ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 138

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
22. června 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení, obecné směry a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Komise

2007/C 138/01

Stanovisko Komise ze dne 21. června 2007 k upravenému plánu odstranění radioaktivního odpadu z dekontaminačního závodu a závodu na zpětné získávání uranu SOCATRI v elektrárně Tricastin ve Francii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu

1

2007/C 138/02

Stanovisko Komise ze dne 21. června 2007 k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu, který vznikne vyřazením jaderné elektrárny Obrigheim ve Spolkové republice Německo z provozu, v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu

2

2007/C 138/03

Stanovisko Komise ze dne 21. června 2007 k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu, který vznikne v důsledku změny povolení k vypouštění znečištění plynných a kapalných radioaktivních výpustí v případě demontáže jaderné elektrárny INB 91 a v případě změny činností jaderné elektrárny INB 141 v Creys-Malville ve Francii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euroatomu

3

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 138/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Přípravné akty

 

Komise

2007/C 138/05

Legislativní návrhy přijaté Komisí

5

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 138/06

Směnné kurzy vůči euru

13

2007/C 138/07

Dokumenty KOM jiné než legislativní návrhy přijaté Komisí

14

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2007/C 138/08

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

18

2007/C 138/09

Souhrnné informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v zemědělské výrobě

24

2007/C 138/10

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

31

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ POSTUPY

 

Komise

2007/C 138/11

Poslední zveřejnění dokumentů KOM jiných než legislativní návrhy a legislativních návrhů přijatých Komisí
Úř. věst. C 126, 7.6.2007

36

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Komise

2007/C 138/12

Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Ruska

37

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2007/C 138/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

39

2007/C 138/14

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

40

2007/C 138/15

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4717 – TAC/Tower Automotive) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

41

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Usnesení, doporučení, obecné směry a stanoviska

STANOVISKA

Komise

22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/1


STANOVISKO KOMISE

ze dne 21. června 2007

k upravenému plánu odstranění radioaktivního odpadu z dekontaminačního závodu a závodu na zpětné získávání uranu SOCATRI v elektrárně Tricastin ve Francii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2007/C 138/01)

Dne 25. října 2006 Evropská komise obdržela od francouzské vlády v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu všeobecné údaje k upravenému plánu odstranění radioaktivního odpadu z dekontaminačního závodu a závodu na zpětné získávání uranu SOCATRI.

Na základě všeobecných údajů a po poradě se skupinou odborníků Komise vypracovala následující stanovisko:

1)

Vzdálenost mezi závodem a nejbližším bodem na území jiného členského státu, v tomto případě v Itálie, je přibližně 170 km.

2)

Celkovým výsledkem plánované úpravy bude zvýšení povolených limitů pro vypouštění vzduchem šířených radioaktivních odpadů, týkající se tritia, uhlíku 14 a radionuklidů vznikajících při zpracování odpadů, jež tvoří spektrum látek při přepracování uranu.

3)

Za běžného provozu nebude plánovaná úprava příčinou vystavení vlivu záření, jež by mohlo nepříznivě ovlivnit zdraví obyvatelstva v jiných členských státech.

4)

V případě neplánovaného uvolnění radioaktivního odpadu následkem havárie typu a rozsahu uvedeného v původních všeobecných údajích nevytvoří plánovaná úprava v jiných členských státech takové dávky záření, jež by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví obyvatel.

Komise zastává tedy stanovisko, že provedení upraveného plánu odstranění radioaktivního odpadu v jakékoliv formě z dekontaminačního závodu a závodu na zpětné získávání uranu SOCATRI v elektrárně Tricastin ve Francii, a to jak za běžného provozu, tak v případě havárie typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích, nevyústí v radioaktivní zamoření vody, půdy ani ovzduší jiného členského státu.


22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/2


STANOVISKO KOMISE

ze dne 21. června 2007

k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu, který vznikne vyřazením jaderné elektrárny Obrigheim ve Spolkové republice Německo z provozu, v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu

(Pouze německé znění je závazné)

(2007/C 138/02)

Dne 18. září 2006 Evropská komise obdržela od vlády Spolkové republiky Německo v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu všeobecné údaje k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu, který vznikne vyřazením jaderné elektrárny Obrigheim z provozu.

Na základě těchto údajů a po poradě se skupinou odborníků vypracovala Komise následující stanovisko:

1)

Vzdálenost mezi zařízením a nejbližším bodem v jiném členském státě, v tomto případě Francie, je přibližně 80 km.

2)

Při běžném postupu vyřazování z provozu nebude vypouštění kapalných a plynných odpadů příčinou vystavení vlivu záření, jež by mohlo nepříznivě ovlivnit zdraví obyvatelstva v jiných členských státech.

3)

Pevný radioaktivní odpad, který během vyřazování z provozu vznikne, bude před konečným zneškodněním ve schváleném úložišti uložen v zařízení elektrárny. Neradioaktivní pevný odpad a materiály, které jsou v souladu s uvolňovacími úrovněmi, budou vypuštěny z regulativní kontroly ke zneškodnění jako běžný odpad nebo k recyklaci či opětovnému využití. Tyto kroky budou provedeny v souladu s kritérii stanovenými v základních bezpečnostních standardech (směrnice 96/29/Euratom Rady).

4)

V případě neplánovaného uvolnění radioaktivního odpadu následkem havárie typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích by dávky záření obdržené v jiných členských státech neměly nepříznivě ovlivnit zdraví obyvatel.

Komise zastává tedy stanovisko, že provedení plánu zneškodnění radioaktivního odpadu v jakékoliv formě, který vznikne vyřazením jaderné elektrárny Obrigheim ve Spolkové republice Německo z provozu, a to jak za běžného provozu, tak v případě havárie typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích, nevyústí v radioaktivní zamoření vody, půdy ani ovzduší jiného členského státu.


22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/3


STANOVISKO KOMISE

ze dne 21. června 2007

k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu, který vznikne v důsledku změny povolení k vypouštění znečištění plynných a kapalných radioaktivních výpustí v případě demontáže jaderné elektrárny INB 91 a v případě změny činností jaderné elektrárny INB 141 v Creys-Malville ve Francii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euroatomu

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2007/C 138/03)

Dne 6. září 2006 obdržela Evropská komise od francouzské vlády v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euroatomu všeobecné údaje týkající se plánu na zneškodnění radioaktivního odpadu, který vznikne v důsledku změny povolení k vypouštění znečištění plynných a kapalných radioaktivních výpustí v případě demontáže jaderné elektrárny INB 91 a v případě změny činností jaderné elektrárny INB 141 v Creys-Malville.

Na základě těchto údajů a dodatečných informací vyžádaných Komisí dne 15. ledna 2007 a poskytnutých francouzskými orgány dne 13. února 2007 a po poradě se skupinou odborníků vypracovala Komise následující stanovisko:

1)

Vzdálenost mezi elektrárnou a nejbližším bodem na území jiného členského státu, v tomto případě v Itálii, je přibližně 96 km.

2)

Za běžného provozu s přihlédnutím k požadovanému novému povolení k vypouštění znečištění nebude vypouštění plynných a kapalných radioaktivních výpustí příčinou vystavení vlivu záření, jež by mohlo nepříznivě ovlivnit zdraví obyvatelstva v jiných členských státech.

3)

Pevný radioaktivní odpad, který během činností vznikne, je buď uložen v zařízení elektrárny nebo převezen do specifických zařízení na zpracování odpadu ve Francii. Odborníci doporučili, aby kontroly běžného odpadu, které jsou prováděny jako preventivní opatření pro potvrzení nepřítomnosti kontaminace, byly takové povahy, aby bylo zároveň zajištěno dodržování uvolňovacích úrovní stanovených základními bezpečnostními standardy (směrnice Rady 96/29/EUROATOM).

4)

V případě neplánovaného uvolnění radioaktivního odpadu následkem havárie typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích plánované změny nedosáhnou v jiných členských státech dávek záření, které by nepříznivě ovlivnily zdraví obyvatel.

Komise zastává tedy stanovisko, že provedení plánu zneškodnění radioaktivního odpadu vztahujícího se ke změně povolení k vypouštění znečištění plynných a kapalných radioaktivních výpustí v případě demontáže jaderné elektrárny INB 91 a v případě změny činností jaderné elektrárny INB 141 v Creys-Malville, a to jak při běžném provozu, tak v případě havárie typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích, nevyústí v radioaktivní zamoření vody, půdy ani ovzduší jiného členského státu.


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/4


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer)

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 138/04)

Dne 22. listopadu 2006 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství,

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32006M4432. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet. (http://eur-lex.europa.eu)


III Přípravné akty

Komise

22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/5


Legislativní návrhy přijaté Komisí

(2007/C 138/05)

Dokument

Část

Datum

Název

KOM(2006) 473

 

14. 9. 2006

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemné správní pomoci při ochraně finančních zájmů Evropského společenství proti podvodům a jiným protiprávním jednáním

KOM(2006) 476

 

1. 9. 2006

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí rozhodnutí, kterým se zavádí program Kultura 2007 (2007–2013)

KOM(2006) 628

 

24. 10. 2006

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci

KOM(2006) 682

 

10. 11. 2006

Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem rozhodnutí o programu Kultura 2007 (2007–2013) (KOM(2004) 469 v konečném znění)

KOM(2006) 692

 

16. 11. 2006

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (kodifikované znění)

KOM(2006) 700

 

14. 11. 2006

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013)

KOM(2006) 701

 

24. 11. 2006

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

KOM(2006) 705

 

14. 11. 2006

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku mezikulturního dialogu (2008)

KOM(2006) 706

 

14. 11. 2006

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech

KOM(2006) 707

 

15. 11. 2006

Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem rozhodnutí, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program „Evropa pro občany“(KOM(2005) 116 v konečném znění)

KOM(2006) 718

 

16. 11. 2006

Stanovisko Komise podle článku 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu

KOM(2006) 751

 

1. 12. 2006

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“)

KOM(2006) 759

 

28. 11. 2006

Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o finančním nástroji pro životní prostředí (Life+)

KOM(2006) 775

 

6. 12. 2006

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování povodní a protipovodňových opatřeních

KOM(2006) 797

 

6. 12. 2006

Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se zavádí postup pro evropský platební rozkaz

KOM(2006) 803

 

6. 12. 2006

Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ESk pozměňovacím návrhům Evropského parlamentutýkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem rozhodnutí Evropského parlamentua Rady o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007–2013)

KOM(2006) 805

 

12. 12. 2006

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o veřejných službách v osobní dopravě po železnici a silnici

KOM(2006) 809

 

12. 12. 2006

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

KOM(2006) 810

 

12. 12. 2006

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví

KOM(2006) 811

 

12. 12. 2006

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS

KOM(2006) 842

 

15. 12. 2006

Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

KOM(2006) 859

 

18. 12. 2006

Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských průkazech (přepracovaná verze)

KOM(2006) 860

 

15. 12. 2006

Stanovisko Komise podle článku 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů

KOM(2007) 6

 

16. 1. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímní provádění Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 7

 

16. 1. 2007

Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 8

 

16. 1. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímní provádění Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 11

 

19. 1. 2007

Návrh rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství

KOM(2007) 12

 

17. 1. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu

KOM(2007) 17

 

24. 1. 2007

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví zvláštní pravidla, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a kterým se mění některá nařízení

KOM(2007) 20

 

31. 1. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

KOM(2007) 21

 

25. 1. 2007

Návrh rozhodnutí Rady kterým se prodlužuje doba použitelnosti opatření podle rozhodnutí 2002/148/ES o uzavření konzultací se Zimbabwe podle článku 96 dohody o partnerství AKT-ES

KOM(2007) 25

 

25. 1. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Thajska a Tchaj-wanu po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96

KOM(2007) 26

 

25. 1. 2007

Návrh nařízení Rady o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu polyethylentereftalátu (PET) pocházejícího z Indie na základě přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 2026/97

KOM(2007) 37

 

14. 2. 2007

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

KOM(2007) 38

 

31. 1. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v rámci Smíšeného výboru EU – Mexiko

KOM(2007) 40

 

31. 1. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii

KOM(2007) 42

 

6. 2. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

KOM(2007) 43

 

6. 2. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Společenství v rámci Mezinárodní Rady pro cukr, ohledně prodloužení Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992

KOM(2007) 44

 

6. 2. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Společenství v Mezinárodní radě pro obiloviny, ohledně prodloužení Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995

KOM(2007) 46

 

7. 2. 2007

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

KOM(2007) 47

 

7. 2. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v rámci Výboru pro přidružení EU–Chile k sestavení seznamu rozhodců podle čl. 185 odst. 2 Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

KOM(2007) 48

 

7. 2. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se přiznává odchylka od nařízení (ES) č. 2597/97, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované v Estonsku

KOM(2007) 51

 

9. 2. 2007

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí

KOM(2007) 54

 

13. 2. 2007

Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

KOM(2007) 55

1

14. 2. 2007

Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie, zasedajících v Radě, o podpisu a prozatímním uplatňování dohody ve formě výměny dopisů o „dohodnutých zásadách modernizace stávajícího systému využití transsibiřských tras“ mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé

KOM(2007) 55

2

14. 2. 2007

Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie, zasedajících v Radě, o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o „dohodnutých zásadách modernizace stávajícího systému využití transsibiřských tras“ mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé

KOM(2007) 57

 

15. 2. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES zaujmout ke změně rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 3/2001 o poskytnutí prostředků Somálsku ze zdrojů 8. a 9. evropského rozvojového fondu

KOM(2006) 587

 

13. 10. 2006

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky

KOM(2006) 820

 

24. 1. 2007

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o letištních poplatcích

KOM(2006) 836

 

19. 12. 2006

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím, kterým se mění Dohoda o přidružení mezi ES a Jordánskem

KOM(2006) 850

 

10. 1. 2007

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o energetické statistice

KOM(2006) 861

 

9. 1. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

KOM(2006) 867

 

9. 1. 2007

Návrh nařízení Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999

KOM(2006) 869

 

30. 1. 2007

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 954/79 o ratifikaci Úmluvy OSN o Kodexu jednání liniových konferencí členskými státy nebo o přistoupení členských států k této úmluvě

KOM(2007) 36

 

14. 2. 2007

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES

KOM(2007) 53

 

14. 2. 2007

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh

KOM(2007) 68

 

23. 2. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dodatkové dohody mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

KOM(2007) 69

 

23. 2. 2007

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sčítání lidu, domů a bytů

KOM(2007) 70

 

26. 2. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se mění přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení

KOM(2007) 74

 

27. 2. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 41/2007, pokud jde o plán obnovy tuňáka obecného doporučený Mezinárodní komisí na ochranu tuňáků v Atlantiku

KOM(2007) 75

 

28. 2. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se Bulharsku a Rumunsku přiznávají odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002 vztahujících se k referenčním úrovním rybářských loďstev

KOM(2007) 76

 

12. 3. 2007

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství

KOM(2007) 77

 

27. 2. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o právech zdravotně postižených osob a jejího opčního protokolu jménem Evropského společenství

KOM(2007) 84

 

7. 3. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v Radě přidružení k provádění článku 80 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé

KOM(2007) 88

 

9. 3. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se zrušuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz syntetických polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky, Saúdské Arábie, Běloruska a Korejské republiky

KOM(2007) 93

 

9. 3. 2007

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

KOM(2007) 95

 

13. 3. 2007

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 97

 

16. 3. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 98

 

16. 3. 2007

Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 104

 

16. 3. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 105

 

16. 3. 2007

Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 109

 

13. 3. 2007

Návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vůči Íránu

KOM(2007) 110

 

16. 3. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 111

 

16. 3. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 113

 

16. 3. 2007

Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a arménskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 114

 

16. 3. 2007

Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 115

 

16. 3. 2007

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 117

 

16. 3. 2007

Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

KOM(2007) 123

 

16. 3. 2007

Návrh nařízení Rady kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a uvolňuje prozatímní clo uložené na dovozy některých zmrazených jahod pocházejících z Čínské lidové republiky

Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/13


Směnné kurzy vůči euru (1)

21. června 2007

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3397

JPY

japonský jen

165,50

DKK

dánská koruna

7,4435

GBP

britská libra

0,67210

SEK

švédská koruna

9,2543

CHF

švýcarský frank

1,6613

ISK

islandská koruna

84,03

NOK

norská koruna

8,0345

BGN

bulharský lev

1,9558

CYP

kyperská libra

0,5837

CZK

česká koruna

28,605

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

248,91

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6962

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

3,7957

RON

rumunský lei

3,2036

SKK

slovenská koruna

33,814

TRY

turecká lira

1,7592

AUD

australský dolar

1,5819

CAD

kanadský dolar

1,4303

HKD

hongkongský dolar

10,4657

NZD

novozélandský dolar

1,7546

SGD

singapurský dolar

2,0587

KRW

jihokorejský won

1 241,90

ZAR

jihoafrický rand

9,6033

CNY

čínský juan

10,2069

HRK

chorvatská kuna

7,3305

IDR

indonéská rupie

12 077,40

MYR

malajsijský ringgit

4,6287

PHP

filipínské peso

61,827

RUB

ruský rubl

34,7680

THB

thajský baht

43,404


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/14


Dokumenty KOM jiné než legislativní návrhy přijaté Komisí

(2007/C 138/07)

Dokument

Část

Datum

Název

KOM(2004) 795

 

9. 12. 2004

Sdělení Komise Radě k návrhům Komise ohledně akčních plánů v rámci evropské politiky sousedství (EPS)

KOM(2004) 819

 

21. 12. 2004

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o nezávazných pokynech pro provádění některých ustanovení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci

KOM(2005) 482

 

11. 10. 2005

Zpráva Komise – Výroční zpráva Evropské Komise Evropskému parlamentu o fungování systému evropských škol

KOM(2007) 1

 

10. 1. 2007

Sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu: Energetická politika pro Evropu

KOM(2007) 2

 

10. 1. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Omezení celosvětové změny klimatu na dva stupně Celsia Postup do roku 2020 a na další období

KOM(2007) 5

 

16. 1. 2007

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o cílech uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. b) směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

KOM(2007) 13

 

19. 1. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Návrh Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění 2007

KOM(2007) 14

 

17. 1. 2007

Sdělení Komise Radě o zahájení konzultací s Fidži podle článku 96 dohody z Cotonou

KOM(2007) 19

 

7. 2. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel

KOM(2007) 22

 

7. 2. 2007

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Rámec právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 21. století

KOM(2007) 30

 

29. 1. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Přezkum řízení populací hlubinných ryb

KOM(2007) 39

 

5. 2. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zdokonalení ukazatelů rybolovné kapacity a intenzity rybolovu v rámci společné rybářské politiky

KOM(2007) 61

 

21. 2. 2007

Sdělení Komise: Ucelený rámec ukazatelů a referenčních kritérií pro sledování pokroku při plnění lisabonských cílů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

KOM(2006) 744

 

8. 2. 2007

Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis

KOM(2006) 768

 

5. 12. 2006

Sdělení Komise Radě v souladu s čl. 19 odst. 1 směrnice Rady 2003/96/ES (zdanění LPG k průmyslovému použití a zdanění uhlí)

KOM(2006) 794

 

12. 12. 2006

Sdělení Komise Radě v souladu s čl. 19 odst. 1 směrnice Rady 2003/96/ES (ambulantní prodejci)

KOM(2006) 795

 

12. 12. 2006

Sdělení Komise Radě v souladu s čl. 19 odst. 1 směrnice Rady 2003/96/ES (regionální odchylky)

KOM(2006) 816

 

12. 12. 2006

Sdělení Komise pro jarní zasedání Evropské rady provádění obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost „Rok výsledků“

KOM(2006) 819

 

24. 1. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán pro kapacitu, efektivitu a bezpečnost letišť v Evropě

KOM(2006) 821

 

24. 1. 2007

Zpráva Komise o uplatňování směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996

KOM(2006) 835

 

10. 1. 2007

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provedení rozhodnutí Rady 1999/784/ES ze dne 22. listopadu 1999 ve znění rozhodnutí 2239/2004/ES Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v Evropské audiovizuální observatoři

KOM(2006) 841

 

10. 1. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou

KOM(2006) 843

 

10. 1. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu udržitelná výroba energie z fosilních paliv: dosažení téměř nulových emisí z uhlí po roce 2020

KOM(2006) 844

 

10. 1. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Jaderný ukázkový program Předložen podle čl. 40 Smlouvy o Euratomu ke stanovisku Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru

KOM(2006) 845

 

10. 1. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Hodnotící zpráva o dosaženém pokroku v oblasti biopaliv Zpráva o dosaženém pokroku ve využívání biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot v členských státech Evropské unie

KOM(2006) 846

 

23. 2. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Prioritní plán propojení

KOM(2006) 847

 

10. 1. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Směřování k Evropskému strategickému plánu pro energetické technologie

KOM(2006) 848

 

10. 1. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v 21. století: cesta k udržitelnější budoucnosti

KOM(2006) 849

 

10. 1. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Následná opatření k realizaci strategie vymezené v Zelené knize Zpráva o dosavadním pokroku v oblasti elektřiny z obnovitelných zdrojů

KOM(2006) 851

 

10. 1. 2007

Sdělení Komise – Šetření podle článku 17 nařízení (ES) č. 1/2003 v odvětvích zemního plynu a elektrické energie v Evropě (závěrečná zpráva)

KOM(2007) 3

 

12. 1. 2007

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva za rok 2005 o programu PHARE, předvstupních a přechodových nástrojích

KOM(2007) 23

 

24. 1. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční program pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii

KOM(2007) 32

 

31. 1. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Prodloužení hlavních transevropských dopravních os do sousedních zemí – Hlavní směry pro dopravu v Evropě a v sousedních regionech

KOM(2007) 35

 

14. 2. 2007

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Vnitřní trh zboží: úhelný kámen konkurenceschopnosti Evropy

KOM(2007) 45

 

6. 2. 2007

Zpráva Komise Radě o použití přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) – Rok 2005

KOM(2007) 49

 

7. 2. 2007

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – o rovnosti žen a mužů – 2007

KOM(2007) 50

 

8. 2. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rychlý přístup služeb bezdrátové elektronické komunikace ke spektru prostřednictvím větší pružnosti

KOM(2007) 59

 

21. 2. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o Interpretační sdělení o odpadech a vedlejších produktech

KOM(2007) 60

 

22. 2. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Jednotný trh pro občany

KOM(2007) 62

 

21. 2. 2007

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012

KOM(2007) 63

 

26. 2. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vyhodnocení sociální reality Průběžná zpráva pro zasedání Evropské rady na jaře roku 2007

KOM(2007) 65

 

21. 2. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Roční politická strategie pro rok 2008

KOM(2007) 66

 

23. 2. 2007

Zpráva Komise rozpočtovému orgánu o zárukách krytých souhrnným rozpočtem;stav ke dni 30. června 2006

KOM(2007) 67

 

28. 2. 2007

Sdělení KomiseEvropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Politické cíle, jichž bylo dosaženo v roce 2006

KOM(2007) 71

 

26. 2. 2007

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o práci společného fóra EU o převodních cenách v oblasti předcházení sporů a postupů při řešení sporů a o obecných zásadách pro předběžné cenové dohody v EU

KOM(2007) 73

 

26. 2. 2007

Sdělení Komise o nástrojích pro řízení rybolovu na základě rybolovných práv

KOM(2007) 81

 

5. 3. 2007

Druhá zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o zkušenostech členských států s geneticky modifikovanými organismy uvedenými na trh podle směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí

KOM(2007) 82

 

5. 3. 2007

Zpráva Komise Radě – Antidumpingové řízení týkající se dovozu pentaerythritolu pocházejícího z Čínské lidové republiky, Ruska, Turecka, Ukrajiny a Spojených států amerických

KOM(2007) 87

 

7. 3. 2007

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokračování pracovního programu pro lepší provádění směrnice o ochraně osobních údajů

KOM(2007) 101

 

15. 3. 2007

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Vytvoření jednotného evropského nebe pomocí funkčních bloků vzdušného prostoru: zpráva o stavu v polovině období

Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/18


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

(2007/C 138/08)

Podpora č.

XA 7012/07

Členský stát

Itálie

Region

Regione Lazio

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Právní základ

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

10 milionů EUR (1)

Maximální míra podpory

Až do výše 40 % ceny za nákup nebo leasing nových výrobních nebo obráběcích strojů

Datum uskutečnění

Následující den po uveřejnění usnesení regionální rady č. 115 ze dne 27. února 2007 na internetových stránkách správního subjektu MCC spa (www.incentivi.mcc.it  (2))

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Neomezena, režim je nicméně osvobozen od oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES do 30. června 2008, kdy končí platnost nařízení (ES) 70/2001 ve znění pozdějších předpisů, ledaže bude platnost nařízení prodloužena

Cíl podpory

Investiční podpora

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví

 

nebo

 

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

nebo

 

Ocelářství

 

Stavba lodí

 

Syntetická vlákna

 

Automobilový průmysl

 

Ostatní odvětví výroby

 

Zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

Ano

Všechny služby

 

nebo

 

Dopravní služby

 

Finanční služby

 

Ostatní služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Další informace

Režim podpory byl již Komisí schválen dopisem D/55254 ze dne 18. října 2000 – Podpora N 659/A/97


Číslo podpory

XA 7013/07

Členský stát

Spojené království

Region

Cumbria

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Právní základ

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

1,2 milionu GBP

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

od 1. 4. 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

do 30. 6. 2009

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Ne

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

nebo

 

Ocelářství

 

Stavba lodí

 

Syntetická vlákna

 

Motorová vozidla

 

Ostatní zpracovatelský průmysl

 

Zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

Ano

Všechny služby

 

nebo

 

Dopravní služby

 

Finanční služby

 

Ostatní služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


Číslo podpory

XA 7014/07

Členský stát

Španělsko

Region

La Rioja

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Právní základ

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

2,75 milionu EUR

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

Od 10. 3. 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2008

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Ne

Podpora omezená pro určitá odvětví

Ano

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

nebo

 

Ocelářský průmysl

 

Stavba lodí

 

Syntetická vlákna

 

Motorová vozidla

 

Ostatní zpracovatelský průmysl

 

Zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

Ano

Všechny služby

 

nebo

 

Dopravní služby

 

Finanční služby

 

Ostatní služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


Podpora č.

XA 7015/07

Členský stát

Španělsko

Region

La Rioja

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Programa estratégico de comercio exterior

Právní základ

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

1 700 000 EUR

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

Od 10. 3. 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2008

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Ano

Podpora omezená pro určitá odvětví

 

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

nebo

 

Ocelářství

 

Stavba lodí

 

Syntetická vlákna

 

Motorová vozidla

 

Ostatní zpracovatelský průmysl

 

Zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

Ano

Všechny služby

 

nebo

 

Dopravní služby

 

Finanční služby

 

Ostatní služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


Podpora číslo

XA 7019/07

Členský stát

Litevská republika

Region

Název režimu podpory nebo podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Právní základ

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

1 milion LTL, podle úředního směnného kurzu 0,29 milionu EUR

Zajištěné úvěry

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné úvěry

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

Datum uskutečnění

1. 5. 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 30. 6. 2008 (3)

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Všechna zpracovatelská odvětví

Všechny služby

Produkce (včetně druhotného zpracování zemědělských produktů) a služby v oblastech venkova

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Velké jednotlivé

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


Podpora číslo

XA 7020-07-LT-Credit Interest

Členský stát

Litevská republika

Region

Název režimu podpory nebo podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Právní základ

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

4 miliony LTL, podle úředního směnného kurzu 1,16 milionu EUR

Zajištěné úvěry

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné úvěry

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení.

ano

Datum uskutečnění

1. 5. 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 30. 6. 2008 (4)

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Všechna zpracovatelská odvětví

Všechny služby

Produkce (včetně druhotného zpracování zemědělských produktů) a služby v oblastech venkova

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Velké jednotlivé podpory

V souladu s článkem 6 nařízení

Ano


(1)  Uvedená částka je celkový roční výdaj plánovaný v režimu podpory, který má stejný právní základ a týká se malých a středních podniků, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1857/2006 a nařízení (ES) č. 70/2001 pro jiná než výše jmenovaná odvětví.

(2)  Výše zmíněné usnesení bude zveřejněno na zmíněné internetové stránce během deseti pracovních dní od zaslání tohoto přehledu Evropské komisi.

(3)  Po přepracování nařízení (ES) č. 70/2001 Komisí dojde k případnému přizpůsobení tohoto opatření. Doba jeho trvání bude případně prodloužena. Komise o tom bude informována.

