ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 138

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
22 czerwca 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia, stanowiska i opinie

 

OPINIE

 

Komisja

2007/C 138/01

Opinia Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych z zakładu odkażania i odzyskiwania uranu SOCATRI przy elektrowni jądrowej Tricastin we Francji, zgodnie z art. 37 traktatu Euratom

1

2007/C 138/02

Opinia Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w związku z likwidacją elektrowni jądrowej w Obrigheim znajdującej się w Republice Federalnej Niemiec, zgodnie z art. 37 traktatu Euratom

2

2007/C 138/03

Opinia Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. dotycząca planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z modyfikacją uprawnień do emisji gazowych i płynnych odpadów promieniotwórczych w celu likwidacji INB 91 i zmiany działalności INB 141 w elektrowni jądrowej Creys-Malville we Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

3

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 138/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Akty przygotowawcze

 

Komisja

2007/C 138/05

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

5

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 138/06

Kursy walutowe euro

13

2007/C 138/07

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

14

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 138/08

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

18

2007/C 138/09

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

24

2007/C 138/10

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

31

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2007/C 138/11

Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję
Dz.U. C 126 z 7.6.2007

36

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2007/C 138/12

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między innymi, z Rosji

37

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 138/13

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

39

2007/C 138/14

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

40

2007/C 138/15

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

41

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Rezolucje, zalecenia, stanowiska i opinie

OPINIE

Komisja

22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/1


OPINIA KOMISJI

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych z zakładu odkażania i odzyskiwania uranu „SOCATRI” przy elektrowni jądrowej Tricastin we Francji, zgodnie z art. 37 traktatu Euratom

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2007/C 138/01)

W dniu 25 października 2006 r. zgodnie z art. 37 traktatu Euratom Komisja Europejska otrzymała od rządu Francji dane ogólne dotyczące zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych z zakładu odkażania i odzyskiwania uranu „SOCATRI”.

Na podstawie ogólnych danych i po konsultacji z grupą ekspertów Komisja sporządziła następującą opinię:

1.

Odległość pomiędzy przedmiotowym obiektem a najbliższym miejscem położonym na terytorium innego państwa członkowskiego, w tym przypadku Włoch, wynosi około 170 km.

2.

Ogólnym skutkiem zmienionego planu będzie rozszerzenie zakresu zezwolenia na zrzut promieniotwórczych substancji gazowych uwzględniając tryt, węgiel C14 oraz radionuklidy powstające podczas oczyszczania substancji stanowiących wachlarz możliwości przemiany uranu.

3.

Podczas normalnej eksploatacji planowane zmiany nie spowodują narażenia zdrowia ludności innych państw członkowskich.

4.

W przypadku nieplanowanego uwolnienia substancji promieniotwórczych, będącego następstwem wypadku o charakterze i skali przewidzianych w początkowych ogólnych danych, planowana zmiana nie spowoduje w innych państwach członkowskich przyjęcia dawek, które negatywnie wpłynęłyby na stan zdrowia ludności.

Podsumowując, Komisja jest zdania, że wdrożenie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w jakiejkolwiek formie z zakładu odkażania i odzyskiwania uranu „SOCATRI” przy elektrowni jądrowej Tricastin we Francji nie może, zarówno podczas normalnej eksploatacji jak i w następstwie wypadku o charakterze i skali określonych w ogólnych danych, spowodować radioaktywnego skażenia wody, gleby lub powietrza innego państwa członkowskiego.


22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/2


OPINIA KOMISJI

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w związku z likwidacją elektrowni jądrowej w Obrigheim znajdującej się w Republice Federalnej Niemiec, zgodnie z art. 37 traktatu Euratom

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/C 138/02)

W dniu 18 września 2006 r. zgodnie z art. 37 traktatu Euratom Komisja Europejska otrzymała od rządu Federalnej Republiki Niemiec dane ogólne dotyczące planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w związku z likwidacją elektrowni jądrowej w Obrigheim.

Na podstawie ogólnych danych i po konsultacji z grupą ekspertów Komisja sporządziła następującą opinię:

1.

Odległość pomiędzy elektrownią a najbliższym miejscem położonym w innym państwie członkowskim, w tym przypadku w Francji, wynosi około 80 km.

2.

Podczas normalnej likwidacji uwolnienia płynnych i gazowych substancji nie spowodują narażenia zdrowia ludności innych państw członkowskich.

3.

Stałe odpady promieniotwórcze wytworzone podczas likwidacji będą składowane w obiekcie na terenie elektrowni przed ostatecznym unieszkodliwieniem w uzgodnionym obiekcie składowania. Stałe odpady i materiały niepromieniotwórcze, które nie przekraczają dopuszczalnych poziomów emisji, zostaną zwolnione z mechanizmów kontrolnych i będą unieszkodliwiane jako odpady konwencjonalne lub odpady przeznaczone do odzysku czy ponownego użycia. Działania takie będą przeprowadzane zgodnie z kryteriami określonymi w podstawowych normach bezpieczeństwa (dyrektywa Rady 96/29/Euratom).

4.

W przypadku nieplanowanego uwolnienia odpadów promieniotwórczych, będącego następstwem wypadku o charakterze i skali przewidzianych w ogólnych danych, dawki przyjęte w innych państwach członkowskich nie wpłyną negatywnie na stan zdrowia ludności.

Podsumowując, Komisja jest zdania, że wdrożenie planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w jakiejkolwiek formie w związku z likwidacją elektrowni jądrowej w Obrigheim znajdującej się w Republice Federalnej Niemiec nie może, zarówno podczas normalnej eksploatacji jak i w następstwie wypadku o charakterze i skali określonych w ogólnych danych, spowodować radioaktywnego skażenia wody, gleby lub powietrza innego państwa członkowskiego.


22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/3


OPINIA KOMISJI

z dnia 21 czerwca 2007 r.

dotycząca planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z modyfikacją uprawnień do emisji gazowych i płynnych odpadów promieniotwórczych w celu likwidacji INB 91 i zmiany działalności INB 141 w elektrowni jądrowej Creys-Malville we Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2007/C 138/03)

Dnia 6 września 2006 r., zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom, Komisja Europejska otrzymała od rządu Francji dane ogólne dotyczące planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z modyfikacją uprawnień do emisji gazowych i płynnych odpadów promieniotwórczych w celu likwidacji INB 91 i zmiany działalności INB 141 w elektrowni jądrowej Creys-Malville.

Na podstawie tych danych oraz dodatkowych informacji, o które Komisja wystąpiła w dniu 15 stycznia 2007 r. i które zostały przedłożone przez władze Francji dnia 13 lutego 2007 r., oraz w następstwie konsultacji z grupą ekspertów Komisja wydała następującą opinię:

1.

Odległość pomiędzy przedmiotowym obiektem a najbliższym miejscem położonym na terytorium innego państwa członkowskiego, w tym przypadku Włoch, wynosi około 96 km.

2.

Biorąc pod uwagę nowe uprawnienia do emisji, o które wystąpiono, podczas normalnej eksploatacji emisja gazowych i płynnych odpadów nie spowoduje narażenia zdrowia ludności innych państw członkowskich.

3.

Promieniotwórcze odpady stałe powstałe w wyniku eksploatacji są składowane na terenie obiektu lub transportowane do zakładów unieszkodliwiania odpadów we Francji. Eksperci zalecili, by kontrole odpadów konwencjonalnych przeprowadzanych jako środki ostrożności w celu potwierdzenia braku skażenia zapewniały jednocześnie zgodność z kryteriami dotyczącymi dopuszczalnych poziomów emisji określonymi w podstawowych standardach bezpieczeństwa (dyrektywa 96/29/Euratom).

4.

W przypadku nieplanowanej emisji odpadów promieniotwórczych będącej następstwem wypadku o skali przewidzianej w danych ogólnych, planowane zmiany nie doprowadzą w innych państwach członkowskich do poziomów skażenia mogących wpłynąć na stan zdrowia ludności.

Podsumowując, Komisja jest zdania, że wdrożenie planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z modyfikacją uprawnień do emisji gazowych i płynnych odpadów promieniotwórczych w celu likwidacji INB 91 i zmiany działalności INB 141 w elektrowni jądrowej Creys-Malville, w obydwu przypadkach zarówno podczas normalnej eksploatacji, jak i w następstwie wypadku o charakterze i skali określonych w danych ogólnych, nie powinno spowodować promieniotwórczego skażenia wody, gleby lub powietrza innego państwa członkowskiego.


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/4


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 138/04)

W dniu 22 listopada 2006 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32006M4432. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)


III Akty przygotowawcze

Komisja

22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/5


Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2007/C 138/05)

Dokument

Część

Data

Tytuł

KOM(2006) 473

 

14.9.2006

Zmieniony wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem

KOM(2006) 476

 

1.9.2006

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia decyzji ustanawiającej program Kultura 2007 (2007–2013)

KOM(2006) 628

 

24.10.2006

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

KOM(2006) 682

 

10.11.2006

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego dotyczących wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ustanawiającej program Kultura 2007 (2007-2013) (COM(2004) 469 wersja ostateczna)

KOM(2006) 692

 

16.11.2006

Zmieniony wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Wersja skodyfikowana)

KOM(2006) 700

 

14.11.2006

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007-2013)

KOM(2006) 701

 

24.11.2006

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

KOM(2006) 705

 

14.11.2006

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczącym wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

KOM(2006) 706

 

14.11.2006

Komunikat Komisji Europejskiej zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich

KOM(2006) 707

 

15.11.2006

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w sprawie decyzji ustanawiającej program na lata 2007-2013 „Europa dla obywateli” (COM(2005) 116 wersja ostateczna)

KOM(2006) 718

 

16.11.2006

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejkiego i Rady

KOM(2006) 751

 

1.12.2006

Zmieniony wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów)

KOM(2006) 759

 

28.11.2006

Opinia Komisji zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (Life +)

KOM(2006) 775

 

6.12.2006

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim

KOM(2006) 797

 

6.12.2006

Opinia Komisji zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

KOM(2006) 803

 

6.12.2006

Opinia Komisji zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku w sprawie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

KOM(2006) 805

 

12.12.2006

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu uchwalenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego i lądowego

KOM(2006) 809

 

12.12.2006

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep i układów, części oraz oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa)

KOM(2006) 810

 

12.12.2006

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

KOM(2006) 811

 

12.12.2006

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/ EWG

KOM(2006) 842

 

15.12.2006

Opinia Komisji na podstawie art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94 oraz dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

KOM(2006) 859

 

18.12.2006

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (przekształcenie)

KOM(2006) 860

 

15.12.2006

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet

KOM(2007) 6

 

16.1.2007

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 7

 

16.1.2007

Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 8

 

16.1.2007

Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 11

 

19.1.2007

Wniosek: Decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską

KOM(2007) 12

 

17.1.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

KOM(2007) 17

 

24.1.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące sektora owoców i warzyw oraz zmieniające niektóre rozporządzenia

KOM(2007) 20

 

31.1.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

KOM(2007) 21

 

25.1.2007

Wniosek: Decyzja Rady przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

KOM(2007) 25

 

25.1.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, Indonezji, Malezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu w następstwie przeglądu wygaśnięcia oraz częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

KOM(2007) 26

 

25.1.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

KOM(2007) 37

 

14.2.2007

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego wymogi w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu

KOM(2007) 38

 

31.1.2007

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach wspólnego komitetu UE — Meksyk

KOM(2007) 40

 

31.1.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOM(2007) 42

 

6.2.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

KOM(2007) 43

 

6.2.2007

Wniosek: Decyzja Rady określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

KOM(2007) 44

 

6.2.2007

Wniosek: Decyzja Rady ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o Handlu Zbożem z 1995 r.

KOM(2007) 46

 

7.2.2007

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

KOM(2007) 47

 

7.2.2007

Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Komitetu Stowarzyszenia UE-Chile w sprawie utworzenia wykazu arbitrów, zgodnie z wymogami art. 185 ust. 2 Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

KOM(2007) 48

 

7.2.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii

KOM(2007) 51

 

9.2.2007

Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

KOM(2007) 54

 

13.2.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOM(2007) 55

1

14.2.2007

Wniosek: Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego „Uzgodnionych zasad modernizacji istniejącego systemu korzystania z tras transsyberyjskich” pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską

KOM(2007) 55

2

14.2.2007

Wniosek: Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego „Uzgodnionych zasad modernizacji istniejącego systemu korzystania z tras transsyberyjskich” pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską

KOM(2007) 57

 

15.2.2007

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Ministrów AKP-WE, dotyczącego decyzji zmieniającej decyzję Rady Ministrów AKP-WE nr 3/2001 w sprawie przydziału środków dla Somalii w ramach 8. i 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOM(2006) 587

 

13.10.2006

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

KOM(2006) 820

 

24.1.2007

Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych

KOM(2006) 836

 

19.12.2006

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniającegoUkład o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

KOM(2006) 850

 

10.1.2007

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki dotyczącej energii

KOM(2006) 861

 

9.1.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające załącznik i do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOM(2006) 867

 

9.1.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia: (WE) Nr 3943/90, (WE) Nr 66/98 i (WE) Nr 1721/1999

KOM(2006) 869

 

30.1.2007

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 z dnia 15 maja 1979 r. dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych

KOM(2007) 36

 

14.2.2007

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję 3052/95/WE

KOM(2007) 53

 

14.2.2007

Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu

KOM(2007) 68

 

23.2.2007

Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu dodatkowego porozumienia rozszerzającego na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

KOM(2007) 69

 

23.2.2007

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań

KOM(2007) 70

 

26.2.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające załączniki A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

KOM(2007) 74

 

27.2.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do planu odnowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego zalecanego przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego

KOM(2007) 75

 

28.2.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady przyznające Bułgarii i Rumunii odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczące poziomów odniesienia flot rybackich

KOM(2007) 76

 

12.3.2007

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie

KOM(2007) 77

 

27.2.2007

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz jej protokołu fakultatywnego

KOM(2007) 84

 

7.3.2007

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia dotyczącego wdrażania art. 80 Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Libańską z drugiej strony

KOM(2007) 88

 

9.3.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych wobec przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej, Białorusi i Republiki Korei

KOM(2007) 93

 

9.3.2007

Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

KOM(2007) 95

 

13.3.2007

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 97

 

16.3.2007

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 98

 

16.3.2007

Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 104

 

16.3.2007

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 105

 

16.3.2007

Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejską i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 109

 

13.3.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady dotyczące restrykcji wobec Iranu

KOM(2007) 110

 

16.3.2007

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 111

 

16.3.2007

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 113

 

16.3.2007

Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 114

 

16.3.2007

Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 115

 

16.3.2007

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 117

 

16.3.2007

Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 123

 

16.3.2007

Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpingowe i zwalniające cło tymczasowe nałożone na przywóz niektórych rodzajów mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/13


Kursy walutowe euro (1)

21 czerwca 2007 r.

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3397

JPY

Jen

165,50

DKK

Korona duńska

7,4435

GBP

Funt szterling

0,67210

SEK

Korona szwedzka

9,2543

CHF

Frank szwajcarski

1,6613

ISK

Korona islandzka

84,03

NOK

Korona norweska

8,0345

BGN

Lew

1,9558

CYP

Funt cypryjski

0,5837

CZK

Korona czeska

28,605

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

248,91

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6962

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

3,7957

RON

Lej rumuński

3,2036

SKK

Korona słowacka

33,814

TRY

Lir turecki

1,7592

AUD

Dolar australijski

1,5819

CAD

Dolar kanadyjski

1,4303

HKD

Dolar hong kong

10,4657

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7546

SGD

Dolar singapurski

2,0587

KRW

Won

1 241,90

ZAR

Rand

9,6033

CNY

Juan renminbi

10,2069

HRK

Kuna chorwacka

7,3305

IDR

Rupia indonezyjska

12 077,40

MYR

Ringgit malezyjski

4,6287

PHP

Peso filipińskie

61,827

RUB

Rubel rosyjski

34,7680

THB

Bat tajlandzki

43,404


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/14


Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2007/C 138/07)

Dokument

Część

Data

Tytuł

KOM(2004) 795

 

9.12.2004

Komunikat Komisji do Rady dotyczący propozycji Komisji w sprawie planów działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS)

KOM(2004) 819

 

21.12.2004

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wytycznych o niewiążącym charakterze dotyczących wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy

KOM(2005) 482

 

11.10.2005

Sprawozdanie Komisji Roczne Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego dotyczące funkcjonowania systemu Szkół Europejskich

KOM(2007) 1

 

10.1.2007

Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego: Europejska polityka energetyczna

KOM(2007) 2

 

10.1.2007

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Ograniczenie globalnego ocieplenia do 2 °C w perspektywie roku 2020 i dalszej

KOM(2007) 5

 

16.1.2007

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wartości docelowych określonych w art. 7 ust. 2 lit. b) Dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

KOM(2007) 13

 

19.1.2007

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Wniosek dotyczący wspólnego sprawozdania 2007 w sprawie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej

KOM(2007) 14

 

17.1.2007

Komunikat Komisji dla Rady w sprawie rozpoczęcia konsultacji z Fidżi na mocy art. 96 umowy z Kotonu

KOM(2007) 19

 

7.2.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Wyniki przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych

KOM(2007) 22

 

7.2.2007

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w.

KOM(2007) 30

 

29.1.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Przegląd systemu zarządzania głębinowymi zasobami rybnymi

KOM(2007) 39

 

5.2.2007

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawy wskaźników zdolności połowowej oraz nakładu połowowego w ramach wspólnej polityki rybackiej

KOM(2007) 61

 

21.2.2007

Komunikat Komisji: Spójne ramy wskaźników i poziomów odniesienia dla potrzeb monitorowania postępów realizacji celów lizbońskich w dziedzinie kształcenia i szkoleń

KOM(2006) 744

 

8.2.2007

Zielona Księga w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta

KOM(2006) 768

 

5.12.2006

Komunikat Komisji do Rady zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE (opodatkowanie stosowania przemysłowego skroplonego gazu ropopochodnego oraz opodatkowanie węgla)

KOM(2006) 794

 

12.12.2006

Komunikat Komisji dla Rady zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE (sprzedawcy obwoźni)

KOM(2006) 795

 

12.12.2006

Komunikat Komisji dla Rady zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE (odstępstwa regionalne)

KOM(2006) 816

 

12.12.2006

Komunikat Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej w sprawie wdrażania odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia „Rok zrealizowanych celów”

KOM(2006) 819

 

24.1.2007

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania w zakresie przepustowości, efektywności i bezpieczeństwa portów lotniczych w Europie

KOM(2006) 821

 

24.1.2007

Sprawozdanie Komisji w sprawie stosowania dyrektywy Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r.

KOM(2006) 835

 

10.1.2007

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia decyzji Rady nr 1999/784/WE z dnia 22 listopada 1999 r., zmienionej decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2239/2004/WE dotyczącą udziału Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym

KOM(2006) 841

 

10.1.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Perspektywy rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu

KOM(2006) 843

 

10.1.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: zrównoważona produkcja energii z paliw kopalnych: cel — niemal zerowa emisja ze spalania węgla po 2020 r.

KOM(2006) 844

 

10.1.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego Ramowy program energetyki jądrowej przedstawiony zgodnie z artykułem 40 Traktatu Euratom do zaopiniowania Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu

KOM(2006) 845

 

10.1.2007

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Raport w sprawie postępu w dziedzinie biopaliw Raport w sprawie postępu w zakresie użycia biopaliw i innych paliw odnawialnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

KOM(2006) 846

 

23.2.2007

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Plan priorytetowych połączeń międzysieciowych

KOM(2006) 847

 

10.1.2007

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Działania na rzecz europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych

KOM(2006) 848

 

10.1.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej Energie odnawialne w XXI wieku: budowa bardziej zrównoważonej przyszłości

KOM(2006) 849

 

10.1.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Działania wynikające z zielonej księgi Sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

KOM(2006) 851

 

10.1.2007

Komunikat Komisji: Dochodzenie w ramach art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 w odniesieniu do europejskich sektorów gazu i energii elektrycznej (raport końcowy)

KOM(2007) 3

 

12.1.2007

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Sprawozdanie za 2005 r. w sprawie PHARE, instrumentów pomocy przedakcesyjnej i środków przejściowych

KOM(2007) 23

 

24.1.2007

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej

KOM(2007) 32

 

31.1.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Wydłużenie głównych transeuropejskich osi transportowych do krajów sąsiadujących Wytyczne w zakresie transportu w Europie oraz regionach sąsiadujących

KOM(2007) 35

 

14.2.2007

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Rynek wewnętrzny towarów: fundament konkurencyjności Europy

KOM(2007) 45

 

6.2.2007

Sprawozdanie Komisji dla Rady w sprawie stosowania załącznika X do regulaminu pracowniczego (rozporządzenie Rady nr 3019/1987 z dnia 5 października 1987 r.) Rok 2005

KOM(2007) 49

 

7.2.2007

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat równości kobiet i mężczyzn — 2007

KOM(2007) 50

 

8.2.2007

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: ułatwienie dostępu do widma radiowego na potrzeby usług bezprzewodowej łączności elektronicznej poprzez zwiększenie elastyczności

KOM(2007) 59

 

21.2.2007

Komunikat Komisji Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie: Komunikat wyjaśniający dotyczący odpadów i produktów ubocznych

KOM(2007) 60

 

22.2.2007

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: wspólny rynek dla obywateli

KOM(2007) 62

 

21.2.2007

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Podniesienie wydajności i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012

KOM(2007) 63

 

26.2.2007

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: ocena realiów społecznych Sprawozdanie okresowe na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej w 2007 r.

KOM(2007) 65

 

21.2.2007

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Roczna strategia polityczna na rok 2008

KOM(2007) 66

 

23.2.2007

Sprawozdanie Komisji dla władzy budżetowej w sprawie gwarancji pokrytych z budżetu ogólnego stan na dzień 30 czerwca 2006 r.

KOM(2007) 67

 

28.2.2007

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach polityki w 2006 r.

KOM(2007) 71

 

26.2.2007

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w dziedzinie procedur unikania i rozstrzygania sporów oraz w sprawie wytycznych dotyczących uprzednich porozumień cenowych w UE

KOM(2007) 73

 

26.2.2007

Komunikat Komisji w sprawie stosowanych w rybactwie metod zarządzania opartego na prawach połowowych

KOM(2007) 81

 

5.3.2007

Drugie sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie doświadczeń państw członkowskich z wprowadzaniem GMO do obrotu na mocy dyrektywy 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

KOM(2007) 82

 

5.3.2007

Sprawozdanie Komisji dla Rady Postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu pentaerytrytolu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, Turcji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki

KOM(2007) 87

 

7.3.2007

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontynuacji programu prac na rzecz skuteczniejszego wdrażania dyrektywy o ochronie danych

KOM(2007) 101

 

15.3.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Tworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej poprzez funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej: Śródokresowe sprawozdanie na temat zaawansowania projektu

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://eur-lex.europa.eu


ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/18


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2007/C 138/08)

Pomoc nr

XA 7012/07

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Regione Lazio

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Podstawa prawna

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

10 mln EUR (1)

Maksymalna intensywność pomocy

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 40 % kosztu związanego z zakupem lub leasingiem nowych maszyn lub urządzeń produkcyjnych.

Data realizacji

W dniu następującym po opublikowaniu Deliberazione della Giunta Regionale no 115 del 27.2.2007 na stronie internetowej podmiotu zarządzającego (MCC spa) www.incentivi.mcc.it (2).

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Nieograniczony. Program pomocy nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 TWE, aż do 30 czerwca 2008 r., kiedy to upływa termin obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 70/2001, chyba że termin ten zostanie przedłużony.

Cel pomocy

Pomoc jest przeznaczona na inwestycje

Sektor(y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki

 

lub

 

Górnictwo

 

Wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

Hutnictwo stali

 

Budownictwo okrętowe

 

Włókna syntetyczne

 

Przemysł samochodowy

 

Inne sektory związane z produkcją

 

Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych

Tak

Usługi (wszystkie)

 

lub

 

Transport

 

Usługi finansowe

 

Inne usługi

 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Inne informacje

Program pomocy został zatwierdzony przez Komisję pismem D/55254 z dnia 18 października 2000 r. (pomoc N 659/A/97).


Numer XA

XA 7013/07

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Region

Cumbria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Podstawa prawna

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Łączna roczna kwota

1,2 miliona GBP

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Łączna kwota

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

Data realizacji

Od dnia 1.4.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 30.6.2009

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do przyznania pomocy dla MŚP

Nie

Ograniczone do poszczególnych sektorów

Tak

Sektor wydobycia węgla

 

Wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

Hutnictwo stali

 

Budownictwo okrętowe

 

Przemysł włókien syntetycznych

 

Przemysł motoryzacyjny

 

Inne sektory związane z produkcją

 

Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych

Tak

Wszystkie usługi

 

lub

 

Usługi transportowe

 

Usługi finansowe

 

Pozostałe usługi

 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak


Pomoc nr

XA 7014/07

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

La Rioja

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Podstawa prawna

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

2,75 miliona EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2 do 6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

Data realizacji

Od dnia 10.3.2007

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2008

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Sektor wydobycia węgla

 

Wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

Przemysł stalowy

 

Budownictwo okrętowe

 

Przemysł włókien syntetycznych

 

Przemysł motoryzacyjny

 

Inne sektory związane z produkcją

 

Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych

Tak

Wszystkie usługi

 

lub

 

Usługi transportowe

 

Usługi finansowe

 

Inne usługi

 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak


Pomoc nr

XA 7015/07

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

La Rioja

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Programa estratégico de comercio exterior

Podstawa prawna

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy (2007)

1 700 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2 do 6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

Data realizacji

Od dnia 10.3.2007

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2008

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Tak

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

 

Sektor wydobycia węgla

 

Wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

Przemysł stalowy

 

Budownictwo okrętowe

 

Przemysł włókien syntetycznych

 

Przemysł motoryzacyjny

 

Inne sektory związane z produkcją

 

Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych

Tak

Wszystkie usługi

 

lub

 

Usługi transportowe

 

Usługi finansowe

 

Inne usługi

 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak


Nr środka pomocy

XA 7019/07

Państwo członkowskie

Republika Litewska

Region

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Podstawa prawna

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

1 milion LTL, czyli 0,29 miliona EUR według kursu urzędowego

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

Data realizacji

1.5.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008 (3)

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

Sektory gospodarki

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Wszystkie sektory związane z produkcją

Wszystkie usługi

Produkcja (w tym przetwórstwo produktów rolnych) i usługi na obszarach wiejskich

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak


Nr środka pomocy

XA 7020-07-LT-Credit Interest

Państwo członkowskie

Republika Litewska

Region

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Podstawa prawna

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

4 miliony LTL, czyli 1,16 miliona EUR według kursu urzędowego.

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

Data realizacji

1.5.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008 (4)

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

Sektory gospodarki

Tylko niektóre sektory

Tak

Wszystkie sektory związane z produkcją

Wszystkie usługi

Produkcja (w tym przetwórstwo produktów rolnych) i usługi na obszarach wiejskich

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak


(1)  Podana kwota jest łączną kwotą wydatków przewidzianą w programie pomocy, którego podstawę prawną podano powyżej, przeznaczonych dla MŚP, wobec których zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

(2)  Decyzja zostanie opublikowana na wyżej wskazanej stronie internetowej w ciągu 10 dni roboczych po przesłaniu jej do Komisji Europejskiej.

(3)  Ten środek zostanie dostosowany, w razie potrzeby, do odpowiednich przepisów po dokonaniu zmiany rozporządzenia (WE) nr 70/2001. Termin zostanie ewentualnie przedłużony. Komisja zostanie o tym powiadomiona.

(4)  Ten środek zostanie dostosowany, w razie potrzeby, do odpowiednich przepisów po dokonaniu zmiany rozporządzenia (WE) nr 70/2001. Termin zostanie ewentualnie przedłużony. Komisja zostanie o tym powiadomiona.


22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/24


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

(2007/C 138/09)

Numer XA: XA 39/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Sardegna (Sardynia)

Nazwa programu pomocy: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Podstawa prawna: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Planowane w ramach programu wydatki roczne: Całkowity budżet przewidziany na 2006 r. wynosi 600 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Kwotę pomocy, rekompensującą do 70 % szkód, obliczono w następujący sposób:

Data realizacji: Pomoc przyznawana jest za padłe zwierzęta począwszy od września 2006 r.

Czas trwania programu: Do grudnia 2010 r.

Cel pomocy: Pomoc, przyznawana z tytułu art. 10 rozporządzenia, przeznaczona jest na zrekompensowanie rolnikom strat w produkcji spowodowanych śmiercią owiec i kóz.

Ponieważ owce na Sardynii hodowane są głównie na produkcję mleka, która ma tam charakter sezonowy (zazwyczaj od stycznia do lipca), szkody w produkcji są obliczane w odniesieniu do części roku, z uwzględnieniem trudności związanych z zastąpieniem zwierząt w miesiącach następujących po ich śmierci (zakaz przemieszczania zwierząt i niedyspozycyjność zwierząt przeznaczonych do produkcji mleka aż do jesieni następującej po wystąpieniu straty).

Szkoda jest obliczona z uwzględnieniem wartości strat w produkcji, po odjęciu kosztów pośrednich, których nie poniósł hodowca (zakup pasz i koszty sanitarne), z rozróżnieniem zwierząt nierasowych i zwierząt wpisanych do księgi hodowlanej (patrz tabela załączona do pkt „Maksymalna intensywność pomocy”).

Sektory gospodarki: Hodowla zwierząt: owce i kozy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Strona internetowa: http://www.regione.sardegna.it

Numer XA: XA 44/07

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Rząd Flandrii: Departament Rolnictwa i Rybołówstwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Podstawa prawna:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 9 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % (pomoc przyznana w postaci dotowanych usług)

Data realizacji:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej:: Dotacja została przyznana na rok budżetowy 2007.

Cel pomocy: Pomoc na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz na rozwój sektorowy.

Artykuł 15 ust. 2 lit. c): dotyczących usług doradczych świadczonych przez strony trzecie — opłaty za usługi, które nie stanowią działalności ciągłej lub okresowej i nie mają związku ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne czy reklama;

Sektor(-y) gospodarki: Drób i króliki

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Adres internetowy: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Inne informacje: —

Jules Van Liefferinge

Sekretarz Generalny

Numer XA: XA 47/07

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Rząd Flandrii: Departament Rolnictwa i Rybołówstwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Podstawa prawna:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 — Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 — Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 1 194 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Artykuł 16 ust. 1 lit. a): pomoc o stawce do 100 % na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodowlanych;

Artykuł 16 ust. 1 lit. b): pomoc o stawce do 70 % kosztów badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właściciela inwentarza i rutynowych kontroli jakości mleka.

Data realizacji:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Dotacja została przyznana na rok budżetowy 2007.

Cel pomocy: Pomoc na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz na rozwój sektorowy.

Artykuł 16 ust. 1 lit. a): pomoc o stawce do 100 % na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodowlanych;

Artykuł 16 ust. 1 lit. b): pomoc o stawce do 70 % kosztów badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właściciela inwentarza i rutynowych kontroli jakości mleka.

Sektor(-y) gospodarki: Bydło

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Adres internetowy: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Inne informacje: —

Jules Van Liefferinge

Sekretarz Generalny

Numer XA: XA 49/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Lazio

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Podstawa prawna: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. „legge Sabatini”) e s.m.i

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 10 milionów EUR (1)

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy brutto nie może przekroczyć 40 % inwestycji kwalifikowanych lub 50 % inwestycji kwalifikowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 50 i 94 wspomnianego rozporządzenia i nieprzekraczających w odniesieniu do gospodarstwa indywidualnego kwoty 400 000 EUR w każdym okresie trzech lat podatkowych lub kwoty 500 000 EUR jeśli gospodarstwo znajduje się na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub obszarze, o którym mowa w art. 36 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 50 i 94 wspomnianego rozporządzenia.

Data realizacji: w dniu następującym po ogłoszeniu decyzji Deliberazione della Giunta Regionale no 115 del 27.2.2007 na stronie internetowej podmiotu zarządzającego (MCC spa) www.incentivi.mcc.it (2)

Czas trwania pomocy indywidualnej: nieograniczony. Program pomocy nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 TWE, aż do dnia 30 czerwca 2008 r., kiedy to upływa termin obowiązywania rozporządzenia 70/2001, chyba że termin ten zostanie przedłużony.

Cel pomocy: pomoc na inwestycje — celem pomocy jest zachęcenie do zakupu lub leasingu, zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, nowych maszyn lub sprzętu produkcyjnego w formie dotacji dla odnośnego podmiotu.

Sektor(-y) gospodarki: wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Strona internetowa: www.incentivi.mcc.it

Inne informacje: Program pomocy został zatwierdzony przez Komisję pismem D/55254 z dnia 18 października 2000 r. (pomoc N 659/A/97).

Pomoc nr: XA 51/07

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Anglia — Dorset (w tym centralne jednostki administracyjne Bournemouth i Poole)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Dorset Agricultural Advisory Service (DAAS)

Podstawa prawna: Local Government Act 2000 (Part I)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: W okresie od 23 czerwca 2007 r. do 31 marca 2008 r.: 69 000 GBP

W okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 30 września 2008 r.: 31 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy wynosi 100 %.

Data realizacji: Program rozpoczyna się 23 czerwca 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Program rozpoczyna się 23 czerwca 2007 r. i zakończy się 30 września 2008 r. Ostatnia płatność zostanie zrealizowana 10 października 2008 r.

Cel pomocy: Celem pomocy jest rozwój sektora przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich. Pomoc jest realizowana zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Kosztami kwalifikowanymi są koszty usług doradczych.

Sektor(-y) gospodarki: Program ma zastosowanie do produkcji produktów rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Organem statutowym odpowiedzialnym za program jest:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Organizacją zarządzającą programem jest:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Adres internetowy: www.kmc.ac.uk/daas

Raporty dotyczące pomocy państwa można znaleźć na podanej stronie internetowej, klikając na: Newsletters.

Informacje na temat niniejszego programu są dostępne również na podanej poniżej stronie internetowej Defra (Department for Environment Food and Rural Affairs — Departament ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi), gdzie przedstawione są zagadnienia dotyczące pomocy państwa:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Inne informacje: Bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionych stronach internetowych.

Pomoc na przetwarzanie i wprowadzanie na rynek produktów rolnych oraz pomoc na działalności niezwiązane z rolnictwem będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1998/2006 regulującym przyznawanie pomocy de minimis. Pomoc de minimis jest szczególną kategorią pomocy niewymagającą zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Takie wsparcie jest ograniczone do wysokości 200 000 EUR (około 120 000 GBP) na okres trzech lat na jedno przedsiębiorstwo i może obejmować każdy rodzaj działalności.

Podmioty prowadzące działalność niezwiązaną z rolnictwem wnioskujące do służb będą musiały przedstawić DAAS szczegółowe informacje na temat jakiekolwiek wsparcia udzielonego im w ciągu ostatnich trzech lat ze środków budżetu centralnego lub lokalnego bądź z innych środków publicznych.

Podmioty gospodarcze, które otrzymały pomoc do tej wysokości, nie będą kwalifikowały się do pomocy udzielanej w ramach DAAS.

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment, Food and Rural Affairs — właściwy organ w Zjednoczonym Królestwie).

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numer XA: XA 52/07

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: England (Anglia)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Podstawa prawna: Program jest fakultatywny. Rozdział 1 ustawy o rolnictwie z 1986 r. (Agriculture Act) stanowi podstawę prawną dla zapewnienia rządowego doradztwa w zakresie dowolnej działalności rolniczej.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: W okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.: 980 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy wynosi 100 %.

Data realizacji: Program rozpoczyna się 1 lipca 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Program rozpoczyna się 1 lipca 2007 r. i zakończy się 30 czerwca 2008 r. Termin składnia wniosków upływa 15 października 2007 r. Ostatnia płatność zostanie zrealizowana 15 lutego 2008 r.

Cel pomocy: Rozwój sektorowy. Program ten przeznaczony jest dla czynnie działających rolników. Celem programu, obejmującego konferencje, warsztaty, zwiedzanie gospodarstw rolnych, spotkania grup samopomocy, seminaria szkoleniowe oraz inne działania i wydarzenia związane z pokazami w gospodarstwach rolnych, jest ułatwienie rolnikom zrozumienia aktualnych spraw, które mogą mieć wpływ na ich działalność, takich jak wprowadzenie nowych środowiskowych programów zarządzania (Environmental Stewardship Schemes) oraz wpływu tych programów na wymogi dotyczące zarządzania. W ten sposób program wpłynie na podniesienie poziomu profesjonalizmu w sektorze. Pomoc będzie wypłacana zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, a kwalifikujące się koszty będą stanowić koszty organizacji i realizacji programów szkoleniowych. Nie przewiduje się bezpośrednich wypłat pieniężnych dla beneficjentów.

Sektor(-y) gospodarki: Program ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją rolną.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Organem statutowym odpowiedzialnym za program jest:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organizacją zarządzającą programem jest:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Adres internetowy: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Należy kliknąć na „Farming Activities Programme (England)”. Informacje na temat pomocy państwa w sektorze rolnym można również znaleźć na stronie rządowej UK:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Inne informacje: Bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionych stronach internetowych. Pomoc dla przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z przetwórstwem produktów rolnych i obrotem nimi oraz pomoc dla przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem, będzie wypłacana z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie pomocy de minimis.

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment, Food and Rural Affairs — właściwy organ w Zjednoczonym Królestwie).

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Podana kwota jest łączną kwotą wydatków przewidzianą w programie pomocy, którego podstawę prawną podano powyżej, przeznaczonych dla MŚP, wobec których zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 70/2001 ze zmianami i uzupełnieniami (w tym pomoc na inwestycje w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych).

(2)  Decyzja zostanie opublikowana na wyżej wskazanej stronie internetowej w ciągu 10 dni roboczych po przesłaniu jej do Komisji Europejskiej.


22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/31


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

(2007/C 138/10)

Numer XA: XA 53/07

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: England (Anglia)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Podstawa prawna: Program jest fakultatywny. Rozdział 1 ustawy o rolnictwie z 1986 r. (the Agriculture Act) stanowi podstawę prawną dla zapewnienia rządowego doradztwa w zakresie dowolnej działalności rolniczej.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: W okresie od 1 lipca do 30 czerwca 2008 r.: 400 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy wynosi 100 %.

Data realizacji: Program rozpoczyna się 1 lipca 2007 r.

Czas trwania programu lub pomocy indywidualnej: Program rozpoczyna się 1 lipca 2007 r. i zakończy się 30 czerwca 2008 r. Termin składnia wniosków upływa 15 września 2007 r. Ostatnia płatność zostanie zrealizowana 30 listopada 2007 r.

Cel pomocy: Rozwój sektorowy. Program ten przeznaczony jest dla czynnie działających rolników. Celem programu, obejmującego warsztaty w gospodarstwach rolnych, zwiedzanie gospodarstw rolnych, linię telefoniczną udzielającą pomocy oraz stronę internetową, jest dostarczenie rolnikom, ich doradcom i przedsiębiorstwom rolnym jasnych i ukierunkowanych wskazówek na temat ustawowych wymogów dotyczących zarządzania (Statutory Management Requirements — SMR) oraz wymogów dobrych warunków rolnych i ochrony środowiska (Good Agricultural and Environmental Condition — GAEC) oraz ich znaczenia dla zarządzania gospodarstwami rolnymi. W ten sposób program wpłynie na podniesienie poziomu profesjonalizmu w sektorze.

Pomoc będzie wypłacana zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, a kwalifikujące się koszty będą stanowić koszty organizacji i realizacji programów szkoleniowych. Nie przewiduje się bezpośrednich wypłat pieniężnych dla beneficjentów.

Sektor(-y) gospodarki: Program ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją rolną.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Organem statutowym odpowiedzialnym za program jest:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organizacją zarządzającą programem jest:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Adres internetowy: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Należy kliknąć na „Cross Compliance”. Informacje na temat pomocy państwa w sektorze rolnym można również znaleźć na stronie rządowej UK:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Inne informacje: Bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionych stronach internetowych.

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment, Food and Rural Affairs — właściwy organ w Zjednoczonym Królestwie)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numer XA: XA 54/07

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Purbeck

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Purbeck Natural Landscape Programme

Podstawa prawna: Ustawa o dziedzictwie narodowym (National Heritage Act) z 1980 r. ustanowiła fundusz o nazwie National Heritage Memorial Fund (NHMF). Ustawa ta została kilkakrotnie zmieniona, przede wszystkim ustawą o dziedzictwie narodowym z 1997 r. oraz ustawą o loterii krajowej (National Lottery Act) z 1993 r. i 1998 r.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Źródło

2007-2008

2008-2009

Wsparcie kapitałowe na ochronę tradycyjnych krajobrazów

„Frome Valley Project”

634 200 GBP

15 000 GBP

„Purbeck Ridge Project”

41 277 GBP

4 600 GBP

Suma cząstkowa

105 427 GBP

19 600 GBP

Wsparcie techniczne na ochronę tradycyjnych krajobrazów

Doradztwo (w tym studia wykonalności)

73 400 GBP

12 400 GBP

Szkolenia w zakresie ochrony krajobrazu oraz wydarzenia

2 350 GBP

550 GBP

Suma cząstkowa

75 750 GBP

12 950 GBP

Razem

181 177 GBP

32 550 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: W skład programu wchodzą trzy rodzaje środków: kapitalne remonty i wsparcie techniczne. Intensywność pomocy na wsparcie techniczne wyniesie 100 % zgodnie z art. 15. Maksymalna intensywność pomocy na kapitalne remonty wyniesie 100 %, jeżeli dotację przyznaje się na rzecz ochrony elementów dziedzictwa historycznego nie stanowiących części produkcji. Jednakże maksymalna stawka dotacji zostanie zmniejszona zgodnie ze stawkami określonymi w art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006, jeżeli pomoc udzielana jest w odniesieniu do produkcji. Jeżeli pomoc wypłacana jest zgodnie z art. 4, maksymalna intensywność pomocy wyniesie 40 % inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Data realizacji: Program rozpoczyna się 30 kwietnia 2007 r.

Czas trwania programu lub pomocy indywidualnej: Program rozpoczyna się 30 kwietnia 2007 r. i zakończy się 1 listopada 2009 r. Ostatnia płatność zostanie zrealizowana 30 listopada 2009 r.

Cel pomocy: Ochrona dziedzictwa kulturowego — ogólnym celem programu jest zwiększenie i zabezpieczenie bogatych i zróżnicowanych siedlisk na wyspie Purbeck poprzez ochronę tradycyjnych krajobrazów i zachowanie ich cech, głównie w dolinie rzeki Frome (Frome valley) i paśmie górskim Purbeck (Purbeck Ridge).

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w przypadku kapitalnych remontów prowadzonych w ramach programu kosztami kwalifikowanymi będą faktycznie poniesione koszty związane z kapitalnymi remontami na rzecz ochrony tradycyjnych krajobrazów. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w przypadku kapitalnych remontów wymagających inwestycji w gospodarstwach rolnych w celu udzielenia pomocy przy przemieszczaniu zwierząt należących do chronionego stada, koszty kwalifikowane wyniosą 40 % poniesionych kosztów związanych z kapitalnymi remontami na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego.

W przypadku wsparcia technicznego udzielanego w ramach programu kosztami kwalifikowanymi będą koszty poniesione na szkolenie rolników i pracowników rolnych, w szczególności koszty organizacji programu szkoleniowego oraz usługi doradcze. Pomoc będzie udzielana w formie usług świadczonych na warunkach preferencyjnych — nie przewiduje się bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Sektor(-y) gospodarki: Program stosuje się do każdego rodzaju produkcji rolnej.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Strona internetowa: Pełne informacje na temat kryteriów i warunków przedmiotowego programu znajdują się na stronie:

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

Informacje na temat programu można znaleźć również na stronie internetowej Defra (brytyjski Departament ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi):

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Inne informacje: —

Podpisano i opatrzono datą w imieniu Departamentu ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment, Food and Rural Affairs — właściwy organ w Zjednoczonym Królestwie).

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numer XA: XA 55/07

Państwo członkowskie: Niemcy

Region: Saarland

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: wytyczne mające na celu promowanie obrotu produktami ekologicznymi i regionalnymi

Podstawa prawna: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 250 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50-100 % (bez uwzględnienia pomocy dotyczącej wydatków związanych z przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi)

Data realizacji:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej:

Cel pomocy: Promowanie obrotu produktami ekologicznymi i regionalnymi (art. 14 i 15)

Do korzystania z pomocy kwalifikują się zasadniczo jedynie poświadczone wydatki operacyjne z następujących dziedzin:

W odniesieniu do środków określonych w lit. e) do h), jedynie koszty usług świadczonych przez strony trzecie mogą być objęte pomocą; wydatki na inwestycje nie mogą korzystać z dofinansowania.

Sprzęt i maszyny używane mogą zostać objęte pomocą, o ile nie mają więcej niż rok, nie wygasł termin ich amortyzacji i nie korzystały już z dofinansowania.

Do objęcia pomocą nie kwalifikują się wydatki własne na personel przedsiębiorstwa, na działania we własnym zakresie oraz na modernizację i naprawy.

Sektory gospodarki: Produkty ekologiczne i regionalne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Adres internetowy: http://www.saarland.de/22497.htm

Inne informacje: Kontakt: Ministerium für Umwelt

Referat B/1, Dorothee Wehlen (Sachbearbeiterin)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

Numer XA: XA 60/07

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: England (Anglia)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008.

Podstawa prawna: Program jest fakultatywny. Rozdział 1 ustawy rolnej z 1986 r. (the Agriculture Act) stanowi podstawę prawną dla zapewnienia rządowego doradztwa w zakresie dowolnej działalności rolniczej.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Od 5 maja 2007 r. do 31 marca 2008 r.: 1,6 miliona GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy wynosi 100 %.

Data realizacji: Realizacja programu rozpocznie się dnia 5 maja 2007 r.

Czas trwania programu lub pomocy indywidualnej: Program zostanie zakończony dnia 31 marca 2008 r. Ostatnia płatność zostanie zrealizowana dnia 30 czerwca 2008 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne. Szkolenia i doradztwo dotyczące zapobiegawczego planowania w zakresie zdrowia w gospodarstwach rolnych powinny pomóc rolnikom w osiągnięciu wyższych standardów zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz udowodnić, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć choroby zwierząt.

Koszty kwalifikujące się stanowią koszty organizacji programów szkoleniowych oraz usług doradczych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Sektory gospodarki: Program jest skierowany do przedsiębiorstw rolniczych zajmujących się hodowlą bydła.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Strona internetowa: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Informacje na temat pomocy państwa w sektorze rolnictwa znajdują się również na stronie głównej rządu Zjednoczonego Królestwa: http://www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Należy kliknąć na link „Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008”.

Inne informacje: Pomoc będzie udzielana w formie usług; pieniądze nie będą wypłacane bezpośrednio rolnikom.

Ze szkoleń i doradztwa będą mogli korzystać przedsiębiorcy zajmujący się planowaniem w zakresie zdrowia zwierząt inni niż rolnicy (np. doradcy rolni i lekarze weterynarii). Taka pomoc będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem 1998/2006 w sprawie pomocy de minimis.

Numer XA: XA 61/07

Państwo członkowskie: Republika Litewska

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Podstawa prawna: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przewidziany roczny budżet wynosi 5 000 000 LTL (czyli 1,45 miliona EUR według kursu urzędowego)

Maksymalna intensywność pomocy: W odniesieniu do każdego projektu maksymalna intensywność pomocy wynosi 40 % kosztów kwalifikowanych.

Data realizacji:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Pomoc dla MŚP. Jest to pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych.

Celem tej pomocy jest stworzenie korzystniejszych warunków kredytowych w celu promowania inwestycji w obszarach wiejskich.

Przedmiotowy program pomocy został przygotowany zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006.

Rekompensata wypłacana jest w przypadku, gdy wydatki kwalifikowane w ramach projektu obejmują:

Sektory gospodarki: Produkcja podstawowa produktów rolnych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Strony internetowe: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Informacje dodatkowe: Intensywność pomocy państwa zostanie obliczona przy pomocy metody zgłoszonej Komisji i zatwierdzonej przez nią w decyzjach dotyczących środków pomocy N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” (subwencjonowanie odsetek) (decyzja C(2006)6786), N 112/05 „Parama žemės pirkimui” (pomoc na zakup gruntów) (decyzja C(2006)5704), N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui” (pomoc na zakup technologii dotyczących rynku lnu) (decyzja C(2006)6867).

Numer XA: XA 62/07

Państwo członkowskie: Republika Litewska

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Podstawa prawna: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przewidziany roczny budżet wynosi 7 500 000 LTL (czyli 2,18 miliona EUR według kursu urzędowego)

Maksymalna intensywność pomocy: W odniesieniu do każdego projektu maksymalna intensywność pomocy wynosi 40 % kosztów kwalifikowanych.

Data realizacji::

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do 31.12.2013

Cel pomocy: Pomoc dla MŚP

Jest to pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych.

Celem tej pomocy jest stworzenie korzystniejszych warunków kredytowych w celu promowania inwestycji w obszarach wiejskich.

Przedmiotowy program pomocy został przygotowany zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006.

W zamian za gwarancję udzieloną przez fundusz gwarancyjny beneficjenci kredytu płacą spółce „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” (Rolniczy fundusz gwarancji kredytowych) wynagrodzenie (do 7 % sumy gwarantowanej). Beneficjenci kredytu gwarantowanego mogą otrzymać zwrot części wynagrodzenia (80 %).

Rekompensata wypłacana jest w przypadku, gdy wydatki kwalifikowane w ramach projektu obejmują:

Sektory gospodarki: Produkcja podstawowa produktów rolnych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Strona internetowa: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Informacje dodatkowe: Intensywność pomocy państwa zostanie obliczona przy pomocy metody zgłoszonej Komisji i zatwierdzonej przez nią w decyzjach dotyczących środków pomocy N 114/05 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” (subwencjonowanie odsetek) (decyzja C(2006)6786), N 112/05 „Parama žemės pirkimui” (pomoc na zakup gruntów) (decyzja C(2006)5704), N 371/05 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui” (pomoc na zakup technologii dotyczących rynku lnu) (decyzja C(2006)6867).


V Ogłoszenia

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

Komisja

22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/36


Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2007/C 138/11)

Dz.U. C 126 z 7.6.2007

Poprzednie publikacje:

Dz.U. C 78 z 11.4.2007

Dz.U. C 332 z 30.12.2006

Dz.U. C 317 z 23.12.2006

Dz.U. C 303 z 13.12.2006

Dz.U. C 225 z 19.9.2006

Dz.U. C 184 z 8.8.2006


PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja

22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/37


Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między innymi, z Rosji

(2007/C 138/12)

Komisja z własnej inicjatywy podjęła decyzję o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1). Zakres przeglądu jest ograniczony do aspektów dumpingu dotyczących tylko producentów eksportujących/członków TMK Group (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant i Seversky Tube Works) i związanych z nimi przedsiębiorstw („przedsiębiorstwo”).

1.   Produkt

Produkt poddany przeglądowi to niektóre rury i przewody bez szwu, z żelaza lub stali niestopowej, o zewnętrznej średnicy nie przekraczającej 406,4 mm, o wartości ekwiwalentu węgla (CEV) nie przekraczającej 0,86 zgodnie ze wzorem oraz analizą chemiczną (2) Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW), pochodzące z Rosji („produkt objęty postępowaniem”), obecnie objęte kodami CN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 oraz ex 7304 59 93 (3). Powyższe kody CN podane są jedynie w celach informacyjnych

2.   Obowiązujące środki

Obecnie obowiązującym środkiem jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 954/2006.

3.   Podstawy wszczęcia przeglądu

Komisja posiada wystarczające dowody prima facie, że okoliczności, na podstawie których wprowadzono obecnie obowiązujące środki, zmieniły się i że zmiany te są trwałe. Według informacji, które posiada Komisja, od okresu, na podstawie którego ustanowiono obecnie obowiązujące środki, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa została poddana istotnym i trwałym zmianom.

Ponadto porównanie wartości normalnej opartej na cenach krajowych przedsiębiorstwa z jego cenami eksportowymi prowadziłoby do zmniejszenia dumpingu znacznie poniżej poziomu obecnie obowiązującego środka. W związku z powyższym, dalsze obciążenie środkami na obecnych poziomach, opartych na wcześniej określonym poziomie dumpingu, nie jest konieczne dla celów zrównoważenia dumpingu.

4.   Procedura stwierdzenia dumpingu

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja niniejszym wszczyna częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

W toku dochodzenia przeprowadzona zostanie ocena konieczności utrzymania, zniesienia lub zmiany środków obowiązujących w odniesieniu do wyżej wspomnianej grupy przedsiębiorstw.

a)   Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do grupy oraz do władz kraju wywozu, którego dotyczy postępowanie. Wymienione informacje i potwierdzające je dowody powinny wpłynąć do Komisji w terminie ustalonym w pkt 5 lit. a) niniejszego zawiadomienia.

b)   Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii, a także informacji innych niż odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. Wymienione informacje i potwierdzające je dowody muszą wpłynąć do Komisji w terminie ustalonym w pkt 5 lit. a) niniejszego zawiadomienia.

Ponadto Komisja może wysłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że złożyły wniosek, wskazując szczególne powody, dla których powinny one być wysłuchane. Wniosek ten musi zostać złożony w terminie ustalonym w pkt 5 lit. b) niniejszego zawiadomienia.

5.   Terminy

a)   Dla stron zgłaszających się, udzielających odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i przedkładających inne informacje

Wszystkie zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje w terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, chyba że postanowiono inaczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym terminie.

b)   Przesłuchania

Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w tym samym terminie 40 dni.

6.   Oświadczenia pisemne, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja

Wszelkie oświadczenia i wnioski przedkładane przez zainteresowane strony należy składać na piśmie (nie w formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej); należy w nich wskazać nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej strony. Wszelkie oświadczenia pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencję dostarczaną przez zainteresowane strony na zasadzie poufności należy oznakować „Limited” (4) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez klauzuli poufności, oznakowaną „DO WGLĄDU ZAINTERESOWANYCH STRON”.

Adres korespondencyjny Komisji:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels, Belgia

Faks: (32-2) 295 65 05.

7.   Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń potwierdzających lub zaprzeczających na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i wykorzystane zostają dostępne fakty, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

8.   Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.   Przetwarzanie danych osobowych

Należy podkreślić, iż wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (5).


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2)  CEV określa się zgodnie ze sprawozdaniem technicznym, 1967, IIW dok. IX-535-67, opublikowanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW).

(3)  Zgodnie z obecnym rozporządzeniem Komisji (WE) 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 301 z 31.10.2006, str. 1). Zakres produktów jest określany przez połączenie opisu produktu w art. 1 ust. 1 rozporządzenia rady (WE) nr 954/2006 (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 4) z opisem produktu odpowiadającym kodom CN.

(4)  Oznacza to, że dokument służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43) Jest dokumentem poufnym zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego oraz art. 6 Porozumienia WTO w sprawie wykonania art. VI GATT 1994 (porozumienie antydumpingowe).

(5)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.


PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja

22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/39


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 138/13)

1.

W dniu 13 czerwca 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Nikko Principal Investments Ltd („Nikko Principal Investments”, Zjednoczone Królestwo) i Eastmerchant GmbH („Eastmerchant”, Niemcy) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Sachsenfonds Holding GmbH („Sachsenfonds”, Niemcy) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Nikko Principal Investments: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym;

w przypadku Eastmerchant: inwestycje finansowe;

w przypadku Sachsenfonds: usługi maklerskie i zarządzanie funduszami zamkniętymi.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments, na następujący adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/40


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 138/14)

1.

W dniu 14 czerwca 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo CEVA Group Logistics Plc („CEVA” Zjednoczone Królestwo), kontrolowane przez fundusz PE o nazwie Apollo Group („Apollo”, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad przedsiębiorstwem EGL, Inc. („EGL”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku CEVA: świadczenie usług logistycznych;

w przypadku Apollo Group: fundusz PE;

w przypadku EGL: fracht i usługi logistyczne.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


22.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/41


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 138/15)

1.

W dniu 15 czerwca 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo TA Acquisition Company („TAC”, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Tower Automotive Inc. („Tower”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Cerberus Group: spółka inwestycyjna;

w przypadku Tower Automotive Inc.: projektant i producent konstrukcyjnych elementów metalowych wykorzystywanych przez producentów samochodów.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.