20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 094/01)

Sprendimo priėmimo data

2013.08.01

Pagalbos numeris

SA.35079 (2013/N)

Valstybė narė

Airija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

RES-E support programme – modification

Teisinis pagrindas

The Electricity Regulation Act 1999

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 150 (mln.)

Metinis biudžetas: EUR 10 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

iki 2027 12 31

Ekonomikos sektorius

Elektros energijos gamyba; perdavimas ir paskirstymas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Department of Communications, Energy & Natural Resources

29-31 Adelaide Road

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2014 10 24

Pagalbos numeris

SA.36204 (2013/N)

Valstybė narė

Danija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Støtte til sol og øvrige ve-teknologier

Teisinis pagrindas

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven fremgår af lov nr. 1390 af 23. december 2012. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) af lov nr. 199 af 28. juni 2013. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) af lov nr. 900 af 4. juli 2013.

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: DKK 300 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

78 %

Trukmė

iki 2016 12 31

Ekonomikos sektorius

Elektros gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Energinet.dk

Tonnekjærsvej 65, DK-7000 Fredericia

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2013.08.02

Pagalbos numeris

SA.36427 (2013/N)

Valstybė narė

Lietuva

Regionas

Lithuania

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija/Vilnius City Municipal Administration

Teisinis pagrindas

LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės“Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas„projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas.

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta 2007 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720).

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

 

Tikslas

Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: LTL 5,2 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

80 %

Trukmė

iki 2015 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4/9, 01105 Vilnius

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2014 10 29

Pagalbos numeris

SA.37137 (2013/N)

Valstybė narė

Prancūzija

Regionas

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Avance récupérable pour le programme de recherche et développement TS 3000

Teisinis pagrindas

Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

TURBOMECA

Tikslas

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Pagalbos forma

Grąžintini avansai

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 70 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

35 %

Trukmė

iki 2020 12 31

Ekonomikos sektorius

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Direction générale de l'aviation civile

50, rue Henry Farman 75720 PARIS CEDEX 15

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2015 1 29

Pagalbos numeris

SA.38535 (2014/N)

Valstybė narė

Didžioji Britanija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Government Support to the Flood Reinsurance Scheme

Teisinis pagrindas

Water Act 2014, Part 4 (sections 64-69)

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Stichinės nelaimės arba ypatingi įvykiai, Nepalankios oro sąlygos, Draudimo įmokos

Pagalbos forma

Kita

Biudžetas

Bendras biudžetas: GBP 900 (mln.)

Metinis biudžetas: GBP 180 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2015.07.01 – 2020 6 30

Ekonomikos sektorius

Ne gyvybės draudimas, Perdraudimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2014 12 10

Pagalbos numeris

SA.38751 (2014/N)

Valstybė narė

Čekija

Regionas

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Plán hodnocení velkého režimu podpory, na něž se vztahuje bloková výjimka, „Zákon o investičních pobídkách“

Teisinis pagrindas

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija, Mokesčių lengvata arba atleidimas nuo mokesčių, Paskola/grąžintini avansai

Biudžetas

Bendras biudžetas: CZK 11  80 0 0 00  000 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2014 12 11

Pagalbos numeris

SA.39273 (2014/N)

Valstybė narė

Didžioji Britanija

Regionas

107 str. 3 dalies a punktas,107 str. 3 dalies c punktas, Neremiamos teritorijos

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Regional Growth Fund (RGF)

Teisinis pagrindas

Industrial Development Act 1982

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Regioninė pagalba: investicinė pagalba (14 straipsnis), Pagalba MVĮ (17, 18, 19, 20 straipsniai), Rizikos finansų pagalba (21 straipsnis), Pagalba įsteigtoms naujoms įmonėms (22 straipsnis), Pagalba MVĮ: pagalba žvalgymo išlaidoms kompensuoti (24 straipsnis), Fundamentiniai moksliniai tyrimai (25 straipsnio 2 dalies a punktas), Pramoniniai moksliniai tyrimai (25 straipsnio 2 dalies b punktas), Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumui darbo užmokesčio subsidijų forma (33 straipsnis), Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumo papildomoms išlaidoms kompensuoti (34 straipsnis), Paramos nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims išlaidų kompensavimo pagalba (35 straipsnis), Investicinė pagalba, kuria naudodamosi įmonės gali taikyti griežtesnius už Sąjungos nustatytuosius aplinkos apsaugos standartus arba gerinti aplinkos apsaugą, jeigu Sąjungos standartų nėra (36 straipsnis), Investicinė pagalba, skirta iš anksto prisitaikyti prie būsimų Sąjungos standartų (37 straipsnis), Investicinė pagalba energijos vartojimo efektyvumo priemonėms (38 straipsnis), Investicinė pagalba pastatų energijos vartojimo efektyvumo projektams (39 straipsnis), Investicinė aplinkos apsaugos pagalba labai veiksmingai bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai (40 straipsnis), Investicinė pagalba atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti (41 straipsnis), Investicinė užterštų teritorijų atkūrimo pagalba (45 straipsnis), Investicinė pagalba didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui (46 straipsnis), Investicinė pagalba atliekų perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui (47 straipsnis), Investicinė pagalba energetikos infrastruktūrai (48 straipsnis), Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams atlikti (49 straipsnis), Pagalba plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (52 straipsnis), Pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui (53 straipsnis), Pagalbos schemos garso ir vaizdo kūrinių kūrimui (54 straipsnis), Investicinė pagalba vietinei infrastruktūrai (56 straipsnis)

Pagalbos forma

Dotacija/palūkanų normų subsidija, Paskola/grąžintini avansai, Rizikos finansų suteikimas

Biudžetas

Metinis biudžetas: GBP 53 3 3 33  333 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Department for Business, Innovation & Skills (BIS)

1 Victoria Street, London SW1H 0ET, UK

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2015 1 29

Pagalbos numeris

SA.39837 (2014/N)

Valstybė narė

Airija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

6th prolongation of the Credit Union Resolution Scheme H1 2015

Teisinis pagrindas

Central Bank and Credit Institutions (Resolutions) Act 2011

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikimo atitaisomoji priemonė

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija, Garantija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 500 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

iki 2015 6 30

Ekonomikos sektorius

FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Minister of Foreign Affairs and Trade

80, St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2015.02.04

Pagalbos numeris

SA.39991 (2014/N)

Valstybė narė

Portugalija

Regionas

PORTUGAL

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Eleventh Prolongation of the Portuguese Guarantee Scheme

Teisinis pagrindas

Law 60-A/2008 of 20 October 2008 and its implementing provisions, Portaria no 1219-A/2008 of 23 October 2008, Portaria no 946/2010 of 22 September 2010 and Portaria no 80/2012 of 27 March 2012 + Proposta de Lei do Orçamento do Estado 2015

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikimo atitaisomoji priemonė

Pagalbos forma

Garantija

Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 24  670 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2015.01.01 – 2015 6 30

Ekonomikos sektorius

Finansinių paslaugų veikla; išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministério das Finanças

Av. Infante D. Henrique, no 1, 1149-009 Lisboa

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2015 1 27

Pagalbos numeris

SA.40096 (2014/N)

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Second prolongation of the Credit Unions Orderly Liquidation Scheme – H1 2015

Teisinis pagrindas

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikimo atitaisomoji priemonė

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija, Garantija, Kita su nuosavu kapitalu susijusi pagalba, Kita

Biudžetas

Bendras biudžetas: PLN 3  300 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2015.01.01 – 2015 6 30

Ekonomikos sektorius

FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm