20.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 94/1


Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 alusel antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 094/01)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

01.08.2013

Abi number

SA.35079 (2013/N)

Liikmesriik

Iirimaa

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

RES-E support programme – modification

Õiguslik alus

The Electricity Regulation Act 1999

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: EUR 150 (miljonites)

Aastaeelarve: EUR 10 (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

kuni 31.12.2027

Majandusharud

Elektrienergia tootmine; ülekanne ja jaotus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Department of Communications, Energy & Natural Resources

29-31 Adelaide Road

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

24.10.2014

Abi number

SA.36204 (2013/N)

Liikmesriik

Taani

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Støtte til sol og øvrige ve-teknologier

Õiguslik alus

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven fremgår af lov nr. 1390 af 23. december 2012. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) af lov nr. 199 af 28. juni 2013. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) af lov nr. 900 af 4. juli 2013.

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: DKK 300 (miljonites)

Abi osatähtsus

78 %

Kestus

kuni 31.12.2016

Majandusharud

Elektrienergia tootmine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Energinet.dk

Tonnekjærsvej 65, DK-7000 Fredericia

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

02.08.2013

Abi number

SA.36427 (2013/N)

Liikmesriik

Leedu

Piirkond

Lithuania

 

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija/Vilnius City Municipal Administration

Õiguslik alus

LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės”Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas„projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo” projektas.

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta 2007 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720).

Meetme liik

Üksiktoetus

 

Eesmärk

Keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: LTL 5,2 (miljonites)

Abi osatähtsus

80 %

Kestus

kuni 31.12.2015

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4/9, 01105 Vilnius

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

29.10.2014

Abi number

SA.37137 (2013/N)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Piirkond

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Avance récupérable pour le programme de recherche et développement TS 3000

Õiguslik alus

Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement

Meetme liik

Üksiktoetus

TURBOMECA

Eesmärk

Teadus- ja arendustegevus

Abi vorm

Tagasimakstavad ettemaksed

Eelarve

Üldeelarve: EUR 70 (miljonites)

Abi osatähtsus

35 %

Kestus

kuni 31.12.2020

Majandusharud

Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Direction générale de l'aviation civile

50, rue Henry Farman 75720 PARIS CEDEX 15

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

29.01.2015

Abi number

SA.38535 (2014/N)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Government Support to the Flood Reinsurance Scheme

Õiguslik alus

Water Act 2014, Part 4 (sections 64-69)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Loodusõnnetused või erakorralised sündmused, Halvad ilmastikuolud, Kindlustusmaksed

Abi vorm

Muu

Eelarve

Üldeelarve: GBP 900 (miljonites)

Aastaeelarve: GBP 180 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

01.07.2015 – 30.06.2020

Majandusharud

Kahjukindlustus, Edasikindlustus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Nobel House, 17 Smith Square, London SW1P 3JR

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

10.12.2014

Abi number

SA.38751 (2014/N)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Piirkond

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Plán hodnocení velkého režimu podpory, na něž se vztahuje bloková výjimka, „Zákon o investičních pobídkách”

Õiguslik alus

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Regionaalareng

Abi vorm

Otsetoetus, Maksusoodustus või maksuvabastus, Laen/tagasimakstavad ettemaksed

Eelarve

Üldeelarve: CZK 11  80 0 0 00  000 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

11.12.2014

Abi number

SA.39273 (2014/N)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Piirkond

Artikkel 107 lõige 3 punkt a, Artikkel 107 lõige 3 punkt c, Abi mitte saavad piirkonnad

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Regional Growth Fund (RGF)

Õiguslik alus

Industrial Development Act 1982

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Regionaalabi – investeerimisabi (artikkel 14), Abi VKEdele (artiklid 17, 18, 19, 20), Riskifinantseerimisabi (artikkel 21), Idufirmadele antav abi (artikkel 22), Abi VKEdele – Esmaseks taustauuringuks antav abi (artikkel 24), Alusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt a), Rakendusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt b), Puudega töötajate tööhõiveks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 33), Abi puudega töötajate tööhõivega kaasnevate lisakulude hüvitamiseks (artikkel 34), Abi ebasoodsas olukorras olevate töötajate abistamisega seotud kulude hüvitamiseks (artikkel 35), Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel järgida liidu keskkonnakaitsenormatiivides nõutust rangemaid normatiive või parandada keskkonnakaitset liidu normatiivide puudumisel (artikkel 36), Tulevaste liidu normatiividega varaseks vastavusseviimiseks antav investeerimisabi (artikkel 37), Energiatõhususe meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 38), Hoonete energiatõhususe projektidesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 39), Suure tõhususega koostootmisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 40), Taastuvallikatest toodetud energia edendamisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 41), Saastatud alade puhastamiseks antav investeerimisabi (artikkel 45), Energiatõhusa kaugkütte ja -jahutuse jaoks antav investeerimisabi (artikkel 46), Jäätmete ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks antav investeerimisabi (artikkel 47), Energiataristu jaoks antav investeerimisabi (artikkel 48), Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 49), Lairibataristu jaoks antav abi (artikkel 52), Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53), Audiovisuaalsete teostega seotud abikavad (artikkel 54), Kohaliku taristu jaoks antav investeerimisabi (artikkel 56)

Abi vorm

Toetus/intressitoetus, Laen/tagasimakstavad ettemaksed, Riskifinantseerimise pakkumine

Eelarve

Aastaeelarve: GBP 53 3 3 33  333 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Department for Business, Innovation & Skills (BIS)

1 Victoria Street, London SW1H 0ET, UK

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

29.01.2015

Abi number

SA.39837 (2014/N)

Liikmesriik

Iirimaa

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

6th prolongation of the Credit Union Resolution Scheme H1 2015

Õiguslik alus

Central Bank and Credit Institutions (Resolutions) Act 2011

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Otsetoetus, Tagatis

Eelarve

Üldeelarve: EUR 500 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

kuni 30.06.2015

Majandusharud

FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Minister of Foreign Affairs and Trade

80, St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

04.02.2015

Abi number

SA.39991 (2014/N)

Liikmesriik

Portugal

Piirkond

PORTUGAL

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Eleventh Prolongation of the Portuguese Guarantee Scheme

Õiguslik alus

Law 60-A/2008 of 20 October 2008 and its implementing provisions, Portaria no 1219-A/2008 of 23 October 2008 , Portaria no 946/2010 of 22 September 2010 and Portaria no 80/2012 of 27 March 2012 + Proposta de Lei do Orçamento do Estado 2015

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Tagatis

Eelarve

Üldeelarve: EUR 24  670 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

01.01.2015 – 30.06.2015

Majandusharud

Finantsteenuste osutamine; v.a kindlustus ja pensionifondid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministério das Finanças

Av. Infante D. Henrique, no 1, 1149-009 Lisboa

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

27.01.2015

Abi number

SA.40096 (2014/N)

Liikmesriik

Poola

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Second prolongation of the Credit Unions Orderly Liquidation Scheme – H1 2015

Õiguslik alus

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Otsetoetus, Tagatis, Muud omakapitalile suunatud meetmed, Muu

Eelarve

Üldeelarve: PLN 3  300 (miljonites)

Abi osatähtsus

Kestus

01.01.2015 – 30.06.2015

Majandusharud

FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm