20.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 94/1


Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 094/01)

Päätöksen tekopäivä

01.08.2013

Tuen numero

SA.35079 (2013/N)

Jäsenvaltio

Irlanti

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

RES-E support programme – modification

Oikeusperusta

The Electricity Regulation Act 1999

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 150 (miljoonaa)

Vuotuinen talousarvio: EUR 10 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

saakka 31.12.2027

Toimiala

Sähkövoiman tuotanto; siirto ja jakelu

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Department of Communications, Energy & Natural Resources

29-31 Adelaide Road

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

24.10.2014

Tuen numero

SA.36204 (2013/N)

Jäsenvaltio

Tanska

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Støtte til sol og øvrige ve-teknologier

Oikeusperusta

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven fremgår af lov nr. 1390 af 23. december 2012. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) af lov nr. 199 af 28. juni 2013. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) af lov nr. 900 af 4. juli 2013.

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: DKK 300 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

78 %

Kesto

saakka 31.12.2016

Toimiala

Sähkön tuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Energinet.dk

Tonnekjærsvej 65, DK-7000 Fredericia

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

02.08.2013

Tuen numero

SA.36427 (2013/N)

Jäsenvaltio

Liettua

Alue

Lithuania

 

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija / Vilnius City Municipal Administration

Oikeusperusta

LR aplinkos ministro įsakymo ”Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės ’Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas’ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo” projektas.

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta 2007 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720).

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

 

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: LTL 5,2 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

80 %

Kesto

saakka 31.12.2015

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4/9, 01105 Vilnius

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

29.10.2014

Tuen numero

SA.37137 (2013/N)

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Avance récupérable pour le programme de recherche et développement TS 3000

Oikeusperusta

Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

TURBOMECA

Tarkoitus

Tutkimus- ja kehitystyö

Tuen muoto

Takaisinmaksettavat ennakot

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 70 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

35 %

Kesto

saakka 31.12.2020

Toimiala

Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Direction générale de l'aviation civile

50, rue Henry Farman 75720 PARIS CEDEX 15

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

29.01.2015

Tuen numero

SA.38535 (2014/N)

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Government Support to the Flood Reinsurance Scheme

Oikeusperusta

Water Act 2014, Part 4 (sections 64-69)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Luonnonmullistukset tai muut poikkeukselliset tapahtumat, Epäsuotuisat sääolosuhteet, Vakuutusmaksut

Tuen muoto

Muu

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: GBP 900 (miljoonaa)

Vuotuinen talousarvio: GBP 180 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

Kesto

01.07.2015 – 30.06.2020

Toimiala

Muu vakuutustoiminta, Jälleenvakuutustoiminta

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

10.12.2014

Tuen numero

SA.38751 (2014/N)

Jäsenvaltio

Tšekki

Alue

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Plán hodnocení velkého režimu podpory, na něž se vztahuje bloková výjimka, ”Zákon o investičních pobídkách”

Oikeusperusta

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Suora avustus, Veroetuus tai verovapautus, Laina / Takaisinmaksettavat ennakot

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: CZK 11  80 0 0 00  000 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

Kesto

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

11.12.2014

Tuen numero

SA.39273 (2014/N)

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

107 artiklan 3 kohdan a alakohta, 107 artiklan 3 kohdan c alakohta, Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Regional Growth Fund (RGF)

Oikeusperusta

Industrial Development Act 1982

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Alueellinen tuki – investointituki (14 artikla), Pk-yrityksille myönnettävä tuki (17–20 artikla), Riskirahoitustuki (21 artikla), Käynnistystuki (22 artikla), Pk-yrityksille myönnettävä tuki – esiselvityskustannuksiin myönnettävä tuki (24 artikla), Perustutkimus (25 artiklan 2 kohdan a alakohta), Teollinen tutkimus (25 artiklan 2 kohdan b alakohta), Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämiseen (33 artikla), Alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämisestä aiheutuvien lisäkustannusten korvaamiseen myönnettävä tuki (34 artikla), Epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden avustamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen myönnettävä tuki (35 artikla), Investointituki yritysten unionin normit ylittävään ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen unionin normien puuttuessa (36 artikla), Investointituki ennakoivaan mukautumiseen tuleviin unionin normeihin (37 artikla), Investointituki energiatehokkuustoimenpiteisiin (38 artikla), Investointituki rakennuksia koskeviin energiatehokkuushankkeisiin (39 artikla), Investointituki tehokkaaseen yhteistuotantoon (40 artikla), Investointituki uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen (41 artikla), Investointituki pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen (45 artikla), Investointituki energiatehokkaaseen kaukolämmitykseen ja -jäähdytykseen (46 artikla), Investointituki jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön (47 artikla), Investointituki energiainfrastruktuurille (48 artikla), Ympäristötutkimuksiin myönnettävä tuki (49 artikla), Tuki laajakaistainfrastruktuureille (52 artikla), Tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen (53 artikla), Audiovisuaalisia teoksia edistävät tukiohjelmat (54 artikla), Paikallisille infrastruktuureille myönnettävä investointituki (56 artikla)

Tuen muoto

Avustus/Korkotuki, Laina / Takaisinmaksettavat ennakot, Riskirahoitus

Talousarvio

Vuotuinen talousarvio: GBP 53 3 3 33  333 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

Kesto

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Department for Business, Innovation & Skills (BIS)

1 Victoria Street, London SW1H 0ET, UK

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

29.01.2015

Tuen numero

SA.39837 (2014/N)

Jäsenvaltio

Irlanti

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

6th prolongation of the Credit Union Resolution Scheme H1 2015

Oikeusperusta

Central Bank and Credit Institutions (Resolutions) Act 2011

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Suora avustus, Takaus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 500 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

Kesto

saakka 30.06.2015

Toimiala

RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Minister of Foreign Affairs and Trade

80, St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

04.02.2015

Tuen numero

SA.39991 (2014/N)

Jäsenvaltio

Portugali

Alue

PORTUGAL

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Eleventh Prolongation of the Portuguese Guarantee Scheme

Oikeusperusta

Law 60-A/2008 of 20 October 2008 and its implementing provisions, Portaria no 1219-A/2008 of 23 October 2008, Portaria no 946/2010 of 22 September 2010 and Portaria no 80/2012 of 27 March 2012 + Proposta de Lei do Orçamento do Estado 2015

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: EUR 24  670 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

Kesto

01.01.2015 – 30.06.2015

Toimiala

Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministério das Finanças

Av. Infante D. Henrique, no 1, 1149-009 Lisboa

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

27.01.2015

Tuen numero

SA.40096 (2014/N)

Jäsenvaltio

Puola

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Second prolongation of the Credit Unions Orderly Liquidation Scheme – H1 2015

Oikeusperusta

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Suora avustus, Takaus, Muut pääomatuen muodot, Muu

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: PLN 3  300 (miljoonaa)

Tuen intensiteetti

Kesto

01.01.2015 – 30.06.2015

Toimiala

RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm