ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 138

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. birželio 22d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos, gairės ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Komisija

2007/C 138/01

2007 m. birželio 21 d. Komisijos Nuomonė, apie pakeistą radioaktyviųjų atliekų pašalinimo iš urano valymo ir regeneravimo gamyklos SOCATRI, esančios Prancūzijos Tricastin vietovėje, planą pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį

1

2007/C 138/02

2007 m. birželio 21 d. Komisijos Nuomonė, apie radioaktyviųjų atliekų, atsiradusių baigus eksploatuoti Obrigheimo branduolinę elektrinę, esančią Vokietijos Federacinėje Respublikoje, pašalinimo planą pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį

2

2007/C 138/03

2007 m. birželio 21 d. Komisijos Nuomonė, pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį dėl plano pašalinti radioaktyviąsias atliekas iš Creys-Malville branduolinės elektrinės Prancūzijoje, susidariusias pakeitus leidimą išleisti dujinių ir skystųjų radioaktyviųjų nuotekų, išmontuojant pagrindinį branduolinį įrenginį (PBĮ) 91, ir pakeitus PBĮ 141 eksploatavimo tikslus

3

 

II   Informacija

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ INFORMACIJA

 

Komisija

2007/C 138/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Parengiamieji aktai

 

Komisija

2007/C 138/05

Komisijos priimti teisės aktų projektai

5

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2007/C 138/06

Euro kursas

13

2007/C 138/07

Komisijos priimti KOM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

14

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2007/C 138/08

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

18

2007/C 138/09

Valstybių narių pateiktos informacijos apie valstybės pagalbą, suteiktą pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, santrauka

24

2007/C 138/10

Valstybių narių perduotos informacijos apie suteiktą valstybės pagalbą pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/200, santrauka

31

 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2007/C 138/11

Komisijos priimti KOM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus, ir Komisijos priimti teisės aktų projektai
OL C 126, 2007 6 7

36

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 138/12

Pranešimas apie dalinės tarpinės antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems, inter alia, Rusijos kilmės geležiniams arba plieniniams besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams, peržiūros inicijavimą

37

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 138/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

39

2007/C 138/14

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

40

2007/C 138/15

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

41

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos, gairės ir nuomonės

NUOMONĖS

Komisija

22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/1


KOMISIJOS NUOMONĖ

2007 m. birželio 21 d.

apie pakeistą radioaktyviųjų atliekų pašalinimo iš urano valymo ir regeneravimo gamyklos SOCATRI, esančios Prancūzijos Tricastin vietovėje, planą pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį

(Tik tekstas prancūzų kalba yra autentiškas)

(2007/C 138/01)

2006 m. spalio 25 d., laikydamasi Euratomo sutarties 37 straipsnio, Prancūzijos vyriausybė pateikė Europos Komisijai bendruosius duomenis, susijusius su radioaktyviųjų atliekų pašalinimo iš urano valymo ir regeneravimo įmonės SOCATRI pakeistu planu.

Remdamasi bendraisiais duomenimis ir pasikonsultavusi su ekspertų grupe, Komisija pateikė šią nuomonę:

1)

Atstumas nuo įmonės iki artimiausio kitos valstybės narės, šiuo atveju Italijos, teritorijos taško yra maždaug 170 km.

2)

Planuojamo pakeitimo bendrasis rezultatas — leidžiama išleisti į orą daugiau tričio, anglies-14 ir radionuklidų, kurie gaunami apdorojant atliekas, susidarančias regeneruojant uraną.

3)

Dirbant įprastu režimu, dėl planuojamo pakeitimo apšvitos dozės, galinčios paveikti kitų valstybių narių gyventojų sveikatą, nesusidarys.

4)

Nenumatyto radioaktyviojo nuotėkio atveju, jeigu įvyktų bendruosiuose duomenyse aptarto pobūdžio ir masto avarija, dėl planuojamo pakeitimo kitose valstybėse narėse nesusidarys dozės, galinčios paveikti gyventojų sveikatą.

Komisijos nuomone, įgyvendinant pakeistą visų rūšių radioaktyviųjų atliekų iš urano valymo ir regeneravimo gamyklos SOCATRI, esančios Prancūzijos Tricastin vietovėje, pašalinimo planą, tiek dirbant įprastu režimu, tiek bendruosiuose duomenys aptarto pobūdžio ir masto avarijos atveju, radioaktyvūs teršalai nepateks į kitos valstybės narės vandenis, dirvožemį ar oro erdvę.


22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/2


KOMISIJOS NUOMONĖ

2007 m. birželio 21 d.

apie radioaktyviųjų atliekų, atsiradusių baigus eksploatuoti Obrigheimo branduolinę elektrinę, esančią Vokietijos Federacinėje Respublikoje, pašalinimo planą pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį

(Tik tekstas vokiečių kalba yra autentiškas)

(2007/C 138/02)

2006 m. rugsėjo 18 d., laikydamasi Euratomo sutarties 37 straipsnio, Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybė pateikė Europos Komisijai bendruosius duomenis, susijusius su radioaktyviųjų atliekų, atsiradusių baigus eksploatuoti Obrigheimo branduolinę elektrinę, pašalinimo planu.

Remdamasi šiais duomenimis ir pasikonsultavusi su ekspertų grupe, Komisija pateikė šią nuomonę:

1)

Atstumas nuo elektrinės iki artimiausio kitos valstybės narės, šiuo atveju Prancūzijos, taško yra maždaug 80 km.

2)

Atliekant įprastus eksploatavimo nutraukimo darbus, skystieji ir dujiniai nuotėkiai nesukels apšvitos, galinčios turėti poveikio kitų valstybių narių gyventojų sveikatai.

3)

Eksploatavimo nutraukimo metu atsiradusios kietosios radioaktyviosios atliekos bus patalpintos į vietinę saugyklą, prieš jas laidojant sutartoje saugykloje. Neradioaktyviosios kietosios atliekos ir medžiagos, kurios atitinka tvarkymo lygmenį, ir kurioms nebetaikoma priežiūra ir kontrolė, bus pašalintos kaip paprastos atliekos arba perduotos perdirbti arba pakartotinai naudoti. Tai vykdoma laikantis Pagrindiniuose saugos standartuose nustatytų kriterijų (Tarybos direktyva 96/29/ Euratomas).

4)

Nenumatyto radioaktyviųjų atliekų nuotėkio atveju, jeigu įvyktų bendruosiuose duomenyse aptarto pobūdžio ir masto avarija, dozės, gaunamos kitose valstybėse narėse, neturėtų poveikio gyventojų sveikatai.

Komisijos nuomone, įgyvendinant visų rūšių radioaktyviųjų medžiagų, atsiradusių nutraukus Obrigheimo atominės elektrinės, esančios Vokietijos Federacinėje Respublikoje, eksploataciją, pašalinimo planą, tiek dirbant įprastu režimu, tiek bendruosiuose duomenyse aptarto pobūdžio ir masto avarijos atveju, radioaktyvūs teršalai nepateks į kitos valstybės narės vandenis, dirvožemį ar oro erdvę.


22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/3


KOMISIJOS NUOMONĖ

2007 m. birželio 21 d.

pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį dėl plano pašalinti radioaktyviąsias atliekas iš Creys-Malville branduolinės elektrinės Prancūzijoje, susidariusias pakeitus leidimą išleisti dujinių ir skystųjų radioaktyviųjų nuotekų, išmontuojant pagrindinį branduolinį įrenginį (PBĮ) 91, ir pakeitus PBĮ 141 eksploatavimo tikslus

(Tik tekstas prancūzų kalba yra autentiškas)

(2007/C 138/03)

2006 m. rugsėjo 6 d., laikydamasi Euratomo sutarties 37 straipsnio, Prancūzijos vyriausybė pateikė Europos Komisijai bendruosius duomenis, susijusius su planu pašalinti radioaktyviąsias atliekas iš Creys-Malville branduolinės elektrinės, susidariusias pakeitus leidimą išleisti dujinių ir skystųjų radioaktyviųjų nuotekų, išmontuojant PBĮ 91, ir pakeitus PBĮ 141 eksploatavimo tikslus.

Remdamasi šiais duomenimis ir papildoma informacija, kurios Komisija paprašė 2007 m. sausio 15 d., o Prancūzijos valdžia pateikė 2007 m. vasario 13 d., ir pasikonsultavusi su ekspertų grupe, Komisija pateikė šią nuomonę:

1)

Atstumas nuo elektrinės iki artimiausio kitos valstybės narės, šiuo atveju Italijos, teritorijos taško yra maždaug 96 km.

2)

Dirbant įprastu režimu, atsižvelgiant į naujus teršimo leidimus, dujiniai ir skystieji nuotėkiai nesukels apšvitos, galinčios turėti poveikio gyventojų sveikatai kitose valstybėse narėse.

3)

Gamybinės veiklos kietosios atliekos arba saugomos vietoje, arba pervežamos į specialiąsias atliekų apdorojimo įmones, esančias Prancūzijoje. Ekspertai siūlo, kad įprastų atliekų patikrinimai, kurie vykdomi kaip atsargumo priemonė, skirta patvirtinti užteršimo nebuvimą, būtų tokie, kad užtikrintų ir atitikimą tvarkymo lygmeniui, kuris nustatytas Pagrindiniuose saugos standartuose (Tarybos direktyva 96/29/ Euratomas).

4)

Nenumatytų radioaktyviųjų nuotėkių atveju, jei įvyktų bendruosiuose duomenyse aptarto pobūdžio ir masto avarija, dėl planuojamų pakeitimų dozės kitose valstybėse narėse nepadidės ir neturės įtakos gyventojų sveikatai.

Komisijos nuomone, įgyvendinant planą pašalinti radioaktyviąsias atliekas iš Creys-Malville branduolinės elektrinės, susidariusias pakeitus leidimą išleisti dujinių ir skystųjų radioaktyviųjų nuotekų, išmontuojant PBĮ 91, ir pakeitus PBĮ 141 eksploatavimo tikslus, dirbant įprastu režimu ir bendruosiuose duomenyse aptarto pobūdžio ir masto avarijos atveju, radioaktyvūs teršalai nepateks į kitos valstybės narės vandenis, dirvožemį ar oro erdvę.


II Informacija

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ INFORMACIJA

Komisija

22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/4


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 138/04)

2006 m. lapkričio 22 d. Komisija nusprendė neprieštarauti dėl pavadinime praneštos koncentracijos ir paskelbti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas šio sprendimo tekstas yra anglų. Sprendimas bus viešai paskelbtas tada, kai iš jo bus pašalinta profesine paslaptimi laikoma informacija. Sprendimą bus galima rasti:

Europa interneto svetainės konkurencijos skiltyje (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ši svetainė suteikia galimybę rasti atskirus sprendimus dėl koncentracijos, įskaitant tokių sprendimų indeksus pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, priėmimo datą ir sektorių.

elektroniniu formatu EUR-Lex interneto svetainėje 32006M4432 dokumento numeriu. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairius Europos teisės dokumentus. (http://eur-lex.europa.eu)


III Parengiamieji aktai

Komisija

22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/5


Komisijos priimti teisės aktų projektai

(2007/C 138/05)

Dokumentas

Dalis

Data

Titre

KOM(2006) 473

 

2006 9 14

Pakeistas pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tarpusavio administracinės pagalbos siekiant apsaugoti Europos bendrijos finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitokios neteisėtos veiklos

KOM(2006) 476

 

2006 9 1

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos bendrosios pozicijos priimant Sprendimą, nustatantį 2007–2013 m. programą „Kultūra 2007“

KOM(2006) 628

 

2006 10 24

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąja pastraipa dėl bendrosios Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio vystymąsi remiančio bendradarbiavimo finansavimo priemonę, priėmimo

KOM(2006) 682

 

2006 11 10

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečiosios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos patvirtintoje bendrojoje pozicijoje dėl sprendimo, nustatančio „Kultūra 2007“ (2007–2013 m.) (COM(2004) 469 galutinis) programą, pasiūlymo

KOM(2006) 692

 

2006 11 16

Pakeistas pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl draudimų ginant vartotojų interesus (Kodifikuota redakcija)

KOM(2006) 700

 

2006 11 14

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos bendrosios pozicijos priimant Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, nustatantį Bendrijos veiksmų programą 2007–2013 m. vartotojų politikos srityje

KOM(2006) 701

 

2006 11 24

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui atsižvelgiant į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos bendrosios pozicijos, susijusios su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, priėmimu

KOM(2006) 705

 

2006 11 14

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos bendrosios pozicijos priimant Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos kultūrų dialogo metų (2008 m.)

KOM(2006) 706

 

2006 11 14

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antra pastraipa dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės produktų kiekius teikimo priėmimo

KOM(2006) 707

 

2006 11 15

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečiosios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento dalinių pakeitimų Tarybos patvirtintoje bendrojoje pozicijoje dėl sprendimo, nustatančio „Piliečių Europos“ programą 2007–2013 m. (COM(2005) 116 galutinis), pasiūlymo

KOM(2006) 718

 

2006 11 16

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje

KOM(2006) 751

 

2006 12 1

Iš dalies pakeistas pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („Dokumentų įteikimo“)

KOM(2006) 759

 

2006 11 28

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos finansinės priemonės (LIFE+)

KOM(2006) 775

 

2006 12 6

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl potvynių vertinimo ir rizikos valdymo priėmimo

KOM(2006) 797

 

2006 12 6

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pasiūlytų pakeitimų Tarybos bendrajai pozicijai dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas nustatantis Europos vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūrą

KOM(2006) 803

 

2006 12 6

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos priimtoje bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos (2007–2013 m.)

KOM(2006) 805

 

2006 12 12

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antra pastraipa dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl keleivių vežimo keliais ir geležinkeliais viešųjų paslaugų

KOM(2006) 809

 

2006 12 12

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo pagrindus, priėmimo (Pagrindų direktyva)

KOM(2006) 810

 

2006 12 12

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių

KOM(2006) 811

 

2006 12 12

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antra pastraipa dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinančios Tarybos direktyvas 75/106/EEB ir 80/232/EEB ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 76/211/EEB, pasiūlymą

KOM(2006) 842

 

2006 12 15

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB

KOM(2006) 859

 

2006 12 18

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos priimtoje bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija)

KOM(2006) 860

 

2006 12 15

Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečiosios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento dalinių pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento įsteigiančio Europos lyčių lygybės institutą

KOM(2007) 6

 

2007 1 16

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo ir laikino jo taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 7

 

2007 1 16

Pasiūlymas Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 8

 

2007 1 16

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo ir laikino jo taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 11

 

2007 1 19

Pasiūlymas Tarybos sprendimas iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos

KOM(2007) 12

 

2007 1 17

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies pakeičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1883/78, išdėstantį bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo

KOM(2007) 17

 

2007 1 24

Pasiūlymas Tarybos reglamentas nustatantis konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui ir iš dalies keičiantis tam tikrus reglamentus

KOM(2007) 20

 

2007 1 31

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui

KOM(2007) 21

 

2007 1 25

Pasiūlymas Tarybos sprendimas pratęsiantis Sprendime 2002/148/EB, užbaigiančiame konsultacijas su Zimbabve, remiantis AKR ir EB partnerystės susitarimo 96 straipsniu, išvardytų priemonių taikymo laikotarpį

KOM(2007) 25

 

2007 1 25

Pasiūlymas Tarybos reglamentas nustatantis galutinį antidempingo muitą tam tikram Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Korėjos Respublikos, Tailando ir Taivano kilmės importuojamam polietileno tereftalatui (PET) pasibaigus priemonių galiojimo termino peržiūrai ir dalinei tarpinei peržiūrai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 ir 3 dalis

KOM(2007) 26

 

2007 1 25

Pasiūlymas Tarybos reglamentas nustatantis galutinį kompensacinį muitą Indijos kilmės importuojamam polietileno tereftalatui (PET) pasibaigus priemonių galiojimo termino peržiūrai pagal reglamento (EB) Nr. 2026/97 18 straipsnį

KOM(2007) 37

 

2007 2 14

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus

KOM(2007) 38

 

2007 1 31

Pasiūlymas Tarybos sprendimas Dėl Bendrijos pozicijos ES ir Meksikos Jungtiniame komitete

KOM(2007) 40

 

2007 1 31

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 234/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai

KOM(2007) 42

 

2007 2 6

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000, kuriuo įvestos išskirtinės prekybos priemonės Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms

KOM(2007) 43

 

2007 2 6

Pasiūlymas Tarybos sprendimas nustatantis poziciją, kuri turi būti priimta Bendrijos vardu Tarptautinėje cukraus taryboje dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo galiojimo pratęsimo

KOM(2007) 44

 

2007 2 6

Pasiūlymas Tarybos sprendimas nustatantis poziciją, kuri turi būti priimta Bendrijos vardu Tarptautinėje javų taryboje dėl 1995 m. Prekybos javais konvencijos galiojimo pratęsimo

KOM(2007) 46

 

2007 2 7

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą

KOM(2007) 47

 

2007 2 7

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos Europos Sąjungos ir Čilės asociacijos komitete dėl arbitrų sąrašo sudarymo, kaip nustatyta Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją steigiančio susitarimo 185 straipsnio 2 dalyje

KOM(2007) 48

 

2007 2 7

Pasiūlymas Tarybos reglamentas nukrypstantis nuo reglamento (EB) Nr. 2597/97 dėl Estijoje gaminamo geriamojo pieno

KOM(2007) 51

 

2007 2 9

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę

KOM(2007) 54

 

2007 2 13

Pasiūlymas Tarybos reglamentas nustatantis galutinį antidempingo muitą ir galutinai surenkantis laikinąjį muitą, nustatytą tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams

KOM(2007) 55

1

2007 2 14

Pasiūlymas Europos sąjungos Tarybos ir valstybių narių vyriausybių atstovų, posėdžiavusių Taryboje, sprendimas dėl Europos bendrijos ir jos valstybių narių Susitarimo dėl „Taikomos Sibiro maršrutų sistemos suderintų modernizavimo principų“ pasirašymo su Rusijos Federacija pasikeičiant raštais ir jo laikino taikymo

KOM(2007) 55

2

2007 2 14

Pasiūlymas Europos sąjungos Tarybos ir valstybių narių vyriausybių atstovų, posėdžiavusių Taryboje, sprendimas dėl Europos bendrijos ir jos valstybių narių Susitarimo dėl „Taikomos Sibiro maršrutų sistemos suderintų modernizavimo principų“ sudarymo su Rusijos Federacija pasikeičiant raštais ir jo laikino taikymo

KOM(2007) 57

 

2007 2 15

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos AKR ir EB Ministrų Taryboje dėl sprendimo, iš dalies keičiančio AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimą Nr. 3/2001 dėl 8-ojo ir 9-ojo Europos plėtros fondų išteklių paskirstymo Somaliui

KOM(2006) 587

 

2006 10 13

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką

KOM(2006) 820

 

2007 1 24

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl oro uostų rinkliavų

KOM(2006) 836

 

2006 12 19

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiančio EB ir Jordanijos asociacijos susitarimą, sudarymo

KOM(2006) 850

 

2007 1 10

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl energetikos statistikos

KOM(2006) 861

 

2007 1 9

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

KOM(2006) 867

 

2007 1 9

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 601/2004, nustatantį tam tikras žvejybos kontrolės priemones pagal Konvenciją dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos ir panaikinantis Reglamentus (EEB) Nr. 3943/90, (EB) Nr. 66/98 ir (EB) Nr. 1721/1999

KOM(2006) 869

 

2007 1 30

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 954/79 dėl Jungtinių Tautų Konvencijos dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso ratifikavimo valstybėse narėse arba jų prisijungimo prie Konvencijos

KOM(2007) 36

 

2007 2 14

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas nustatantis procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantis Sprendimą Nr. 3052/95/EB

KOM(2007) 53

 

2007 2 14

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos

KOM(2007) 68

 

2007 2 23

Pasiūlymas Tarybos sprendimas kuriuo sudaromas papildomas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymo Lichtenšteino Kunigaikštystei

KOM(2007) 69

 

2007 2 23

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl gyventojų ir būstų surašymų

KOM(2007) 70

 

2007 2 26

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų A, B ir C priedus

KOM(2007) 74

 

2007 2 27

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 41/2007 dėl Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos Komisijos rekomenduojamo paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano

KOM(2007) 75

 

2007 2 28

Pasiūlymas Tarybos reglamentas suteikiantis Bulgarijai ir Rumunijai nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo tam tikrų reglamento (EB) Nr. 2371/2002 nuostatų, susijusių su žvejybos laivynų atskaitos lygiais

KOM(2007) 76

 

2007 3 12

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas

KOM(2007) 77

 

2007 2 27

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl žmonių su negalia teisių ir jos neprivalomo protokolo pasirašymo Europos bendrijos vardu

KOM(2007) 84

 

2007 3 7

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos Asociacijos taryboje dėl Europos ir Viduržemio jūros valstybių susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Libano Respublikos asociacija, 80 straipsnio įgyvendinimo

KOM(2007) 88

 

2007 3 9

Pasiūlymas Tarybos reglamentas baigiantis dalinę tarpinę antidempingo priemonių, taikomų Kinijos Liaudies Respublikos, Saudo Arabijos, Baltarusijos ir Korėjos Respublikos kilmės importuojamiems sintetiniams kuokšteliniams poliesterių pluoštams, peržiūrą

KOM(2007) 93

 

2007 3 9

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

KOM(2007) 95

 

2007 3 13

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo į Europos Sąjungą įstojus Bulgarijai ir Rumunijai

KOM(2007) 97

 

2007 3 16

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo ir laikino jo taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 98

 

2007 3 16

Pasiūlymas Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 104

 

2007 3 16

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo ir laikino jo taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 105

 

2007 3 16

Pasiūlymas Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 109

 

2007 3 13

Pasiūlymas Tarybos reglamentas dėl ribojančių priemonių iranui

KOM(2007) 110

 

2007 3 16

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo ir laikino jo taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 111

 

2007 3 16

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo ir laikino jo taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 113

 

2007 3 16

Pasiūlymas Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 114

 

2007 3 16

Pasiūlymas Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 115

 

2007 3 16

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo ir laikino jo taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 117

 

2007 3 16

Pasiūlymas Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2007) 123

 

2007 3 16

Pasiūlymas Tarybos reglamentas nustatantis galutines antidempingo priemones ir atleidžiantis nuo laikinojo muito, nustatyto tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės sušaldytoms braškėms

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Komisija

22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/13


Euro kursas (1)

2007 m. birželio 21 d.

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3397

JPY

Japonijos jena

165,50

DKK

Danijos krona

7,4435

GBP

Svaras sterlingas

0,67210

SEK

Švedijos krona

9,2543

CHF

Šveicarijos frankas

1,6613

ISK

Islandijos krona

84,03

NOK

Norvegijos krona

8,0345

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CYP

Kipro svaras

0,5837

CZK

Čekijos krona

28,605

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

248,91

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6962

MTL

Maltos lira

0,4293

PLN

Lenkijos zlotas

3,7957

RON

Rumunijos lėja

3,2036

SKK

Slovakijos krona

33,814

TRY

Turkijos lira

1,7592

AUD

Australijos doleris

1,5819

CAD

Kanados doleris

1,4303

HKD

Honkongo doleris

10,4657

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7546

SGD

Singapūro doleris

2,0587

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 241,90

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,6033

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,2069

HRK

Kroatijos kuna

7,3305

IDR

Indijos rupija

12 077,40

MYR

Malaizijos ringitas

4,6287

PHP

Filipinų pesas

61,827

RUB

Rusijos rublis

34,7680

THB

Tailando batas

43,404


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/14


Komisijos priimti KOM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

(2007/C 138/07)

Dokumentas

Dalis

Data

Titre

KOM(2004) 795

 

2004 12 9

Komisijos komunikatas Tarybai dėl Komisijos pasiūlymų dėl veiksmų planų pagal europos kaimynystės politiką (EKP)

KOM(2004) 819

 

2004 12 21

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl neprivalomojo pobūdžio rekomendacijų siekiant įgyvendinti tam tikras Tarybos direktyvos 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe, nuostatas

KOM(2005) 482

 

2005 10 11

Komisijos ataskaita Europos Komisijos metinė Europos mokyklų sistemos veikimo ataskaita Europos Parlamentui

KOM(2007) 1

 

2007 1 10

Komisijos komunikatas Europos vadovų Tarybai ir Europos Parlamentui Europos: Energetikos politika

KOM(2007) 2

 

2007 1 10

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: Pasaulio klimato kaitos apribojimas iki 2 Celsijaus laipsnių Gairės 2020 metams ir vėliau

KOM(2007) 5

 

2007 1 16

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Direktyvos 2000/53/EB 7 straipsnio 2 dalies b punkte numatytų tikslų dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

KOM(2007) 13

 

2007 1 19

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: 2007 m. socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties bendros ataskaitos pasiūlymas

KOM(2007) 14

 

2007 1 17

Komisijos komunikatas Tarybai dėl konsultacijų su Fidžiu pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį pradžios

KOM(2007) 19

 

2007 2 7

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo persvarstymo rezultatai

KOM(2007) 22

 

2007 2 7

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai Konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistema 21-ajame amžiuje

KOM(2007) 30

 

2007 1 29

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui: Giliavandenių žuvų išteklių valdymo apžvalga

KOM(2007) 39

 

2007 2 5

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl žvejybos pajėgumo ir pastangų rodiklių pagerinimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką

KOM(2007) 61

 

2007 2 21

Komisijos komunikatas: Nuosekli Lisabonos uždavinių vykdymo švietimo ir mokymo srityje pažangos rodiklių ir lyginamųjų standartų sistema

KOM(2006) 744

 

2007 2 8

Žalioji knyga dėl Vartotojų acquis persvarstymo

KOM(2006) 768

 

2006 12 5

Komisijos komunikatas Tarybai pagal Tarybos direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnio 1 dalį (pramoniniais tikslais naudojamų suskystintų naftos dujų (SND) ir anglies apmokestinimas)

KOM(2006) 794

 

2006 12 12

Komisijos komunikatas Tarybai pagal Tarybos direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnio 1 dalį (išvežiojamosios prekybos įmonės)

KOM(2006) 795

 

2006 12 12

Komisijos komunikatas Tarybai pagal Tarybos direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnio 1 dalį (regioninės leidžiančios nukrypti nuostatos)

KOM(2006) 816

 

2006 12 12

Atnaujintos lisabonos strategijos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui įgyvendinimas „Rezultatų pateikimo metai“ Nacionalinių reformų programų vertinimas

KOM(2006) 819

 

2007 1 24

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Europos oro uostų pajėgumų, našumo ir saugos veiksmų planas

KOM(2006) 821

 

2007 1 24

Komisijos ataskaita apie 1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvos 96/67/EB taikymą

KOM(2006) 835

 

2007 1 10

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Apie 1999 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimo 1999/784/EB, iš dalies pakeisto EP ir Tarybos sprendimu 2239/2004/EB dėl Bendrijos dalyvavimo Europos audiovizualinėje observatorijoje, įgyvendinimą

KOM(2006) 841

 

2007 1 10

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui Dujų ir elektros vidaus rinkos perspektyvos

KOM(2006) 843

 

2007 1 10

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui Tausi elektros energijos gamyba deginant iškastinį kurą: siekis užtikrinti beveik teršalų neišskiriančią gamybą deginant anglį po 2020 m.

KOM(2006) 844

 

2007 1 10

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui Branduolinė informacinė programa Pateikta pagal Euratomo sutarties 40 straipsnį Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, kad jis pareikštų nuomonę

KOM(2006) 845

 

2007 1 10

Komisijos komunikatasTarybai ir Europos Parlamentui Biokuro pažangos ataskaita ataskaita apie biokuro ir kito atsinaujinančiojo kuro vartojimo Europos Sąjungos valstybėse narėse pažangą

KOM(2006) 846

 

2007 2 23

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai Pirmenybinio sujungimo planas

KOM(2006) 847

 

2007 1 10

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Dėl Europos strateginio energetikos technologijų plano sudarymo

KOM(2006) 848

 

2007 1 10

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui Atsinaujinančiųjų energijos išteklių planas Atsinaujinančių išteklių energija 21 amžiuje: tvaresnės ateities kūrimas

KOM(2006) 849

 

2007 1 10

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui Tolesnė veikla paskelbus žaliąją knygą Pažangos ataskaita atsinaujinančių išteklių elektros energijos srityje

KOM(2006) 851

 

2007 1 10

Komisijos komunikatas Europos dujų ir elektros energijos sektorių tyrimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 17 straipsnį (Galutinė ataskaita)

KOM(2007) 3

 

2007 1 12

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui: 2005 m. PHARE, pasirengimo narystei ir pereinamojo laikotarpio priemonių ataskaita

KOM(2007) 23

 

2007 1 24

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Administracinės naštos mažinimo Europos Sąjungoje veiksmų programa

KOM(2007) 32

 

2007 1 31

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui Pagrindinių transeuropinių transporto magistralių pratęsimas į kaimynines šalis Europos ir kaimyninių regionų transporto gairės

KOM(2007) 35

 

2007 2 14

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui Prekių vidaus rinka — Europos konkurencingumo pagrindas

KOM(2007) 45

 

2007 2 6

Komisijos ataskaita Tarybai Dėl Tarnybos nuostatų X priedo taikymo (1987 m. spalio 5 d. Tarybos reglamentas Nr. 3019/1987) 2005 metai

KOM(2007) 49

 

2007 2 7

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl moterų ir vyrų lygybės — 2007 m.

KOM(2007) 50

 

2007 2 8

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui sparti prieiga prie spektro, skirto bevielio elektroninio ryšio paslaugoms, lankstesnėmis sąlygomis

KOM(2007) 59

 

2007 2 21

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Aiškinamasis komunikatas dėl atliekų ir šalutinių produktų

KOM(2007) 60

 

2007 2 22

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui bendroji rinka piliečiams

KOM(2007) 62

 

2007 2 21

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 2007-2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija: gerinti darbo kokybę ir našumą

KOM(2007) 63

 

2007 2 26

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui socialinės tikrovės apžvalga Tarpinė ataskaita 2007 m. pavasario Europos Vadovų Tarybai

KOM(2007) 65

 

2007 2 21

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Metinė politikos strategija 2008 m.

KOM(2007) 66

 

2007 2 23

Komisijos ataskaita biudžeto valdymo institucijai apie bendrajame biudžete numatytų garantijų: padėtį 2006 m. birželio 30 d.

KOM(2007) 67

 

2007 2 28

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Politikos pasiekimai 2006 m.

KOM(2007) 71

 

2007 2 26

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl ES jungtinio sandorių kainodaros forumo darbo ginčų vengimo ir sprendimo procedūrų srityje ir dėl ES išankstinių kainodaros susitarimų gairių

KOM(2007) 73

 

2007 2 26

Komisijos komunikatas dėl teisėmis pagrįsto žvejybos valdymo įrankių

KOM(2007) 81

 

2007 3 5

Antroji Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl valstybių narių patirties su GMO, kurie buvo pateikti į rinką pagal Direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką

KOM(2007) 82

 

2007 3 5

Komisijos ataskaita Tarybai Antidempingo tyrimo dėl Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos, Turkijos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės pentaeritritolio importo

KOM(2007) 87

 

2007 3 7

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tolesnių veiksmų pagal Geresnio Duomenų apsaugos direktyvos įgyvendinimo darbo programą

KOM(2007) 101

 

2007 3 15

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui Bendro Europos dangaus suformavimas iš funkcinių oro erdvė blokų. Laikotarpio vidurio padėties ataskaita

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/18


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

(2007/C 138/08)

XA numeris

XA 7012/07

Valstybė narė

Italija

Regionas

Lacijus

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Teisinis pagrindas

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

10 mln. EUR  (1)

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Iki 40% naujų staklių ir gamybos įrenginių pirkimo ar įsigijimo išperkamosios nuomos būdu išlaidų

Įgyvendinimo data

Diena, einanti po 2007 m. vasario 27 d. Regioninės tarybos sprendimo Nr. 115 paskelbimo pagalbą valdančios institucijos (MCC spa) tinklavietėje www.incentivi.mcc.it dienos (2)

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Neribotas. Tačiau iki 2008 m. birželio 30 d., kuomet iš dalies pakeistas Reglamentas Nr. (EB)70/2001 nustos galioti, nebent jo galiojimas būtų pratęstas, pagalbos schemai netaikomas EB sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas informuoti

Pagalbos tikslas

Pagalbos schemos tikslas — investicijos

Ekonomikos sektorius (-iai)

Visi sektoriai

 

arba

 

Anglies kasyba

 

Visa gamybos pramonė

 

arba

 

Plienas

 

Laivų statyba

 

Sintetiniai pluoštai

 

Variklinės transporto priemonės

 

Kita gamybos pramonė

 

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir prekyba

Taip

Visos paslaugos

 

arba

 

Transporto paslaugos

 

Finansinės paslaugos

 

Kitos paslaugos

 

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Kita informacija

Šiai pagalbos schemai Komisija jau buvo pritarusi 2000 m. spalio 18 d. raštu Nr. D/55254 — Aid N 659/A/97


XA Nr.

XA 7013/07

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Regionas

Cumbria

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Teisinis pagrindas

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Bendra metinė suma

1,2 mln. GBP

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Įgyvendinimo data

Nuo 2007 4 1

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

Iki 2009 06 30

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, atitinkantys reikalavimus MVĮ skiriamai pagalbai gauti

Ne

Atskiri sektoriai

Taip

Anglies kasyba

 

Visa gamybos pramonė

 

arba

 

Plieno pramonė

 

Laivų statyba

 

Sintetinių pluoštų pramonė

 

Automobilių priemonė

 

Kita gamybos pramonė

 

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir prekyba

Taip

Visos paslaugos

 

arba

 

Transporto paslaugos

 

Finansinės paslaugos

 

Kitos paslaugos

 

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip


Pagalbos Nr.

XA 7014/07

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

La Rioja

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Teisinis pagrindas

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Metinės išlaidos, planuojamos pagal schemą, arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Bendra pagalbos suma

2,75 milijono EUR

Garantuotos paskolo

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2-6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Įgyvendinimo data

Nuo 2007 3 10

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

Iki 2008 12 31

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, kurių MVĮ turi teisę gauti pagalbą

Ne

Pagalba konkretiems sektoriams

Taip

Anglies kasyba

 

Visi pramonės sektoriai

 

arba

 

Juodoji metalurgija

 

Laivų statyba

 

Sintetinio pluošto gamyba

 

Automobilių pramonė

 

Kiti pramonės sektoriai

 

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir prekyba

Taip

Visos paslaugos

 

arba

 

Transporto paslaugos

 

Finansinės paslaugos

 

Kitos paslaugos

 

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip


Pagalbos Nr.

XA 7015/07

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

La Rioja

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Programa estratégico de comercio exterior

Teisinis pagrindas

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Metinės išlaidos, planuojamos pagal schemą, arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Bendra pagalbos suma (2007)

1 700 000 EUR

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2-6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Įgyvendinimo data

Nuo 2007 3 10

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

Iki 2008 12 31

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, kurių MVĮ turi teisę gauti pagalbą

Taip

Pagalba konkretiems sektoriams

 

Anglies kasyba

 

Visi pramonės sektoriai

 

arba

 

Juodoji metalurgija

 

Laivų statyba

 

Sintetinio pluošto gamyba

 

Automobilių pramonė

 

Kiti pramonės sektoriai

 

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir prekyba

Taip

Visos paslaugos

 

arba

 

Transporto paslaugos

 

Finansinės paslaugos

 

Kitos paslaugos

 

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip


Pagalbos Nr.

XA 7019/07

Valstybė narė

Lietuvos Respublika

Regionas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Teisinis pagrindas

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Bendra metinė suma

1 milijonų LTL, pagal oficialų Euro kursą 0,29 milijonų EUR

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Įgyvendinimo data

2007 5 1

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2008 6 30 (3)

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Atskiri sektoriai

Taip

Visa gamyba

Visos paslaugos

Gamyba (tame tarpe ir žemės ūkio produktų perdirbimas) ir paslaugos vykdomos kaime

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip


Pagalbos Nr.

XA 7020-07-LT-Credit Interest

Valstybė narė

Lietuvos Respublika

Regionas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Teisinis pagrindas

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Bendra metinė suma

4 milijonų litų, pagal oficialų Euro kursą 1,16 milijonų EUR

Garantuotos paskolos

Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma

Garantuotos paskolos

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis ir 5 straipsnį

Taip

Įgyvendinimo data

2007 5 1

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2008 6 30 (4)

Pagalbos tikslas

Pagalba MVĮ

Taip

Ekonomikos sektoriai

Atskiri sektoriai

Taip

Visa gamyba

Visos paslaugos

Gamyba (tame tarpe ir žemės ūkio produktų perdirbimas) ir paslaugos vykdomos kaime

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Didelės individualiai teikiamos pagalbos subsidijos

Pagal reglamento 6 straipsnį

Taip


(1)  Metinių išlaidų suma apima išlaidas, numatytas pagal schemą tuo pačiu teisiniu pagrindu, taikomu mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nurodytoms iš dalies pakeistame Reglamente (EB) Nr. 70/2001 ir veikiančioms sektoriuose, nepriklausančiuose nurodytiesiems šiame dokumente, arba sektoriuose, nurodytuose Reglamente (EB) Nr. 1857/2006.

(2)  Aukščiau nurodytas sprendimas bus paskelbtas minėtoje tinklavietėje per dešimt darbo dienų nuo šio dokumento išsiuntimo Europos Komisijai.

(3)  Komisijai peržiūrėjus reglamentą (EB) Nr. 70/2001 ir pratęsus jo galiojimo laiką, esant poreikiui pagalbos schemos laikotarpis bus pratęstas ir apie tai bus informuota Komisija

(4)  Komisijai peržiūrėjus reglamentą (EB) Nr. 70/2001 ir pratęsus jo galiojimo laiką, esant poreikiui pagalbos schemos laikotarpis bus pratęstas ir apie tai bus informuota Komisija


22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/24


Valstybių narių pateiktos informacijos apie valstybės pagalbą, suteiktą pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, santrauka

(2007/C 138/09)

XA numeris: XA 39/07

Valstybė narė: Italija

Regionas: Sardinija

Pagalbos schemos pavadinimas: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Teisinis pagrindas: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Pagal pagalbos schemą planuojamos metinės išlaidos:: 2006 m. ketinama išmokėti 600 000 EUR kompensacijų.

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Pagalba sudarys 70 % patirtų nuostolių ir bus nustatoma taip:

Taikymo data: Pagalba bus skiriama už gyvulius, kurie nugaišo 2006 m. rugsėjo mėn. ir vėliau

Pagalbos schemos trukmė: 2010 m. gruodžio mėn.

Pagalbos tikslas: Pagalba bus skiriama pagal reglamento 10 straipsnį, jos tikslas — atlyginti ūkininkams produkcijos nuostolius dėl nugaišusių avių ir ožkų.

Kadangi avys Sardinijoje daugiausia auginamos pieno gamybos reikmėms ir jų produktyvumas yra sezoninio pobūdžio (paprastai produktyvumo laikotarpis trunka nuo sausio iki liepos mėn.), taip pat atsižvelgus į tai, kad pirmaisiais mėnesiais nugaišusius gyvulius sunku pakeisti kitais gyvuliais (dėl galiojančio draudimo gabenti gyvulius ir dėl to, kad, nugaišus gyvuliams, naujų gyvulių, kurie galėtų būti naudojami pieno gamybos reikmėms, bus galima įsigyti ne anksčiau kaip kitų metų rudenį), produkcijos nuostoliai skaičiuojami vieneriems metams.

Nuostoliai skaičiuojami atsižvelgiant į produkcijos nuostolių dydį, grynąsias tarpines nepatirtas ūkininko išlaidas (išlaidos pašarui ir veterinaro paslaugoms) — atskirai negrynaveislėms avims ir ožkoms ir į kilmės knygą įrašytoms avims ir ožkoms (žiūrėti punkte „Maksimalus pagalbos intensyvumas“ pateiktą aiškinamąją lentelę)

Ekonomikos sektorius: Gyvulininkystė: avys ir ožkos

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Tinklavietė: http://www.regione.sardegna.it

XA numeris: XA 44/07

Valstybė narė: Belgija

Regionas: Flandrijos valdžios institucijos: Žemės ūkio ir žuvininkystės departamentas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Teisinis pagrindas:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 9 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 % (skiriama subsidijuojamos paslaugos forma)

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: pagalba bus teikiama 2007 finansiniais metais

Pagalbos tikslas: Pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms ir sektoriaus plėtra.

15 straipsnio 2 dalies c punktas: susijusioms su trečiųjų šalių teikiamomis konsultacinėmis paslaugomis: atlygiu už paslaugas, kurios nelaikomos nuolatine arba periodine veikla, nėra susijusios su įprastomis įmonės veiklos išlaidomis, pavyzdžiui, įprastinės konsultavimo mokesčių klausimais paslaugos, reguliarios juridinės paslaugos arba reklama

Ekonomikos sektorius (-iai): naminiai paukščiai ir triušiai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Interneto svetainė: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Kita informacija: —

Jules Van Liefferinge

Generalinis sekretorius

XA numeris: XA 47/07

Valstybė narė: Belgija

Regionas: Flandrijos valstybės institucijos: Žemės ūkio ir žuvininkystės departamentas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Teisinis pagrindas:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 — Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 — Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 1 194 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 16 straipsnio 1 dalies a punktas: pagalba, kuria padengiama iki 100 % administracinių išlaidų, susijusių su gyvulių kilmės knygų parengimu ir tvarkymu;

16 straipsnio 1 dalies b punktas: pagalba, kuria padengiama iki 70 % trečiųjų šalių arba jų vardu atliktų tyrimų, siekiant nustatyti gyvulių genetinę kokybę arba produktyvumą, išlaidų, išskyrus kontrolės, kurią atlieka gyvulių savininkas, ir įprastos pieno kokybės kontrolės išlaidas

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: pagalba bus teikiama 2007 finansiniais metais

Pagalbos tikslas: Pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms ir sektoriaus vystymas.

16 straipsnio 1 dalies a punktas: pagalba, kuria padengiama iki 100 % administracinių išlaidų, susijusių su gyvulių kilmės knygų parengimu ir tvarkymu;

16 straipsnio 1 dalies b punktas: pagalba, kuria padengiama iki 70 % trečiųjų šalių arba jų vardu atliktų tyrimų, siekiant nustatyti gyvulių genetinę kokybę arba produktyvumą, išlaidų, išskyrus kontrolės, kurią atlieka gyvulių savininkas, ir įprastos pieno kokybės kontrolės išlaidas

Sektorius (-iai), kuriam (-iems) taikoma pagalbos schema: galvijai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Interneto svetainė: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Kita informacija: —

Jules Van Liefferinge

Generalinis sekretorius

XA numeris: XA 49/07

Valstybė narė: Italija

Regionas: Lacijus

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Teisinis pagrindas: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. „legge Sabatini“) e s.m.i

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 10 milijonų EUR (1)

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Iki 40 % reikalavimus atitinkančių investicijų sumos arba 50 % reikalavimus atitinkančių investicijų sumos mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse arba Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i, ii ir iii papunkčiuose nurodytose vietovėse, kurios nustatytos valstybių narių, vadovaujantis to reglamento 50 ir 94 straipsniais. Bet kuriuo atveju bendra konkrečiai įmonei suteiktos pagalbos suma negali viršyti 400 000 EUR trejų metų laikotarpiu arba 500 000 EUR, jei įmonė yra įsikūrusi mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje arba Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i, ii ir iii papunkčiuose nurodytoje vietovėje, kuri nustatyta valstybių narių, vadovaujantis to reglamento 50 ir 94 straipsniais

Įgyvendinimo data: Diena, einanti po 2007 m. vasario 27 d. Regioninės tarybos sprendimo Nr. 115 paskelbimo pagalbą valdančios institucijos (MCC spa) tinklavietėje www.incentivi.mcc.it dienos (2)

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: Neribotas. Tačiau iki 2013 m. gruodžio 31 d., kuomet Reglamentas (EB) Nr. 1857/2006 nustos galioti, nebent jo galiojimas būtų pratęstas, pagalbos schemai netaikomas EB sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas informuoti

Pagalbos tikslas: Pagalba investicijoms; pagalbos schemos tikslas — skatinti naujų staklių ar gamybos įrenginių pirkimą ar įsigijimą išperkamosios nuomos būdu, taikant palūkanų subsidiją, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 straipsniu

Sektorius (-iai): Visi sektoriai, atitinkantys pagalbos skyrimo mažosioms ir vidutinėms įmonėms kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1857/2006

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Tinklavietė: www.incentivi.mcc.it

Kita informacija: Šiai pagalbos schemai Komisija jau buvo pritarusi 2000 m. spalio 18 d. raštu Nr. D/55254 — Aid N 659/A/97.

XA Nr.: XA 51/07

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: Dorsetas, įskaitant Bornmuto ir Pulo vietos savivaldos teritorijas (unitary authority areas)

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Dorset Agricultural Advisory Service (DAAS)

Teisinis pagrindas: Local Government Act 2000 (Part I)

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 2007 m. birželio 23 d.–2008 m. kovo 31 d.: 69 000 GBP.

2008 m. birželio 1 d.–2008 m. rugsėjo 30 d.: 31 000 GBP.

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Pagalbos intensyvumas yra 100 %

Įgyvendinimo data: Schema pradedama įgyvendinti 2007 m. birželio 23 d.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: Schema pradedama įgyvendinti 2007 m. birželio 23 d. Ji bus taikoma iki 2008 m. rugsėjo 30 d. Paskutinė išmoka bus išmokėta 2008 m. spalio 10 d.

Pagalbos tikslas: Pagalbos tikslas — plėtoti su žeme susijusio verslo sektorių. Pagalba įgyvendinama pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnį. Konsultavimo išlaidos yra reikalavimus atitinkančios išlaidos

Ekonomikos sektorius (-iai): Schema taikoma žemės ūkio produktų gamybai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas: Už schemą atsakinga institucija:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Už schemos vykdymą atsakinga organizacija:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Tinklavietė: www.kmc.ac.uk/daas

Dokumentus dėl valstybės pagalbos rasite tinklavietės informacinių biuletenių skiltyje.

Informacijos apie šią schemą taip pat galite rasti Defra valstybės pagalbos tinklavietėje:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Kita informacija: Daugiau išsamesnės informacijos apie schemos kriterijus ir taisykles galite rasti pasinaudodami pirmiau pateiktomis nuorodomis.

Pagalba žemės ūkio produktų perdirbimui ir prekybai, o taip pat ne žemės ūkio komercinei veiklai bus teikiama pagal EB reglamentą (EB) Nr.1998/2006, kuriuo nustatomas de minimis pagalbos teikimas. De minimis pagalba yra specifinė pagalbos kategorija, kuriai nereikia Europos Komisijos leidimo. Tokia pagalba taikytina bet kokiai veiklai negali viršyti 200 000 EUR (apytiksliai 120 000 GBP), vienai įmonei per trejus metus.

Ne žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės, norėdamos gauti tokią pagalbą, turės DAAS pateikti duomenis apie tokią pagalbą, gautą iš bet kokio centrinės ar vietos valdžios šaltinio ar kitų valstybės fondų per pastaruosius trejus metus.

Įmonėms, gavusioms didžiausią galimą tokią pagalbą DAAS parama nebus skiriama.

Pasirašė ir nurodė datą JK kompetentingos institucijos — Department for Environment, Food and Rural Affairs — vardu:

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA Nr.: XA 52/07

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: Anglija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Teisinis pagrindas: Ši schema įstatymuose nenumatyta. Agriculture Act 1986 (1 skirsnis) yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi vyriausybė gali konsultuoti bet kuriais žemės ūkio veiklos klausimais.

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 2007 m. liepos 1 d. — 2008 m. birželio 30 d.: 980 000 GBP.

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Pagalbos intensyvumas yra 100 %

Įgyvendinimo data: Schema bus pradėta taikyti 2007 m. liepos 1 d.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: Schemos taikymo laikotarpis prasidės 2007 m. liepos 1 d. Ji bus taikoma iki 2008 m. rugsėjo 30 d. Paraiškų pateikimo terminas — 2007 m. spalio 15 d. Paskutinė išmoka bus išmokėta 2008 m. vasario 15 d.

Pagalbos tikslas: Sektoriaus plėtra. Ši programa yra skirta žemės ūkio veiklą vykdantiems ūkininkams. Šios programos, kurią sudaro įvairios konferencijos, mokomieji renginiai ir apsilankymai ūkiuose, savitarpio pagalbos grupių susitikimai, mokymo seminarai ir demonstracinė veikla bei renginiai ūkiuose, tikslas — padėti ūkininkams suprasti aktualius klausimus, galinčius daryti poveikį jų veiklai, pvz., naujų aplinkos valdymo sistemų (Environmental Stewardship Schemes) įdiegimas ir tokių sistemų poveikis valdymo reikalavimams. Tai padės padidinti profesionalumo lygį sektoriuje. Pagalba bus mokama laikantis Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnio, o mokymo programų rengimo ir įgyvendinimo išlaidos bus laikomos reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis. Išmokos pagalbos gavėjui nebus mokamos

Ekonomikos sektorius (-iai): Schema taikoma tik žemės ūkio produktų gamyba užsiimančioms įmonėms

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas: Už schemą atsakinga institucija:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Už schemos vykdymą atsakinga organizacija

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Tinklavietė: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Paspauskite nuorodą „Farming Activities Programme (England)“. Arba apsilankykite Jungtinės Karalystės centriniame valstybės pagalbai žemės ūkiui skirtoje tinklavietėje:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Kita informacija: Daugiau išsamesnės informacijos apie schemos kriterijus ir taisykles rasite pirmiau nurodytose tinklavietėse. Pagalba žemės ūkio produktų perdirbimui ir prekybai, o taip pat ne žemės ūkio komercinei veiklai bus teikiama pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl de minimis pagalbos.

Pasirašė ir nurodė datą JK kompetentingos institucijos — Department for Environment, Food and Rural Affairs — vardu:

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Metinių išlaidų suma apima išlaidas, numatytas pagal schemą tuo pačiu teisiniu pagrindu, taikomu mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nurodytoms iš dalies pakeistame Reglamente (EB) Nr. 70/2001 (įskaitant pagalbą investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą ir prekybą).

(2)  Aukščiau nurodytas sprendimas bus paskelbtas minėtoje tinklavietėje per dešimt darbo dienų nuo šio dokumento išsiuntimo Europos Komisijai.


22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/31


Valstybių narių perduotos informacijos apie suteiktą valstybės pagalbą pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/200, santrauka

(2007/C 138/10)

XA Nr.: XA 53/07

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: Anglija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Teisinis pagrindas: Ši schema įstatymuose nenumatyta. Agriculture Act 1986 (1 skirsnis) yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi Vyriausybė gali konsultuoti bet kuriais žemės ūkio veiklos klausimais

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d.400 000 GBP

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Pagalbos intensyvumas yra 100 %

Įgyvendinimo data: Schema bus pradėta taikyti 2007 m. liepos 1 d.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: Schema pradedama įgyvendinti 2007 m. liepos 1 d. Ji bus taikoma iki 2008 m. birželio 30 d. Paraiškų pateikimo terminas — 2007 m. rugsėjo 15 d. Paskutinė išmoka bus išmokėta 2007 m. lapkričio 30 d.

Pagalbos tikslas: Sektoriaus plėtra. Ši programa yra skirta žemės ūkio veiklą vykdantiems ūkininkams. Programos, kurią sudaro įvairūs darbiniai seminarai, apsilankymai ūkiuose, pagalba telefonu ir tinklavietė, tikslas — suteikti ūkininkams, jų konsultantams ir žemės ūkio rangovams aiškias ir tikslingas rekomendacijas dėl teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, o taip pat paaiškinti jų reikšmę reikalaujamam ūkio valdymui. Tai padėtų pagerinti profesionalumo lygį sektoriuje.

Pagalba bus mokama laikantis Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnio nuostatų, o mokymo programų rengimo ir įgyvendinimo išlaidos bus laikomos reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis. Išmokos pagalbos gavėjui nebus mokamos

Ekonomikos sektorius (-iai): Schema taikoma tik žemės ūkio produktų gamyba užsiimančioms įmonėms

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas: Už schemą atsakinga institucija:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Už schemos vykdymą atsakinga organizacija

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Tinklavietė: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Paspauskite nuorodą „Cross Compliance“. Arba pasinaudokite tiesiogine nuoroda į JK centrinę valstybės žemės ūkio pagalbos tinklavietę:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Kita informacija: Daugiau ir išsamesnės informacijos apie dalyvavimo schemoje kriterijus ir taisykles rasite pirmiau nurodytuose tinklalapiuose.

Pasirašė ir nurodė datą JK kompetentingos institucijos — Department for Environment, Food and Rural Affairs — vardu:

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA Nr.: XA 54/07

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: Purbeck

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Purbeck Natural Landscape Programme

Teisinis pagrindas: Pagal 1980 m. National Heritage Act buvo įkurtas fondas — National Heritage Memorial Fund. Minėtas aktas buvo iš dalies pakeistas keletą kartų, daugiausia — 1997 m. National Heritage Act ir 1993 bei 1998 m. National Lottery Act.

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma:

Šaltinis

2007–2008

2008–2009

Kapitalo parama tradiciniam kraštovaizdžiui išsaugoti

Frome slėnio projektas

634 200 GBP

15 000 GBP

Purbeko kalnagūbrio projektas

41 277 GBP

4 600 GBP

Tarpinė suma

105 427 GBP

19 600 GBP

Techninė parama tradiciniam kraštovaizdžiui išsaugoti

Konsultacijos (įskaitant įgyvendinamumo tyrimą)

73 400 GBP

12 400 GBP

Kraštovaizdžio saugojimo mokymai ir renginiai

2 350 GBP

550 GBP

Tarpinė suma

75 750 GBP

12 950 GBP

Iš viso

181 177 GBP

32 550 GBP

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Schemą sudaro dvi priemonės: kapitaliniai darbai ir techninė parama. Remiantis 15 straipsniu, techninės paramos priemonei teikiamos paramos intensyvumas bus 100 %. Didžiausias pagalbos intensyvumas kapitaliniams darbams — 100 %, kai pagalba teikiama neproduktyvaus paveldo išsaugojimui. Tačiau didžiausia pagalbos norma bus sumažinama atsižvelgiant į Komisijos reglamento 5 straipsnyje nustatytas normas, kai pagalba skiriama produktyvaus paveldo išsaugojimui. Jei pagalba teikiama remiantis 4 straipsniu, didžiausią pagalbos intensyvumą sudarys 40 % reikalavimus atitinkančių investicijų

Įgyvendinimo data: Schema pradedama įgyvendinti 2007 m. balandžio 30 d.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: Schema bus pradėta įgyvendinti 2007 m. balandžio 30 d. Ji bus taikoma iki 2009 m. lapkričio 1 d. Paskutinė išmoka bus išmokėta 2009 m. lapkričio 30 d.

Pagalbos tikslas: Paveldo išsaugojimas. Bendras schemos tikslas — pagerinti ir padėti apsaugoti turtingas ir įvairias Purbeko buveines išsaugojant tradicinius kraštovaizdžius ir jų požymius, visų pirma Frome slėnį ir Ourbeko kalnagūbrį.

Kapitalinių darbų kriterijus atitinkančias išlaidas sudarys realios kapitalinių darbų, kuriais siekiama išsaugoti tradicinius kraštovaizdžius, išlaidos. Tai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 5 straipsnio reikalavimus. Kapitaliniams darbams, kuriems vykdyti reikia investicijų į žemės ūkio valdas, kad būtų išsaugoti saugomos bandos galvijai, kriterijus atitinkančios išlaidos sudarys 40 % kapitalinių darbų, kuriais siekiama išsaugoti ir pagerinti natūralią aplinką, išlaidų. Tai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 straipsnio reikalavimus.

Techninės paramos kriterijus atitinkančios išlaidos yra ūkininkų ir ūkių darbuotojų mokymas, visų pirma mokymo programos organizavimo išlaidos ir konsultavimo paslaugos. Pagalba bus teikiama paslaugų lengvatinėmis sąlygomis forma — gamintojams tiesioginės piniginės išmokos nebus teikiamos. Tai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnio reikalavimus

Ekonomikos sektorius (-iai): Schema taikoma visų žemės ūkio produktų gamybai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Tinklavietė: Visą tekstą apie schemos kriterijus ir sąlygas rasite:

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

Informacijos apie šią schemą taip pat galite rasti Defra tinklavietėje:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Kita informacija: —

Pasirašė ir nurodė datą JK kompetentingos institucijos — Department for Environment, Food and Rural Affairs — vardu:

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA numeris: XA 55/07

Valstybė narė: Vokietija

Regionas: Saarland

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Ekologiškų ir vietinės gamybos produktų pardavimo skatinimo gairės

Teisinis pagrindas: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 250 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 50–100 % (neįskaičiuojant pagalbos, skirtos sąnaudoms, susijusioms su žemės ūkio produktų apdorojimu ir pardavimu, kompensuoti)

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis:

Pagalbos tikslas: Ekologiškų ir vietinės gamybos produktų pardavimo skatinimas pagal 14 ir 15 straipsnį

Pagalba skiriama kompensuoti tik toliau nurodytas sąnaudas:

E ir h skirsniuose minimų priemonių atveju, kompensuojamos yra tik sąnaudos už paslaugas, kurias suteikia trečiosios šalys; investavimo išlaidos negali būti dotuojamo.

Dotacijos gali būti suteikiamos už naudotą įrangą ir mašinas, jei tik tokia įranga ir mašinos nėra senesnės nei vienerių metų, jų amortizacijos laikotarpis nepasibaigęs, ir dotacijos už jas niekada nebuvo mokėtos.

Pagalba neteikiama savų darbuotojų išlaikymo išlaidoms, savo jėgomis atliekamiems darbams taip pat išlaidoms, susijusioms su atsarginių dalių keitimu ir remontu, kompensuoti

Ekonomikos sektorius (-iai): Ekologiški ir vietinės gamybos produktai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Tinklavietė: http://www.saarland.de/22497.htm

Kita informacija: Asmuo ryšiams: Dorothee Wehlen (Sachbearbeiterin)

Ministerium für Umwelt, Referat B/1

d.wehlen@umwelt.saarland.de

XA Nr.: XA 60/07

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: Anglija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007 — 2008

Teisinis pagrindas: Ši schema nėra numatyta įstatymuose. Agriculture Act 1986 (1 skirsnis) yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi Vyriausybė gali konsultuoti bet kuriais žemės ūkio veiklos klausimais

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 2007 m. gegužės 5 d. — 2008 m. kovo 31 d.: 1,6 milijonų GBP

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Pagalbos intensyvumas yra 100 %

Įgyvendinimo data: Schema pradedama įgyvendinti 2007 m. gegužės 5 d.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: Schema taikoma iki 2008 m. kovo 31 d. Paskutinė mokėjimo data — 2008 m. birželio 30 d.

Pagalbos tikslas: Techninė parama. Bus rengiami mokymai ir teikiamos konsultacijos, susiję su aktyviu gyvulių sveikatos planavimu; tokių mokymų ir konsultacijų tikslas — padėti ūkininkams siekti aukštesnių gyvulių sveikatos bei gerovės standartų ir parodyti, kad gyvulių ligų prevencija geriau nei gydymas.

Reikalavimus atitinkančios išlaidos bus mokymo programų ir konsultavimo paslaugų organizavimo išlaidos pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnį

Ekonomikos sektorius (-iai): Schema taikoma galvijininkyste besiverčiančioms žemės ūkio įmonėms

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Tinklavietė: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Kitas būdas — apsilankykite Jungtinės Karalystės centrinėje tinklavietėje, skirtoje valstybės pagalbai žemės ūkiui www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Spustelkite nuorodą Farm Health Planning Cattle Initiative 20072008

Kita informacija: Pagalba bus teikiama paslaugomis; pinigai ūkininkams nebus tiesiogiai mokami.

Mokymu ir konsultacijomis galės naudotis gyvulių sveikatos planavimu užsiimančios įmonės (pvz., ūkių konsultantai ir veterinarai), išskyrus ūkininkus.Tokia pagalba bus teikiama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl de minimis pagalbos

XA Number: XA 61/07

Valstybė narė: Lietuvos Respublika

Regionas: —

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Teisinis pagrindas: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Planuojamas metinis biudžetas 5 000 000 LTL (pagal oficialų EUR kursą 1,45 milijonų EUR)

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Maksimalus pagalbos intensyvumas vienam projektui yra 40 proc. tinkamų išlaidų

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis:

Pagalbos tikslas: Pagalba MVĮ. Pagalba teikiama pagal šią schemą yra pagalba investicijoms į žemės ūkio valdas.

Šios schemos tikslas yra sukurti palankesnes kreditavimo sąlygas ir tokiu būdu prisidėti prie investicijų kaime skatinimo.

Ši schema parengta vadovaujantis Komisijos reglamento(EB) Nr. 1857/2006 4 straipsniu.

Dalis palūkanų kompensuojama, jei projekto tinkamos išlaidos yra:

Ekonomikos sektorius (-iai): Pirminė žemės ūkio produktų gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Tinklavietė: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Kita informacija: Valstybės pagalbos intensyvumas bus apskaičiuojamas vadovaujantis metodika, kuri buvo pateikta Komisijai ir patvirtinta jos priimtuose sprendimuose dėl valstybės pagalbos priemonių N 114/2005 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti“ (sprendimas K(2006)6786), N112/2005 „Parama žemės pirkimui“ (sprendimas K(2006)5704), N371/2005 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui“ (sprendimas K(2006)6867)

XA Number: XA 62/07

Valstybė narė: Lietuvos Respublika

Regionas: —

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Teisinis pagrindas: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Planuojamas metinis biudžetas 7 500 000 LTL (pagal oficialų Euro kursą 2,18 milijonųEUR)

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Maksimalus pagalbos intensyvumas vienam projektui yra 40 proc. tinkamų išlaidų

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis:

Pagalbos tikslas: Pagalba MVĮ

Pagalba teikiama pagal šią schemą yra pagalba investicijoms į žemės ūkio valdas.

Šios schemos tikslas yra sukurti palankesnes kreditavimo sąlygas ir tokiu būdu prisidėti prie investicijų kaime skatinimo.

Ši schema parengta vadovaujantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 straipsniu.

Už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijų suteikimą, kredito gavėjai bendrovei moka garantinį užmokestį (iki 7 proc. nuo garantuojamos sumos). Garantuotų kreditų gavėjams gali būti kompensuojama dalis garantinio užmokesčio (80 proc.)

Dalis garantinio užmokesčio kompensuojama, jei projekto tinkamos išlaidos yra:

Ekonomikos sektorius (-iai): Pirminė žemės ūkio produktų gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Tinklavietė: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Kita informacija: Valstybės pagalbos intensyvumas bus apskaičiuojamas vadovaujantis metodika, kuri buvo pateikta Komisijai ir patvirtinta jos priimtuose sprendimuose dėl valstybės pagalbos priemonių N 114/2005 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti“ (sprendimas K(2006)6786), N112/2005 „Parama žemės pirkimui“ (sprendimas K(2006)5704), N371/2005 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui“ (sprendimas K(2006)6867)


V Skelbimai

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Komisija

22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/36


Komisijos priimti KOM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus, ir Komisijos priimti teisės aktų projektai

(2007/C 138/11)

OL C 126, 2007 6 7

Ankstesni leidiniai:

OL C 78, 2007 4 11

OL C 332, 2006 12 30

OL C 317, 2006 12 23

OL C 303, 2006 12 13

OL C 225, 2006 9 19

OL C 184, 2006 8 8


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/37


Pranešimas apie dalinės tarpinės antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems, inter alia, Rusijos kilmės geležiniams arba plieniniams besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams, peržiūros inicijavimą

(2007/C 138/12)

Komisija nusprendė pati inicijuoti dalinę tarpinę peržiūrą pagal 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau — pagrindinis reglamentas) (1) 11 straipsnio 3 dalį. Atliekant peržiūrą tikrinami tik eksportuojančių gamintojų/TMK grupės narių (Volžsko vamzdžių gamyklos, Taganrogo metalurgijos gamyklos, Sinarsko vamzdžių gamyklos, Seversko vamzdžių gamyklos) ir su jais susijusių bendrovių (toliau — bendrovė) dempingo aspektai.

1.   Produktas

Nagrinėjamasis produktas — tai tam tikri geležiniai arba plieniniai besiūliai apskritimo formos skerspjūvio Rusijos kilmės vamzdžiai ir vamzdeliai, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm, o anglies ekvivalentas, remiantis Tarptautinio suvirinimo instituto (International Institute of Welding) formule ir chemine analize, yra ne didesnis kaip 0,86 (2) (toliau — nagrinėjamasis produktas), ir kurių klasifikaciniai KN kodai šiuo metu yra ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ir ex 7304 59 93 (3). Šie KN kodai pateikiami tik kaip informacija.

2.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės — tai galutinis antidempingo muitas, nustatytas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 954/2006.

3.   Peržiūros pagrindas

Komisija turi pakankamai prima facie įrodymų, kad pasikeitė aplinkybės, kurių pagrindu buvo nustatytos galiojančios priemonės, ir kad šie pokyčiai yra ilgalaikiai. Kaip matyti iš Komisijos turimos informacijos, nuo to laikotarpio, kurio duomenimis remiantis buvo nustatytos galiojančios priemonės, bendrovės organizacinėje struktūroje įvyko didelių ilgalaikių pasikeitimų.

Be to, jei normalioji vertė, pagrįsta bendrovės vidaus kainomis, būtų palyginta su jos eksporto kainomis, dempingas taptų daug mažesnis už galiojančią priemonę. Todėl jau nėra būtina toliau taikyti galiojančių priemonių, kurių dydis buvo pagrįstas anksčiau nustatytu dempingo dydžiu, ir taip kompensuoti dempingo daromą žalą.

4.   Dempingo nustatymo procedūra

Pasitarusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pateisinančių dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, inicijuoja dalinę tarpinę peržiūrą.

Tyrimu bus nustatyta, ar reikia toliau taikyti, panaikinti arba iš dalies pakeisti pirmiau minėtų bendrovių grupės produktams taikomas priemones.

a)   Klausimynai

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus šiai grupei ir eksportuojančios šalies valdžios institucijoms. Šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turėtų gauti per šio pranešimo 5 dalies a punkte nustatytą terminą.

b)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

Visos suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti savo nuomonę, pateikti kitą, nei klausimyno atsakymai, informaciją bei patvirtinamuosius dokumentus. Šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per šio pranešimo 5 dalies a punkte nustatytą laikotarpį.

Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos pateikia prašymą, kuriame nurodo svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti. Tokį prašymą privalu pateikti per 5 dalies b punkte nustatytą laikotarpį.

5.   Terminai

a)   Laikotarpis, per kurį šalys turi pranešti apie save, pateikti klausimyno atsakymus ir kitą informaciją

Norėdamos, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, visos suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 40 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per minėtą laikotarpį šalis pranešė apie save.

b)   Išklausymas

Per tą patį 40 dienų laikotarpį visos suinteresuotosios šalys taip pat gali kreiptis prašydamos, kad Komisija jas išklausytų.

6.   Rašytiniai pareiškimai, klausimyno atsakymai ir susirašinėjimas

Visa suinteresuotųjų šalių informacija ir prašymai privalo būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip), būtinai nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame pranešime, klausimyno atsakymus ir slaptą suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo (4) grifu, ir pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiamas nekonfidencialus variantas, paženklintas „SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS SUSIPAŽINTI“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Faks.: (32 2) 295 65 05.

7.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą laikotarpį arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl pasinaudota turimais faktais, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

8.   Tyrimo tvarkaraštis

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalį tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

9.   Asmens duomenų tvarkymas

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad atliekant šį tyrimą gauti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5).


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  Anglies ekvivalentas nustatomas remiantis Technine ataskaita, 1967, IIW dok. IX-535-67, kurią paskelbė Tarptautinis suvirinimo institutas.

(3)  Kaip šiuo metu apibrėžta 2006 m. spalio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1549/2006, iš dalies keičiančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 301, 2006.10.31, p. 1). Produkto aprėptis nustatoma derinant Tarybos reglamento (EB) Nr. 954/2006 (OL L 175, 2006 6 29, p. 4) 1 straipsnio 1 dalyje pateikiamą produkto aprašymą ir pagal atitinkamus KN kodus pateikiamą produkto aprašymą.

(4)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis apsaugotas pagal 2001 m. gegužės 30 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Susitarimo dėl antidempingo) 6 straipsnį tai yra konfidencialus dokumentas.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/39


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 138/13)

1.

2007 m. birželio 13 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonės „Nikko Principal Investments Ltd“ (toliau — „Nikko Principal Investments“, Jungtinė Karalystė) ir „Eastmerchant GmbH“ (toliau — „Eastmerchant“, Vokietija) pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Sachsenfonds Holding GmbH“ (toliau — „Sachsenfonds“, Vokietija) kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

„Nikko Principal Investments“: privataus kapitalo investicijų įmonė;

„Eastmerchant“: finansinių investicijų įmonė;

„Sachsenfonds“: uždarųjų fondų kūrimas, steigimas, platinimas ir valdymas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44 arba paštu su nuoroda COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/40


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 138/14)

1.

2007 m. birželio 14 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „CEVA Group Logistics Plc“ (toliau — CEVA, Jungtinė Karalystė), kontroliuojama privataus kapitalo fondo „Apollo Group“ (toliau — „Apollo“, Jungtinės Valstijos), pirkdama akcijas, įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „EGL, Inc.“ (toliau — EGL, Jungtinės Valstijos) kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

CEVA: sutartinių logistikos paslaugų teikimas;

„Apollo“: privataus kapitalo fondas;

EGL: krovinių siuntimo ir sutartinių logistikos paslaugų teikimas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44 arba paštu su nuoroda COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 138/41


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 138/15)

1.

2007 m. birželio 15 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „TA Acquisition Company“ (toliau — TAC, JAV) [, kontroliuojama grupės „Cerberus“ (JAV)], pirkdama turtą, įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Tower Automotive Inc.“ (toliau — „Tower“, JAV) kontrolę, įskaitant jos užsienyje veikiančias įmones.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

grupė „Cerberus“: investicijų bendrovė;

„Tower“: struktūrinių metalinių dalių, naudojamų automobilių gamintojų, projektuotojas ir gamintojas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44 arba paštu su nuoroda COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.