ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 138

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 22. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi, nostādnes un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Komisija

2007/C 138/01

Komisijas Atzinums — 2007. gada 21. jūnijā par grozīto plānu, kā atbilstīgi Euratom Līguma 37. pantam atbrīvoties no radioaktīvajiem atkritumiem, kas radušies no SOCATRI dezaktivācijas un urāna reģenerācijas iekārtas Trikastēnas objektā Francijā

1

2007/C 138/02

Komisijas Atzinums — 2007. gada 21. jūnijā par plānu, kā atbilstīgi Euratom Līguma 37. pantam atbrīvoties no radioaktīvajiem atkritumiem, kas radušies, slēdzot Obrigheimas kodolspēkstaciju Vācijas Federatīvajā Republikā

2

2007/C 138/03

Komisijas Atzinums — 2007. gada 21. jūnijs saskaņā ar Euratom Līguma 37. pantu par plānu tādu radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai, kas saistīti ar gāzveida un šķidro radioaktīvo izplūžu atļauju pārskatīšanu sakarā ar INB 91 demontāžu un INB 141 darbības pārkārtošanu Creys-Malville atomelektrostacijā Francijā

3

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 138/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Komisija

2007/C 138/05

Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi.

5

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 138/06

Euro maiņas kurss

13

2007/C 138/07

COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

14

 

DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

2007/C 138/08

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

18

2007/C 138/09

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu

24

2007/C 138/10

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu

31

 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2007/C 138/11

COM dokumentu, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi, un Komisijas pieņemto likumdošanas priekšlikumu pēdējās publikācijas
OV C 126, 7.6.2007.

36

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 138/12

Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami dažu tādu veidu dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu importam, kuru izcelsme, cita starpā, ir Krievijā

37

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Koomisija

2007/C 138/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

39

2007/C 138/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

40

2007/C 138/15

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

41

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi, nostādnes un atzinumi

ATZINUMI

Komisija

22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/1


KOMISIJAS ATZINUMS

2007. gada 21. jūnijā

par grozīto plānu, kā atbilstīgi Euratom Līguma 37. pantam atbrīvoties no radioaktīvajiem atkritumiem, kas radušies no SOCATRI dezaktivācijas un urāna reģenerācijas iekārtas Trikastēnas objektā Francijā

(autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2007/C 138/01)

2006. gada 25. oktobrī Eiropas Komisija atbilstīgi Euratom Līguma 37. pantam saņēma no Francijas valdības vispārīgus datus par grozīto plānu, kā atbrīvoties no radioaktīvajiem atkritumiem, kas radušies no SOCATRI dezaktivācijas un urāna reģenerācijas iekārtas.

Ņemot vērā minētos vispārīgos datus un apspriedusies ar ekspertu grupu, Komisija sniedz šādu atzinumu.

1.

Attālums starp iekārtu un tuvāko punktu kādas citas dalībvalsts teritorijā, šajā gadījumā Itālijā, ir aptuveni 170 km.

2.

Plānotā grozījuma galīgais rezultāts būs palielināts pieļaujamais gāzveida radioaktīvo izmešu daudzums attiecībā uz tritiju, izotopu oglekli-14 un radionuklīdiem, kas rodas, apstrādājot urāna pārstrādes spektra izmešus.

3.

Normālas darbības apstākļos plānotais grozījums neradīs būtisku risku citu dalībvalstu iedzīvotāju veselībai.

4.

Ja negadījumā, kura veids un apjoms ņemts vērā sākotnējos vispārīgajos datos, notiktu neplānota radioaktīvo izmešu noplūde, plānotais grozījums no veselības viedokļa neradītu būtisku risku citas dalībvalsts iedzīvotājiem.

Visbeidzot, Komisija uzskata, ka, īstenojot grozīto plānu par visu to radioaktīvo atkritumu iznīcināšanu, kas rastos no SOCATRI dezaktivācijas un urāna reģenerācijas iekārtas Trikastēnas objektā Francijā, gan normālā ekspluatācijas režīmā, gan pēc negadījuma, kura veids un apjoms minēts vispārīgajos datos, citas dalībvalsts ūdeņos, augsnē vai gaisa telpā no veselības aizsardzības viedokļa būtisku radioaktīvu piesārņojumu neradīsies.


22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/2


KOMISIJAS ATZINUMS

2007. gada 21. jūnijā

par plānu, kā atbilstīgi Euratom Līguma 37. pantam atbrīvoties no radioaktīvajiem atkritumiem, kas radušies, slēdzot Obrigheimas kodolspēkstaciju Vācijas Federatīvajā Republikā

(autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(2007/C 138/02)

2006. gada 18. septembrī Eiropas Komisija atbilstīgi Euratom Līguma 37. pantam saņēma no Vācijas Federatīvās Republikas valdības vispārīgus datus par plānu, kā atbrīvoties no radioaktīvajiem atkritumiem, kas radušies, slēdzot Obrigheimas kodolspēkstaciju.

Saskaņā ar minētajiem datiem un pēc apspriešanās ar ekspertu grupu Komisija ir izstrādājusi šādu atzinumu.

1.

Attālums starp iekārtu un tuvāko punktu kādā citā dalībvalstī, šajā gadījumā Francijā, ir aptuveni 80 km.

2.

Normālos slēgšanas apstākļos šķidrie un gāzveida izmeši neradīs būtisku risku citu dalībvalstu iedzīvotāju veselībai.

3.

Iekārtas slēgšanas procesā radušos cietos radioaktīvos atkritumus vispirms uzglabās iekārtā konkrētajā objektā, pēc tam tos galīgi apglabās apstiprinātā glabāšanas iekārtā. Neradioaktīvos cietos atkritumus un materiālus, kas atbilst drošības normām, kā parastus atkritumus un otrreizējai pārstrādei vai atkārtotai lietošanai paredzētus atkritumus atbrīvos no reglamentējošas kontroles attiecībā uz to apglabāšanu. To veiks atbilstoši kritērijiem, kas noteikti drošības pamatstandartos (Direktīva 96/29/Euratom).

4.

Ja negadījumā, kura veids un apjoms ņemts vērā vispārīgajos datos, notiktu neplānota radioaktīva piesārņojuma noplūde, šo noplūžu apjoms, kas varētu skart citas dalībvalstis, neradītu veselības apdraudējumu attiecīgās dalībvalsts iedzīvotājiem.

Visbeidzot, Komisija uzskata, ka, īstenojot jebkāda veida radioaktīvo atkritumu iznīcināšanas plānu, kuri rastos, slēdzot Obrigheimas kodolspēkstaciju Vācijas Federatīvajā Republikā, gan normālā ekspluatācijas režīmā, gan pēc negadījuma, kura veids un apjoms minēts vispārīgajos datos, citas dalībvalsts ūdeņos, augsnē vai gaisa telpā no veselības aizsardzības viedokļa būtisks radioaktīvs piesārņojums neradīsies.


22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/3


KOMISIJAS ATZINUMS

2007. gada 21. jūnijs

saskaņā ar Euratom Līguma 37. pantu par plānu tādu radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai, kas saistīti ar gāzveida un šķidro radioaktīvo izplūžu atļauju pārskatīšanu sakarā ar INB 91 demontāžu un INB 141 darbības pārkārtošanu Creys-Malville atomelektrostacijā Francijā

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2007/C 138/03)

Saskaņā ar Euratom Līguma 37. pantu Eiropas Komisija 2006. gada 6. septembrī no Francijas valdības saņēma vispārīgus datus par plānu tādu radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai, kas saistīti ar gāzveida un šķidro radioaktīvo izplūžu atļauju pārskatīšanu sakarā ar INB 91 demontāžu un INB 141 darbības pārkārtošanu Creys-Malville atomelektrostacijā.

Pamatojoties uz šiem datiem un papildu informāciju, kuru Komisija pieprasīja 2007. gada 15. janvārī un Francijas iestādes sniegušas 2007. gada 13. februārī, un apspriedusies ar ekspertu grupu, Komisija pieņēmusi šādu atzinumu.

1.

Attālums no atomelektrostacijas līdz tuvākajam punktam kādas citas dalībvalsts teritorijā, šajā gadījumā Itālijā, ir aptuveni 96 km.

2.

Normālas darbības laikā, ņemot vērā pieprasītās jaunās emisiju atļaujas, gāzveida un šķidro radioaktīvo izplūžu emisijām nebūs kaitīgas iedarbības uz iedzīvotāju veselības stāvokli citās dalībvalstīs.

3.

Ekspluatācijas laikā radušies cietie radioaktīvie atkritumi tiek glabāti uz vietas atomelektrostacijā vai tiek nogādāti uz īpašām atkritumu pārstrādes iekārtām Francijas teritorijā. Eksperti ieteikuši parasto atkritumu pārbaudes, kuras tiek veiktas kā piesardzības pasākums, lai apstiprinātu radioaktīvā piesārņojuma neesību, izdarīt tā, lai vienlaicīgi nodrošinātu, ka tiek ievēroti radiācijas drošības pamatstandartos (Direktīva 96/29/EURATOM) noteiktie kritēriji.

4.

Notiekot vispārīgajos datos minēto veidu avārijām tajos norādītajā apjomā, kuru rezultātā notiek iepriekš neparedzētas radioaktīvo atkritumu izplūdes, plānotās izmaiņas nevar būt par cēloni tādām jonizējošā starojuma dozām, kurām varētu būt kaitīga iedarbība uz iedzīvotāju veselības stāvokli citās dalībvalstīs.

Tāpēc Komisija izsaka atzinumu, ka, īstenojot radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas saistīts ar gāzveida un šķidro radioaktīvo izplūžu atļauju pārskatīšanu sakarā ar INB 91 demontāžu un INB 141 darbības pārkārtošanu Creys-Malville atomelektrostacijā, gan normālas ekspluatācijas apstākļos, gan notiekot vispārīgajos datos minēto veidu avārijām tajos norādītajā apjomā, kādā citā dalībvalstī nevar rasties ūdens, augsnes vai gaisa telpas radioaktīvais piesārņojums.


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Komisija

22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/4


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 138/04)

Komisija 2006. gada 22. novembrī nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32006M4432. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


III Sagatavošanā esoši tiesību akti

Komisija

22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/5


Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi.

(2007/C 138/05)

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2006) 473

 

14.9.2006.

Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par savstarpēju administratīvo palīdzību Kopienas finanšu interešu aizsardzībai pret krāpšanu vai citādu nelikumīgu rīcību

COM(2006) 476

 

1.9.2006.

Komisijas Paziņojumseiropas Parlamentam atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai par Padomes kopējo nostāju, pieņemot lēmumu par programmas “Kultūra 2007” izveidi (2007. līdz 2013. gadam)

COM(2006) 628

 

24.10.2006.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai attiecībā uz Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas, ar ko izveido attīstības sadarbības finansēšanas instrumentu, pieņemšanu

COM(2006) 682

 

10.11.2006.

Komisijas Atzinums atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz lēmuma priekšlikumu, ar ko izveido programmu Kultūra 2007 (2007-2013) (COM(2004) 469, galīgā redakcija)

COM(2006) 692

 

16.11.2006.

Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību (Kodificēta versija)

COM(2006) 700

 

14.11.2006.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai par Padomes kopējo nostāju, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu patērētāju politikas jomā (2007-2013)

COM(2006) 701

 

24.11.2006.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam saskaņā ar EK Līguma 251. panta 2. punkta otro daļu par Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas pieņemšanu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un izskaušanai

COM(2006) 705

 

14.11.2006.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam saskaņā ar EK Līguma 251. panta 2. punkta otro daļu par Padomes kopējo nostāju, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par Eiropas starpkultūru dialoga gadu (2008)

COM(2006) 706

 

14.11.2006.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam saskaņā ar ES Līguma 251. panta 2. punkta otro daļu par Padomes Kopējo nostāju par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par datu sniegšanu par dalībvalstīs krastā izkrautajiem zvejniecības produktiem pieņemšanu

COM(2006) 707

 

15.11.2006.

Komisijas Atzinums atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem Padomes kopējā nostājā par lēmuma priekšlikumu, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu “Eiropa pilsoņiem” (COM(2005) 116, galīgā redakcija)

COM(2006) 718

 

16.11.2006.

Komisijas Atzinums atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par pakalpojumiem iekšējā tirgū

COM(2006) 751

 

1.12.2006.

Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”)

COM(2006) 759

 

28.11.2006.

Komisijas Atzinums atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) punktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par vides finanšu instrumentu (LIFE+)

COM(2006) 775

 

6.12.2006.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai par Padomes kopējo nostāju, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību

COM(2006) 797

 

6.12.2006.

Komisijas Atzinums atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) punktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu Europas Parlamenta un Padomes Regula ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

COM(2006) 803

 

6.12.2006.

Komisijas Atzinums atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) punktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes Kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam) pieņemšanu

COM(2006) 805

 

12.12.2006.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par sabiedriskajiem pakalpojumiem pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu un autoceļiem

COM(2006) 809

 

12.12.2006.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai par Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas pieņemšanu, lai izveidotu pamatu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī šiem transportlīdzekļiem paredzēto sistēmu, detaļu un tehnisko vienību tipa apstiprinājumam (pamatdirektīva)

COM(2006) 810

 

12.12.2006.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai par Padomes kopēju nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas pieņemšanu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā

COM(2006) 811

 

12.12.2006.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai par Padomes kopējo nostāju par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas priekšlikuma pieņemšanu, ar ko paredz noteikumus attiecībā uz fasētu preču nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK

COM(2006) 842

 

15.12.2006.

Komisijas Atzinums atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par ķīmisko vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, lietojuma atļaušanu vai ierobežošanu (REACH), par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras izveidi, par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/45/EK un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvas 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 93/67/EK, 93/105/EK un 2000/21/EK atcelšanu

COM(2006) 859

 

18.12.2006.

Komisijas Atzinums atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) punktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes Kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par transportlīdzekļu vadītāju apliecībām (tiesību akta teksta pārstrādāšana)

COM(2006) 860

 

15.12.2006.

Komisijas Atzinums atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi

COM(2007) 6

 

16.1.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 7

 

16.1.2007.

Priekšlikums Padomes un Komisijas Lemums par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 8

 

16.1.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmums par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 11

 

19.1.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmums ar ko groza Padomes Lēmumu Nr. 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu

COM(2007) 12

 

17.1.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar kuru groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1883/78, ar ko paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa

COM(2007) 17

 

24.1.2007.

Priekšlikums Padomes Regula par īpašiem noteikumiem augļu un dārzeņu sektoram un par dažu regulu grozījumiem

COM(2007) 20

 

31.1.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar ko groza Regulu (EK) Nr. 147/2003 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju

COM(2007) 21

 

25.1.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmumam ar ko pagarina to pasākumu piemērošanas laikposmu, kuri paredzēti Lēmumā 2002/148/EK, ar kuru noslēdz konsultācijas ar Zimbabvi saskaņā ar ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma 96. pantu

COM(2007) 25

 

25.1.2007.

Priekšlikums Padomes Regula, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu Indijas, Indonēzijas, Malaizijas, Korejas Republikas, Taizemes un Taivānas izcelsmes polietilēntereftalātu importam pēc pārskatīšanas sakarā ar pasākumu termiņa beigšanos un daļējas starpposma pārskatīšanas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. un 3. punktu

COM(2007) 26

 

25.1.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar ko uzliek galīgu kompensācijas maksājumu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) ievedumiem pēc tam, kad veikta termiņa beigu pārskatīšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2026/97 18. pantu

COM(2007) 37

 

14.2.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz ražojumu tirdzniecību

COM(2007) 38

 

31.1.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Kopienas nostāju ES un Meksikas Apvienotajā komitejā

COM(2007) 40

 

31.1.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar ko groza Regulu (EK) Nr. 234/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju

COM(2007) 42

 

6.2.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2007/2000, ar ko ievieš ārkārtas pasākumus tirdzniecībā ar tām valstīm un teritorijām, kas piedalās Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesā vai ir ar to saistītas

COM(2007) 43

 

6.2.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmumam ar ko nosaka nostāju, kas Kopienas vārdā jāapstiprina Starptautiskajā Cukura padomē attiecībā uz 1992. gada Starpvalstu nolīguma par cukuru termiņa pagarināšanu

COM(2007) 44

 

6.2.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmumam ar ko nosaka nostāju, kas Kopienas vārdā jāapstiprina Starptautiskajā Graudu padomē attiecībā uz 1995. gada Graudu tirdzniecības konvencijas termiņa pagarināšanu

COM(2007) 46

 

7.2.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta Un Padomes Regula par Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā

COM(2007) 47

 

7.2.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmums par Kopienas nostāju ES un Čīles Asociācijas komitejā attiecībā uz tāda šķīrējtiesnešu saraksta izveidi, kas noteikts 185. panta 2. punktā Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses

COM(2007) 48

 

7.2.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar ko nosaka atkāpi no Regulas (EK) Nr. 2597/97 attiecībā uz Igaunijā ražotu dzeramo pienu

COM(2007) 51

 

9.2.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par vides krimināltiesisko aizsardzību

COM(2007) 54

 

13.2.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes volframa elektrodu importam

COM(2007) 55

1

14.2.2007.

Priekšlikums Padomes un Eiropas Savienības Dalībvalstu Valdību Pārstāvju Lēmums Padomes Sanāksmē par Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par “Saskaņotiem principiem esošās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā” un šā Nolīguma provizorisku piemērošanu

COM(2007) 55

2

14.2.2007.

Priekšlikums Padomes un Eiropas Savienības Dalībvalstu Valdību Pārstāvju Lēmums Padomes Sanāksmē par Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par “Saskaņotiem principiem esošās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā”

COM(2007) 57

 

15.2.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmumam par nostāju, kas Kopienai jāpieņem ĀKK un EK Ministru padomē attiecībā uz lēmumu, ar ko groza ĀKK un EK Ministru padomes Lēmumu Nr. 3/2001 par līdzekļu piešķiršanu Somālijai no 8. un 9. Eiropas Attīstības fonda

COM(2006) 587

 

13.10.2006.

Priekšlikums padomes regula ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku

COM(2006) 820

 

24.1.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par lidostu nodevām

COM(2006) 836

 

19.12.2006.

Priekšlikums Padomes Lēmums lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par EK un Jordānijas Asociācijas nolīguma grozīšanu

COM(2006) 850

 

10.1.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par enerģētikas statistiku

COM(2006) 861

 

9.1.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

COM(2006) 867

 

9.1.2007.