(4)  Po přepracování nařízení (ES) č. 70/2001 a prodloužení doby jeho platnosti Komisí se doba trvání režimu podpory případně prodlouží a Komise o tom bude informována.


22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/24


Souhrnné informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v zemědělské výrobě

(2007/C 138/09)

Podpora č.: XA 39/07

Členský stát: Itálie

Region: Sardegna

Název režimu podpory: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Právní základ: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: Celková částka určená na rok 2006 činí 600 000 EUR

Maximální míra podpory: Podpora pokryje 70 % ztrát. Bude vypočítána následovně:

Datum uskutečnění: Podporu mohou využít chovatelé, jejichž zvířata uhynula po měsíci září roku 2006

Doba trvání režimu podpory: Prosinec 2010

Cíl podpory: Podpora se uskuteční ve smyslu článku 10 nařízení a je určena pro zemědělce na náhradu výrobních ztrát v souvislosti s úhynem ovcí a koz.

Sardské ovce se chovají především kvůli mléku, jehož produkce je vázána na roční období (obvykle leden až červenec). Výrobní ztráta se tedy vypočítá pro období jednoho roku vzhledem k obtížím s náhradou uhynulých zvířat, které mohou nastat kvůli zákazu přesunu stád nebo kvůli tomu, že zvířata určená k produkci mléka budou k dispozici teprve na podzim následujícího roku.

Vzniklá škoda se vypočítá podle ušlé výroby, odečtou se výrobní náklady, které nehradil chovatel (náklady na nákup pícnin a sanitární náklady). Výsledná částka podpory závisí také na tom, zda se jedná o úhyn běžných neplemenných kusů nebo o zvířata zapsaná v plemenných knihách (viz tabulka v bodě „Maximální míra podpory“)

Dotčené odvětví: Živočišná výroba: ovce a kozy

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Internetová adresa: http://www.regione.sardegna.it

Podpora č.: XA 44/07

Členský stát: Belgie

Region: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Právní základ:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 – Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 – Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 9 000 EUR

Maximální míra podpory: 100 % (poskytnutá v podobě subvencovaných služeb)

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo jednotlivé podpory: Subvence se poskytne na rozpočtový rok 2007

Cíl podpory: Podpora malých a středních podniků a rozvoje odvětví.

Ustanovení čl. 15 odst. 2 písm. c): u poradenských služeb poskytovaných třetím stranám, honoráře za služby, které nepředstavují trvalou nebo pravidelnou činnost a nesouvisejí s běžnými provozními výdaji podniku, jako je běžné daňové poradenství, pravidelná právní služba nebo výdaje na reklamu

Dotčená hospodářská odvětví: drůbež a králíci

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Adresa internetových stránek: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Další údaje: —

Jules Van Liefferinge

generální tajemník

Podpora č.: XA 47/07

Členský stát: Belgie

Region: Vlaamse Overheid: Departement Landbouw en Visserij – (Vlámská vláda: ministerstvo zemědělství a rybolovu)

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Právní základ:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 – Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 – Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 1 194 000 EUR

Maximální míra podpory: Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a): podpora až do 100 % na pokrytí administrativních nákladů na zřízení a vedení plemenných knih.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. b): podpora až do 70 % nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat, kromě kontrol prováděných vlastníkem hospodářských zvířat a pravidelných kontrol jakosti mléka

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo jednotlivé podpory: Subvence se poskytne na rozpočtový rok 2007

Cíl podpory: Podpora malých a středních podniků a rozvoje odvětví.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a): podpora až do 100 % na pokrytí administrativních nákladů na zřízení a vedení plemenných knih.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. b): podpora až do 70 % nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat, kromě kontrol prováděných vlastníkem hospodářských zvířat a pravidelných kontrol jakosti mléka

Dotčená hospodářská odvětví: skot

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Adresa internetových stránek: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Další údaje: —

Jules Van Liefferinge

generální tajemník

Podpora č.: XA 49/07

Členský stát: Itálie

Region: Regione Lazio

Název režimu podpory nebo příjemce jednotlivé podpory: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Právní základ: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. „legge Sabatini“) e s.m.i

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 10 milionů EUR (1)

Maximální míra podpory: Hrubá míra podpory nepřevýší 40 % způsobilých nákladů nebo 50 % způsobilých nákladů ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech stanovených čl. 36 písm. a) body i), ii) a iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 určených členskými státy v souladu s články 50 a 94 téhož nařízení. Celková částka poskytnutá jednomu podniku v jakémkoliv ze tří daňových období nemůže přesáhnout 400 000 EUR nebo 500 000 EUR pro podniky se sídlem ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech stanovených čl. 36 písm. a) body i), ii) a iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 určených členskými státy v souladu s články 50 a 94 téhož nařízení

Datum uskutečnění: Následující den po uveřejnění usnesení regionální rady č. 115 ze dne 27. února 2007 na internetových stránkách správního subjektu MCC spa (www.incentivi.mcc.it (2).

Doba trvání režimu nebo jednotlivé podpory: Neomezena, režim je nicméně osvobozen od oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES do 31. prosince 2013, kdy končí platnost nařízení (ES) č. 1857/2006, ledaže bude platnost nařízení prodloužena

Cíl podpory: Investiční podpora – podpora na nákup nebo leasing nových obráběcích nebo výrobních strojů v podobě příspěvků na úroky ve smyslu článku 4 nařízení (ES) č. 1857/2006

Dotčená odvětví: Všechna odvětví způsobilá pro podpory malým a středním podnikům ve smyslu nařízení (ES) č. 1857/2006

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Internetová adresa: www.incentivi.mcc.it

Další informace: Režim podpory byl již Komisí schválen dopisem D/55254 ze dne 18. října 2000 – Podpora N 659/A/97

Číslo podpory: XA 51/07

Členský stát: Spojené království

Region: Anglie – Dorset (včetně samostatných územních celků Bournemouth a Poole)

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Dorset Agricultural Advisory Service

Právní základ: Local Government Act 2000 (Part I)

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 23. června 2007–31. března 2008: 69 000 GBP

1. dubna 2008–30. září 2008: 31 000 GBP

Maximální míra podpory: Míra podpory je 100 %

Datum uskutečnění: Režim podpory bude zahájen dne 23. června 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Režim podpory bude zahájen dne 23. června 2007. Bude ukončen dne 30. září 2008. Poslední platba bude provedena dne 10. října 2008

Cíl podpory: Cílem podpory je rozvoj odvětví zemědělských podniků na venkově. Podpora se provádí podle článku 15 nařízení (ES) č. 1857/2006. Způsobilými náklady jsou poradenské služby.

Dotčená hospodářská odvětví: Režim podpory se vztahuje na výrobu zemědělských produktů

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu: Statutárním subjektem odpovědným za tento režim je:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Organizací spravující režim podpory je:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Internetová adresa: www.kmc.ac.uk/daas

Dokumenty týkající se státní podpory se nacházejí na výše uvedené internetové stránce pod odkazem „Newsletters“.

Informace o tomto režimu lze taktéž získat prostřednictvím internetových stránek Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs – ministerstvo pro životní prostředí, výživu a záležitosti venkova) týkajících se státních podpor na této internetové adrese:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Další informace: Další a podrobnější údaje o způsobilosti a pravidlech režimu naleznete na výše uvedených internetových stránkách.

Podpora na zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a na nezemědělské obchodní činnosti bude poskytnuta v souladu s nařízením (ES) č. 1998/2006 o poskytování podpory de minimis. Podpora de minimis je zvláštní kategorie podpor, která nemusí být schvalována Evropskou komisí. Tato podpora je omezena na 200 000 EUR (přibližně 120 000 GBP) po dobu tří let na jeden podnik a může se vztahovat na jakýkoli druh činnosti.

Každý nezemědělský podnik, který podává žádost o podporu, musí DAAS sdělit podrobnosti o veškerých takových podporách, které v průběhu uplynulých tří let získal z centrálních či lokálních prostředků nebo z jiných veřejných zdrojů.

Podniky, které již získaly podporu v tomto rozsahu, nejsou pro DAAS způsobilé.

Za Department for Environment, Food and Rural Affairs (příslušný orgán Spojeného království) podepsal a datoval

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Číslo podpory: XA 52/07

Členský stát: Spojené království

Region: England (Anglie)

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Právní základ: Tento režim není stanoven zákonem. The Agriculture Act 1986 (oddíl 1) stanoví právní základ poskytování vládního poradenství spojeného s jakoukoli zemědělskou činností

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 1. červenec 2007 až 30. červen 2008: 980 000 GBP

Maximální míra podpory: Míra podpory je 100 %

Datum uskutečnění: Režim podpory bude zahájen dne 1. července 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Režim podpory bude zahájen dne 1. července 2007. Bude ukončen dne 30. června 2008. Posledním dnem pro podávání žádostí je 15. říjen 2007. Poslední platba bude provedena dne 15. února 2008

Cíl podpory: Rozvoj odvětví. Tento program je zaměřen na činné zemědělce. Cílem programu, který se skládá z řady konferencí, workshopů, prohlídek zemědělských podniků, schůzí svépomocných skupin, školicích seminářů a akcí s ukázkami pořádaných v zemědělských podnicích, je pomoci zemědělcům porozumět stávajícím otázkám, které mohou mít dopad na jejich podniky, jako je např. zavedení nových režimů správy životního prostředí, a tomu, co tyto režimy znamenají z hlediska požadavků na řízení. Tímto způsobem by se měla zvýšit profesionálnost v odvětví. Podpora bude vyplacena v souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 1857/2006 a způsobilými náklady budou náklady na organizaci a poskytnutí školících programů. Příjemce neobdrží žádné přímé platby

Dotčená hospodářská odvětví: Tento režim platí pouze pro podniky působící v oblasti produkce zemědělských produktů.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu: Statutárním subjektem odpovědným za tento režim je:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organizací spravující režim podpory je:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Internetová adresa: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Klikněte na „Farming Activities Programme (England)“. Můžete také navštívit hlavní internetovou stránku Spojeného království pro státní podpory v zemědělství na adrese:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Další informace: Další a podrobnější údaje o způsobilosti a pravidlech režimu naleznete na výše uvedených internetových stránkách. Podpora pro podniky zabývající se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh a pro nezemědělské podniky bude vyplacena v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 o podpoře de minimis.

Za Department for Environment, Food and Rural Affairs (příslušný orgán Spojeného království) podepsal a datoval

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Uvedená částka je celkový roční výdaj plánovaný v režimu podpory, který má stejný právní základ a týká se malých a středních podniků, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 70/2001 ve znění pozdějších předpisů (včetně investičních podpor na zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh).

(2)  Výše zmíněné usnesení bude zveřejněno na zmíněné internetové stránce během deseti pracovních dní od zaslání tohoto přehledu Evropské komisi.


22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/31


Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

(2007/C 138/10)

Číslo podpory: XA 53/07

Členský stát: Spojené království

Region: England

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Právní základ: Tento režim není stanoven zákonem. The Agriculture Act 1986 (oddíl 1) stanoví právní základ poskytování vládního poradenství spojeného s jakoukoli zemědělskou činností

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 1. července 2007 – 30. června 2008: 400 000 GBP

Maximální míra podpory: Míra podpory je 100 %

Datum uskutečnění: Režim podpory bude zahájen dne 1. července 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Režim podpory bude zahájen dne 1. července 2007. Bude ukončen dne 30. června 2008. Posledním dnem pro podávání žádostí je 15. září 2007. Poslední platba bude provedena dne 30. listopadu 2007

Cíl podpory: Rozvoj odvětví. Tento program je zaměřen na činné zemědělce. Cílem programu, sestávajícího z řady pracovních seminářů v zemědělských podnicích, jejich prohlídek, informační telefonické linky a webových stránek, je poskytnout zemědělcům, jejich poradcům a dodavatelům jasné a konkrétní informace o tom, co to jsou Statutory Management Requirements (SMR) (požadavky podle předpisů v oblasti řízení ) a Good Agricultural and Environmental Condition requirements (GAEC) (požadavky na dobrý zemědělský a ekologický stav) a jaký je jejich význam pro požadované vedení zemědělských podniků. To přispěje ke zvýšení profesionálnosti v odvětví.

Podpora bude vyplacena v souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 1857/2006 a způsobilými náklady budou náklady na organizaci a poskytnutí školicích programů. Příjemce neobdrží žádné přímé platby

Dotčená hospodářská odvětví: Tento režim platí pouze pro podniky působící v oblasti produkce zemědělských produktů

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu: Statutárním subjektem odpovědným za tento režim je:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organizací spravující režim podpory je:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Internetová adresa: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Klikněte na odkaz „Cross Compliance“. Informace můžete rovněž získat přímo na hlavních webových stránkách Spojeného království pro státní podpory v zemědělství na adrese

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Další informace: Další a podrobnější údaje o způsobilosti a pravidlech režimu naleznete na výše uvedených webových stránkách.

Podepsáno a datováno jménem Ministerstva pro životní prostředí, výživu a záležitosti venkova (Department of Environment, Food and Rural Affairs) – příslušného orgánu Spojeného království.

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Číslo podpory: XA 54/07

Členský stát: Spojené království

Region: Purbeck

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Purbeck Natural Landscape Programme

Právní základ: Zákonem The National Heritage Act 1980 byl zřízen fond s názvem National Heritage Memorial Fund (NHMF). Zákon byl několikrát pozměněn, zejména zákonem National Heritage Act 1997 a zákonem National Lottery Act 1993 a 1998

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

Zdroj

2007–2008

2008–2009

Finanční podpora pro uchování tradičního rázu krajiny

Projekt Frome Valley

634 200 GBP

15 000 GBP

Projekt Purbeck Ridge

41 277 GBP

4 600 GBP

Mezisoučet

105 427 GBP

19 600 GBP

Technická podpora pro uchování tradičního rázu krajiny

Poradenství (včetně studií proveditelnosti)

73 400 GBP

12 400 GBP

Školení o uchovávání a pořádání akcí k uchovávání

2 350 GBP

550 GBP

Mezisoučet

75 750 GBP

12 950 GBP

Celkem

181 177 GBP

32 550 GBP

Maximální míra podpory: Tento režim sestává ze 3 opatření: investičních prací a technické podpory. Míra podpory na opatření technické podpory bude podle článku 15 činit 100 %. Maximální míra podpory na investiční práce bude činit 100 %, pokud se poskytne subvence na uchování charakteristických znaků neproduktivního kulturního dědictví. Maximální míra příspěvku se sníží v souladu se sazbami podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006, pokud má podpora produktivní povahu. Pokud se podpora vyplácí podle článku 4, bude maximální vyplacená míra podpory činit 40 % způsobilých investic

Datum uskutečnění: Režim podpory bude zahájen dne 30. dubna 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Režim podpory bude zahájen dne 30. dubna 2007. Bude ukončen dne 1. listopadu 2009. Poslední platba bude provedena dne 30. listopadu 2009

Cíl podpory: Uchování kulturního dědictví – obecným cílem režimu je vylepšit a popořit dílo zajištění rozmanitých biotopů v oblasti Purbeck uchováním tradičního rázu krajiny a charakteristických znaků zejména údolí Frome a hřebene Purbeck.

U těch součástí režimu, jež tvoří investiční práce, budou způsobilými náklady skutečně vzniklé náklady, pokud jde o investiční práce zaměřené na uchování tradičního rázu krajiny. To je v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1857/2006. U investičních prací, jež vyžadují investici do zemědělských podniků, aby se podpořila péče o zvířata patřící ke stádu, jež se má uchovat, činí způsobilé náklady 40 % vzniklých nákladů, pokud jde o investiční práce zaměřené na uchování a zlepšení přírodního prostředí. To je v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1857/2006.

U součástí režimu, jež tvoří technickou podporu, budou způsobilými náklady školení zemědělců a zemědělských dělníků, zejména náklady na pořádání školicích programů a náklady na poradenské služby. Podpora bude poskytnuta ve formě služeb za zvýhodněných podmínek – v souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 1857/2006 se producentům nebudou přímo vyplácet žádné částky

Dotčená hospodářská odvětví: Tento režim se použije na produkci všech zemědělských produktů

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Internetová adresa: Internetová adresa s plným zněním kritérií a podmínek tohoto režimu zní:

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

Kromě toho se informace k totmuto režimu nacházejí na internetové stránce Defra

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Další informace: —

Za Department for Environment, Food and Rural Affairs (příslušný orgán Spojeného království) podepsal a datoval

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Číslo XA: XA 55/07

Členský stát: Německo

Region: Saarland

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Právní základ: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 250 000 EUR

Maximální míra podpory: 50–100 % (vyjma podpor na výdaje související se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh)

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory:

Cíl podpory: Podpora uvádění ekologických a regionálních produktů na trh podle článků 14 a 15

Způsobilé jsou pouze provozní náklady související s těmito oblastmi:

V případě činností uvedených pod písm. e) až h) jsou způsobilé pouze náklady na služby prováděné třetími stranami. Investiční náklady nejsou způsobilé.

Použité přístroje a strojní zařízení jsou způsobilé, pokud nejsou starší než jeden rok, pokud ještě neuplynula jejich odpisová lhůta a pokud ještě nebyly předmětem režimu podpory.

Vlastní osobní náklady, náklady na vnitřní výkony a výdaje na náhrady a opravy nejsou způsobilé

Dotčená hospodářská odvětví: Ekologické a regionální produkty

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Internetová adresa: http://www.saarland.de/22497.htm

Další informace: Kontaktní osoba: Ministerium für Umwelt

Referat B/1, Dorothee Wehlen (zodpovědná osoba)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

Číslo podpory: XA 60/07

Členský stát: Spojené království

Region: Anglie

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007–2008

Právní základ: Tento režim není stanoven zákonem. The Agriculture Act 1986 (oddíl 1) stanoví právní základ poskytování vládního poradenství v souvislosti s jakoukoli zemědělskou činností

Plánované roční výdaje v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté společnosti: 5. května 2007–31. března 2008: 1,6 milionu GBP

Maximální míra podpory: Míra podpory činí 100 %

Datum uskutečnění: Režim podpory bude zahájen dne 5. května 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Režim podpory bude ukončen dne 31. března 2008. Posledním dnem pro platby bude 30. červen 2008

Cíl podpory: Technická podpora. Bude poskytováno školení a poradenství týkající se aktivního zdravotního plánování v zemědělských podnicích s cílem pomoci zemědělcům dosáhnout vyšší úrovně zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a prokázat, že prevence je lepší než léčba chorob hospodářských zvířat.

Způsobilými náklady budou náklady na organizování vzdělávacích programů a na poradenské služby v souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 1857/2006

Dotčená hospodářská odvětví: Režim se vztahuje na zemědělské podniky, které se zabývají chovem skotu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Internetová adresa: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Můžete také navštívit hlavní internetovou stránku pro státní podpory v zemědělství provozovanou Spojeným královstvím na adrese: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Klikněte na odkaz „Farm Health Planning Cattle Initiative 2007–2008“

Další údaje: Podpora bude poskytována formou služeb; zemědělci neobdrží přímo žádné peníze.

Školení a poradenství budou přístupné všem podnikům, které se zabývají plánováním zdraví zvířat, vyjma zemědělců (např. zemědělským poradcům a veterinárním lékařům). Tato podpora se bude poskytovat v souladu s nařízením (ES) č. 1998/2006 o podpoře de minimis

Číslo podpory: XA 61/07

Členský stát: Litevská republika

Region: —

Název režimu podpory nebo podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Právní základ: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Plánovaný roční rozpočet je 5 000 000 LTL (podle úředního směnného kurzu 1,45 milionu EUR)

Maximální míra podpory: Maximální míra podpory na každý projekt činí 40 % způsobilých výdajů

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Do 31. prosince 2013

Cíl podpory: Podpora malým a středním podnikům. Podpora v rámci tohoto režimu se poskytuje na investice do zemědělských podniků.

Cílem režimu je vytvořit výhodnější úvěrové podmínky, a tak přispět k podpoře investování do oblastí venkova.

Režim podpory se opírá o článek 4 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006.

Část úroků lze uhradit, pokud způsobilé výdaje projektu patří do těchto kategorií:

Dotčená hospodářská odvětví: Prvotní produkce zemědělských produktů

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Adresa internetových stránek: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Ostatní informace: Míra státní podpory se vypočítá metodou, která byla předložena Komisi a kterou Komise schválila v těchto rozhodnutích o opatřeních státní podpory: č. 114/2005 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti“ (rozhodnutí K(2006)6786), č. 112/2005 „Parama žemės pirkimui“ (rozhodnutí K(2006)5704), č. 371/2005 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui“ (rozhodnutí K(2006)6867)

Číslo podpory: XA 62/07

Členský stát: Litevská republika

Region: —

Název režimu podpory nebo podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Právní základ: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Plánovaný roční rozpočet činí 7 500 000 LTL (podle úředního směnného kurzu 2,18 milionů EUR)

Maximální míra podpory: U každého projektu činí maximální míra podpory 40 % způsobilých nákladů.

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Do 31. 12. 2013

Cíl podpory: Podpora malým a středním podnikům

V rámci režimu podpory dochází k podpoře investic do oblastí venkova.

Cílem režimu je vytvořit příznivější úvěrové podmínky, a tak přispět k podpoře investic do oblastí venkova.

Režim podpory se opírá o článek 4 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006.

Vypůjčovatelé platí za záruky poskytované UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (UAB Záručního fondu zemědělských úvěrů) úplatu (až do výše 7 % částky, na kterou se vztahuje záruka). Vypůjčovatelé mohou obdržet u zajištěných úvěrů náhradu části uvedené úplaty (80 %).

Část úplaty za záruku lze uhradit u těchto způsobilých výdajů projektu:

Dotčená hospodářská odvětví: Prvotní produkce zemědělských produktů

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Adresa internetových stránek: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Ostatní údaje: Míra státní podpory se vypočítá pomocí medody oznámené Komisi a schválené Komisí v rozhodnutích o opatřeních státní podpory č. 114/2005 „Parama kreditų palūkanoms kompensuoti“ (rozhodnutí K(2006)6786), č. 112/2005 „Parama žemės pirkimui“ (rozhodnutí K(2006)5704), č. 371/2005 „Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui“ (rozhodnutí K(2006)6867)


V Oznámení

SPRÁVNÍ POSTUPY

Komise

22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/36


Poslední zveřejnění dokumentů KOM jiných než legislativní návrhy a legislativních návrhů přijatých Komisí

(2007/C 138/11)

Úř. věst. C 126, 7.6.2007

Předchozí zveřejnění:

Úř. věst. C 78, 11.4.2007

Úř. věst. C 332, 30.12.2006

Úř. věst. C 317, 23.12.2006

Úř. věst. C 303, 13.12.2006

Úř. věst. C 225, 19.9.2006

Úř. věst. C 184, 8.8.2006


POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Komise

22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/37


Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Ruska

(2007/C 138/12)

Komise se z vlastního podnětu rozhodla zahájit částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen „základní nařízení“) (1). Tento přezkum je omezen pouze na zkoumání aspektů dumpingu ve vztahu k vyvážejícím výrobcům/členům skupiny TMK Group (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant a Seversky Tube Works) a společnostem, které jsou s nimi ve spojení (dále jen„společnost“).

1.   Výrobek

Předmětem přezkumu jsou některé bezešvé trubky a duté profily ze železa nebo oceli, kruhového průřezu, s vnějším průměrem nejvýše 406,4 mm, s hodnotou uhlíkového ekvivalentu (CEV) nejvýše 0,86 podle vzorce a chemického rozboru Světového svářečského institutu (IIW) (2), pocházející z Ruska (dále jen „dotčený výrobek“) v současnosti kódů KN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 a ex 7304 59 93 (3). Tyto kódy KN se uvádějí jen pro informaci.

2.   Stávající opatření

V současné době je platným opatřením konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 954/2006.

3.   Odůvodnění přezkumu

Komise má k dispozici dostatečné přímé důkazy, že okolnosti, na jejichž základě byla stávající opatření zavedena, se změnily a že tyto změny jsou trvalé povahy. Informace, jež má Komise k dispozici, ukazují, že podniková struktura společnosti se zásadně a trvale změnila v porovnání s obdobím, na jehož základě byla přijata stávající opatření.

Kromě toho by srovnání běžné hodnoty založené na domácích cenách společnosti a na jejích vývozních cenách vedlo ke snížení dumpingu výrazně pod úroveň současných opatření. Pokračující uplatňování opatření na stávající úrovni, která byla založena na dříve stanovené úrovni dumpingu, by již proto nebylo pro vyrovnání účinků dumpingu zapotřebí.

4.   Postup pro stanovení dumpingu

Po konzultaci s poradním výborem Komise uznala, že existují dostatečné důkazy pro odůvodnění zahájení částečného prozatímního přezkumu, a zahajuje přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení.

Šetřením se posoudí, zda je třeba, aby stávající opatření ve vztahu k výše uvedené skupině společností nadále platila či byla zrušena nebo změněna.

a)   Dotazníky

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky skupině společností a orgánům dotčené země vývozu. Komise by měla tyto informace a příslušné důkazy obdržet ve lhůtě stanovené v odst. 5 písm. a) tohoto oznámení.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily kromě odpovědí na dotazník další informace a poskytly podpůrné důkazy. Komise musí tyto informace a podpůrné důkazy obdržet ve lhůtě stanovené v bodu 5 písm. a) tohoto oznámení.

Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to požádají a doloží konkrétní důvody pro takové slyšení. Žádost musí být učiněna ve lhůtě stanovené v bodu 5 písm. b) tohoto oznámení.

5.   Lhůty

a)   Pro strany za účelem přihlášení se a předložení odpovědí na dotazník a jiných informací

Všechny zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, se musí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi a předloží svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo další informace do 40 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se zúčastněná strana přihlásí ve výše uvedené lhůtě.

b)   Slyšení

Všechny zúčastněné strany mohou Komisi v téže lhůtě 40 dnů rovněž požádat o slyšení.

6.   Písemná podání, odpovědi na dotazník a korespondence

Veškerá podání a žádosti zúčastněných stran musejí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited  (4)“ a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES“.

Korespondenční adresa Komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05.

7.   Nedostatečná spolupráce

Pokud účastník řízení odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že účastník řízení předložil nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a bude se vycházet z dostupných údajů, podle článku 18 základního nařízení. Pokud účastník řízení nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně a použijí-li se dostupné informace, může pro něj být výsledek méně příznivý, než kdyby spolupracoval.

8.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 11 odst. 5 základního nařízení bude šetření ukončeno do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

9.   Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje shromážděné v rámci tohoto šetření budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (5).


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Hodnota CEV se stanoví v souladu s technickou zprávou, 1967, IIW doc. IX-535-67, vydanou Světovým svářečským institutem (IIW).

(3)  V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 301, 31.10.2006, s. 1.). Vymezení rozsahu výrobku se určuje kombinací popisu výrobku v čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 954/2006 (Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 4) a popisem výrobku podle příslušných kódů KN.

(4)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).

(5)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Komise

22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/39


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 138/13)

1.

Komise dne 13. června 2007 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Nikko Principal Investments Ltd („Nikko Principal Investments“, Spojené království) a podnik Eastmerchant GmbH („Eastmerchant“, Německo) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem Sachsenfonds Holding GmbH („Sachsenfonds“, Německo).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Nikko Principal Investments: soukromé kapitálové investice,

podniku Eastmerchant: finanční investice,

podniku Sachsenfonds: návrhy, inicializace, distribuce a správa uzavřených fondů.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/40


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 138/14)

1.

Komise dne 14. června 2007 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik CEVA Group Logistics Plc („CEVA“, Spojené království) kontrolovaný soukromým investičním fondem Apollo Group („Apollo“, Spojené státy americké) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem EGL, Inc. („EGL“, Spojené státy americké).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku CEVA: poskytování smluvních logistických služeb,

podniku Apollo Group: soukromý investiční fond,

podniku EGL: poskytování spedičních a smluvních logistických služeb.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4698 – Apollo/CEVA/EGL na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


22.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 138/41


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4717 – TAC/Tower Automotive)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 138/15)

1.

Komise dne 15. června 2007 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik TA Acquisition Company („TAC“, USA) [kontrolovaný podnikem Cerberus Group, USA] získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem majetku kontrolu nad celým podnikem Tower Automotive Inc. („Tower“, USA), a to včetně jeho zahraničních provozů.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Cerberus Group: investiční společnost,

podniku Tower Automotive Inc.: návrhy a produkce konstrukčních kovových částí používaných automobilovými výrobci.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4717 – TAC/Tower Automotive na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.