atbalsta forma

Tieša dotācija, Garantija, Citi līdzdalības veidi pamatkapitālā, Citi

Budžets

Kopējais budžets: PLN 3  300 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

01.01.2015 – 30.06.2015

Tautsaimniecības nozares

FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm