3.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 187/74


Arrest van het Gerecht van 11 april 2019 — Kiku/CPVO — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

(Zaak T-765/17) (1)

(„Kwekersrecht - Nietigheidsprocedure - Appelras Pinova - Afwijzing van de vordering tot nietigverklaring - Nieuwheid van het ras - Artikel 10 van verordening (EG) nr. 2100/94 - Bewijslast - Artikel 76 van verordening nr. 2100/94 - Ambtshalve onderzoek van de feiten door het CPVO”)

(2019/C 187/78)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Kiku GmbH (Girlan, Italië) (vertegenwoordigers: G. Würtenberger en R. Kunze, advocaten)

Verwerende partij: Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) (vertegenwoordigers: M. Ekvad, F. Mattina en O. Lamberti, gemachtigden, bijgestaan door A. von Mühlendahl en H. Hartwig, advocaten)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het CPVO, interveniërend voor het Gerecht: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Dresden, Duitsland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk T. Leidereiter, vervolgens B. Lorenzen, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de kamer van beroep van het CPVO van 16 augustus 2017 (zaak A 005/2016) inzake een nietigheidsprocedure tussen Kiku en het Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Kiku GmbH wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 22 van 22.1.2018.