Priekšlikums Padomes Regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 601/2004, ar ko nosaka konkrētus kontroles pasākumus, kurus piemēro zvejas darbībām Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu saudzēšanas konvencijas darbības zonā, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 3943/90, (EK) Nr. 66/98 un (EK) Nr. 1721/1999

COM(2006) 869

 

30.1.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 954/79 par to, kā dalībvalstis ratificē Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu vai pievienojas tai

COM(2007) 36

 

14.2.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem ražojumiem, un ar ko atceļ Lēmumu 3052/95/EK

COM(2007) 53

 

14.2.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par ražojumu tirdzniecības vienotu sistēmu

COM(2007) 68

 

23.2.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmums par papildu nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, ar kuru Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību attiecina uz Lihtenšteinas Firstisti

COM(2007) 69

 

23.2.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu

COM(2007) 70

 

26.2.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar kuru groza Regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām A, B un C pielikumus

COM(2007) 74

 

27.2.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 41/2007 attiecībā uz zilās tunzivs krājumu atjaunošanas plānu, ko ieteikusi Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisija

COM(2007) 75

 

28.2.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar ko Bulgārijai un Rumānijai piešķir atkāpes no dažiem Regulas (EK) Nr. 2371/2002 noteikumiem par zvejas flotēm noteiktajiem robežlīmeņiem

COM(2007) 76

 

12.3.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku

COM(2007) 77

 

27.2.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par invalīdu tiesībām un tās fakultatīvā protokola parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā

COM(2007) 84

 

7.3.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Kopienas nostāju Asociācijas padomē par 80. panta īstenošanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses

COM(2007) 88

 

9.3.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar ko izbeidz antidempinga pasākumu daļējo starpposma pārskatīšanu attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas, Saūda Arābijas, Baltkrievijas un Korejas Republikas izcelsmes sintētisko poliesteru štāpeļšķiedru importu

COM(2007) 93

 

9.3.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

COM(2007) 95

 

13.3.2007.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 97

 

16.3.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 98

 

16.3.2007.

Priekšlikums Padomes un Komisijas Lēmums par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 104

 

16.3.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 105

 

16.3.2007.

Priekšlikums Padomes un Komisijas Lēmums par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, parakstīšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 109

 

13.3.2007.

Priekšlikums Padomes Regula par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

COM(2007) 110

 

16.3.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 111

 

16.3.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 113

 

16.3.2007.

Priekšlikums Padomes un Komisijas Lēmums par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 114

 

16.3.2007.

Priekšlikums Padomes un Komisijas Lēmums par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 115

 

16.3.2007.

Priekšlikums Padomes Lēmums par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 117

 

16.3.2007.

Priekšlikums Padomes un Komisijas Lēmums par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2007) 123

 

16.3.2007.

Priekšlikums Padomes Regula ar ko piemēro galīgos antidempinga pasākumus un anulē pagaidu maksājumu, kas piemērots atsevišķu veidu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes saldētu zemeņu importam

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

Komisija

22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/13


Euro maiņas kurss (1)

2007. gada 21. jūnijs

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3397

JPY

Japānas jēna

165,50

DKK

Dānijas krona

7,4435

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,67210

SEK

Zviedrijas krona

9,2543

CHF

Šveices franks

1,6613

ISK

Islandes krona

84,03

NOK

Norvēģijas krona

8,0345

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CYP

Kipras mārciņa

0,5837

CZK

Čehijas krona

28,605

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

248,91

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6962

MTL

Maltas lira

0,4293

PLN

Polijas zlots

3,7957

RON

Rumānijas leja

3,2036

SKK

Slovākijas krona

33,814

TRY

Turcijas lira

1,7592

AUD

Austrālijas dolārs

1,5819

CAD

Kanādas dolārs

1,4303

HKD

Hongkongas dolārs

10,4657

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7546

SGD

Singapūras dolārs

2,0587

KRW

Dienvidkorejas vons

1 241,90

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,6033

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

10,2069

HRK

Horvātijas kuna

7,3305

IDR

Indonēzijas rūpija

12 077,40

MYR

Malaizijas ringits

4,6287

PHP

Filipīnu peso

61,827

RUB

Krievijas rublis

34,7680

THB

Taizemes bats

43,404


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/14


COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

(2007/C 138/07)

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2004) 795

 

9.12.2004.

Komisijas Paziņojums Padomei par komisijas priekšlikumiem rīcības plāniem saskaņā ar eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP)

COM(2004) 819

 

21.12.2004.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai par nesaistošām vadlīnijām, īstenojot atsevišķus Padomes Direktīvas 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā, noteikumus

COM(2005) 482

 

11.10.2005.

Komisijas Ziņojums Eiropas Komisijas gada ziņojums Eiropas Parlamentam par Eiropas skolu sistēmas darbību

COM(2007) 1

 

10.1.2007.

Komisijas Paziņojums Eiropadomei un Eiropas Parlamentam enerģētikas politika eiropai

COM(2007) 2

 

10.1.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai Un Reģionu Komitejai: Globālo klimata pārmaiņu ierobežošana līdz 2 grādiem pēc Celsija Līdz 2020. gadam un pēc tam īstenojamie pasākumi

COM(2007) 5

 

16.1.2007.

Komisijas Ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par mērķiem, kas noteikti 7. panta 2. punkta b) apakšpunktā direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem

COM(2007) 13

 

19.1.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai un Reģionu Komitejai: Priekšlikums kopīgajam ziņojumam par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2007. gadā

COM(2007) 14

 

17.1.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei par konsultāciju uzsākšanu ar Fidži saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu

COM(2007) 19

 

7.2.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam Rezultāti, kas gūti, pārskatot Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai

COM(2007) 22

 

7.2.2007.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei Konkurētspējīgas autobūves nozares tiesiskais regulējums 21. gadsimtam

COM(2007) 30

 

29.1.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Pārskats par dziļjūras zivju krājumu pārvaldību

COM(2007) 39

 

5.2.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par zvejas kapacitātes un zvejas piepūles rādītāju uzlabošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku

COM(2007) 61

 

21.2.2007.

Komisijas Paziņojums: Saskaņota rādītāju un kritēriju sistēma progresa uzraudzībai ceļā uz Lisabonas mērķiem izglītībā un apmācībā

COM(2006) 744

 

8.2.2007.

Zaļā Grāmata par patērētāju acquis pārskatīšanu

COM(2006) 768

 

5.12.2006.

Komisijas Paziņojums Padomei saskaņā ar Padomes Direktīvas 2003/96/EK 19. panta 1. punktu (rūpniecībā izmantotās sašķidrinātās naftas gāzes aplikšana ar nodokļiem un akmeņogļu aplikšana ar nodokļiem)

COM(2006) 794

 

12.12.2006.

Komisijas Paziņojums Padomei saskaņā ar Padomes Direktīvas 2003/96/EK 19. panta 1. punktu (izbraukuma tirdzniecība)

COM(2006) 795

 

12.12.2006.

Komisijas Paziņojums Padomei saskaņā ar Padomes Direktīvas 2003/96/EK 19. panta 1. punktu (reģionāla mēroga izņēmumi)

COM(2006) 816

 

12.12.2006.

Komisijas Paziņojums Pavasara Eiropadomes sanāksmei Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības atjaunotās stratēģijas īstenošana “Rezultātu gads”

COM(2006) 819

 

24.1.2007.

Komisijas Ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai un Reģionu Komitejai Rīcības plāns saistībā ar lidostu jaudu, efektivitāti un drošumu Eiropā

COM(2006) 821

 

24.1.2007.

Komisijas Ziņojums par Padomes 1996. gada 15. oktobra Direktīvas 96/67/EK piemērošanu

COM(2006) 835

 

10.1.2007.

Komisijas Ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai un Reģionu Komitejai par to, kā īstenots Padomes 1999. gada 22. novembra Lēmums Nr. 1999/784/EK attiecībā uz Kopienas dalību Eiropas Audiovizuālajā observatorijā, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2239/2004/EK

COM(2006) 841

 

10.1.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam Gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvas

COM(2006) 843

 

10.1.2007.

Komisijas Ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam Ilgtspējīga enerģijas ražošana no fosilajiem kurināmajiem ar mērķi pēc 2020. gada ogļu izmantošanā panākt nullei tuvu emisijas līmeni

COM(2006) 844

 

10.1.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam Kodolenerģētikas paraugprogramma, kas iesniegta saskaņā ar Euratom Līguma 40. pantu, lai saņemtu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu

COM(2006) 845

 

10.1.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam Biodegvielu nozares progresa ziņojums Ziņojums par sasniegumiem biodegvielu un citu atjaunojamo degvielu ražošanā un izmantošanā Eiropas Savienības dalībvalstīs

COM(2006) 846

 

23.2.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam Prioritāru savienojumu plāns

COM(2006) 847

 

10.1.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai un Reģionu Komitejai Par Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu

COM(2006) 848

 

10.1.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam Atjaunojamo enerģijas avotu ceļvedis Atjaunojamie enerģijas avoti 21. gadsimtā: ilgtspējīgākas nākotnes veidošana

COM(2006) 849

 

10.1.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam Turpmāki pasākumi saistībā ar Zaļo grāmatu Ziņojums par sasniegumiem atjaunojamās elektroenerģijas jomā

COM(2006) 851

 

10.1.2007.

Komisijas Paziņojums Eiropas gāzes un elektroenerģijas nozares apsekojums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 17. pantu

COM(2007) 3

 

12.1.2007.

Komisijas Ziņojums Padomei Un Eiropas Parlamentam: Ziņojums par phare, pirmspievienošanās un pārejas instrumentiem 2005. gadā

COM(2007) 23

 

24.1.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai un Reģionu Komitejai Rīcības programma administratīvā sloga samazināšanai Eiropas Savienībā

COM(2007) 32

 

31.1.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam Eiropas transporta tīkla lielāko virzienu paplašināšana kaimiņvalstīs Transporta pamatnostādnes Eiropā un kaimiņu reģionos

COM(2007) 35

 

14.2.2007.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai Iekšējais preču tirgus. Eiropas konkurētspējas stūrakmens

COM(2007) 45

 

6.2.2007.

Komisijas Ziņojums Padomei Par Civildienesta noteikumu X pielikuma piemērošanu (Padomes 1987. gada 5. oktobra Regula Nr. 3019/1987) 2005. gads

COM(2007) 49

 

7.2.2007.

Komisijas Ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai un Reģionu Komitejai Par sieviešu un vīriešu līdztiesību — 2007. gads

COM(2007) 50

 

8.2.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai un Reģionu Komitejai strauja piekļuve bezvadu elektronisko sakaru pakalpojumu frekvenču spektram, nodrošinot lielāku elastību

COM(2007) 59

 

21.2.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Skaidrojošs paziņojums par atkritumiem un blakusproduktiem

COM(2007) 60

 

22.2.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai un Reģionu Komitejai vienotais tirgus pilsoņieM

COM(2007) 62

 

21.2.2007.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai Un Reģionu Komitejai Darba kvalitātes un produktivitātes uzlabošana: Kopienas stratēģija par drošību un veselības aizsardzību darbā 2007. līdz 2012. gadam (Dokuments attiecas uz EEZ)

COM(2007) 63

 

26.2.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas Un Sociālo Lietu Komitejai Un Reģionu Komitejai Sociālās Realitātes Analīze Starpposma ziņojums 2007. gada pavasara Eiropadomes sanāksmei

COM(2007) 65

 

21.2.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai un Reģionu Komitejai Ikgadējā politikas stratēģija 2008. gadam

COM(2007) 66

 

23.2.2007.

Komisijas Ziņojums budžeta lēmējinstitūcijai par garantijām, uz ko attiecas vispārējais budžeta stāvoklis 2006. gada 30. jūnijā

COM(2007) 67

 

28.2.2007.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejai un Reģionu komitejai Sasniegumi politikā 2006. gadā

COM(2007) 71

 

26.2.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas Un Sociālo Lietu Komitejai par ES Kopējā iekšējo cenu noteikšanas foruma darbību strīdu novēršanas un strīdu izšķiršanas procedūras jomā un par iepriekšēju cenu noteikšanas nolīgumu pamatnostādnēm ES

COM(2007) 73

 

26.2.2007.

Komisijas Paziņojums par tiesībpamatotas pārvaldības instrumentiem zivsaimniecībā

COM(2007) 81

 

5.3.2007.

Otrais Komisijas Ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par dalībvalstu pieredzi darbā ar ĢMO, kas laisti tirgū atbilstīgi Direktīvai 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē

COM(2007) 82

 

5.3.2007.

Komisijas Ziņojums Padomei Antidempinga procedūra attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas, Krievijas, Turcijas, Ukrainas un Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes pentaeritrīta ievešanu

COM(2007) 87

 

7.3.2007.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Darba programmas labākai Datu aizsardzības direktīvas īstenošanai gaitu

COM(2007) 101

 

15.3.2007.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam Eiropas vienotās gaisa telpas izveide ar funkcionālajiem gaisa telpas blokiem. Vidusposma ziņojums par izpildes gaitu

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/18


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

(2007/C 138/08)

Atbalsta numurs

XA 7012/07

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Lacijas Reģions

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Juridiskais pamats

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

10 miljoni EUR (1)

Maksimālā atbalsta intensitāte

Atbalsta maksimālā intensitāte ir 40 % no jaunu darbgaldu vai ražošanas iekārtu iegādes vai nomas izmaksām

Īstenošanas datums

Nākamajā dienā pēc 2007. gada 27. februāra Reģiona padomes lēmuma Nr. 115 publicēšanas atbalsta pārvaldītāja tīmekļa vietnē (MCC spa) www.incentivi.mcc.it (2)

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Neierobežots, taču saskaņā ar EK Līguma 88. panta 3. punktu atbalsta shēmai nepiemēro paziņošanas pienākumu līdz 2008. gada 30. jūnijam, kad saskaņā ar grozījumiem beidzas Regulas (EK) Nr. 70/2001 spēkā esības termiņš, ja nav noteikti turpmāki pagarinājumi

Atbalsta mērķis

Atbalsta shēmas mērķis ir ieguldījumu finansēšana

Attiecīgā(s) tautsaimniecības nozare(s)

Visas nozares

 

vai

 

Akmeņogļu ieguve

 

Visa ražošanas nozare

 

vai

 

Tēraudrūpniecība

 

Kuģu būve

 

Sintētisko šķiedru rūpniecība

 

Mehānisko transportlīdzekļu rūpniecība

 

Pārējā rūpniecība

 

Lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība

Visi pakalpojumi

 

vai

 

Transporta pakalpojumi

 

Finanšu pakalpojumi

 

Citi pakalpojumi

 

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Cita informācija

Komisija jau iepriekš bija apstiprinājusi šo atbalsta shēmu ar 2000. gada 18. oktobra vēstuli D/55254 – Atbalsts Nr. 659/A/97


XA numurs

XA 7013/07

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Reģions

Cumbria

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Juridiskais pamats

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Gada kopsumma

1,2 miljoni GBP

Garantētie aizdevumi

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopsumma

Garantētie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

No 1.4.2007.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 30.6.2009.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgās nozares

Visas nozares, kurās var piešķirt atbalstu MVU

Attiecina uz noteiktām nozarēm

Akmeņogļu ieguve

 

Visa rūpniecība

 

vai

 

Tērauda rūpniecība

 

Kuģu būve

 

Sintētisko šķiedru ražošana

 

Mehānisko transportlīdzekļu ražošana

 

Cita veida ražošana

 

Lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība

Visi pakalpojumi

 

vai

 

Transporta pakalpojumi

 

Finanšu pakalpojumi

 

Citi pakalpojumi

 

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Lieli individuālā atbalsta piešķīrumi

Saskaņā ar regulas 6. pantu


Atbalsta Nr.

XA 7014/07

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

La Rioja

Atbalsta programmas nosaukums vai individuāla atbalsta saņēmēja nosaukums

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Juridiskais pamats

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Kopsumma gadā

2,75 miljoni EUR

Garantētie aizdevumi

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopsumma

Garantētie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Atbilstīgi regulas 4. panta 2.–6. punktam un 5. pantam

Īstenošanas datums

No 2007. gada 10. marta

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 2008. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kas var saņemt MVU domātu atbalstu

Atbalsts tikai konkrētām nozarēm

Akmeņogļu ieguve

 

Visas rūpniecības nozares

 

o

 

Metalurģija

 

Kuģubūve

 

Sintētiskās šķiedras

 

Mehāniskie transportlīdzekļi

 

Citas rūpniecības nozares

 

Lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība

Visi pakalpojumi

 

o

 

Transporta pakalpojumi

 

Finanšu pakalpojumi

 

Citi pakalpojumi

 

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Liels individuālais atbalsts

Atbilstīgi regulas 6. pantam


Atbalsta Nr.

XA 7015/07

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

La Rioja

Atbalsta programmas nosaukums vai individuāla atbalsta saņēmēja nosaukums

Programa estratégico de comercio exterior

Juridiskais pamats

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Kopsumma gadā (2007)

1 700 000 EUR

Garantētie aizdevumi

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopsumma

Garantētie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Atbilstīgi regulas 4. panta 2.–6. punktam un 5. pantam

Īstenošanas datums

No 10.3.2007.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2008.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kas var saņemt MVU domātu atbalstu

Atbalsts tikai konkrētām nozarēm

 

Akmeņogļu ieguve

 

Visas rūpniecības nozares

 

o

 

Metalurģija

 

Kuģubūve

 

Sintētiskās šķiedras

 

Mehāniskie transportlīdzekļi

 

Citas rūpniecības nozares

 

Lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība

Visi pakalpojumi

 

o

 

Transporta pakalpojumi

 

Finanšu pakalpojumi

 

Citi pakalpojumi

 

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Liels individuālais atbalsts

Atbilstīgi regulas 6. pantam


Atbalsta numurs

XA 7019/07

Dalībvalsts

Lietuvas Republika

Reģions

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Juridiskais pamats

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

1 miljoni LTL jeb 0,29 miljoni EUR, aprēķinot saskaņā ar oficiālo valūtas maiņas kursu

Galvotie aizdevumi

Individuāls atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

Galvotie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar Regulas 4. panta 2. līdz 6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

1.5.2007.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 30.6.2008. (3)

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgā(-s) nozare(-s)

Atbalsts tikai konkrētām nozarēm

Visas ražošanas nozares

Visi pakalpojumi

Ražošana (tostarp lauksaimniecības produktu pārstrāde) un pakalpojumi lauku apgabalos

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Lieli individuālā atbalsta piešķīrumi

Saskaņā ar Regulas 6. pantu


Atbalsta numurs

XA 7020-07-LT-Credit Interest

Dalībvalsts

Lietuvas Republika

Reģions

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Juridiskais pamats

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

4 miljoni LTL jeb 1,16 miljoni EUR, pamatojoties uz oficiālo valūtas maiņas kursu

Galvotie aizdevumi

Individuāls atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

Galvotie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar Regulas 4. panta 2. līdz 6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

1.5.2007.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 30.6.2008. (4)

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgā(-s) nozare(-s)

Atbalsts tikai konkrētām nozarēm

Visas ražošanas nozares

Visi pakalpojumi

Ražošana (tostarp lauksaimniecības produktu pārstrāde) un pakalpojumi lauku apgabalos

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Lieli individuālā atbalsta piešķīrumi

Saskaņā ar Regulas 6. pantu


(1)  Plānotie gada izdevumi ietver izmaksas, kas paredzētas saskaņā ar atbalsta shēmu, kurai ir tas pats juridiskais pamats un kura paredzēta tiem MVU, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 70/2001, ko piemēro nozarēm, kas atšķiras no šajā kopsavilkumā minētajām un tām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1857/2006.

(2)  Iepriekš minētais lēmums tiks publicēts norādītajā tīmekļa vietnē 10 darbdienu laikā pēc šā kopsavilkuma nosūtīšanas Eiropas Komisijai

(3)  Ja Komisija pārskata Regulu (EK) Nr. 70/2001 un pagarina tās darbības laiku, shēmas termiņu vajadzības gadījumā pagarinās, par to attiecīgi ziņojot Komisijai.

(4)  Ja Komisija pārskata Regulu (EK) Nr. 70/2001 un pagarina tās darbības laiku, shēmas termiņu vajadzības gadījumā pagarinās, par to attiecīgi ziņojot Komisijai.


22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/24


Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu

(2007/C 138/09)

Atbalsta numurs: XA 39/07

Dalībvalsts: Itālija

Reģions: Sardīnija

Atbalsta shēmas nosaukums: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Juridiskais pamats: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi: Kopējais 2006. gadam paredzētais finansējums ir 600 000 EUR

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta maksimālā intensitāte ir 70 % no zaudējuma, kā aprēķināts turpmāk.

Īstenošanas datums: Atbalstu piešķirs par inficētajiem dzīvniekiem, kas miruši, sākot no 2006. gada septembra

Atbalsta shēmas ilgums: 2010. gada decembris

Atbalsta mērķis: Atbalstu piešķir lauksaimniekiem saskaņā ar regulas 10. pantu, lai kompensētu ražošanas zaudējumus saistībā ar aitu vai kazu nāvi.

Tā kā Sardīnijā aitas audzē galvenokārt piena ieguves nolūkos un aitu produktivitāte ir sezonāla (parasti no janvāra līdz jūlijam), ražošanas zaudējumus aprēķina par vienu gadu, ņemot vērā grūtības, kas rodas, aizstājot dzīvniekus nākamajos mēnešos pēc to nāves, sakarā ar pārvietošanas aizliegumu un to dzīvnieku nepieejamību, kuri paredzēti produkcijas ieguvei pirms nākamā gada rudens, skaitot no gada, kurā radušies zaudējumi.

Zaudējumu aprēķina, ņemot vērā zaudētās produkcijas vērtību, starpniecības neto izmaksas, kas nav radušās lauksaimniekam (lopbarības iegāde un veselības aprūpes izmaksas), un sadala attiecībā uz nereģistrētajām vai ciltsrakstu grāmatā reģistrētajām aitām un kazām (skatīt attiecīgi punktā “Atbalsta maksimālā intensitāte” sniegto paskaidrojuma tabulu)

Attiecīgā nozare: Lopkopība: aitu un kazu audzēšana

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Tīmekļa vietne: http://www.regione.sardegna.it

Atbalsta numurs: XA 44/07

Dalībvalsts: Beļģija

Reģions: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Flandrijas valdība, Lauksaimniecības un zvejniecības departaments: Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Juridiskais pamats:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: 9 000 EUR

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 % (piešķir subsidēto pakalpojumu formā)

Īstenošanas datums:

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Subsīdiju piešķir 2007. budžeta gadam

Atbalsta mērķis: Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem un nozares attīstība.

15. panta 2. punkta c) apakšpunkts: attiecas uz trešo pušu sniegtiem konsultāciju pakalpojumiem, tādām maksām par pakalpojumiem, kas nav nepārtrauktas vai periodiskas darbības un neattiecas uz uzņēmuma parastām darbības izmaksām, tādām kā parasti nodokļu konsultāciju pakalpojumi, regulāri juridiski pakalpojumi vai reklāma;

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Mājputni un truši

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Tīmekļa vietne: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Cita informācija: —

Jules Van Liefferinge

Ģenerāldirektors

Atbalsta numurs: XA 47/07

Dalībvalsts: Beļģija

Reģions: Flandrijas valdība, Lauksaimniecības un zvejniecības departaments

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Juridiskais pamats:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 — Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 — Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: 1 194 000 EUR

Atbalsta maksimālā intensitāte: 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts: atbalsts līdz 100 %, lai segtu administratīvās izmaksas saistībā ar ciltsgrāmatu izveidošanu un uzturēšanu;

16. panta 1. punkta b) apakšpunkts: atbalsts līdz 70 % no izmaksām par trešo personu vai to uzdevumā veiktiem testiem, lai noteiktu lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko kvalitāti vai produktivitāti, izņemot kontroles, ko veic ganāmpulka īpašnieks, un piena kvalitātes regulāras pārbaudes

Īstenošanas datums:

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Subsīdiju piešķir 2007. budžeta gadam

Atbalsta mērķis: Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem un nozares attīstība.

16. panta 1. punkta a) apakšpunkts: atbalsts līdz 100 %, lai segtu administratīvās izmaksas saistībā ar ciltsgrāmatu izveidošanu un uzturēšanu;

16. panta 1. punkta b) apakšpunkts: atbalsts līdz 70 % no izmaksām par trešo personu vai to uzdevumā veiktiem testiem, lai noteiktu lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko kvalitāti vai produktivitāti, izņemot kontroles, ko veic ganāmpulka īpašnieks, un piena kvalitātes regulāras pārbaudes

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Liellopi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Tīmekļa vietne: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Cita informācija: —

Jules Van Liefferinge

Ģenerālsekretārs

Atbalsta numurs: XA 49/07

Dalībvalsts: Itālija

Reģions: Lacijas Reģions

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Juridiskais pamats: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. “legge Sabatini”) e s.m.i

Saskaņā ar shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta ikgadējā kopsumma: 10 miljoni EUR (1)

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta bruto intensitāte nepārsniedz 40 % no attaisnotajām izmaksām vai 50 % no attaisnotajiem ieguldījumiem mazāk labvēlīgos apgabalos vai apgabalos, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) apakšpunkta i), ii) un iii) daļā un kurus izraudzījušas dalībvalstis saskaņā ar minētās regulas 50. un 94. pantu, un atsevišķam uzņēmumam piešķirtā kopējā atbalsta summa jebkurā gadījumā nepārsniedz 400 000 tūkstošus euro, kas paredzēti jebkuram trīs gadu laikposmam, vai 500 000 tūkstošus euro, ja uzņēmums atrodas mazāk labvēlīgā apgabalā vai apgabalos, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) apakšpunkta i), ii) un iii) daļā un kurus izraudzījušas dalībvalstis saskaņā ar minētās regulas 50. un 94. pantu

Īstenošanas datums: Nākamajā dienā pēc 2007. gada 27. februāra Reģiona padomes lēmuma Nr. 115 publicēšanas atbalsta pārvaldītāja tīmekļa vietnē (MCC spa) www.incentivi.mcc.it (2)

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības ilgums: Neierobežots, taču saskaņā ar EK Līguma 88. panta 3. punktu atbalsta shēmai nepiemēro paziņošanas pienākumu tikai līdz 2013. gada 31. decembrim, kad beidzas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 spēkā esības termiņš, ja nav noteikti turpmāki pagarinājumi

Atbalsta mērķis: Ieguldījumu atbalsts ir paredzēts, lai veicinātu jaunu darbgaldu vai ražošanas iekārtu iegādi vai izpirkumnomu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pantu, izmantojot procentu likmju subsīdiju

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Visas nozares, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu MVU saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1857/2006

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Tīmekļa vietne: www.incentivi.mcc.it

Cita informācija: Komisija jau iepriekš bija apstiprinājusi atbalsta shēmu ar 2000. gada 18. oktobra vēstuli D/55254 — Atbalsts Nr. 659/A/97

XA numurs: XA 51/07

Dalībvalsts: Apvienotā Karaliste

Reģions: Anglija — Dorseta (ieskaitot Bornmutas un Pūlas pašvaldību teritorijas)

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Dorset Agricultural Advisory Service

Juridiskais pamats: Local Government Act 2000 (Part I)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: 2007. gada 23. jūnijs — 2008. gada 31. marts: 69 000 GBP

2008. gada 1. aprīlis — 2008. gada 30. septembris: 31 000 GBP

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta intensitāte ir 100 %

Īstenošanas datums: Shēma darbība sāksies 2007. gada 23. jūnijā

Shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Shēmas darbība sāksies 2007. gada 23. jūnijā. Tā beigsies 2008. gada 30. septembrī. Pēdējo maksājumu veiks 2008. gada 10. oktobrī.

Atbalsta mērķis: Mērķis ir atbalstīt ar lauksaimniecību saistītās uzņēmējdarbības nozares attīstību. Atbalstu īsteno saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pantu. Attaisnotie izdevumi ir konsultāciju pakalpojumi.

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Shēma attiecas uz lauksaimniecības produktu ražošanu

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese: Par shēmu atbildīgā iestāde

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Organizācija, kas īsteno shēmu

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Tīmekļa vietne: www.kmc.ac.uk/daas

Valsts atbalsta dokumenti ir pieejami šīs tīmekļa vietnes periodisko biļetenu (newsletters) sadaļā.

Informāciju par šo shēmu var iegūt arī Defra tīmekļa vietnē par valsts atbalsta jautājumiem

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Cita informācija: Papildu un sīkāka informācija par atbilstību shēmai un tās noteikumi atrodami iepriekš minētajās tīmekļa vietnēs.

Palīdzību lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarē un ar lauksaimniecību nesaistītai uzņēmējdarbībai sniegs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1998/2006, kas reglamentē de minimis atbalsta piešķiršanu.

De minimis atbalsts ir īpašs atbalsta veids, kura piešķiršanai nav vajadzīga Eiropas Komisijas atļauja. Šāda atbalsta maksimālais apjoms ir 200 000 EUR (aptuveni 120 000 GBP) trīs gadu laikā vienam uzņēmumam, un to var piešķirt jebkāda veida darbībām. Visiem ar lauksaimniecību nesaistītiem uzņēmumiem, kas uz to piesakās, būs jāsniedz DAAS sīka informācija par jebkādu šāda veida atbalstu, kuru tie no centrālās vai pašvaldību institūcijas vai citiem valsts līdzekļiem ir saņēmuši iepriekšējo trīs gadu laikā.

Uzņēmumi, kuri jau saņēmuši atbalstu, kas sasniedzis minēto maksimālo apjomu, nevar pretendēt uz DAAS.

Parakstīts un datēts Vides aizsardzības, pārtikas jautājumu un reģionālo lietu departamenta vārdā (Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA numurs: XA 52/07

Dalībvalsts: Apvienotā Karaliste

Reģions: Anglija

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Juridiskais pamats: Shēma ir brīvprātīga. Juridisko pamatu valsts konsultatīvajai palīdzībai saistībā ar jebkuru lauksaimniecisko darbību nodrošina The Agriculture Act 1986 (section 1).

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: No 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam: 980 000 GBP

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta intensitāte ir 100 %

Īstenošanas datums: Shēmas darbība sāksies 2007. gada 1. jūlijā

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Shēmas darbība sāksies 2007. gada 1. jūlijā. Tā beigsies 2008. gada 30. jūnijā. Pēdējais pieteikumu iesniegšanas datums ir 2007. gada 15. oktobris. Pēdējo maksājumu veiks 2008. gada 15. februārī.

Atbalsta mērķis: Nozaru attīstība. Šī shēma ir paredzēta lauksaimniekiem, kas veic saimniecisko darbību. Saskaņā ar shēmu ir paredzētas konferences, semināri, zemnieku saimniecību apmeklējumi, pašpalīdzības grupu tikšanās, mācību semināri un demonstrācijas pasākumi uz vietas zemnieku saimniecībās; shēmas mērķis ir palīdzēt lauksaimniekiem izprast aktuālos jautājumus, kuri var ietekmēt viņu lauksaimniecisko darbību, piemēram, jauno vides pārvaldības shēmu ieviešanu un to ietekmi uz pārvaldības prasībām. Tas paaugstinās profesionālismu šajā nozarē. Atbalstu izmaksās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pantu, un attaisnotās izmaksas būs izdevumi par mācību programmu organizēšanu un vadīšanu. Atbalsta saņēmējs nesaņems nekādus tiešus maksājumus

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Shēma attiecas tikai uz uzņēmējiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese: Par shēmu atbildīgā iestāde

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organizācija, kas īsteno shēmu

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Tīmekļa vietne: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Klikšķiniet uz “Farming Activities Programme (England)”. Šim dokumentam var piekļūt arī no Apvienotās Karalistes centrālās tīmekļa vietnes valsts lauksaimniecības atbalsta shēmām.

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Cita informācija: Papildu un sīkāka informācija par atbilstību shēmai un tās noteikumi atrodami iepriekš minētajās tīmekļa vietnēs. Atbalstu lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumiem izmaksās saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par de minimis atbalstu.

Parakstīts un datēts Vides aizsardzības, pārtikas jautājumu un reģionālo lietu departamenta vārdā (Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde)

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Plānotie gada izdevumi ietver izmaksas, kas paredzētas saskaņā ar atbalsta shēmu, kurai ir tas pats juridiskais pamats un kura paredzēta tiem MVU, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 70/2001 ar grozījumiem un papildinājumiem (tai skaitā atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarē).

(2)  Iepriekš minētais lēmums tiks publicēts norādītajā tīmekļa vietnē 10 darbdienu laikā pēc šā kopsavilkuma nosūtīšanas Eiropas Komisijai.


22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/31


Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu

(2007/C 138/10)

XA numurs: XA 53/07

Dalībvalsts: Apvienotā Karaliste

Reģions: Anglija

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Juridiskais pamats: Shēma ir brīvprātīga. Juridisko pamatu valsts konsultatīvajai palīdzībai saistībā ar jebkuru lauksaimniecisko darbību nodrošina The Agriculture Act 1986 (section 1).

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: No 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam: 400 000 GBP

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta intensitāte ir 100 %

Īstenošanas datums: Shēmas darbība sāksies 2007. gada 1. jūlijā

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Shēmas darbība sāksies 2007. gada 1. jūlijā. Tā beigsies 2008. gada 30. jūnijā. Pēdējais pieteikumu iesniegšanas datums ir 2007. gada 15. septembris. Pēdējo maksājumu veiks 2007. gada 30. novembrī

Atbalsta mērķis: Nozaru attīstība. Šī shēma ir paredzēta lauksaimniekiem, kas veic saimniecisko darbību. Saskaņā ar shēmu ir paredzēti semināri uz vietas zemnieku saimniecībās, zemnieku saimniecību apmeklējumi, palīdzības līnija un tīmekļa vietne; shēmas mērķis ir sniegt lauksaimniekiem, viņu konsultantiem un lauksaimniecības darbuzņēmējiem skaidras un mērķorientētas vadlīnijas par obligātajām pārvaldības prasībām (OPP) un labām lauksaimniecības un vides apstākļu (LLVA) prasībām, kā arī to nozīmi zemnieku saimniecību pārvaldībā. Tiks uzlabots profesionālisms šajā nozarē.

Atbalstu izmaksās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pantu, un attaisnotās izmaksas būs izdevumi par apmācības programmu organizēšanu un vadīšanu. Atbalsta saņēmējs nesaņems nekādus tiešus maksājumus

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Shēma attiecas tikai uz uzņēmējiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese: Par shēmu atbildīgā iestāde:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organizācija, kas īsteno shēmu

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Tīmekļa vietne: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Noklikšķiniet uz “Cross Compliance”. Šim dokumentam var piekļūt arī no Apvienotās Karalistes centrālās tīmekļa vietnes valsts lauksaimniecības atbalsta shēmām:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Cita informācija: Papildu un sīkāka informācija par atbilstību shēmai un tās noteikumi atrodami iepriekš minētajās tīmekļa vietnēs

Parakstīts un datēts Vides aizsardzības, pārtikas jautājumu un reģionālo lietu departamenta vārdā (Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA numurs: XA 54/07

Dalībvalsts: Apvienotā Karaliste

Reģions: Purbeck

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Purbeck Natural Landscape Programme

Juridiskais pamats: Ar 1980. gada likumu The National Heritage Act izveidoja The National Heritage Memorial Fund (NHMF) fondu. Šajā likumā vairākas reizes izdarīti grozījumi, galvenokārt ar 1997. gada likumu National Heritage Act un 1993. un 1998. gada likumu National Lottery Act.

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma:

Avots

2007.-2008.

2008.-2009.

Kapitāla atbalsts tradicionālajām kultūrvēsturiskajām ainavām

Frome Valley projekts

634 200 GBP

15 000 GBP

Purbeck Ridge projekts

41 277 GBP

4 600 GBP

Starpsumma

105 427 GBP

19 600 GBP

Tehniskais atbalsts tradicionālajām kultūrvēsturiskajām ainavām

Konsultācijas (tostarp priekšizpēte)

73 400 GBP

12 400 GBP

Saglabāšanas apmācība un pasākumi

2 350 GBP

550 GBP

Starpsumma

75 750 GBP

12 950 GBP

Kopā

181 177 GBP

32 550 GBP

Atbalsta maksimālā intensitāte: Shēmā ietilpst trīs pasākumi: kapitālieguldījumi un tehniskais atbalsts. Atbalsta intensitāte tehniskajam atbalstam būs 100 % saskaņā ar 15. pantu. Atbalsta maksimālā intensitāte kapitālieguldījumiem būs 100 %, ja to piešķir ar ražošanu nesaistītu kultūrvēsturisku objektu saglabāšanai. Tomēr atbalsta intensitāti samazina atbilstoši intensitātei, kas noteikta Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 5. pantā, ja atbalstu piešķir ražošanas objektiem. Ja atbalstu izmaksā saskaņā ar 4. pantu, tā maksimālā intensitāte ir 40 % no attaisnotajiem ieguldījumiem

Īstenošanas datums: Shēmas darbība sāksies 2007. gada 30. aprīlī

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Shēmas darbība sāksies 2007. gada 30. aprīlī. Tā beigsies 2009. gada 1. novembrī. Pēdējo maksājumu veiks 2009. gada 30. novembrī

Atbalsta mērķis: Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana — shēmas vispārīgais mērķis ir uzlabot un palīdzēt nodrošināt Purbekas bagātīgās un daudzveidīgās dzīvotnes, saglabājot tradicionālās kultūrvēsturiskās ainavas un objektus, galvenokārt Frome Valley un Purbeck Ridge.

Shēmas kapitālieguldījumu daļā attaisnotās izmaksas ir faktiskās izmaksas, kas rodas saistībā ar kapitālieguldījumiem ar mērķi saglabāt tradicionālo kultūrvēsturisko ainavu. Tas ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 5. pantu. Kapitālieguldījumiem, kas saistīti ar investīcijām lauku saimniecībās, lai uzlabotu saglabājamā ganāmpulka aprūpi, attaisnotās izmaksas būs 40 % no izmaksām, kas rodas saistībā ar kapitālieguldījumiem ar mērķi saglabāt un uzlabot dabisko vidi. Tas ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pantu.

Shēmas tehniskā atbalsta daļai attaisnotās izmaksas ir lauksaimnieku un lauksaimniecībā nodarbināto apmācība, jo īpaši izmaksas par mācību programmas sagatavošanu un konsultāciju pakalpojumiem. Atbalstu sniegs kā pakalpojumus ar izdevīgākiem nosacījumiem; nebūs tiešu naudas maksājumu ražotājiem, kas ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pantu

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Shēma attiecas uz visu lauksaimniecības produktu ražošanu

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Tīmekļa vietne: Interneta adrese, kur pieejams pilns shēmas kritēriju un nosacījumu teksts:

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

Informāciju par šo shēmu var iegūt arī Defra tīmekļa vietnē:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Cita informācija: —

Parakstīts un datēts Vides aizsardzības, pārtikas jautājumu un reģionālo lietu departamenta vārdā (Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA numurs: XA 55/07

Dalībvalsts: Vācija

Reģions: Saarland

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Vadlīnija par bioloģiskās lauksaimniecības produktu un reģionālo produktu tirdzniecības veicināšanu

Juridiskais pamats: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: 250 000 EUR

Atbalsta maksimālā intensitāte: 50-100 % (izņemot atbalstu par izdevumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību)

Īstenošanas datums:

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums:

Atbalsta mērķis: Bioloģiskās lauksaimniecības un reģionālo produktu tirdzniecības veicināšana saskaņā ar 14. un 15. pantu

Attaisnotie izdevumi ir tikai turpmāk minētās darbības izmaksas.

Attiecībā uz e) līdz h) punktā minētajiem pasākumiem attaisnotas izmaksas ir tikai izmaksas par trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem resp. ieguldījumu izdevumi nav attaisnotie izdevumi.

Par lietotām iekārtām un aprīkojumu var piešķirt atbalstu, ja tās nav vecākas par vienu gadu, resp., ja nav pagājis amortizācijas periods. Par lietotām iekārtām un aprīkojumu atbalstu nedrīkst piešķirt.

Atbalsts nav piešķirams par personāla izmaksām, ražotāja ieguldījumu un izdevumiem par aizstāšanu un remontu

Attiecīgā(s) nozare(s): “Bioloģiskās un reģionālās lauksaimniecības produkti”

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Tīmekļa vietne: http://www.saarland.de/22497.htm

Cita informācija: Jautājumus var iesniegt: Ministerium für Umwelt

Referat B/1, Dorothee Wehlen (atbildīgā persona),

d.wehlen@umwelt.saarland.de

XA numurs: XA 60/07

Dalībvalsts: Apvienotā Karaliste

Reģions: Anglija

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008

Juridiskais pamats: Shēma ir brīvprātīga. Juridisko pamatu valsts konsultatīvajai palīdzībai saistībā ar jebkuru lauksaimniecisko darbību nodrošina The Agriculture Act 1986 (section 1).

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: No 2007. gada 5. maija līdz 2008. gada 31. martam: 1,6 miljoni GBP

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta intensitāte ir 100 %

Īstenošanas datums: Shēmas darbība sāksies 2007. gada 5. maijā

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Atbalsta shēmas darbība beigsies 2008. gada 31. martā. Pēdējais maksājumu veikšanas datums būs 2008. gada 30. jūnijs

Atbalsta mērķis: Tehniskais atbalsts. Tiks nodrošināta apmācība un konsultācijas par aktīvu lauku saimniecību veselības plānošanu, lai palīdzētu lauksaimniekiem paaugstināt dzīvnieku veselības un labturības standartus un lai parādītu, ka mājlopu slimību profilakse ir labāka nekā to ārstēšana.

Attaisnotās izmaksas būs mācību programmu organizēšanas un konsultāciju pakalpojumu izmaksas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pantu

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Atbalsta shēma attiecas uz lauksaimniecības uzņēmumiem, kas nodarbojas ar liellopu audzēšanu

ešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Tīmekļa vietne: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Pieejama arī Apvienotās Karalistes galvenā tīmekļa vietne valsts lauksaimniecības atbalsta shēmām: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Klikšķiniet uz saites “Farm Health Planning Cattle Initiative 2007-2008”

Cita informācija: Atbalstu sniegs pakalpojumu veidā; lauksaimnieki nesaņems nekādus tiešus maksājumus.

Apmācība un konsultācijas būs pieejamas uzņēmumiem, kas saistīti ar dzīvnieku veselības plānošanu, bet nav lauksaimniecības uzņēmumi (piemēram, lauku saimniecību konsultanti un veterinārārsti). Šādu atbalstu sniegs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par de minimis atbalstu

XA numurs: XA 61/07

Dalībvalsts: Lietuvas Republika

Reģions: —

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Juridiskais pamats: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 “Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 “Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Plānotais gada budžets ir 5 000 000 LTL ( 1,45 miljoni EUR, piemērojot oficiālo valūtas maiņas kursu)

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta maksimālā intensitāte katram projektam ir 40 % no attaisnotajiem izdevumiem

Īstenošanas datums:

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz 2013. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis: Atbalsts MVU. Saskaņā ar šo shēmu sniegtais atbalsts ir atbalsts investīcijām lauku saimniecībās.

Shēmas mērķis ir radīt labvēlīgākus kreditēšanas apstākļus un tādējādi veicināt investīcijas lauku apgabalos.

Shēma ir sagatavota saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pantu.

Daļa no kredīta procentu maksājumiem tiek atmaksāta, ja projekta attaisnotie izdevumi ietilpst kādā no šādām kategorijām:

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Lauksaimniecības produktu primārā ražošana

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Tīmekļa vietne: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Cita informācija: Valsts atbalsta intensitāti aprēķinās saskaņā ar paņēmienu, kas paziņots Komisijai, un kuru tā apstiprinājusi lēmumos par valsts atbalsta pasākumiem N 114/05 “Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” (Lēmums C(2006)6786), N 112/05 “Parama žemės pirkimui” (Lēmums C(2006)5704), N 371/05 “Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui” (Lēmums C(2006)6867)

XA numurs: XA 62/07

Dalībvalsts: Lietuvas Republika

Reģions: —

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Juridiskais pamats: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 “Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Plānotais gada budžets ir 7 500 000 LTL ( 2,18 miljoni EUR, piemērojot oficiālo valūtas maiņas kursu)

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta maksimālā intensitāte katram projektam ir 40 % no attaisnotajiem izdevumiem

Īstenošanas datums:

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz 2013. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis: Atbalsts MVU

Saskaņā ar šo shēmu sniegtais atbalsts ir atbalsts investīcijām lauku saimniecībās

Shēmas mērķis ir radīt labvēlīgākus kreditēšanas apstākļus un tādējādi veicināt investīcijas lauku apgabalos

Shēma ir sagatavota saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pantu

Apmaiņā pret garantijām, kuras piešķir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijų suteikimą (privātā SIA Lauku kredītu garantijas fonds), kredītu saņēmēji maksā uzņēmumam garantijas maksājumu (līdz 7 % no garantētās summas). Garantēto kredītu saņēmējiem var tikt atlīdzināta daļa no garantijas maksājuma (80 %).

Daļa no garantijas maksājuma tiek atmaksāta, ja projekta attaisnotie izdevumi ietilpst kādā no šādām kategorijām:

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Lauksaimniecības produktu primārā ražošana

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Tīmekļa vietne: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Cita informācija: Valsts atbalsta intensitāti aprēķinās saskaņā ar paņēmienu, kas paziņots Komisijai, un kuru tā apstiprinājusi lēmumos par valsts atbalsta pasākumiem N 114/05 “Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” (Lēmums C(2006)6786), N 112/05 “Parama žemės pirkimui” (Lēmums C(2006)5704) un N 371/05 “Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui”.


V Atzinumi un paziņojumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Komisija

22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/36


COM dokumentu, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi, un Komisijas pieņemto likumdošanas priekšlikumu pēdējās publikācijas

(2007/C 138/11)

OV C 126, 7.6.2007.

Iepriekšējās publikācijas:

OV C 78, 11.4.2007.

OV C 332, 30.12.2006.

OV C 317, 23.12.2006.

OV C 303, 13.12.2006.

OV C 225, 19.9.2006.

OV C 184, 8.8.2006.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Komisija

22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/37


Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami dažu tādu veidu dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu importam, kuru izcelsme, cita starpā, ir Krievijā

(2007/C 138/12)

Komisija pēc savas ierosmes ir nolēmusi sākt daļēju starpposma pārskatīšanu saskaņā ar 11. panta 3. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 384/96 1995. gada 22. decembris par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (“pamatregula”) (1). Pārskatīšana skar tikai tādus dempinga aspektus, kas attiecas ražotājiem/TMK grupas locekļiem (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant and Seversky Tube Works) un ar tiem saistītajiem uzņēmumiem (“uzņēmums”).

1.   Ražojums

Ražojumi, uz kuru attiecas pārskatīšana, ir Krievijas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļvadi un caurules, kuru maksimālais ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm un oglekļa ekvivalenta vērtība (OEV) nepārsniedz 0,86 (2) atbilstoši Starptautiskā metināšanas institūta formulai un ķīmiskajām analīzēm (“attiecīgais ražojums”), un to parasti deklarē ar KN kodiem ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 and ex 7304 59 93 (3). Šie KN kodi ir norādīti vienīgi informācijai.

2.   Spēkā esošie pasākumi

Patlaban spēkā esošie pasākumi ir galīgie antidempinga maksājumi, kas noteikti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 954/2006.

3.   Pārskatīšanas pamatojums

Komisijas rīcībā ir pietiekami daudz ticamu pierādījumu tam, ka ir mainījušies apstākļi, uz kuru pamata tika noteikti esošie pasākumi, un ka šo pārmaiņu rezultāts ir ilgstošs. Komisijas rīcībā esošā informācija liecina, ka salīdzinājumā ar laika posmu, uz kura pamata tika noteikti esošie pasākumi, uzņēmuma korporatīvā struktūra ir būtiski mainījusies.

Turklāt, ja salīdzina normālo vērtību, kas balstās uz uzņēmuma cenām iekšzemes tirgū, un tā eksporta cenas, dempings ievērojami samazinātos, noslīdot zem pašreiz esošā pasākuma līmeņa. Tādēļ, lai neitralizētu dempingu, turpmāk nebūtu vajadzīgs piemērot pašreizējā līmeņa pasākumus, kas balstījās uz agrāk noteikto dempinga līmeni.

4.   Dempinga noteikšanas procedūra

Apspriedusies ar padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka ir pietiekami daudz pierādījumu tam, lai pamatotu daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu, Komisija saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu uzsāk pārskatīšanu.

Izmeklēšanā attiecībā uz iepriekš minēto uzņēmumu grupu novērtēs nepieciešamību turpināt, atcelt vai grozīt esošos pasākumus.

a)   Anketas

Lai iegūtu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu izmeklēšanā, Komisija nosūtīs anketas grupai un attiecīgās eksportētājvalsts iestādēm. Šī informācija un pamatojošie pierādījumi jānogādā Komisijā šā paziņojuma 5. punkta a) apakšpunktā minētajā termiņā.

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšanas organizēšana

Ar šo visas ieinteresētās personas tiek aicinātas darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju, kas nav iekļauta anketās, un apstiprinošus pierādījumus. Šī informācija un atbilstoši pierādījumi jānosūta Komisijai šā paziņojuma 5. punkta a) apakšpunktā noteiktajā termiņā.

Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to pieprasa, norādot konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa. Minētais pieprasījums jāveic šā paziņojuma 5. punkta a) apakšpunktā noteiktajā termiņā.

5.   Termiņi

a)   Termiņš, kurā ieinteresētajām personām jāinformē par sevi, jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem un visa cita informācija

Lai izmeklēšanā ņemtu vērā sniegto informāciju, visām ieinteresētajām personām, sazinoties ar Komisiju 40 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav noteikts citādi, jāinformē par sevi, jādara zināms savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem vai jebkura cita informācija. Jāpievērš uzmanība tam, ka vairumā gadījumu pamatregulā noteikto procesuālo tiesību īstenošana ir atkarīga no tā, vai ieinteresētā persona informē par sevi iepriekš minētajā periodā.

b)   Uzklausīšana

Visas ieinteresētās personas tajā pašā 40 dienu termiņā var arī pieprasīt, lai Komisija tās uzklausītu.

6.   Rakstiski iesniegtā informācija, atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste

Visa ieinteresēto personu sniegtā informācija un pieprasījumi jāiesniedz rakstiski (nevis elektroniski, ja vien nav noteikts citādi), un tajos jānorāda ieinteresētās personas nosaukums, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visai rakstiski iesniegtajai informācijai, tostarp šajā paziņojumā pieprasītajai informācijai, atbildēm uz anketas jautājumiem un sarakstei, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, jābūt ar norādi “Limited (4), un saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu šiem dokumentiem pievieno nekonfidenciālu versiju ar norādi “FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Birojs: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fakss: (32-2) 295 65 05.

7.   Nesadarbošanās

Gadījumos, kad kāda ieinteresētā persona atsakās darīt pieejamu nepieciešamo informāciju vai nesniedz to paredzētajos termiņos, vai arī ievērojami kavē izmeklēšanu, pozitīvus vai negatīvus secinājumus var izdarīt saskaņā ar pamatregulas 18. pantu, balstoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja konstatē, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepareizu vai maldīgu informāciju, šo informāciju neņem vērā, un saskaņā ar pamatregulas 18. pantu var izmantot pieejamos faktus. Ja kāda ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tādēļ tiek izmantoti pieejamie fakti, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

8.   Izmeklēšanas grafiks

Saskaņā ar pamatregulas 11. panta 5. punktu izmeklēšanu pabeigs 15 mēnešu laikā pēc dienas, kad šis paziņojums tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9.   Personas datu apstrāde

Ņemiet vērā, ka šajā izmeklēšanā savāktos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5).


(1)  OV L 56, 25.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  CEV jānosaka saskaņā ar tehniskā ziņojuma palīdzību, ko publicēja Starptautiskais metināšanas institūts (1967. gadā, IIW, dokumenta Nr. IX-535-67).

(3)  Kā pašlaik noteikts Komisijas 2006. gada 17. oktobra Regulā (EK) Nr. 1549/2005, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 301, 31.10.2006., 1. lpp.). Ražojuma apraksts noteikts, apvienojot ražojuma aprakstu Padomes Regulas (EK) Nr. 954/2006 (OV L 175, 29.6.2006, 4. lpp.) un atbilstošo KN kodu ražojuma aprakstu.

(4)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts atbilstīgi 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 2001. gada 30. maijs par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar 19. pantu pamatregulā un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada VVTT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums).

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Koomisija

22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/39


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 138/13)

1.

Komisija 2007. gada 13. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmumi Nikko Principal Investments Ltd (“Nikko Principal Investments”, Apvienotā Karaliste) un Eastmerchant GmbH (“Eastmerchant”, Vācija) Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu Sachsenfonds Holding GmbH (“Sachsenfonds”, Vācija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Nikko Principal Investments: privātkapitāla ieguldījumu uzņēmums;

Eastmerchant: finanšu ieguldījumu uzņēmums;

Sachsenfonds: slēgtu fondu veidošana, darba uzsākšana, izplatīšana un vadība.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numerus (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/40


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 138/14)

1.

Komisija 2007. gada 14. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), saskaņā ar kuru uzņēmums CEVA Group Logistics Plc (“CEVA”, Apvienotā Karaliste), ko kontrolē privātā kapitāla fonds Apollo Group (“Apollo”, Amerikas Savienotās Valstis), minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu EGL, Inc. (“EGL”, Amerikas Savienotās Valstis), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums CEVA: loģistikas līgumpakalpojumu sniegšana;

Apollo Group: privātā kapitāla fonds;

uzņēmums EGL: kravu pārvadājumu un loģistikas līgumpakalpojumu sniegšana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


22.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 138/41


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 138/15)

1.

Komisija 2007. gada 15. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), saskaņā ar kuru uzņēmums TA Acquisition Company (“TAC”, ASV) [,ko kontrolē Cerberus Group, ASV,] minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu Tower Automotive Inc. (“Tower”, Amerikas Savienotās Valstis), ieskaitot tā darījumus ārzemēs, iegādājoties aktīvus.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Cerberus Group: ieguldījumu sabiedrība,

Tower Automotive Inc.: automobiļu ražošanā izmantojamu strukturālu metāla komponentu projektētājs un ražotājs.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numerus (32-2) 296 43 01 vai 2967244) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.