ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 138

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
22. kesäkuu 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset, suuntaviivat ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Komissio

2007/C 138/01

Komission lausunto, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007, Ranskassa Tricastinin laitosalueella sijaitsevasta SOCATRI-nimisestä dekontaminointi- ja uraanintalteenottolaitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta muutetusta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

1

2007/C 138/02

Komission lausunto, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007, Saksan liittotasavallassa sijaitsevan Obrigheimin ydinvoimalan käytöstäpoistamisen yhteydessä syntyvän radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

2

2007/C 138/03

Komission lausunto, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007, Ranskassa sijaitsevan Creys-Malvillen ydinvoimalan INB 91 -laitoksen purkamisesta ja INB 141 -laitoksen toiminnan muuttamisesta johtuvan, kaasumaisia ja nestemäisiä radioaktiivisia päästöjä koskevien lupien muuttamisen seurauksena laaditusta radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

3

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2007/C 138/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Valmistelevat säädökset

 

Komissio

2007/C 138/05

Komission antamat lakiehdotukset

5

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2007/C 138/06

Euron kurssi

13

2007/C 138/07

Muut KOM-asiakirjat kuin komission antamat lakiehdotukset

14

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2007/C 138/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

18

2007/C 138/09

Tiivistelmä valtiontuista, joita jäsenvaltio on ilmoittanut myöntävänsä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti

24

2007/C 138/10

Jäsenvaltioiden toimittamat tiivistetyt tiedot valtiontuesta, joka on myönnetty perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti

31

 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 138/11

Viimeisin julkaisu muista KOM-asiakirjoista kuin komission antamista lakiehdotuksista ja komission antamista lakiehdotuksista
EUVL C 126, 7.6.2007

36

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 138/12

Ilmoitus muun muassa Venäjältä peräisin olevien tiettyjen raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta

37

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 138/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

39

2007/C 138/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

40

2007/C 138/15

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

41

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset, suuntaviivat ja lausunnot

LAUSUNNOT

Komissio

22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/1


KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007,

Ranskassa Tricastinin laitosalueella sijaitsevasta SOCATRI-nimisestä dekontaminointi- ja uraanintalteenottolaitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta muutetusta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/C 138/01)

Euroopan komissio sai Ranskan hallitukselta 25. lokakuuta 2006 Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti yleiset tiedot SOCATRI-nimisestä dekontaminointi- ja uraanintalteenottolaitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta muutetusta suunnitelmasta.

Näiden yleisten tietojen ja asiantuntijaryhmän kanssa käytyjen keskustelujen perusteella komissio antaa seuraavan lausunnon:

1.

Etäisyys laitoksesta lähimpään toisen jäsenvaltion, tässä tapauksessa Italian, alueeseen on noin 170 km.

2.

Suunnitellun muutoksen myötä korotettaisiin ilmassa kulkeutuvien radioaktiivisten päästöjen raja-arvoja, mikä koskisi sellaista tritiumia ja radiohiiltä sekä sellaisia radionuklideja, joita syntyy käsiteltäessä päästöjä, joilla on jälleenkäsitellyn uraanin spektri.

3.

Suunniteltu muutos ei tavanomaisen toiminnan yhteydessä altista muiden jäsenvaltioiden väestöä terveysriskeille.

4.

Jos ympäristöön pääsisi ennalta arvaamattomasti radioaktiivista jätettä yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisen ja laajuisen onnettomuuden seurauksena, suunniteltu muutos ei altistaisi muiden jäsenvaltioiden väestöä säteilyannoksille, joilla on vaikutusta terveyteen.

Komissio katsoo, että Ranskassa Tricastinin laitosalueella sijaitsevasta SOCATRI-nimisestä dekontaminointi- ja uraanintalteenottolaitoksesta peräisin olevan missä tahansa muodossa olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevan muutetun suunnitelman toteuttaminen ei tavanomaisen toiminnan yhteydessä eikä yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisessä ja laajuisessa onnettomuustilanteessa aiheuta veden, maaperän tai ilman radioaktiivista saastumista muiden jäsenvaltioiden alueella.


22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/2


KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007,

Saksan liittotasavallassa sijaitsevan Obrigheimin ydinvoimalan käytöstäpoistamisen yhteydessä syntyvän radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/C 138/02)

Euroopan komissio sai Saksan liittotasavallan hallitukselta 18. syyskuuta 2006 Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti yleiset tiedot Obrigheimin ydinvoimalan käytöstäpoistamisen yhteydessä syntyvän radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta.

Näiden tietojen ja asiantuntijaryhmän kanssa käytyjen keskustelujen perusteella komissio antaa seuraavan lausunnon:

1.

Etäisyys laitoksesta lähimpään toisen jäsenvaltion, tässä tapauksessa Ranskan, alueeseen on noin 80 km.

2.

Nestemäiset ja kaasumaiset päästöt eivät tavanomaisen käytöstäpoistamisen yhteydessä altista muiden jäsenvaltioiden väestöä terveysriskeille.

3.

Käytöstäpoistamisen yhteydessä syntyvä kiinteä radioaktiivinen jäte varastoidaan paikan päällä, kunnes se loppusijoitetaan hyväksyttyyn varastoon. Muu kuin radioaktiivinen kiinteä jäte ja materiaalit, joiden radioaktiivisuus ei ylitä vapauttamisrajoja, vapautetaan valvonnasta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää tavanomaisena jätteenä, käyttää uudelleen tai kierrättää. Tällöin noudatetaan turvallisuutta koskevissa perusnormeissa (neuvoston direktiivi 96/29/Euratom) vahvistettuja vaatimuksia.

4.

Jos ympäristöön pääsisi ennalta arvaamattomasti radioaktiivista jätettä yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisen ja laajuisen onnettomuuden seurauksena, säteilyannokset, joille muiden jäsenvaltioiden väestö altistuisi, eivät vaikuttaisi terveyteen.

Komissio katsoo, että Saksan liittotasavallassa sijaitsevan Obrigheimin ydinvoimalan käytöstäpoistamisen yhteydessä syntyvän missä tahansa muodossa olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevan suunnitelman toteuttaminen ei tavanomaisen toiminnan yhteydessä eikä yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisessä ja laajuisessa onnettomuustilanteessa aiheuta veden, maaperän tai ilman radioaktiivista saastumista muiden jäsenvaltioiden alueella.


22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/3


KOMISSION LAUSUNTO,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007,

Ranskassa sijaitsevan Creys-Malvillen ydinvoimalan INB 91 -laitoksen purkamisesta ja INB 141 -laitoksen toiminnan muuttamisesta johtuvan, kaasumaisia ja nestemäisiä radioaktiivisia päästöjä koskevien lupien muuttamisen seurauksena laaditusta radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/C 138/03)

Euroopan komissio sai 6. syyskuuta 2006 Ranskan hallitukselta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti toimitettuja yleisiä tietoja Creys-Malvillen ydinvoimalan INB 91 -laitoksen purkamisesta ja INB 141 -laitoksen toiminnan muuttamisesta johtuvan, kaasumaisia ja nestemäisiä radioaktiivisia päästöjä koskevien lupien muuttamisen seurauksena laaditusta radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta.

Tarkasteltuaan yleisiä tietoja sekä 15. tammikuuta 2007 pyytämiään lisätietoja, jotka Ranskan viranomaiset toimittivat 13. helmikuuta 2007, ja kuultuaan asiantuntijaryhmää komissio antaa seuraavan lausunnon:

1.

Ydinvoimalan ja lähimmän toisessa jäsenvaltiossa, tässä tapauksessa Italiassa, sijaitsevan pisteen välinen etäisyys on noin 96 kilometriä.

2.

Kaasumaiset ja nestemäiset päästöt eivät tavanomaisen toiminnan yhteydessä ja vaaditut uudet päästöluvat huomioon ottaen altista muiden jäsenvaltioiden väestöä terveysriskeille.

3.

Toiminnasta syntyvä kiinteä radioaktiivinen jäte joko varastoidaan paikan päälle tai kuljetetaan Ranskassa sijaitseviin erityisiin jätteenkäsittelylaitoksiin. Asiantuntijat suosittelevat, että tavanomaisen jätteen tarkastuksissa, jotka tehdään varotoimenpiteenä sen varmistamiseksi, ettei kontaminaatiota esiinny, noudatetaan samalla perusnormidirektiivissä (neuvoston direktiivi 96/29/Euratom) vahvistettuja luvasta vapauttamista koskevia perusteita.

4.

Jos ympäristöön pääsisi ennalta arvaamattomasti radioaktiivista jätettä yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisen ja laajuisen onnettomuuden seurauksena, suunnitellut muutokset eivät altistaisi muiden jäsenvaltioiden väestöä säteilyannoksille, joilla on vaikutusta terveyteen.

Komissio katsoo, että Creys-Malvillen ydinvoimalan INB 91 -laitoksen purkamisesta ja INB 141 -laitoksen toiminnan muuttamisesta johtuvan, kaasumaisia ja nestemäisiä radioaktiivisia päästöjä koskevien lupien muuttamisen seurauksena laaditun radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevan suunnitelman toteuttaminen ei tavanomaisen toiminnan yhteydessä eikä yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisessä ja laajuisessa onnettomuustilanteessa aiheuta veden, maaperän tai ilman radioaktiivista saastumista muiden jäsenvaltioiden alueella.


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

Komissio

22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 138/04)

Komissio päätti 22. marraskuuta 2006 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustossa asiakirjanumerolla 32006M4432. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta. (http://eur-lex.europa.eu)


III Valmistelevat säädökset

Komissio

22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/5


Komission antamat lakiehdotukset

(2007/C 138/05)

Asiakirja

Osa

Päivämäärä

Otsikko

KOM(2006) 473

 

14.9.2006

Muutettu ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa petoksilta ja muulta laittomalta toiminnalta

KOM(2006) 476

 

1.9.2006

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta

KOM(2006) 628

 

24.10.2006

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta

KOM(2006) 682

 

10.11.2006

Komission lausunto EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan ehdotuksesta päätökseksi Kulttuuri 2007 -ohjelman perustamisesta (2007–2013) (KOM(2004) 469 lopullinen)

KOM(2006) 692

 

16.11.2006

Muutettu ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (kodifioitu toisinto)

KOM(2006) 700

 

14.11.2006

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007–2013)

KOM(2006) 701

 

24.11.2006

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta

KOM(2006) 705

 

14.11.2006

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodesta (2008)

KOM(2006) 706

 

14.11.2006

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen toimittamisesta

KOM(2006) 707

 

15.11.2006

Komission lausunto EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan ehdotuksesta päätökseksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2007–2013) (KOM(2005) 116 lopullinen)

KOM(2006) 718

 

16.11.2006

Komission lausunto Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin tekemistä tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan, joka koskee ehdotusta: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi palveluista sisämarkkinoilla

KOM(2006) 751

 

1.12.2006

Muutettu ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (”asiakirjojen tiedoksianto”)

KOM(2006) 759

 

28.11.2006

Komission lausunto EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+)

KOM(2006) 775

 

6.12.2006

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tulvien arvioinnista ja hallinnasta

KOM(2006) 797

 

6.12.2006

Komission lausunto EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönoto

KOM(2006) 803

 

6.12.2006

Komission lausunto Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013)

KOM(2006) 805

 

12.12.2006

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista

KOM(2006) 809

 

12.12.2006

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi)

KOM(2006) 810

 

12.12.2006

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä

KOM(2006) 811

 

12.12.2006

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston yhteisestä kannasta direktiiviehdotuksen antamiseksi valmispakkauksiin pakattujen tuotteitten nimellismääristä sekä neuvoston direktiivien 75/106/ETY ja 80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston direktiivin 76/211/ETY muuttamisesta

KOM(2006) 842

 

15.12.2006

Komission lausunto EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla Euroopan parlamentin tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

KOM(2006) 859

 

18.12.2006

Komission lausunto Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan mukaisesti Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan, joka koskee seuraavaa ehdotusta: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ajokorteista (uudelleen laadittu)

KOM(2006) 860

 

15.12.2006

Komission lausunto EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan, joka koskee seuraavaa ehdotusta: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta

KOM(2007) 6

 

16.1.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 7

 

16.1.2007

Ehdotus: Neuvoston ja komission päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 8

 

16.1.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 11

 

19.1.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY muuttamisesta

KOM(2007) 12

 

17.1.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1883/78 muuttamisesta

KOM(2007) 17

 

24.1.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä ja eräiden asetusten muuttamisesta

KOM(2007) 20

 

31.1.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus tietyistä Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 147/2003 muuttamisesta

KOM(2007) 21

 

25.1.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös Zimbabwen kanssa AKT–EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen päättämisestä tehtyyn päätökseen 2002/148/EY sisältyvien toimenpiteiden soveltamiskauden jatkamisesta

KOM(2007) 25

 

25.1.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisen toimenpiteiden päättymistä koskevan tarkastelun ja osittaisen välivaiheen tarkastelun perusteella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta, Indonesiasta, Malesiasta, Korean tasavallasta, Thaimaasta ja Taiwanista peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa

KOM(2007) 26

 

25.1.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 2026/97 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

KOM(2007) 37

 

14.2.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista

KOM(2007) 38

 

31.1.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös EU–Meksiko-sekakomiteassa hyväksyttävästä yhteisön kannasta

KOM(2007) 40

 

31.1.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus tietyistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 234/2004 muuttamisesta

KOM(2007) 42

 

6.2.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun asetuksen (EY) N:o 2007/2000 muuttamisesta

KOM(2007) 43

 

6.2.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös yhteisön puolesta kansainvälisessä sokerineuvostossa omaksuttavasta kannasta vuoden 1992 kansainvälisen sokerisopimuksen voimassaolon jatkamiseen

KOM(2007) 44

 

6.2.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös yhteisön puolesta kansainvälisessä viljaneuvostossa omaksuttavasta kannasta viljojen kauppaa koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen voimassaolon jatkamiseen

KOM(2007) 46

 

7.2.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista

KOM(2007) 47

 

7.2.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen 185 artiklan 2 kohdassa vaaditun välimiesten luettelon vahvistamista koskevasta yhteisön kannasta EU-Chile-assosiaatiokomiteassa

KOM(2007) 48

 

7.2.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus asetuksesta (EY) N:o 2597/97 poikkeamisesta Virossa tuotetun kulutukseen tarkoitetun maidon osalta

KOM(2007) 51

 

9.2.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin

KOM(2007) 54

 

13.2.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

KOM(2007) 55

1

14.2.2007

Ehdotus: Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation välisen kirjeenvaihtona tehdyn, sovittuja periaatteita Siperian ylittävien lentoreittien käyttöön tällä hetkellä sovellettavan järjestelmän nykyaikaistamiseksi koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

KOM(2007) 55

2

14.2.2007

Ehdotus: Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation välisen, sovittuja periaatteita Siperian ylittävien lentoreittien käyttöön tällä hetkellä sovellettavan järjestelmän nykyaikaistamiseksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

KOM(2007) 57

 

15.2.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston varojen myöntämisestä Somalialle tehdyn AKT-EY-ministerineuvoston päätöksen N:o 3/2001 muuttamisesta tehtävää päätöstä koskevasta AKT-EY-ministerineuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta

KOM(2006) 587

 

13.10.2006

Ehdotus: Neuvoston asetus elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 muuttamisesta

KOM(2006) 820

 

24.1.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lentoasemamaksuista (komission esittämä)

KOM(2006) 836

 

19.12.2006

Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen EY:n ja Jordanian assosiaatiosopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

KOM(2006) 850

 

10.1.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus energiatilastoista

KOM(2006) 861

 

9.1.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

KOM(2006) 867

 

9.1.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus kalastustoimintaan sovellettavista valvontatoimenpiteistä Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella ja asetusten (ETY) N:o 3943/90, (EY) N:o 66/98 ja (EY) N:o 1721/1999 kumoamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta

KOM(2006) 869

 

30.1.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus siitä, miten jäsenvaltiot ratifioivat linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tai liittyvät siihen, annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 954/79 kumoamisesta

KOM(2007) 36

 

14.2.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen 3052/95/EY kumoamisesta

KOM(2007) 53

 

14.2.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista

KOM(2007) 68

 

23.2.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös lisäsopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen laajentamiseksi koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa

KOM(2007) 69

 

23.2.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus väestölaskennoista ja asumiskyselyistä

KOM(2007) 70

 

26.2.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteiden A, B ja C muuttamisesta

KOM(2007) 74

 

27.2.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 muuttamisesta Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission suositteleman tonnikalan elvyttämissuunnitelman osalta

KOM(2007) 75

 

28.2.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus poikkeusten myöntämisestä Bulgarialle ja Romanialle eräistä kalastuslaivojen viitetasoihin liittyvistä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 säännöksistä

KOM(2007) 76

 

12.3.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista

KOM(2007) 77

 

27.2.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ja siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta

KOM(2007) 84

 

7.3.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen 80 artiklan täytäntöönpanoa koskevasta assosiaationeuvostossa hyväksyttävästä yhteisön kannasta

KOM(2007) 88

 

9.3.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus Kiinan kansantasavallasta, Saudi-Arabiasta, Valko-Venäjältä ja Korean tasavallasta peräisin olevien synteettisten polyesterikatkokuitujen tuontiin sovellettavia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä

KOM(2007) 93

 

9.3.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

KOM(2007) 95

 

13.3.2007

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

KOM(2007) 97

 

16.3.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 98

 

16.3.2007

Ehdotus: Neuvoston ja komission päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 104

 

16.3.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 105

 

16.3.2007

Ehdotus: Neuvoston ja komission päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 109

 

13.3.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

KOM(2007) 110

 

16.3.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 111

 

16.3.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 113

 

16.3.2007

Ehdotus: Neuvoston ja komission päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 114

 

16.3.2007

Ehdotus: Neuvoston ja komission päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 115

 

16.3.2007

Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 117

 

16.3.2007

Ehdotus: Neuvoston ja komission päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2007) 123

 

16.3.2007

Ehdotus: Neuvoston asetus lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta ja käyttöön otetun väliaikaisen tullin vapauttamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien jäädytettyjen mansikoiden tuonnissa

Nämä tekstit ovat saatavissa EUR-Lexistä: http://eur-lex.europa.eu


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Komissio

22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/13


Euron kurssi (1)

21. kesäkuuta 2007

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3397

JPY

Japanin jeniä

165,50

DKK

Tanskan kruunua

7,4435

GBP

Englannin puntaa

0,67210

SEK

Ruotsin kruunua

9,2543

CHF

Sveitsin frangia

1,6613

ISK

Islannin kruunua

84,03

NOK

Norjan kruunua

8,0345

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CYP

Kyproksen puntaa

0,5837

CZK

Tšekin korunaa

28,605

EEK

Viron kruunua

15,6466

HUF

Unkarin forinttia

248,91

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6962

MTL

Maltan liiraa

0,4293

PLN

Puolan zlotya

3,7957

RON

Romanian leuta

3,2036

SKK

Slovakian korunaa

33,814

TRY

Turkin liiraa

1,7592

AUD

Australian dollaria

1,5819

CAD

Kanadan dollaria

1,4303

HKD

Hongkongin dollaria

10,4657

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7546

SGD

Singaporin dollaria

2,0587

KRW

Etelä-Korean wonia

1 241,90

ZAR

Etelä-Afrikan randia

9,6033

CNY

Kiinan juan renminbiä

10,2069

HRK

Kroatian kunaa

7,3305

IDR

Indonesian rupiaa

12 077,40

MYR

Malesian ringgitiä

4,6287

PHP

Filippiinien pesoa

61,827

RUB

Venäjän ruplaa

34,7680

THB

Thaimaan bahtia

43,404


(1)  

Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/14


Muut KOM-asiakirjat kuin komission antamat lakiehdotukset

(2007/C 138/07)

Asiakirja

Osa

Päivämäärä

Otsikko

KOM(2004) 795

 

9.12.2004

Komission tiedonanto neuvostolle Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelmia koskevista komission ehdotuksista

KOM(2004) 819

 

21.12.2004

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY tiettyjen säännösten täytäntöön panemiseksi tarkoitetuista suuntaviivoista, jotka eivät ole luonteeltaan sitovia

KOM(2005) 482

 

11.10.2005

Komission kertomus: Euroopan komission vuosikertomus Euroopan parlamentille Eurooppa-koulujärjestelmästä

KOM(2007) 1

 

10.1.2007

Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Energiapolitiikka Euroopalle

KOM(2007) 2

 

10.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen rajoittaminen kahteen celsiusasteeseen Toimet vuoteen 2020 ja sen jälkeen

KOM(2007) 5

 

16.1.2007

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille romuajoneuvoja koskevan direktiivin 2000/53/EY 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan tavoitteista

KOM(2007) 13

 

19.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Ehdotus: sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskeva yhteinen raportti 2007

KOM(2007) 14

 

17.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Fidžin kanssa Cotonoun sopimuksen 96 artiklan nojalla

KOM(2007) 19

 

7.2.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi: uudelleentarkastelun tulokset

KOM(2007) 22

 

7.2.2007

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehyksestä 2000-lukua varten

KOM(2007) 30

 

29.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Syvänmeren kalakantojen hoidon tarkastelu

KOM(2007) 39

 

5.2.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille kalastuskapasiteetin ja pyyntiponnistuksen indikaattoreiden parantamisesta yhteisessä kalastuspolitiikassa

KOM(2007) 61

 

21.2.2007

Komission tiedonanto: Yhdenmukainen luettelo indikaattoreista ja vertailuarvoista, joilla arvioidaan edistymistä Lissabonissa asetettujen koulutusalan tavoitteiden saavuttamisessa

KOM(2006) 744

 

8.2.2007

Vihreä kirja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta

KOM(2006) 768

 

5.12.2006

Komission tiedonanto neuvostolle neuvoston direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti (teollisuuden käyttämän nestekaasun verotus ja kivihiilen verotus)

KOM(2006) 794

 

12.12.2006

Komission tiedonanto neuvostolle neuvoston direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti (myyntiedustajat)

KOM(2006) 795

 

12.12.2006

Komission tiedonanto neuvostolle neuvoston direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti (alueelliset poikkeukset)

KOM(2006) 816

 

12.12.2006

Komission tiedonanto kevään Eurooppa-neuvostolle kasvua ja työllisyyttä koskevan uudistetun Lissabonin strategian täytäntööpano: Tulosten vuosi

KOM(2006) 819

 

24.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

KOM(2006) 821

 

24.1.2007

Komission kertomus 15 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/67/EY soveltamisesta

KOM(2006) 835

 

10.1.2007

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2239/2004/EY muutetun, yhteisön osallistumisesta Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan 22 päivänä marraskuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/784/EY täytäntöönpanosta

KOM(2006) 841

 

10.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden mahdollisuudet

KOM(2006) 843

 

10.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: tavoitteena kivihiilen päästöjen lähes täydellinen eliminointi vuodesta 2020

KOM(2006) 844

 

10.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Ohjeellinen ydinalan ohjelma osoitettu Euratomin perustamissopimuksen 40 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle lausuntoa varten

KOM(2006) 845

 

10.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Biopolttoaineiden kehitystä koskeva kertomus Kertomus biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytössä Euroopan unionin jäsenvaltioissa saavutetusta edistymisestä

KOM(2006) 846

 

23.2.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Tärkeimpiä yhteenliitäntöjä koskeva suunnitelma

KOM(2006) 847

 

10.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman laatiminen

KOM(2006) 848

 

10.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Uusiutuvia energialähteitä koskeva etenemissuunnitelma Uusiutuvat energialähteet 2000-luvulla: kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen

KOM(2006) 849

 

10.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Vihreän kirjan seurantatoimi Kertomus edistymisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käytössä

KOM(2006) 851

 

10.1.2007

Komission tiedonanto: Asetuksen (EY) N:o 1/2003 17 artiklaan perustuva Euroopan kaasu- ja sähköalan tutkinta (loppuraportti)

KOM(2007) 3

 

12.1.2007

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Vuoden 2005 kertomus PHARE-ohjelmasta sekä liittymisvalmisteluja ja siirtymäjärjestelyä koskevista tukivälineistä

KOM(2007) 23

 

24.1.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Toimintaohjelma hallinnollisen rasituksen keventämiseksi Euroopan unionissa

KOM(2007) 32

 

31.1.2007

Komission tiedonantoon neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Euroopan laajuisten tärkeimpien liikennereittien jatkaminen naapurimaihin — Liikennettä koskevat suuntaviivat Euroopassa ja naapurialueilla

KOM(2007) 35

 

14.2.2007

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Tavaroiden sisämarkkinat — Euroopan kilpailukyvyn perusta

KOM(2007) 45

 

6.2.2007

Komission kertomus neuvostolle henkilöstösääntöjen liitteen X soveltamisesta (5 päivänä lokakuuta 1987 annettu neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 3019/87) Vuosi 2005

KOM(2007) 49

 

7.2.2007

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Naisten ja miesten tasa-arvosta — 2007

KOM(2007) 50

 

8.2.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Joustavuudella vauhtia taajuuksien saantiin langattomille sähköisille viestintäpalveluille

KOM(2007) 59

 

21.2.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Tulkitseva tiedonanto jätteistä ja sivutuotteista

KOM(2007) 60

 

22.2.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Yhtenäismarkkinat kansalaisia varten

KOM(2007) 62

 

21.2.2007

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Työn laadun ja tuottavuuden parantaminen: yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2007–2012

KOM(2007) 63

 

26.2.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sosiaalisen todellisuuden kartoittaminen: Väliraportti kevään 2007 Eurooppa-neuvostolle

KOM(2007) 65

 

21.2.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vuotuinen toimintastrategia 2008

KOM(2007) 66

 

23.2.2007

Komission kertomus budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä –tilanne 30. kesäkuuta 2006

KOM(2007) 67

 

28.2.2007

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Vuoden 2006 politiikan saavutukset

KOM(2007) 71

 

26.2.2007

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: EU:n yhteisen siirtohinnoittelufoorumin toiminnasta erimielisyyksien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi sekä EU:n ennakkohinnoittelusopimuksia koskevista suuntaviivoista

KOM(2007) 73

 

26.2.2007

Komission tiedonanto kalastusoikeusperustaisista hallinnointivälineistä kalastusalalla

KOM(2007) 81

 

5.3.2007

Komission toinen kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille kokemuksista, joita jäsenvaltiot ovat saaneet geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun direktiivin 2001/18/EY mukaisesti markkinoille saatetuista muuntogeenisistä organismeista

KOM(2007) 82

 

5.3.2007

Komission kertomus neuvostolle: Kiinan kansantasavallasta, Venäjältä, Turkista, Ukrainasta ja Yhdysvalloista peräisin oleva pentaerytritolin tuontia koskeva polkumyynnin vastainen menettely

KOM(2007) 87

 

7.3.2007

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietosuojadirektiivin tehokkaampaa soveltamista koskevan työohjelman seurannasta

KOM(2007) 101

 

15.3.2007

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan rakentaminen toiminnallisten ilmatilan lohkojen avulla: Puolivälin tilannekatsaus

Nämä tekstit ovat saatavissa EUR-Lexistä: http://eur-lex.europa.eu


JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/18


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

(2007/C 138/08)

XA-numero

XA 7012/07

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Lazio

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Oikeusperusta

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

10 miljoonaa EUR (1)

Tuen enimmäisintensiteetti

Tuen enimmäisintensiteetti on 40 % uusien koneiden tai laitteiden hankintaan tai leasingvuokraukseen liittyvistä kustannuksista.

Täytäntöönpanoajankohta

Seuraavana päivänä sen jälkeen, kun alueneuvoston päätös nro 115 (27.2.2007) on julkaistu tuen hallinnoijan (MCC spa) Internet-sivustossa www.incentivi.mcc.it (2)

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto

Rajoittamaton, mutta tukijärjestelmä on vapautettu EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta ilmoittamisvelvollisuudesta 30. päivään kesäkuuta 2008, ts. asetuksen (EY) N:o 70/2001, sellaisena kuin se on muutettuna, voimassaolon päättymiseen asti, edellyttäen ettei kyseisen asetuksen voimassaoloaikaa jatketa

Tuen tarkoitus

Investointituki

Asianomainen ala/asianomaiset alat

Kaikki alat

 

tai

 

Hiilikaivosteollisuus

 

Kaikki teollisuustuotannon alat

 

tai

 

Terästeollisuus

 

Laivanrakennusteollisuus

 

Synteettiset kuidut

 

Moottoriajoneuvojen valmistus

 

Muu teollisuustuotanto

 

Maataloustuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen

Kyllä

Kaikki palvelut

 

tai

 

Liikenne

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut

 

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Muita tietoja

Komissio on aiemmin hyväksynyt tukijärjestelmän 18. lokakuuta 2000 päivätyllä kirjeellä D/55254 tukinumerolla N 659/A/97.


XA-numero

XA 7013/07

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue

Cumbria

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Oikeusperusta

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

1,2 miljoonaa GBP

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

Täytäntöönpanopäivä

1.4. 2007 alkaen

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

Tukiohjelma on voimassa 30.6.2009 asti

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Ei

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

tai

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

Moottoriajoneuvot

 

Muu valmistus

 

Maataloustuotteiden jalostaminen ja markkinoiminen

Kyllä

Kaikki palvelut

 

tai

 

Kuljetuspalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut

 

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä


Tuen numero

XA 7014/07

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

La Rioja

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Oikeusperusta

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

2,75 miljoonaa EUR

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

Täytäntöönpanopäivä

10.3.2007 alkaen

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2008 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Ei

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

o

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

Moottoriajoneuvot

 

Muut teollisuusalat

 

Maataloustuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen

Kyllä

Kaikki palvelut

 

o

 

Liikennepalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut

 

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä


Tuen numero

XA 7015/07

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

La Rioja

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Programa estratégico de comercio exterior

Oikeusperusta

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä (2007)

1 700 000 EUR

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

Täytäntöönpanopäivä

10.3.2007 alkaen

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2008 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Kyllä

Rajattu tiettyihin aloihin

 

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

o

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

Moottoriajoneuvot

 

Muut teollisuusalat

 

Maataloustuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen (*)

Kyllä

Kaikki palvelut

 

o

 

Liikennepalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut

 

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä


Tuen numero

XA 7019/07

Jäsenvaltio

Liettua

Alue

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Oikeusperusta

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

1 miljoonaa LTL (0,29 miljoonaa EUR virallisen valuuttakurssin mukaan)

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

Täytäntöönpanopäivä

1.5.2007

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

30.6.2008 asti (3)

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Kaikki jalostusalat

Kaikki palvelut

Maaseudun tuotantotoiminta (maataloustuotteiden jalostus mukaan luettuna) ja palvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä


Tuen numero

XA 7020-07-LT– Halpakorkoinen laina

Jäsenvaltio

Liettua

Alue

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Oikeusperusta

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

4 miljoonaa LTL (1,16 miljoonaa EUR virallisen valuuttakurssin mukaan)

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

Täytäntöönpanopäivä

1.5.2007

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

30.6.2008 asti (4)

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Kaikki jalostusalat

Kaikki palvelut

Maaseudun tuotantotoiminta (maataloustuotteiden jalostus mukaan luettuna) ja palvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä


(1)  Tukijärjestelmän vuosittaiset menot käsittävät myös sellaiset menot, jotka aiheutuvat saman oikeusperustan nojalla toteutettavasta tukijärjestelmästä asetuksen (EY) N:o 70/2001 soveltamisalaan kuuluvien, muilla kuin tässä tiivistelmässä tarkoitetuilla aloilla toimivien tai asetuksen (EY) N:o 1857/2006 soveltamisalaan kuuluvien pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi.

(2)  Edellä tarkoitettu päätös julkaistaan mainitussa Internet-sivustossa 10 työpäivän kuluttua tämän tiivistelmän lähettämisestä Euroopan komissiolle.

(3)  Jos komissio tarkistaa asetusta (EY) N:o 70/2001, tätä toimenpidettä mukautetaan asiaa koskeviin säännöksiin ja määräaikaa pidennetään tarvittaessa. Tästä ilmoitetaan komissiolle.

(4)  Jos komissio tarkistaa asetusta (EY) N:o 70/2001, tätä toimenpidettä mukautetaan asiaa koskeviin säännöksiin ja määräaikaa pidennetään tarvittaessa. Tästä ilmoitetaan komissiolle.


22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/24


Tiivistelmä valtiontuista, joita jäsenvaltio on ilmoittanut myöntävänsä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti

(2007/C 138/09)

XA-numero: XA 39/07

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Sardinia

Tukijärjestelmän nimike: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Oikeusperusta: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Tukijärjestelmän vuosittaiset menot: Vuodelle 2006 varattu kokonaistalousarvio on 600 000 EUR.

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen osuus on 70 % tappioista jäljempänä olevan taulukon mukaan laskettuna.

Täytäntöönpanoajankohta: Syyskuusta 2006 alkaen kuolleet eläimet ovat tukikelpoisia.

Tukijärjestelmän kesto: Joulukuuhun 2010 asti

Tuen tarkoitus: Tuki perustuu asetuksen (EY) N:o 1857/2006 10 artiklaan, ja sen tarkoituksena on korvata viljelijöille kuolleista lampaista ja vuohista aiheutuneet tuotannonmenetykset.

Koska sardinialaista lammasta kasvatetaan pääasiassa maidontuotantoon, joka Sardiniassa on kausiluonteista (yleensä tammikuusta heinäkuuhun), tuotannonmenetykset lasketaan koko vuoden ajalta, ottaen huomioon vaikeudet, jotka liittyvät kuolleiden eläinten korvaamiseen uusilla kuolemaa seuraavien kuukausien aikana. Nämä vaikeudet johtuvat eläinten siirtokiellosta ja tuotantoon tarkoitettujen eläinten heikosta saatavuudesta ennen vahingon tapahtumisvuotta seuraavan vuoden syksyä.

Tulonmenetys lasketaan ottaen huomioon menetetyn tuotannon arvo ilman välillisiä kustannuksia, jotka eivät kuulu kasvattajalle (rehun hankinta ja terveyskustannukset), eriytettynä sen mukaan, onko kyse tavallisista eläimistä vaiko kantakirjaan merkityistä eläimistä (ks. kohdassa ”Tuen enimmäisintensiteetti” oleva taulukko).

Asianomainen ala: Kotieläintuotanto: lampaat ja vuohet

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Internet-osoite: http://www.regione.sardegna.it

XA-numero: XA 44/07

Jäsenvaltio: Belgia

Alue: Flanderi: Maatalous- ja kalastusministeriö

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Oikeusperusta:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 9 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 100 % (myönnetään tuettujen palvelujen muodossa)

Täytäntöönpanoajankohta:

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Tuki on hyväksytty varainhoitovuodeksi 2007.

Tuen tarkoitus: Pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen ja alakohtainen kehittäminen

15 artiklan 2 kohdan c alakohta: kolmansien osapuolten toteuttamien sellaisten neuvontapalvelujen maksut, jotka eivät koske jatkuvaa tai säännöllistä toimintaa, eivätkä liity yrityksen tavanomaisiin toimintakuluihin, kuten rutiininomaisiin veroneuvontapalveluihin, säännöllisiin lainopillisiin palveluihin tai mainontaan

Asianomainen ala/asianomaiset alat: Siipikarjan- ja kaniininliha

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Internet-osoite: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Muita tietoja: —

Jules Van Liefferinge

Secretaris-generaal

XA-numero: XA 47/07

Jäsenvaltio: Belgia

Alue: Flanderi: Maatalous- ja kalastusministeriö

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Oikeusperusta:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 — Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 — Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 1 194 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 16 artiklan 1 kohdan a alakohta: tuki, joka on enintään 100 prosenttia kantakirjojen hallinnollisista perustamis- ja ylläpitokustannuksista

16 artiklan 1 kohdan b alakohta: tuki, joka on enintään 70 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolien toteuttamista tai niiden puolesta toteutetuista kokeista, joilla määritetään kotieläinten perimän laatu tai niiden tuotos, lukuun ottamatta kotieläinten omistajan tekemiä tarkastuksia ja maidon laatua koskevia rutiinitarkastuksia

Täytäntöönpanoajankohta:

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Tuki on hyväksytty varainhoitovuodeksi 2007.

Tuen tarkoitus: Pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen ja alakohtainen kehittäminen

16 artiklan 1 kohdan a alakohta: tuki, joka on enintään 100 prosenttia kantakirjojen hallinnollisista perustamis- ja ylläpitokustannuksista

16 artiklan 1 kohdan b alakohta: tuki, joka on enintään 70 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolien toteuttamista tai niiden puolesta toteutetuista kokeista, joilla määritetään kotieläinten perimän laatu tai niiden tuotos, lukuun ottamatta kotieläinten omistajan tekemiä tarkastuksia ja maidon laatua koskevia rutiinitarkastuksia

Asianomainen ala/asianomaiset alat: Karjatalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Internet-osoite: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Muita tietoja: —

Jules Van Liefferinge

Secretaris-generaal

XA-numero: XA 49/07

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Lazio

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Oikeusperusta: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. ”legge Sabatini”) e s.m.i

Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 10 miljoonaa EUR (1)

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen bruttointensiteetti saa olla enintään 40 % tukikelpoisista investoinneista tai 50 % tukikelpoisista investoinneista epäsuotuisilla alueilla tai asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetuilla ja jäsenvaltioiden mainitun asetuksen 50 ja 94 artiklan mukaisesti nimeämillä alueilla, ja yksittäiselle yritykselle myönnetyn tuen kokonaismäärä saa olla enintään 400 000 euroa millä tahansa kolmen varainhoitovuoden jaksolla tai enintään 500 000 euroa, jos yritys sijaitsee epäsuotuisalla alueella asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetuilla ja jäsenvaltioiden mainitun asetuksen 50 ja 94 artiklan mukaisesti nimeämillä alueilla.

Täytäntöönpanoajankohta: Seuraavana päivänä sen jälkeen, kun alueneuvoston päätös nro 115 (27.2.2007) on julkaistu tuen hallinnoijan (MCC spa) Internet-sivustossa www.incentivi.mcc.it (2)

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Rajoittamaton, mutta tukijärjestelmä on vapautettu EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta ilmoittamisvelvollisuudesta 31. päivään joulukuuta 2013, ts. asetuksen (EY) N:o 1857/2006 voimassaolon päättymiseen asti, edellyttäen ettei kyseisen asetuksen voimassaoloaikaa jatketa.

Tuen tarkoitus: Investointituki — Tuen tarkoituksena on edistää korkotuen avulla uusien koneiden ja laitteiden hankintaa tai ostoleasingiä asetuksen (EY) N:o 1857/2006 4 artiklan mukaisesti.

Asianomainen ala/asianomaiset alat: Kaikki alat, joilla sallitaan asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä tuki

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Internet-osoite: www.incentivi.mcc.it

Muita tietoja: Komissio on aiemmin hyväksynyt tukijärjestelmän 18. lokakuuta 2000 päivätyllä kirjeellä D/55254 tukinumerolla N 659/A/97.

XA-numero: XA 51/07

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Alue: Englanti — Dorset (Bournemouthin ja Poolen hallintoalueet mukaan luettuina)

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Dorset Agricultural Advisory Service

Oikeusperusta: Local Government Act 2000 (Part I)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 23. kesäkuuta 2007 — 31. maaliskuuta 2008: 69 000 GBP

1. huhtikuuta 2008 — 30. syyskuuta 2009: 31 000 GBP

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen intensiteetti on 100 %.

Täytäntöönpanoajankohta: Ohjelma alkaa 23. kesäkuuta 2007.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Ohjelma alkaa 23. kesäkuuta 2007. Se päättyy 30. syyskuuta 2008. Viimeinen maksu suoritetaan 10. lokakuuta 2008.

Tuen tarkoitus: Tuen tarkoituksena on maaseututalouden kehittäminen. Tuki myönnetään asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan mukaisesti. Tukikelpoisia kustannuksia ovat neuvontapalveluista aiheutuvat kustannukset.

Alat, joita tuki koskee: Ohjelma koskee maataloustuotteiden tuottamista.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Ohjelmasta vastaava lakisääteinen elin:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Ohjelmaa hallinnoi:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Internet-osoite: www.kmc.ac.uk/daas

Valtiontukeen liittyvät asiakirjat löytyvät sivustolla kohdasta Newsletters.

Tietoja ohjelmasta löytyy myös Defran valtiontukiasioita käsittelevältä sivustolta

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Muita tietoja: Tukikelpoisuutta ja ohjelman sääntöjä koskevia tietoja on saatavilla edellä mainituista Internet-osoitteista.

Tukea maataloustuotteiden jalostamiseen ja kaupan pitämiseen sekä muuhun kuin maatalouteen liittyvään yritystoimintaan myönnetään vähämerkityksisen tuen myöntämistä ohjaavan asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisesti. Vähämerkityksinen tuki on erityistä tukea, johon ei tarvita Euroopan komission hyväksyntää. Tällaisen tuen enimmäismäärä on 200 000 EUR (noin 120 000 GBP) yritystä kohti kolmen vuoden ajan, ja se voi liittyä mihin tahansa toimintaan.

Tukea hakevien muiden kuin maatalousalan yritysten on toimitettava Dorset Agricultural Advisory Servicelle yksityiskohtaiset tiedot kaikesta tällaisesta tuesta, jota ne ovat saaneet keskus- tai paikallishallinnosta tai muista julkisista lähteistä kolmen viime vuoden aikana.

Yritykset, joiden saama tukimäärä ylittää enimmäismäärät, eivät voi saada tukea Dorset Agricultural Advisory Serviceltä.

Allekirjoittanut ympäristöstä, elintarvikkeista ja maaseutuasioista vastaavan osaston (Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen viranomainen) puolesta

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA-numero: XA 52/07

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Alue: Englanti

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Oikeusperusta: Järjestelmä on muu kuin lakisääteinen järjestelmä. Vuonna 1986 annetun maatalouslain (1 jakson) mukaan hallitus voi antaa mihin tahansa maataloustoimintaan liittyvää neuvontaa.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 980 000 GBP 1.7.2007—30.6.2008

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen intensiteetti on 100 %.

Täytäntöönpanoajankohta: Järjestelmää sovelletaan 1. heinäkuuta 2007 alkaen.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Järjestelmä alkaa 1. heinäkuuta 2007. Se päättyy 30. kesäkuuta 2008. Hakemukset on jätettävä viimeistään 15. lokakuuta 2007. Viimeinen maksu suoritetaan 15. helmikuuta 2008.

Tuen tarkoitus: Alakohtainen kehittäminen. Ohjelma koskee maataloustuotantoa harjoittavia viljelijöitä. Ohjelma muodostuu konferensseista, työpajoista, tilakäynneistä, oma-apuryhmien kokoontumisista, koulutusseminaareista ja muista tapahtumista, joiden tarkoituksena on auttaa maankäyttäjiä ymmärtämään heidän yritystoimintaansa mahdollisesti vaikuttavia ajankohtaisia kysymyksiä, joihin kuuluvat esimerkiksi uudet ympäristönsuojelun ohjauksen ohjelmat ja niiden vaikutukset maanhoidon vaatimuksiin. Tavoitteena on lisätä alan ammattimaisuutta. Tuki maksetaan asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan mukaisesti. Tukikelpoisia ovat koulutusohjelmien järjestämisen ja toteuttamisen kustannukset. Tukea ei makseta suoraan edunsaajille.

Alat, joita tuki koskee: Järjestelmää sovelletaan ainoastaan maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin yrityksiin.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Ohjelmasta vastaava lakisääteinen elin:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Ohjelmaa hallinnoi:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Internet-osoite: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Valitse ’Farming Activities Programme (England)’. Järjestelmästä saa tietoa myös Yhdistyneen kuningaskunnan Defra-viranomaisen maatalousalan valtiontukia koskevilta sivuilta:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Muita tietoja: Tukikelpoisuutta ja ohjelman sääntöjä koskevia tietoja on saatavilla edellä mainituista Internet-osoitteista. Maataloustuotteiden jalostusta ja markkinointia harjoittaville yrityksille sekä muille kuin maatalousyrityksille myönnettävä tuki maksetaan vähämerkityksistä tukea koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisesti.

Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen (Department for Environment, Food and Rural Affairs) puolesta päivännyt ja allekirjoittanut:

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Tukijärjestelmän vuosittaiset menot käsittävät myös sellaiset menot, jotka aiheutuvat saman oikeusperustan nojalla toteutettavasta tukijärjestelmästä asetuksen (EY) N:o 70/2001 ja sen muutosasetusten soveltamisalaan kuuluvien pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi (mukaan luettuina maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla tehtäviin investointeihin myönnettävät tuet).

(2)  Edellä tarkoitettu päätös julkaistaan mainitussa Internet-sivustossa 10 työpäivän kuluttua tämän tiivistelmän lähettämisestä Euroopan komissiolle.


22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/31


Jäsenvaltioiden toimittamat tiivistetyt tiedot valtiontuesta, joka on myönnetty perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti

(2007/C 138/10)

XA-numero: XA 53/07

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Alue: Englanti

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Oikeusperusta: Järjestelmä on muu kuin lakisääteinen järjestelmä. Vuonna 1986 annetun maatalouslain (1 jakson) mukaan hallitus voi antaa mihin tahansa maataloustoimintaan liittyvää neuvontaa.

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 1.7.2007–30.6.2008: 400 000 GBP

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen intensiteetti on 100 %.

Täytäntöönpanoajankohta: Järjestelmän soveltaminen alkaa 1. heinäkuuta 2007.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Järjestelmän soveltaminen alkaa 1. heinäkuuta 2007. Se päättyy 30. kesäkuuta 2008. Hakemukset on jätettävä viimeistään 15. syyskuuta 2007. Viimeinen maksu suoritetaan 30. marraskuuta 2007.

Tuen tarkoitus: Alakohtainen kehittäminen. Ohjelma koskee maataloustuotantoa harjoittavia viljelijöitä. Se muodostuu tiloilla toteutettavista työpajoista, tilakäynneistä, puhelinpalvelusta ja verkkosivustosta, joiden tarkoituksena on antaa viljelijöille, maatalousneuvojille ja maatalousurakoitsijoille selkeää ja kohdennettua opastusta siitä, mitä lakisääteisillä hoitovaatimuksilla ja maatalouden ja ympäristön kannalta hyvällä kunnolla tarkoitetaan ja mitä niiden noudattaminen edellyttää tilanhoidolta. Tavoitteena on lisätä alan ammattimaisuutta.

Tuki maksetaan asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan mukaisesti. Tukikelpoisia ovat koulutusohjelmien järjestämisen ja toteuttamisen kustannukset. Maksuja ei suoriteta suoraan tuensaajille.

Alat, joita tuki koskee: Järjestelmää sovelletaan ainoastaan maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin yrityksiin.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: Järjestelmästä vastaava lakisääteinen elin:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Järjestelmää hallinnoi

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Internet-osoite: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Valitse ’Cross Compliance’. Järjestelmästä saa tietoa myös maatalouden valtiontukea käsitteleviltä Yhdistyneen kuningaskunnan maatalousministeriön sivuilta osoitteesta:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Muita tietoja: Tukikelpoisuutta ja järjestelmän sääntöjä koskevia lisätietoja on saatavilla edellä mainituista Internet-osoitteista

Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen (Department for Environment, Food and Rural Affairs) puolesta päivännyt ja allekirjoittanut:

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

XA-numero: XA 54/07

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Alue: Purbeck

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Purbeck Natural Landscape Programme

Oikeusperusta: The National Heritage Act 1980 -lailla perustettiin National Heritage Memorial Fund (NHMF) -rahasto. Kyseistä lakia on muutettu useita kertoja, erityisesti National Heritage Act 1997 -lailla sekä National Lottery Act 1993- ja 1998 -lailla.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä:

Lähde

2007–2008

2008–2009

Perinnemaisemien investointituki

Frome Valley Project-hanke

634 200 GBP

15 000 GBP

Purbeck Ridge Project-hanke

41 277 GBP

4 600 GBP

Välisumma

105 427 GBP

19 600 GBP

Perinnemaisemien tekninen apu

Neuvonta (myös toteutettavuustutkimukset)

73 400 GBP

12 400 GBP

Säilyttämistä koskeva koulutus ja tapahtumat

2 350 GBP

550 GBP

Välisumma

75 750 GBP

12 950 GBP

Yhteensä

181 177 GBP

32 550 GBP

Tuen enimmäisintensiteetti: Järjestelmä koostuu seuraavista toimenpiteistä: infrastruktuuri-investoinnit sekä tekninen apu. Teknisen avun toimenpiteen intensiteetti on 100 prosenttia 15 artiklan mukaisesti. Infrastruktuuri-investointien enimmäisintensiteetti on 100 prosenttia, kun tuki myönnetään muuhun kuin tuottavaan toimintaan tarkoitettujen kohteiden säilyttämiseen. Tuen enimmäistasoa alennetaan kuitenkin komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 5 artiklan mukaisesti silloin, kun tuki on tuottava. Jos tuki maksetaan 4 artiklan mukaisesti, tuen enimmäisintensiteetti on 40 prosenttia tukikelpoisesta investoinnista.

Täytäntöönpanoajankohta: Ohjelma alkaa 30. huhtikuuta 2007.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Ohjelma alkaa 30. huhtikuuta 2007. Se päättyy 1. marraskuuta 2009. Viimeinen maksu suoritetaan 30. marraskuuta 2009.

Tuen tarkoitus: Kulttuuriperinnön säilyttäminen. Ohjelman tavoitteena on kohentaa Purbeckin alueen rikkaita ja monimuotoisia elinympäristöjä ja turvata niiden säilyminen suojelemalla erityisesti Frome Valleyn ja Purbeck Ridgen alueiden perinnemaisemaa ja erityispiirteitä.

Ohjelman infrastruktuuri-investointeja koskevien toimien osalta tukikelpoisia kustannuksia ovat perinnemaiseman säilyttämiseen tarkoitettujen infrastruktuuri-investointien todelliset kustannukset. Tämä on yhdenmukaista asetuksen (EY) N:o 1857/2006 5 artiklan kanssa. Rodun säilyttämiseen liittyviä maatila-investointeja edellyttävien toimien osalta tuen intensiteetti on 40 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuvat luonnonympäristön säilyttämiseen ja kohentamiseen liittyvistä investoinneista. Tämä on yhdenmukaista asetuksen (EY) N:o 1857/2006 4 artiklan kanssa.

Ohjelman teknisen avun toimien osalta tukikelpoisia ovat viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden opetuksesta ja koulutuksesta ja erityisesti koulutusohjelman järjestämisestä sekä neuvontapalveluista aiheutuvat kustannukset. Tuki myönnetään edullisin ehdoin tarjottavien palvelujen muodossa eikä tukeen liity tuottajille suoraan maksettavia tukia, mikä on asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan mukaista.

Alat, joita tuki koskee: Järjestelmää sovelletaan kaikkeen maataloustuotantoon.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Internet-osoite: Ohjelman koko teksti ja sen perusteet ja ehdot ovat saatavissa Internet-osoitteessa:

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

Ohjelmasta saa tietoa myös Defran sivuilta Internet-osoitteessa

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Muita tietoja: —

Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen (Department for Environment, Food and Rural Affairs) puolesta päivännyt ja allekirjoittanut:

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Tuen numero: XA 55/07

Jäsenvaltio: Saksa

Alue: Saarland

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Oikeusperusta: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 250 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 50–100 % (ilman kustannuksiin annettavaa tukea maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen yhteydessä)

Täytäntöönpanopäivä:

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto:

Tuen tarkoitus: Luonnonmukaisesti ja alueellisesti tuotettujen tuotteiden kaupan pitämisen edistäminen 14 ja 15 artiklan mukaisesti.

Tukikelpoisia ovat periaatteessa vain sellaiset menot, jotka on osoitettu tosittein ja jotka aiheutuvat

Alakohtien e–h toimien osalta tukea myönnetään ainoastaan kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista aiheutuviin kustannuksiin, toisin sanoen investointimenot eivät ole tukikelpoisia.

Tukea voidaan myöntää sellaisille käytetyille koneille ja laitteille, jotka eivät ole vuotta vanhempia, joista ei ole vielä tehty poistoja ja joille ei ole aikaisemmin myönnetty tukea.

Omat henkilöstökustannukset, omat rahoitusosuudet sekä varaosa- ja korjauskulut eivät ole tukikelpoisia.

Asianomainen ala: Luonnonmukaisesti ja alueellisesti tuotetut tuotteet

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Internet-osoite: http://www.saarland.de/22497.htm

Muita tietoja: Tiedustelut Ministerium für Umwelt

Referat B/1, Dorothee Wehlen (yhteyshenkilö)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

XA-numero: XA 60/07

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Alue: Englanti

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007 — 2008

Oikeusperusta: Järjestelmä on muu kuin lakisääteinen järjestelmä. Vuonna 1986 annetun maatalouslain (1 jakson) mukaan hallitus voi antaa mihin tahansa maataloustoimintaan liittyvää neuvontaa.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 5.5.2007–31.3.2008: 1,6 miljoonaa GBP

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuki-intensiteetti on 100 %

Täytäntöönpanoajankohta: Järjestelmä alkaa 5. toukokuuta 2007.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Järjestelmän soveltaminen päättyy 31. maaliskuuta 2008. Maksujen määräpäivä on 30. kesäkuuta 2008.

Tuen tarkoitus: Tekninen tuki. Tuotantoeläinten terveydentilan ennakoivaa suunnittelua koskeva koulutus ja neuvonta, joilla on tarkoitus auttaa maataloustuottajia parantamaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tasoa sekä osoittaa, että eläintauteja on parempi ehkäistä ennalta kuin hoitaa.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat koulutusohjelmien järjestämisestä ja neuvontapalveluista aiheutuvat kustannukset asetuksen (EY) N:o 1857/2006 15 artiklan mukaisesti.

Alat, joita tuki koskee: Järjestelmää sovelletaan karjantuotantoa harjoittaviin maatalousyrityksiin.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Internet-osoite: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Järjestelmästä saa tietoa myös maatalouden valtiontukia koskevalta Yhdistyneen kuningaskunnan maatalousministeriön sivuilta osoitteesta: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Valitse linkki ’Farm Health Planning Cattle Initiative 2007 — 2008’.

Muita tietoja: Tuki myönnetään palvelujen muodossa; viljelijöille ei myönnetä suoranaisesti rahaa.

Koulutusta ja neuvontaa tarjotaan myös muille eläinten terveysalalla toimiville yrityksille kuin maataloustuottajille (esim. maatalousneuvojille ja eläinlääkäreille). Tällaista tukea myönnetään vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisesti.

XA-numero: XA 61/07

Jäsenvaltio: Liettua

Alue: —

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Oikeusperusta: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 ”Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 ”Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Vuotuinen talousarvio on 5 000 000 LTL (1,45 miljoonaa EUR virallisen valuuttakurssin mukaan)

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen enimmäisintensiteetti on kunkin hankkeen osalta 40 prosenttia tukikelpoisista menoista.

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2013 asti

Tuen tarkoitus: Tuki pk-yrityksille. Tuki myönnetään maatilainvestointeihin.

Tukiohjelman tavoitteena on edullisten lainaehtojen avulla edistää maaseudulla tehtäviä investointeja.

Tukiohjelma on laadittu komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 4 artiklan mukaisesti.

Korkotukea myönnetään seuraavista aiheutuvien tukikelpoisten menojen perusteella:

Alat, joita tuki koskee: Maatalouden alkutuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Internet-osoite: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Lisätietoja: Valtiontuen intensiteetti lasketaan komissiolle ilmoitetun menetelmän mukaisesti. Komissio on hyväksynyt menetelmän valtiontukipäätöksissä N 114/05 ”Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” (korkotuki) (päätös K(2006) 6786), N 112/05 ”Parama žemės pirkimui” (tuki maanhankintaan) (päätös K(2006) 5704), N 371/05 ”Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui” (tuki tekniikkahankkeisiin pellava-alalla) (päätös K(2006)6867).

XA-numero: XA 62/07

Jäsenvaltio: Liettua

Alue: —

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Oikeusperusta: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 ”Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Vuotuinen talousarvio on 7 500 000 LTL (2,18 miljoonaa EUR virallisen valuuttakurssin mukaan)

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen enimmäisintensiteetti on kunkin hankkeen osalta 40 prosenttia tukikelpoisista menoista.

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31.12.2013 saakka

Tuen tarkoitus: Tuki pk-yrityksille

Tuki myönnetään maatilainvestointeihin.

Tukiohjelman tavoitteena on edullisten lainaehtojen avulla edistää maaseudulla tehtäviä investointeja.

Tukiohjelma on laadittu komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 4 artiklan mukaisesti.

Takuurahastosta myönnettyä takuuta vastaan edunsaajat suorittavat maksun (enintään 7 % taatusta määrästä). Taattujen lainojen edunsaajat voivat saada korvausta, joka kattaa osan maksusta (80 %).

Korkotukea myönnetään seuraavista aiheutuvien tukikelpoisten menojen perusteella:

Alat, joita tuki koskee: Maatalouden alkutuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Internet-osoite: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Lisätietoja: Valtiontuen intensiteetti lasketaan komissiolle ilmoitetun menetelmän mukaisesti. Komissio on hyväksynyt menetelmän valtiontukipäätöksissä N 114/05 ”Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” (korkotuki) (päätös K(2006) 6786), N 112/05 ”Parama žemės pirkimui” (tuki maanhankintaan) (päätös K(2006) 5704), N 371/05 ”Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui” (tuki tekniikkahankkeisiin pellava-alalla) (päätös K(2006)6867).


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Komissio

22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/36


Viimeisin julkaisu muista KOM-asiakirjoista kuin komission antamista lakiehdotuksista ja komission antamista lakiehdotuksista

(2007/C 138/11)

EUVL C 126, 7.6.2007

Luettelo aiemmista julkaisuista:

EUVL C 78, 11.4.2007

EUVL C 332, 30.12.2006

EUVL C 317, 23.12.2006

EUVL C 303, 13.12.2006

EUVL C 225, 19.9.2006

EUVL C 184, 8.8.2006


YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/37


Ilmoitus muun muassa Venäjältä peräisin olevien tiettyjen raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta

(2007/C 138/12)

Komissio on omasta aloitteestaan päättänyt panna vireille osittaisen välivaiheen tarkastelun polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, 11 artiklan 3 kohdan nojalla. Tarkastelu rajataan vientiä harjoittavia tuottajia/TMK-ryhmään kuuluvia yrityksiä (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant ja Seversky Tube Works) ja niihin etuyhteydessä olevia yrityksiä, jäljempänä ’asianomainen yritys’, koskeviin polkumyyntinäkökohtiin.

1.   Tuote

Tarkasteltavana tuotteena ovat tietyt raudasta tai teräksestä valmistetut poikkileikkaukseltaan ympyränmuotoiset saumattomat putket, joiden ulkoläpimitta on enintään 406,4 mm ja joiden hiiliekvivalenttiarvo on IIW-instituutin (International Institute of Welding) kaavan ja kemiallisen analyysin mukaan enintään 0,86 (2), jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, ja jotka luokitellaan nykyisin CN-koodeihin ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ja ex 7304 59 93 (3). Nämä CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

2.   Voimassa olevat toimenpiteet

Tällä hetkellä voimassa oleva toimenpide on neuvoston asetuksella (EY) N:o 954/2006 käyttöön otettu lopullinen polkumyyntitulli.

3.   Tarkastelun perusteet

Komissio on saanut riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että olosuhteet, joissa voimassa olevat toimenpiteet otettiin käyttöön, ovat muuttuneet ja että muutokset ovat pysyviä. Komission saamien tietojen mukaan asianomaisen yrityksen rakenne on muuttunut merkittävästi ja pysyvästi siitä, millainen se oli, kun voimassa olevat toimenpiteet vahvistettiin.

Lisäksi jos asianomaisen yrityksen kotimarkkinahintojen perusteella määritettyä normaaliarvoa vertailtaisiin sen vientihintoihin, polkumyyntimarginaali olisi huomattavasti voimassa olevan toimenpiteen tasoa alhaisempi. Polkumyynnin vaikutusten korjaaminen ei tästä syystä enää edellyttäisi nykytasoisten, aiemmin määritettyyn polkumyynnin tasoon perustuvien toimenpiteiden soveltamista.

4.   Menettely polkumyynnin määrittämiseksi

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio on päättänyt, että on olemassa riittävä näyttö osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä komissio panee perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla vireille osittaisen väliaiheen tarkastelun.

Tutkimuksessa selvitetään, olisiko voimassa olevien toimenpiteiden soveltamista jatkettava vai olisiko ne kumottava tai niitä muutettava edellä mainitun yritysryhmän osalta.

a)   Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää ryhmälle ja asianomaisen viejämaan viranomaisille kyselylomakkeen. Komission on saatava nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö tämän ilmoituksen 5 kohdan a alakohdassa asetetussa määräajassa.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan kyselyvastauksia täydentäviä tietoja ja esittämään asiaa tukeva näyttö. Komission on saatava nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö tämän ilmoituksen 5 kohdan a alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne sitä pyytävät ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on erityisiä syitä. Pyyntö on esitettävä tämän ilmoituksen 5 kohdan b alakohdassa asetetussa määräajassa.

5.   Määräajat

a)   Osapuolten ilmoittautuminen, kyselylomakkeiden palauttaminen ja muiden tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa ja toimitettava täytetty kyselylomake tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jollei toisin ilmoiteta. On syytä huomata, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

b)   Osapuolten kuuleminen

Asianomaiset osapuolet voivat myös esittää komissiolle kuulemispyynnön samassa 40 päivän määräajassa.

6.   Kirjalliset huomautukset, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (4) ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission osoite:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faksi: (32-2) 295 65 05

7.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät — olivatpa ne sitten myönteisiä tai kielteisiä — voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos asianomaisen osapuolen todetaan toimittaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, niitä ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tämän vuoksi käytetään käytettävissä olevia tietoja, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

8.   Tutkimuksen aikataulu

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaisesti.


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Hiiliekvivalenttiarvo vahvistetaan International Institute of Welding (IIW) -instituutin julkaiseman teknisen raportin mukaisesti (Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67).

(3)  Sellaisina kuin ne nykyään määritellään tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 17 päivänä lokakuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1549/2006 (EUVL L 301, 31.10.2006, s. 1). Tuotteen määritelmän soveltamisala määritellään yhdistämällä neuvoston asetuksen (EY) N:o 954/2006 (EUVL L 175, 29.6.2006, s. 4) 1 artiklan 1 kohdassa oleva kuvaus ja vastaavien CN-koodien tuotekuvaus.

(4)  Tämä tarkoittaa asiakirjan olevan ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

Komissio

22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/39


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 138/13)

1.

Komissio vastaanotti 13. kesäkuuta 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla brittiläinen yritys Nikko Principal Investments Ltd (Nikko Principal Investments) ja saksalainen yritys Eastmerchant GmbH (Eastmerchant) hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan saksalaisessa yrityksessä Sachsenfonds Holding GmbH (Sachsenfonds) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Nikko Principal Investments: pääomasijoitukset,

Eastmerchant: investointihankkeiden monipuolisten rahoituspalvelujen tarjoaminen,

Sachsenfonds: suljettujen rahastojen suunnittelu, perustaminen, jakelu ja hallinnointi.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/40


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 138/14)

1.

Komissio vastaanotti 14. kesäkuuta 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalaisen pääomasijoitusrahaston Apollo Group (Apollo) määräysvallassa oleva brittiläinen yritys CEVA Group Logistics Plc (CEVA) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yhdysvaltalaisessa yrityksessä EGL Inc. (EGL) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

CEVA: sopimusperusteisten logistiikkapalvelujen tarjoaminen,

Apollo Group: pääomasijoitusrahasto,

EGL: huolintapalvelujen ja sopimusperusteisten logistiikkapalvelujen tarjoaminen.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


22.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/41


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 138/15)

1.

Komissio vastaanotti 15. kesäkuuta 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla [yhdysvaltalaisen Cerberus Group -konsernin määräysvallassa oleva] yhdysvaltalainen yritys TA Acquisition Company (TAC) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yhdysvaltalaisessa Tower Automotive Inc. -yrityksessä (Tower), mukaan luettuina sen ulkomaantoiminnot, ostamalla omaisuutta.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Cerberus Group: sijoitusyhtiö,

Tower Automotive Inc.: autonvalmistajien käyttämien metallisten rakenneosien suunnittelu ja tuotanto.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.