ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 138

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
22 juni 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer, inställningar och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Kommissionen

2007/C 138/01

Kommissionens yttrande av den 21 juni 2007 om den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall från Socatri-anläggningen för dekontaminering och återvinning av uran på Tricastin-området i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

1

2007/C 138/02

Kommissionens yttrande av den 21 juni 2007 om planen för deponering av radioaktivt avfall från avvecklingen av kärnkraftverket i Obrigheim i Tyskland i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

2

2007/C 138/03

Kommissionens yttrande av den 21 juni 2007 om planen för deponering av radioaktivt avfall till följd av ändringen av utsläppstillstånden för gas- och vätskeformiga radioaktiva ämnen i samband med nedmonteringen av INB 91 och den ändrade verksamheten för INB 141 vid kärnkraftverket i Creys-Malville i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratom-fördraget

3

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 138/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Förberedande rättsakter

 

Kommissionen

2007/C 138/05

Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

5

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 138/06

Eurons växelkurs

13

2007/C 138/07

Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

14

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2007/C 138/08

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

18

2007/C 138/09

Sammanfattande information från medlemsstaterna om statliga stöd som beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter

24

2007/C 138/10

Sammanfattande uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter

31

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2007/C 138/11

Senaste offentliggörandet av andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning samt av förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen
EUT C 126 av den 7.6.2007

36

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 138/12

Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål, med ursprung i bland annat Ryssland

37

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommission

2007/C 138/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

39

2007/C 138/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

40

2007/C 138/15

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4717 – TAC/Tower Automotive) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

41

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer, inställningar och yttranden

YTTRANDEN

Kommissionen

22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/1


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 21 juni 2007

om den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall från Socatri-anläggningen för dekontaminering och återvinning av uran på Tricastin-området i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

(Endast den franska texten är giltig)

(2007/C 138/01)

Den 25 oktober 2006 fick Europeiska kommissionen, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget, allmänna upplysningar från den franska regeringen om den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall från Socatri-anläggningen för dekontaminering och återvinning av uran.

På grundval av dessa allmänna upplysningar och efter samråd med expertgruppen avger kommissionen följande yttrande:

1.

Avståndet mellan anläggningen och närmaste angränsande medlemsstat, i det här fallet Italien, är ungefär 170 km.

2.

Totalt sett kommer den ändring som planeras att resultera i en ökning av utsläppstillståndet för luftburna radioaktiva utsläpp när det gäller tritium, kol-14 samt radionuklider som producerats vid behandlingen av sådana utsläpp som kontaminerats med uran i samband med upparbetningen.

3.

Vid normal drift kommer den planerade ändringen inte att leda till exponeringar som riskerar att påverka hälsan hos befolkningen i andra medlemsstater.

4.

I händelse av oavsiktliga radioaktiva utsläpp till följd av en olycka av den typ och omfattning som anges i de ursprungliga allmänna upplysningarna, kommer den planerade ändringen inte att leda till doser i andra medlemsstater som riskerar att påverka hälsan hos befolkningen där.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall av olika slag från Socatri-anläggningen för dekontaminering och återvinning av uran på Tricastin-området i Frankrike inte innebär någon risk för radioaktiv kontaminering av vatten, mark eller luft i en annan medlemsstat. Detta gäller både vid normal drift och i händelse av en olycka av den typ och omfattning som anges i de allmänna upplysningarna.


22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/2


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 21 juni 2007

om planen för deponering av radioaktivt avfall från avvecklingen av kärnkraftverket i Obrigheim i Tyskland i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

(Endast den tyska texten är giltig)

(2007/C 138/02)

Den 18 september 2006 tog Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget emot allmänna upplysningar från Tysklands regering om planen för deponering av radioaktivt avfall från avvecklingen av kärnkraftverket i Obrigheim.

På grundval av dessa upplysningar och efter samråd med expertgruppen, har kommissionen formulerat följande ställningstagande:

1.

Avståndet mellan anläggningen och närmaste plats i en annan medlemsstat (i detta fall Frankrike) är ca 80 km.

2.

Vid en normal avveckling kommer utsläpp av vätska och gas inte att innebära några hälsorisker för befolkningen i andra medlemsstater.

3.

Fast radioaktivt avall från avvecklingen kommer att lagras på anläggningen fram till slutförvaringen i en godkänd lagringsanläggning. Icke-radioaktivt fast avfall och material i enlighet med friklassningsnivåerna kommer att undantas från myndighetskontroll och deponeras som konventionellt avfall alternativt återvinnas eller återanvändas. Detta kommer att ske i enlighet med kriterierna i de grundläggande säkerhetsnormerna (rådets direktiv 96/29/Euratom).

4.

Skulle oplanerade utsläpp av radioaktivt avtall ske till följd av en olycka av den art och omfattning som behandlas i de allmänna upplysningarna, kommer de doser som befolkningen i andra medlemsstater utsätts för inte att påverka hälsan.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av planen för deponering av radioaktivt avall i vilken form som helst från avvecklingen av kärnkraftverket i Obrigheim i Tyskland varken under normala förhållanden eller vid en olycka av den art och omfattning som beskrivs i de allmänna upplysningarna kan antas medföra en radioaktiv förorening av andra medlemsstaters vatten, mark eller luft.


22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/3


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 21 juni 2007

om planen för deponering av radioaktivt avfall till följd av ändringen av utsläppstillstånden för gas- och vätskeformiga radioaktiva ämnen i samband med nedmonteringen av INB 91 och den ändrade verksamheten för INB 141 vid kärnkraftverket i Creys-Malville i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratom-fördraget

(Endast den franska texten är giltig)

(2007/C 138/03)

Den 6 september 2006 mottog Europeiska kommissionen, i enlighet med artikel 37 i Euratom-fördraget, från Frankrikes regering allmänna upplysningar om planen för deponering av radioaktivt avfall till följd av ändringen av utsläppstillstånden för gas- och vätskeformiga radioaktiva ämnen i samband med nedmonteringen av INB 91 och den ändrade verksamheten för INB 141 vid kärnkraftverket i Creys-Malville i Frankrike.

På grundval av dessa upplysningar och de kompletterande uppgifter, som kommissionen begärde den 15 januari 2007 och som de franska myndigheterna tillhandahöll den 13 februari 2007, och efter samråd med expertgruppen har kommissionen formulerat följande yttrande:

1.

Avståndet mellan anläggningen och närmaste plats på en annan medlemsstats territorium (i detta fall Italien) är cirka 96 km.

2.

Vid normal drift kommer utsläppen av gas- och vätskeformiga ämnen, med hänsyn till de begärda nya utsläppstillstånden, inte att leda till någon exponering som kan påverka hälsan hos befolkningen i andra medlemsstater.

3.

Fast radioaktivt avfall som uppstår i samband med verksamheten kommer antingen att lagras på stället eller transporteras till särskilda anläggningar för avfallshantering i Frankrike. Experterna rekommenderar att de kontroller av konventionellt avfall som sker som en förebyggande åtgärd för att bekräfta att det inte förekommer någon kontamination, utförs på sådant sätt att de säkerställer att villkoren för friklassning i enlighet med de grundläggande säkerhetsnormerna (direktiv 96/29/Euratom) uppfylls.

4.

Skulle oplanerade utsläpp av radioaktivt avfall ske till följd av en olycka av den art och omfattning som behandlas i de allmänna upplysningarna, kommer de planerade ändringarna inte att leda till doser i andra medlemsstater som kan påverka hälsan hos befolkningen.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av planen för deponering av radioaktivt avfall till följd av ändringen av utsläppstillstånden för gas- och vätskeformiga radioaktiva ämnen i samband med nedmonteringen av INB 91 och den ändrade verksamheten för INB 141 vid kärnkraftverket i Creys-Malville inte torde innebära några risker för radioaktiv kontamination av vatten, jord eller luft som kan påverka hälsan hos befolkningen i andra medlemsstater, vare sig under normala förhållanden eller i händelse av en olycka av den typ och omfattning som avses i de allmänna upplysningarna.


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer)

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 138/04)

Kommissionen beslutade den 22 november 2006 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32006M4432. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://eur-lex.europa.eu)


III Förberedande rättsakter

Kommissionen

22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/5


Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

(2007/C 138/05)

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2006) 473

 

14.9.2006

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt administrativt bistånd för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen mot bedrägerier och all annan olaglig verksamhet

KOM(2006) 476

 

1.9.2006

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av ett beslut om att inrätta programmet Kultur 2007 (2007–2013)

KOM(2006) 628

 

24.10.2006

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

KOM(2006) 682

 

10.11.2006

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget över Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till beslut om inrättande av programmet Kultur 2007 (2007–2013) (KOM(2004) 469 slutlig)

KOM(2006) 692

 

16.11.2006

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version)

KOM(2006) 700

 

14.11.2006

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007–2013)

KOM(2006) 701

 

24.11.2006

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt om antagande av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

KOM(2006) 705

 

14.11.2006

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för interkulturell dialog (2008)

KOM(2006) 706

 

14.11.2006

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna

KOM(2006) 707

 

15.11.2006

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget över Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till beslut om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007–2013) (KOM(2005) 116 slutlig)

KOM(2006) 718

 

16.11.2006

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets förslag till ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt inför förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänster på den inre marknaden

KOM(2006) 751

 

1.12.2006

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”)

KOM(2006) 759

 

28.11.2006

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det finansiella instrumentet för miljön (Life+)

KOM(2006) 775

 

6.12.2006

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningar

KOM(2006) 797

 

6.12.2006

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

KOM(2006) 803

 

6.12.2006

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)

KOM(2006) 805

 

12.12.2006

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om allmän trafikplikt för kollektivtrafik på järnväg och väg

KOM(2006) 809

 

12.12.2006

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv)

KOM(2006) 810

 

12.12.2006

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten

KOM(2006) 811

 

12.12.2006

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG

KOM(2006) 842

 

15.12.2006

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget, om Europaparlamentets ändringsförslag till rådets gemensamma ståndpunkt om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), upprättande av Europeiska kemikaliemyndigheten, ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93, kommissionens förordning (EG) nr 1488/94, rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

KOM(2006) 859

 

18.12.2006

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget, om Europaparlamentets ändringsförslag till rådets gemensamma ståndpunkt angående förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort (omarbetning)

KOM(2006) 860

 

15.12.2006

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget över Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut

KOM(2007) 6

 

16.1.2007

Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 7

 

16.1.2007

Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 8

 

16.1.2007

Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Moldavien med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 11

 

19.1.2007

Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2001/822/EG om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen

KOM(2007) 12

 

17.1.2007

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

KOM(2007) 17

 

24.1.2007

Förslag till rådets förordning om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker och om ändring av vissa förordningar

KOM(2007) 20

 

31.1.2007

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

KOM(2007) 21

 

25.1.2007

Förslag till rådets beslut om förlängning av tillämpningsperioden för åtgärderna i beslut 2002/148/EG om avslutande av samrådet med Zimbabwe enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet

KOM(2007) 25

 

25.1.2007

Förslag till rådets förordning om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien, Indonesien, Malaysia, Republiken Korea, Thailand och Taiwan till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång och en partiell interimsöversyn i enlighet med artikel 11.2 och 11.3 i rådets förordning (EG) nr 384/96

KOM(2007) 26

 

25.1.2007

Förslag till rådets förordning om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av polyetentereftalat (PET-plast) med ursprung i Republiken Indien efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 2026/97

KOM(2007) 37

 

14.2.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter

KOM(2007) 38

 

31.1.2007

Förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt i Gemensamma kommittén EU-Mexiko

KOM(2007) 40

 

31.1.2007

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 234/2004 beträffande vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia

KOM(2007) 42

 

6.2.2007

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2007/2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

KOM(2007) 43

 

6.2.2007

Förslag till rådets beslut om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i Internationella sockerrådet beträffande förlängningen av Internationella sockeravtalet 1992

KOM(2007) 44

 

6.2.2007

Förslag till rådets beslut om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i Internationella spannmålsrådet beträffande förlängningen av konventionen om handel med spannmål 1995

KOM(2007) 46

 

7.2.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet

KOM(2007) 47

 

7.2.2007

Förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt inom associeringskommittén EU–Chile om upprättande av en förteckning över förlikningsmän enligt artikel 185.2 i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

KOM(2007) 48

 

7.2.2007

Förslag till rådets förordning om undantag från förordning (EG) nr 2597/97 för konsumtionsmjölk som produceras i Estland

KOM(2007) 51

 

9.2.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder till skydd för miljön

KOM(2007) 54

 

13.2.2007

Förslag till rådets förordning om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa volframelektroder med ursprung i Folkrepubliken Kina och om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på sådan import

KOM(2007) 55

1

14.2.2007

Förslag till beslut fattat av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling om ”Överenskomna principer för modernisering av det nuvarande systemet för utnyttjande av transsibiriska rutter” mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan

KOM(2007) 55

2

14.2.2007

Förslag till beslut fattat av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet om slutande av ett avtal genom skriftväxling om ”Överenskomna principer för modernisering av det nuvarande systemet för utnyttjande av transibiriska rutter” mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan

KOM(2007) 57

 

15.2.2007

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i AVS-EG-ministerrådet i fråga om ett beslut om ändring av AVS-EG-ministerrådets beslut nr 3/2001 om tilldelning av medel till Somalia ur åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden

KOM(2006) 587

 

13.10.2006

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2006) 820

 

24.1.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om flygplatsavgifter

KOM(2006) 836

 

19.12.2006

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om ändring av associeringsavtalet mellan EG och Jordanien

KOM(2006) 850

 

10.1.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om energistatistik

KOM(2006) 861

 

9.1.2007

Förslag till rådets förordning om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

KOM(2006) 867

 

9.1.2007

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och (EG) nr 1721/1999

KOM(2006) 869

 

30.1.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av Rådets förordning (EEG) nr 954/79 om medlemsstaternas ratifikation av eller anslutning till Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser

KOM(2007) 36

 

14.2.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska föreskrifter på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut 3052/95/EG

KOM(2007) 53

 

14.2.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för saluföring av produkter

KOM(2007) 68

 

23.2.2007

Förslag till rådets beslut om slutande av ett tilläggsavtal mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein för att utvidga tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även gälla Furstendömet Liechtenstein

KOM(2007) 69

 

23.2.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om folk- och bostadsräkningar

KOM(2007) 70

 

26.2.2007

Förslag till rådets förordning om ändring av bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden

KOM(2007) 74

 

27.2.2007

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 41/2007 i fråga om den återhämtningsplan för tonfisk som rekommenderas av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten

KOM(2007) 75

 

28.2.2007

Förslag till rådets förordning om beviljande av undantag för Bulgarien och Rumänien från vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 2371/2002 avseende referensnivåer för fiskeflottor

KOM(2007) 76

 

12.3.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen

KOM(2007) 77

 

27.2.2007

Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av Förenta nationernas konvention om funktionshindrades rättigheter och dess fakultativa protokoll

KOM(2007) 84

 

7.3.2007

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i associeringsrådet beträffande genomförandet av artikel 80 i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan

KOM(2007) 88

 

9.3.2007

Förslag till rådets förordning om avslutande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av syntetstapelfibrer av polyester med ursprung i Folkrepubliken Kina, Konungariket Saudiarabien, Republiken Vitryssland och Republiken Korea

KOM(2007) 93

 

9.3.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, när det gäller de genomförandebefogenheter som överförts till kommissionen

KOM(2007) 95

 

13.3.2007

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 97

 

16.3.2007

Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Georgien med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 98

 

16.3.2007

Förslag till Rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 104

 

16.3.2007

Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 105

 

16.3.2007

Förslag till Rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 109

 

13.3.2007

Förslag till rådets förordning om restriktiva åtgärder mot Iran

KOM(2007) 110

 

16.3.2007

Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 111

 

16.3.2007

Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 113

 

16.3.2007

Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 114

 

16.3.2007

Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 115

 

16.3.2007

Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 117

 

16.3.2007

Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2007) 123

 

16.3.2007

Förslag till rådets förordning om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av och om frisläppande av den preliminära tull som införts på vissa typer av frysta jordgubbar med ursprung i Folkrepubliken Kina

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/13


Eurons växelkurs (1)

21 juni 2007

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3397

JPY

japansk yen

165,50

DKK

dansk krona

7,4435

GBP

pund sterling

0,67210

SEK

svensk krona

9,2543

CHF

schweizisk franc

1,6613

ISK

isländsk krona

84,03

NOK

norsk krona

8,0345

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5837

CZK

tjeckisk koruna

28,605

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

248,91

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6962

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,7957

RON

rumänsk leu

3,2036

SKK

slovakisk koruna

33,814

TRY

turkisk lira

1,7592

AUD

australisk dollar

1,5819

CAD

kanadensisk dollar

1,4303

HKD

Hongkongdollar

10,4657

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7546

SGD

singaporiansk dollar

2,0587

KRW

sydkoreansk won

1 241,90

ZAR

sydafrikansk rand

9,6033

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,2069

HRK

kroatisk kuna

7,3305

IDR

indonesisk rupiah

12 077,40

MYR

malaysisk ringgit

4,6287

PHP

filippinsk peso

61,827

RUB

rysk rubel

34,7680

THB

thailändsk baht

43,404


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/14


Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

(2007/C 138/07)

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2004) 795

 

9.12.2004

Meddelande från kommissionen till rådet om kommissionens förslag till handlingsplaner inom den europeiska grannskapspolitiken

KOM(2004) 819

 

21.12.2004

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om icke-bindande praktiska riktlinjer för att genomföra vissa bestämmelser i rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

KOM(2005) 482

 

11.10.2005

Rapport från kommissionen: Årsrapport från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet om hur systemet med Europaskolor fungerar

KOM(2007) 1

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till europeiska rådet och Europaparlamentet: En energipolitik för Europa

KOM(2007) 2

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén: Att begränsa den globala klimatförändringen till 2 grader Celsius Vägen framåt mot 2020 och därefter

KOM(2007) 5

 

16.1.2007

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om målen i artikel 7.2 b i direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon

KOM(2007) 13

 

19.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Förslag till gemensam rapport om social trygghet och social integration 2007

KOM(2007) 14

 

17.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet om inledande av samråd med Fiji enligt artikel 96 i Cotonouavtalet

KOM(2007) 19

 

7.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Resultat av översynen av gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon

KOM(2007) 22

 

7.2.2007

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet

KOM(2007) 30

 

29.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Översyn av förvaltningen av djuphavsbestånd

KOM(2007) 39

 

5.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om förbättrade indikatorer för fiskekapaciteten och fiskeansträngningen inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2007) 61

 

21.2.2007

Meddelande från kommissionen: En enhetlig ram för indikatorer och referensvärden för att mäta de framsteg som gjorts avseende Lissabonmålen för utbildning

KOM(2006) 744

 

8.2.2007

Grönbok om översynen av konsumentregelverket

KOM(2006) 768

 

5.12.2006

Meddelande från kommissionen till rådet i enlighet med artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (beskattning av industriell användning av LPG och beskattning av kol)

KOM(2006) 794

 

12.12.2006

Meddelande från kommissionen till rådet enligt artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (ambulerande försäljare)

KOM(2006) 795

 

12.12.2006

Meddelande från kommissionen till rådet i enlighet med artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (regionala undantag)

KOM(2006) 816

 

12.12.2006

Meddelande från kommissonen inför Europeiska rådets vårmöte genomförandet av den förnyade lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning: ”Ett år av resultat”

KOM(2006) 819

 

24.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: En handlingsplan för kapacitet, effektivitet och säkerhet på Europas flygplatser

KOM(2006) 821

 

24.1.2007

Rapport från kommissionen om tillämpningen av rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996

KOM(2006) 835

 

10.1.2007

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om genomförandet av rådets beslut 1999/784/EG av den 22 november 1999 om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet, ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2239/2004/EG

KOM(2006) 841

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Utsikterna för den inre el och gasmarknaden

KOM(2006) 843

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet hållbar kraftproduktion med fossila bränslen: med sikte på nära nollutsläpp från kol efter 2020

KOM(2006) 844

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet:Vägledande program om kärnenergi – Framlagt enligt artikel 40 i Euratomfördraget för yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén

KOM(2006) 845

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Lägesrapport om biodrivmedel Rapport om framstegen när det gäller användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Europeiska unionens medlemsstater

KOM(2006) 846

 

23.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Prioriterad sammanlänkningsplan

KOM(2006) 847

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén: Mot en strategisk EU-plan för energiteknik

KOM(2006) 848

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Färdplan för förnybar energi – Förnybara energikällor under 2000-talet: att bygga en hållbarare framtid

KOM(2006) 849

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Uppföljningsåtgärd för grönboken Rapport om framsteg för förnybar energi

KOM(2006) 851

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen: Utredning i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1/2003 av de europeiska gas- och elsektorerna (Slutrapport)

KOM(2007) 3

 

12.1.2007

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: 2005 års rapport om phareprogrammet och föranslutnings- och övergångsinstrumenten

KOM(2007) 23

 

24.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor i Europeiska unionen

KOM(2007) 32

 

31.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Utvidgning av de viktigaste transeuropeiska transportlederna till grannländerna Riktlinjer för transporter i Europa och grannregionerna

KOM(2007) 35

 

14.2.2007

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Den inre marknaden för varor: en hörnsten för Europas konkurrenskraft

KOM(2007) 45

 

6.2.2007

Rapport från kommissionen till rådet om tillämpningen av bilaga X till tjänsteföreskrifterna (rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 3019/1987 av den 5 oktober 1987) År 2005

KOM(2007) 49

 

7.2.2007

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om jämställdhet – 2007

KOM(2007) 50

 

8.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén trådlösa elektroniska kommunikationstjänster – snabbare tillträde till spektrum genom ökad flexibilitet

KOM(2007) 59

 

21.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Tolkningsmeddelande om avfall och biprodukter

KOM(2007) 60

 

22.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén en inre marknad för medborgarna

KOM(2007) 62

 

21.2.2007

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Bättre kvalitet och produktivitet i arbetet: Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012

KOM(2007) 63

 

26.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén kartläggning av den sociala verkligheten: Delrapport till Europeiska rådets vårmöte 2007

KOM(2007) 65

 

21.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén: Årlig politisk strategi för 2008

KOM(2007) 66

 

23.2.2007

Rapport från kommissionen till budgetmyndigheten om garantier täcks av den allmänna: budgetsituationen per den 30 juni 2006

KOM(2007) 67

 

28.2.2007

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Resultat av vår politik 2006

KOM(2007) 71

 

26.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om det arbete som utförts av det gemensamma forumet för internprissättning i EU på området förfaranden för undvikande av tvister och tvistlösning och om riktlinjer för förhandsöverenskommelser om prissättning inom EU

KOM(2007) 73

 

26.2.2007

Meddelande från kommissionen om rättighetsbaserade förvaltningsinstrument för fisket

KOM(2007) 81

 

5.3.2007

Kommissionens andra rapport till rådet och Europaparlamentet om medlemsstaternas erfarenheter av utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer enligt direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

KOM(2007) 82

 

5.3.2007

Rapport från kommissionen till rådet: Antidumpningsförfarande för import av pentaerytritol med ursprung i Folkrepubliken Kina, Ryska federationen, Republiken Turkiet, Ukraina och Amerikas förenta stater

KOM(2007) 87

 

7.3.2007

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av arbetsprogrammet för ett bättre genomförande av dataskyddsdirektivet

KOM(2007) 101

 

15.3.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Att bygga det gemensamma europeiska luftrummet med hjälp av funktionella luftrumsblock Lägesrapport efter halva tiden

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/18


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

(2007/C 138/08)

Stöd nummer

XA 7012/07

Medlemsstat

Italien

Region

Latium

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Rättslig grund

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

10 miljoner EUR (1)

Högsta tillåtna stödnivå

Den högsta tillåtna stödnivån motsvarar 40% av kostnaderna för förvärv eller leasing av nya verktygsmaskiner eller produktionsmaskiner

Datum för genomförande

Stödordningen börjar gälla dagen efter det att Giunta Regionales beslut nr 115 av den 27 februari 2007 offentliggörs på stödförvaltarens (MCC spa) webbplats, dvs. www.incentivi.mcc.it  (2)

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Obegränsad, men stödordningen är befriad från kravet på anmälan enligt artikel 88.3 i EG-fördraget fram till den 30 juni 2008, dvs. den dag då förordning (EG) nr 70/2001 i dess ändrade lydelse upphör att gälla, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Stödets syfte

Investeringsstöd

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer

 

eller

 

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stålindustri

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter

Ja

Alla tjänster

 

eller

 

Transport

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster.

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Övriga upplysningar

Stödordningen har redan tidigare godkänts av kommissionen (skrivelse D/55254 av den 18 oktober 2000 – Stöd N 659/A/97)


XA-nummer

XA 7013/07

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Cumbria

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Rättslig grund

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

1,2 miljoner GBP

Garanterade lån

Individuellt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m den 1.4.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 30.6.2009

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Nej

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfiber

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

Ja

Samtliga tjänster

 

eller

 

Transporttjänster

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den behöriga myndighetens namn och adress

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen.

Ja


XA-nummer

XA 7014/07

Medlemsstat

Spanien

Region

La Rioja

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Rättslig grund

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

2,75 miljoner EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbeloppet

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

fr.o.m. den 10.3.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31.12.2008

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Nej

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

Ja

Alla tjänster

 

eller

 

Transport

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


XA-nummer

XA 7015/07

Medlemsstat

Spanien

Region

La Rioja

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd

Programa estratégico de comercio exterior

Rättslig grund

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp (2007)

1 700 000 EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 10.3.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31.12.2008

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Berörda sektorer

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Begränsat till vissa sektorer

 

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Konstfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

Ja

Alla tjänster

 

eller

 

Transport

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XA 7019/07

Medlemsstat

Republiken Litauen

Region

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Rättslig grund

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

1 miljon LTL eller 0,29 miljoner EUR enligt den officiella växelkursen

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

1.5.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till och med den 30.6.2008 (3)

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

All tillverkning

Alla tjänster

Tillverkning (inkl. bearbetning av jordbruksprodukter) och jordbrukstjänster.

Den beviljande myndighetens namn och adress

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Stöd nr

XA 7020-07-LT-Credit Interest

Medlemsstat

Republiken Litauen

Region

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Rättslig grund

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

4 miljoner litauiska LTL, motsvarande 1,16 miljoner EUR till den officiella växelkursen

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Den 1.5.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till och med den 30.6.2008 (4)

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

All tillverkning

Alla tjänster

Tillverkning (inklusive bearbetning av jordbruksprodukter) och tjänster på landsbygden

Den beviljande myndighetens namn och adress

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


(1)  De beräknade årliga utgifterna kan kumuleras med utgifter för den andra stödordningen med samma rättsliga grund och som riktar sig till små och medelstora företag som omfattas av förordning (EG) nr 70/2001 och som avser andra sektorer än de som anges i denna sammanfattning och företag som omfattas av förordning (EG) nr 1857/2006

(2)  Ovannämnda beslut kommer att offentliggöras på webbplatsen inom 10 dagar efter det att denna sammanfattning har skickats in till Europeiska kommissionen.

(3)  Om kommissionen reviderar förordning (EG) nr 70/2001 och förlänger dess giltighetstid, kommer även stödordningens giltighetstid att förlängas om så behövs, och kommissionen kommer att informeras om detta.

(4)  Om kommissionen ser över förordning (EG) nr 70/2001 och förlänger dess giltighetstid kommer stödordningens varaktighet om nödvändigt att förlängas och kommissionen att underrättas därom.


22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/24


Sammanfattande information från medlemsstaterna om statliga stöd som beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter

(2007/C 138/09)

Stödnummer: XA 39/07

Medlemsstat: Italien

Region: Sardinien

Namnet på stödordningen: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Rättslig grund: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Stödordningens beräknade utgifter per år: Det sammanlagda anslaget för 2006 beräknas uppgå till 600 000 EUR.

Högsta tillåtna stödnivå: Stödet kommer att motsvara 70 % av inkomstbortfallet och beräknas i enlighet med följande tabell

Datum för genomförande: Stöd kommer att beviljas för djur som dött från och med september 2006.

Stödordningens varaktighet: December 2010

Stödets syfte: Stödet beviljas på grundval av artikel 10 i förordningen och är avsett att kompensera jordbrukare för produktionsbortfall till följd av att deras får och getter har dött.

Med tanke på att fåren på Sardinien huvudsakligen föds upp för mjölkproduktion och att mjölkproduktionen är säsongsbetingad (vanligtvis mellan januari och juli) beräknas produktionsbortfallet över en ettårsperiod och med tanke på de svårigheter som uppfödarna hade med att ersätta djuren under månaderna efter deras död då det rådde förbud mot förflyttning av djur och det inte fanns några mjölkdjur att få tag på förrän på hösten under det efterföljande året.

Förlusten beräknas utifrån värdet på den förlorade produktionen med avdrag för de insatskostnader som uppfödarna inte hade (dvs. för foder och underhåll). Det görs åtskillnad mellan vanliga får och getter och stamboksförda får och getter (se tabellen ovan under rubriken Högsta tillåtna stödnivå).

Berörd sektor: Animalieproduktion: Får och getter

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Webbplats: http://www.regione.sardegna.it

XA-nummer: XA 44/07

Medlemsstat: Belgien

Region: Den flamländska förvaltningen: Ministeriet för jordbruk och fiske (Departement Landbouw en Visserij)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Rättslig grund:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 – Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 – Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd: 9 000 EUR

Högsta stödnivå: 100 % (i form av subventionerade tjänster)

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödet ges för budgetåret 2007.

Stödets syfte: Stöd till små och medelstora företag och sektorutveckling.

Art.15.2 c: När det gäller konsulttjänster som tillhandahålls av en tredje part, de avgifter för tjänster som inte är av fortlöpande eller periodiskt återkommande slag eller rör företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. rutinmässig skatterådgivning, regelbunden juridisk rådgivning eller annonsering.

Berörd(a) sektor(er): Fjäderfä ock kaniner

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Webbplats: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Övriga upplysningar: —

Jules Van Liefferinge

Generalsekreterare

XA-nummer: XA 47/07

Medlemsstat: Belgien

Region: Den flamländska förvaltningen: Ministeriet för jordbruk och fiske (Departement Landbouw en Visserij)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Rättslig grund:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 – Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 – Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd: 1 194 000 EUR

Högsta stödnivå: Artikel 16.1 a: Stöd på upp till 100 % av de administrativa kostnaderna för att upprätta och föra stamböcker.

Artikel 16.1 b: Stöd på upp till 70 % av kostnaderna för test som utförs av eller på uppdrag av tredje part för att avgöra besättningens avkastning eller genetiska kvalitet. Stöd för att täcka kostnaderna för kontroller som utförs av besättningens ägare eller kostnaderna för rutinkontroller av mjölkkvalitet skall inte beviljas undantag.

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödet ges för budgetåret 2007.

Stödets syfte: Stöd till små och medelstora företag och sektorutveckling.

Artikel 16.1 a: Stöd på upp till 100 % av de administrativa kostnaderna för att upprätta och föra stamböcker.

Artikel 16.1 b: Stöd på upp till 70 % av kostnaderna för test som utförs av eller på uppdrag av tredje part för att avgöra besättningens avkastning eller genetiska kvalitet. Stöd för att täcka kostnaderna för kontroller som utförs av besättningens ägare eller kostnaderna för rutinkontroller av mjölkkvalitet skall inte beviljas undantag.

Berörd(a) sektor(er): Nötkreatur

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Webbplats: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Övriga upplysningar: —

Jules Van Liefferinge

Generalsekreterare

Stöd nr: XA 49/07

Medlemsstat: Italien

Region: Latium

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Rättslig grund: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. ”legge Sabatini”) e s.m.i

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt årligt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd: 10 miljoner EUR (1)

Högsta stödnivå: Bruttostödnivån får inte överstiga 40 % av de stödberättigande investeringarna, eller 50 % av de stödberättigande investeringarna i mindre gynnade områden eller i de områden som anges i artikel 36 a i-iii i förordning (EG) nr 1698/2005, och som fastställts av medlemsstaterna i överensstämmelse med artiklarna 50 och 94 i samma förordning. Det maximistöd som beviljas ett enskilt företag får dock aldrig överstiga 400 000 EUR under en period som omfattar tre räkenskapsår, eller 500 000 EUR om företaget är beläget i ett mindre gynnat område eller i ett sådant område som avses i artikel 36 a i-iii i förordning (EG) nr 1698/2005 och som fastställts av medlemsstaterna i överensstämmelse med artiklarna 50 och 94 i den förordningen.

Datum för genomförande: Dagen efter det att den regionala regeringens (Giunta regionale) beslut nr 115 av den 27 februari 2007 offentliggjorts på webbplatsen för det organ som förvaltar stödet (MCC spa) www.incentivi.mcc.it  (2).

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Obegränsad. Stödordningen är dock undantagen från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i EG-fördraget till och med den 31 december 2013, som är den dag då förordning (EG) nr 1857/2006 upphör att gälla, såvida den inte förlängs.

Stödets syfte: Stöd till investeringar – Syftet med stödet är att med hjälp av räntebidrag främja inköp eller hyrköp, i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1857/2006, av nya verktygs- eller produktionsmaskiner.

Berörd(a) sektor(er): Alla sektorer där stöd till små och medelstora företag får beviljas enligt förordning (EG) nr 1857/2006.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Webbadress: www.incentivi.mcc.it

Övriga upplysningar: Stödordningen har tidigare godkänts av kommissionen genom skrivelse D/55254 av den 18 oktober 2000 – Stöd nr 659/A/97

XA-nummer: XA 51/07

Medlemsstat: Förenade kungariket

Region: England – Dorset (även enhetskommunerna Bournemouth och Poole)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Dorset Agricultural Advisory Service

Rättslig grund: Local Government Act 2000 (Part I)

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp per år som beviljats företaget som enskilt stöd: 23 juni 2007-31 mars 2008: 69 000 GBP

1 april 2008–30 september 2008: 31 000 GBP

Högsta stödnivå: Stödnivån är 100 %.

Datum för genomförande: Stödordningen börjar gälla den 23 juni 2007.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödordningen börjar gälla den 23 juni 2007. Den gäller till och med den 30 september 2008. Den sista utbetalningen kommer att göras den 10 oktober 2008.

Stödets syfte: Syftet med stödet är att utveckla företag på landsbygden. Stödet genomförs i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006. Stödberättigande kostnader är konsulttjänster.

Berörd(a) sektor(er): Ordningen gäller produktion av jordbruksprodukter.

Den beviljande myndighetens namn och adress: Ansvarig myndighet för ordningen är

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Organisation som står för förvaltningen av stödordningen

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Webbplats: www.kmc.ac.uk/daas

Handlingarna om det statliga stödet finns under nyhetssektionen på webbplatsen.

Information om denna stödordning finns också på Defra-webbplatsen om statliga stödärenden på nedanstående webbplats

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Övriga upplysningar: Ytterligare och utförligare uppgifter om stödberättigande och bestämmelserna för ordningen kan fås på ovan nämnda webbplatser.

Stöd för bearbetning och avsättning av jordbruksprodukter och för verksamhet inom andra företag än jordbruksföretag ges i enlighet med kommissionens förordning 1998/2006 om beviljande av stöd av mindre betydelse. Stöd av mindre betydelse är en särskild typ av stöd som inte kräver Europeiska kommissionens godkännande. Sådant stöd är begränsat till 200 000 EUR (cirka 120 000 GBP) över en treårsperiod för varje företag och kan gälla vilken typ av verksamhet som helst.

Alla företag som inte är jordbruksföretag som ansöker om konsulttjänsten måste förse organisationen Dorset Agricultural Advisory Service (DAAS) med uppgifter om eventuellt stöd som företaget har fått från centrala eller lokala statliga källor eller ur andra offentliga medel under de senaste tre åren.

Företag som redan har fått stöd upp till dessa gränser kommer inte att vara berättigade till DAAS.

Undertecknad och daterad för Department for Environment, Food and Rural Affairs (den behöriga myndigheten i Storbritannien)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA-nummer: XA 52/07

Medlemsstat: Förenade kungariket

Region: England

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Rättslig grund: Det finns ingen särskild lagstiftning för stödordningen i fråga. Jordbrukslagen från 1986 (avsnitt 1) utgör rättslig grund för regeringens bestämmelser om rådgivning i samband med alla former av jordbruksverksamhet.

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp per år som beviljats företaget som enskilt stöd: 1 juli 2007-30 juni 2008: 980 000 GBP

Högsta stödnivå: Stödnivån är 100 %.

Dag för genomförande: Stödordningen börjar gälla den 1 juli 2007.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödordningen börjar gälla den 1 juli 2007. Den gäller till och med den 30 juni 2008. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2007. Den sista utbetalningen kommer att göras den 15 februari 2008.

Stödets syfte: Utveckling av en viss sektor. Programmet vänder sig till yrkesverksamma jordbrukare. Syftet med programmet, som består av ett antal konferenser, workshoppar, studiebesök på lantbruk, gruppmöten, utbildningsseminarier samt demonstrationer och andra arrangemang ute på gårdarna, är att hjälpa lantbrukarna att förstå aktuella problem som kan påverka deras verksamhet, till exempel införandet av de nya stödordningarna för miljöhänsyn (Environmental Stewardship Schemes) och vad de innebär i form av förvaltningsregler. Detta kommer att höja kompetensen inom sektorn. Stödet kommer att betalas i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006, och de stödberättigande kostnaderna är kostnader för organisering och genomförande av utbildningsprogram. Inga betalningar kommer att göras direkt till deltagarna.

Berörd(a) sektor(er): Stödordningen gäller endast företag som framställer någon form av jordbruksprodukter.

Den beviljande myndighetens namn och adress: Ansvarig myndighet för ordningen är

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organisation som står för förvaltningen av stödordningen

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Webbplats: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Klicka på Farming Activities Programme (England), eller gå till Storbritanniens centrala webbplats för statligt stöd till jordbruket

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Övriga upplysningar: Ytterligare och utförligare uppgifter om stödberättigande och bestämmelserna för ordningen kan fås på ovan nämnda webbplatser. Stöd till produktion och avsättning av jordbruksprodukter och till andra företag än jordbruksföretag kommer att betalas enligt kommissionens förordning 1998/2006 om stöd av mindre betydelse.

Undertecknad och daterad för Department for Environment, Food and Rural Affairs (den behöriga myndigheten i Storbritannien)

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Ovannämnda årliga utgifter omfattar dessutom utgifterna inom ramen för den stödordning med samma rättsliga grund som avser små och medelstora företag som omfattas av förordning (EG) nr 70/2001 i dess ändrade lydelse (inbegripet stöd till investeringar i företag som är verksamma inom bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter).

(2)  Denna sammanfattning kommer att offentliggöras på ovannämnda webbplats senast tio arbetsdagar efter det att den skickats till Europeiska kommissionen.


22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/31


Sammanfattande uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter

(2007/C 138/10)

XA-nummer: XA 53/07

Medlemsstat: Förenade kungariket

Region: England

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Rättslig grund: Det finns ingen särskild lagstiftning för stödordningen i fråga. Jordbrukslagen 1986 (avsnitt 1) utgör rättslig grund för regeringens bestämmelser om rådgivning i samband med alla former av jordbruksverksamhet.

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp per år som beviljats företaget som enskilt stöd: 1 juli 2007-30 juni 2008: 400 000 GBP

Högsta stödnivå: Stödnivån är 100 %.

Dag för genomförande: Från och med den 1 juli 2007.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödordningen börjar att gälla den 1 juli 2007. Åtgärden kommer att upphöra att gälla den 30 juni 2008. Sista ansökningsdag är den 15 september 2007. Den sista utbetalningen kommer att göras den 30 november 2007.

Stödets syfte: Utveckling av en viss sektor. Programmet inriktas på yrkesverksamma jordbrukare. Programmet består av olika seminarier på jordbruksföretag, studiebesök på jordbruk, jourtelefon och webbplats och syftar till att ge jordbrukare, personer som arbetar med rådgivning åt jordbrukare och entreprenadföretag tydlig och målinriktad vägledning om vad föreskrivna verksamhetskrav och goda jordbruks- och miljömässiga förhållanden är och hur de påverkar jordbruksförvaltningen. Detta kommer att höja kompetensen inom sektorn.

Stöd kommer att beviljas i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006, och berättigande kostnader är kostnader för arrangemang av utbildningsprogram. Inga utbetalningar kommer att göras direkt till stödmottagaren.

Berörd(a) sektor(er): Stödordningen omfattar endast företag som framställer någon form av jordbruksprodukter.

Den beviljande myndighetens namn och adress: Ansvarig myndighet för ordningen är

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organisation som står för förvaltningen av stödordningen

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Webbplats: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Klicka på ”Cross Compliance”. Du kan också gå direkt till Förenade kungarikets centrala webbplats för statligt jordbruksstöd.

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Övriga upplysningar: Ytterligare och utförligare uppgifter om stödberättigande och bestämmelserna för ordningen kan fås på ovan nämnda webbplatser.

Undertecknat och daterat för Department for Environment, Food and Rural Affairs (den behöriga myndigheten i Förenade kungariket)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA-nummer: XA 54/07

Medlemsstat: Förenade kungariket

Region: Purbeck

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Purbeck Natural Landscape Programme

Rättslig grund: Genom ”The National Heritage Act 1980” upprättades en fond med namnet ”National Heritage Memorial Fund” (NHMF). Ändringar har genomförts vid flera tillfällen, i huvudsak genom ”National Heritage Act” från 1997 och ”National Lottery Act” från 1993 och 1998.

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp per år som beviljats företaget som enskilt stöd:

Källa

2007-2008

2008-2009

Kapitalstöd för traditionella landskap

Frome Valley-projektet

634 200 GBP

15 000 GBP

Purbeck Ridge-projektet

41 277 GBP

4 600 GBP

Delsumma

105 427 GBP

19 600 GBP

Tekniskt stöd för traditionella landskap

Rådgivning (även genomförbarhetsstudier)

73 400 GBP

12 400 GBP

Utbildning och evenemang om bevarande

2 350 GBP

550 GBP

Delsumma

75 750 GBP

12 950 GBP

Totalt

181 177 GBP

32 550 GBP

Högsta stödnivå: Stödet består av tre delar: Stöd för anläggningsarbeten och tekniskt stöd. För det tekniska stödet kommer stödnivån att vara 100 % i enlighet med artikel 15. Den högsta stödnivån för anläggningsarbeten kommer att vara 100 % när stöd beviljas för bevarande av icke-produktivt kulturarv. Den maximala stödnivån kommer dock att sänkas i enlighet med de nivåer som fastställs i artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 när stödet är produktivt. Om stödet betalas ut i enlighet med artikel 4 är den maximala stödnivån 40 % av de stödberättigande investeringarna.

Dag för genomförande: Stödordningen kommer att börja gälla den 30 april 2007.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödordningen kommer att börja gälla den 30 april 2007. Den kommer att sluta gälla den 1 november 2009. Den sista utbetalningen kommer att göras den 30 november 2009.

Stödets syfte: Bevarande av kulturarv – det allmänna syftet med stödordningen är att förbättra och bidra till att säkerställa Purbeck's rika och av mångfald präglade livsmiljöer genom bevarandet av traditionella landskap och särdrag, huvudsakligen i Frome valley och Purbeck Ridge.

När det gäller stödet för anläggningsarbeten kommer de stödberättigande kostnaderna att vara de faktiska kostnaderna för anläggningsarbeten som syftar till att bevara traditionella landskap. Detta är i linje med artikel 5 i förordning (EG) nr 1857/2006 För anläggningsarbeten som kräver investeringar i jordbruksföretag för att underlätta boskapsskötseln i samband med bevarandeåtgärder kommer de stödberättigande kostnaderna att vara 40 % av kostnaderna för anläggningsarbeten för att bevara och förbättra den naturliga miljön. Detta överensstämmer med artikel 4 i förordning (EG) nr 1857/2006.

För den del som avser tekniskt stöd kommer de stödberättigande kostnaderna att omfatta utbildning av jordbrukare och jordbruksarbetare, i synnerhet kostnaderna för anordnande av utbildningsprogram och rådgivningstjänster. Stödet kommer att tillhandahållas i form av tjänster till förmånliga villkor – inga direkta penningutbetalningar kommer att göras till producenter, vilket överensstämmer med artikel 15 i förordning (EG) nr 857/2006.

Berörd(a) sektor(er): Stödordningen omfattar produktionen av alla jordbruksprodukter.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Webbplats: Samtliga kriterier och villkor för stödet finns på följande webbplats

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

Information om stödet finns också på Defras webbplats

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Övriga upplysningar: —

Undertecknad och daterad för Department for Environment, Food and Rural Affairs (den behöriga myndigheten i Storbritannien)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA-nummer: XA 55/07

Medlemsstat: Tyskland

Region: Saarland

Benämning på stödordningen eller namn på det företag som mottar ett individuellt stöd: Riktlinjer för stöd till marknadsföring av ekologiska och lokalt framställda produkter

Rättslig grund: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd: 250 000 EUR

Högsta stödnivå: 50-100 % (Inget stöd betalas för utgifter i samband med bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter).

Genomförandetid:

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet:

Stödets syfte: Stöd till marknadsföring av ekologiska och regionalt framställda produkter enligt artikel 14 och 15.

Endast följande typer av dokumenterade driftskostnader är stödberättigande

För insatserna i e–h kan stöd endast betalas för utgifter för tjänster som genomförs av tredjepersoner, dvs. investeringsutgifter är inte stödberättigande.

Använda apparater och maskiner kan subventioneras om de inte är äldre än ett år eller om avskrivningsperioden ännu inte löpt ut. Använda maskiner och apparater får inte ha varit föremål för stöd.

Personalkostnader, arbete för egen räkning och utgifter för ersättningspersonal och reparationer är inte stödberättigande.

Berörda sektorer: Ekologiskt och regionalt framställda produkter

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Webbadress: http://www.saarland.de/22497.htm

Övriga upplysningar: Kan erhållas från Ministerium für Umwelt

Referat B/1, Dorothee Wehlen (handläggare)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

XA-nummer: XA 60/07

Medlemsstat: Förenade kungariket

Region: England

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007 – 2008.

Rättslig grund: Det finns ingen särskild lagstiftning för stödordningen i fråga. Jordbrukslagen 1986 (avsnitt 1) utgör rättslig grund för regeringens bestämmelser om rådgivning i samband med alla former av jordbruksverksamhet.

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp per år som beviljats företaget som enskilt stöd: 5 maj 2007-31 mars 2008: 1,6 miljoner GBP

Högsta stödnivå: Stödnivån är 100 %

Dag för genomförande: Stödordningen börjar att gälla den 5 maj 2007.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödordningen upphör att gälla den 31 mars 2008. Sista dagen för utbetalningar kommer att vara den 30 juni 2008.

Stödets syfte: Tekniskt stöd. Utbildning och rådgivning om aktiv jordbrukshälsoplanering kommer att tillhandahållas för att hjälpa jordbrukarna att förbättra djurens hälsa och välbefinnande och visa att det är bättre med förebyggande åtgärder än med insatser för att bota djursjukdomar.

Stödberättigande kostnader är kostnader för anordnande av utbildningsprogram och rådgivningstjänster i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006.

Berörd(a) sektor(er): Stödordningen omfattar jordbruksföretag som är verksamma inom nötkreatursproduktion.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Webbplats: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Du kan också besöka Förenade kungarikets centrala webbplats för statliga jordbruksstöd www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Klicka på länken ”Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008”.

Övriga upplysningar.: Det här stödet kommer att tillhandahållas i form av tjänster. Inga pengar kommer att betalas ut direkt till jordbrukare.

Utbildningen och rådgivningstjänsten kommer att vara öppen för andra företag än jordbruksföretag som är verksamma med djurhälsoplanering (t.ex. jordbruksrådgivare och veterinärer). Sådant stöd kommer att tillhandahållas i enlighet med förordning 1998/2006 om stöd av mindre betydelse.

XA-nummer: XA 61/07

Medlemsstat: Republiken Litauen

Region: —

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Rättslig grund: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 ”Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 ”Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd: Budgeten beräknas uppgå till 5 miljoner litauiska litas per år (1,45 miljoner EUR enligt den officiella växelkursen).

Högsta stödnivå: Högst 40 % av de stödberättigande kostnaderna för varje projekt.

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Till och med den 31 december 2013

Stödets syfte: Stöd till små och medelstora företag. Stöd enligt denna ordning beviljas för investering i jordbruksföretag.

Syftet med ordningen är att skapa mer fördelaktiga lånevillkor och därmed bidra till att främja investeringar på landsbygden.

Ordningen är utformad i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006.

En del av räntekostnaderna återbetalas om de stödberättigande projektkostnaderna ingår i följande kategorier

Berörd(a) sektor(er): Primärproduktion av jordbruksprodukter

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Webbplats: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Övriga upplysningar: Nivån på det statliga stödet kommer att beräknas enligt den metod som anmälts till kommissionen och som kommissionen godkänt i besluten om statligt stöd N 114/05 ”Parama kreditÿ palÿkanoms kompensuoti” (beslut K(2006) 6786), N 112/05 ”Parama ÿemÿs pirkimui” (beslut K(2006) 5704) och N 371/05 ”Parama panaudotos linÿ sektoriaus technikos pirkimui” (beslut K(2006) 6867).

XA-nummer: XA 62/07

Medlemsstat: Republiken Litauen

Region: —

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Rättslig grund: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 ”Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd: Budgeten beräknas uppgå till 7 500 000 LTL per år (2,18 miljoner EUR enligt den officiella växelkursen).

Högsta stödnivå: Högst 40 % av de stödberättigande kostnaderna för varje projekt.

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Till och med den 31.12.2013

Stödets syfte: Stöd till små och medelstora företag.

Stöd enligt denna ordning beviljas för investering i jordbruksföretag.

Syftet med ordningen är att skapa mer fördelaktiga lånevillkor och därmed bidra till att främja investeringar på landsbygden.

Ordningen är utformad i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006.

I stället för de garantier som ges genom den litauiska garantifonden för jordbrukslån, kan lånmottagaren betala fonden ett garantibelopp (på upp till 7 % av garantibeloppet). Mottagaren av garantilånet kan få tillbaka en del av garantibeloppet (80 %).

En del av garantibeloppet återbetalas om de stödberättigande projektkostnaderna ingår i följande kategorier

Berörd(a) sektor(er): Primärproduktion av jordbruksprodukter

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Webbplats: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Övriga upplysningar: Nivån på det statliga stödet kommer att beräknas enligt den metod som anmälts till kommissionen och som kommissionen godkänt i besluten om statligt stöd N 114/05 ”Parama kreditÿ palÿkanoms kompensuoti” (beslut K(2006) 6786), N 112/05 ”Parama ÿemÿs pirkimui” (beslut K(2006) 5704) och N 371/05 ”Parama panaudotos linÿ sektoriaus technikos pirkimui” (beslut K(2006) 6867).


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Kommissionen

22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/36


Senaste offentliggörandet av andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning samt av förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

(2007/C 138/11)

EUT C 126 av den 7.6.2007

Senaste listan över offentliggöranden:

EUT C 78 av den 11.4.2007

EUT C 332 av den 30.12.2006

EUT C 317 av den 23.12.2006

EUT C 303 av den 13.12.2006

EUT C 225 av den 19.9.2006

EUT C 184 av den 8.8.2006


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Kommissionen

22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/37


Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål, med ursprung i bland annat Ryssland

(2007/C 138/12)

Kommissionen har på eget initiativ beslutat att inleda en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (”grundförordningen”) (1). Översynen begränsas till en undersökning av dumpning rörande de exporterande tillverkarna/medlemmarna av TMK-koncernen (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant, Seversky Tube Works) och till dem närstående företag (”företaget”).

1.   Produkt

Den produkt som berörs är vissa sömlösa rör av järn eller stål med runt tvärsnitt, en ytterdiameter på högst 406,4 mm, ett motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på högst 0,86 enligt formler och kemiska analyser från International Institute of Welding (IIW) (2) samt med ursprung i Ryssland (”den berörda produkten”), för närvarande klassificerade enligt KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93 (3). Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

2.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 954/2006.

3.   Grund för översynen

Kommissionen har tillräcklig bevisning för att de omständigheter som låg till grund för fastställandet av de gällande åtgärderna har ändrats och att dessa ändringar är bestående. Enligt de uppgifter som kommissionen förfogar över har företagets struktur förändrats på ett väsentligt och varaktigt sätt sedan den period då de nuvarande åtgärderna infördes.

En jämförelse mellan normalvärdet – enligt företagets försäljningspriser på den inhemska marknaden – och företagets priser vid exportförsäljning skulle dessutom ge en dumpningsmarginal som ligger betydligt under nivån för den gällande åtgärden. En fortsatt tillämpning av gällande åtgärder på nuvarande nivå, vilka fastställdes utifrån nivån på den tidigare konstaterade dumpningen, är därför inte längre nödvändig för att motverka dumpningen.

4.   Förfarande för fastställande av dumpning

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera en partiell interimsöversyn och inleder därför en sådan översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen.

Det kommer i samband med undersökningen att göras en bedömning av behovet av att behålla, upphäva eller ändra den gällande åtgärden för företaget.

(a)   Frågeformulär

För att få in de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer kommissionen att sända frågeformulär till företaget och till myndigheterna i det berörda exportlandet. Dessa uppgifter och bevisningen till stöd för dessa måste inkomma till kommissionen inom tidsfristen i punkt 5 a.

(b)   Insamling av uppgifter och utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter och uppgifter utöver svaren på frågeformulären samt att framlägga bevisning till stöd för dem. Dessa uppgifter och bevisningen till stöd för dem skall ha inkommit till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 5 a i detta tillkännagivande.

Kommissionen kan dessutom höra berörda parter, förutsatt att de lämnar en begäran om detta och kan visa att det finns särskilda skäl att höra dem. Begäran måste göras inom den tidsfrist som anges i punkt 5 b i detta tillkännagivande.

5.   Tidsfrister

(a)   För att ge sig till känna samt lämna in besvarade frågeformulär och övriga uppgifter

För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna in sina synpunkter, besvarade frågeformulär samt eventuella övriga uppgifter inom 40 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör påpekas att de flesta av de rättigheter som är kopplade till förfaranden och som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom denna tidsfrist.

(b)   Utfrågningar

Alla berörda parter får också inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

6.   Skriftliga inlagor, besvarade frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från de berörda parterna måste lämnas skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Alla skriftliga inlagor – inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens – som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall märkas ”Limited  (4)” och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas ”FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES”.

Kommissionens postadress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

7.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid alternativt lägger väsentliga hinder i vägen för undersökningen kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa enligt artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande, och tillgängliga uppgifter får då användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter därför används, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än vad som hade varit fallet om denna hade samarbetat.

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (5).


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Kolvärdet skall fastställas enligt teknisk rapport 1967 IIW doc. IX-535-67, utgiven av International Institute of Welding (IIW).

(3)  Enligt nuvarande definition i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2006 av den 17 oktober 2006 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 301, 31.10.2006, s. 1). Produkttäckningen bestäms genom att produktbeskrivningen i artikel 1.1 i rådets förordning (EG) nr 954/2006 (EUT L 175, 29.6.2006, s. 4) och varubeskrivningen för motsvarande KN-nummer tillämpas tillsammans (EUT L 175, 29.6.2006, s. 4).

(4)  Detta innebär att dokumentet endast är avsett för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommission

22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/39


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 138/13)

1.

Kommissionen mottog den 13 juni 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Nikko Principal Investments Ltd (”Nikko Principal Investments”, Storbritannien) och Eastmerchant GmbH (”Eastmerchant”, Tyskland), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar gemensam kontroll över företaget Sachsenfonds Holding GmbH (”Sachsenfonds”, Tyskland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Nikko Principal Investments: Riskkapitalbolag,

Eastmerchant: Investeringsbolag,

Sachsenfonds: Utformning, initialisering, distribution och förvaltning av slutna fonder.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/40


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 138/14)

1.

Kommissionen mottog den 14 juni 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget CEVA Group Logistics Plc (”CEVA”, Storbritannien), kontrollerat av riskkapitalbolaget Apollo Group (”Apollo”, Förenta staterna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget EGL, Inc. (”EGL”, Förenta staterna) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

CEVA: Tillhandahållande av kontraktsbundna logistiktjänster,

Apollo Group: Riskkapitalbolag,

EGL: Tillhandahållande av spedition och kontraktsbundna logistik-tjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/41


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4717 – TAC/Tower Automotive)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 138/15)

1.

Kommissionen mottog den 15 juni 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget TA Acquisition Company (”TAC”, Förenta staterna), kontrollerat av Cerberus Group, Förenta staterna, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget Tower Automotive Inc. (”Tower”, Förenta staterna), inklusive dess utländska verksamheter, genom förvärv av tillgångar.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Cerberus Group: Investeringsbolag,

Tower Automotive Inc: Konstruktör och tillverkare av struktur komponenter i metall till fordonstillverkare.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4717 – TAC/Tower Automotive, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.