17.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 409/7


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Krajský súd v Prešove – Slovakien) – Monika Kušionová mot SMART Capital, a.s.

(Mål C-34/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 93/13/EEG - Oskäliga villkor - Konsumentkreditavtal - Artikel 1.2 - Villkor som avspeglar en bindande lagbestämmelse - Direktivets tillämpningsområde - Artiklarna 3.1, 4, 6.1 och 7.1 - Säkerhet för fordran i form av fast egendom - Huruvida säkerheten kan tas i anspråk genom försäljning på auktion - Domstolsprövning))

2014/C 409/09

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Krajský súd v Prešove

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Monika Kušionová

Motpart: SMART Capital, a.s.

Domslut

1)

Bestämmelserna i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som den som är aktuell i det nationella målet, som gör det möjligt att få täckning för en fordran som grundar sig på avtalsvillkor som eventuellt kan vara oskäliga genom utomrättsligt ianspråktagande av en säkerhet som konsumenten ställt i sin fasta egendom, i den mån denna lagstiftning inte medför att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att skydda de rättigheter som konsumenterna har enligt detta direktiv, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.

2)

Artikel 1.2 i direktiv 93/13 ska tolkas så, att ett avtalsvillkor i ett avtal som en näringsidkare har ingått med en konsument endast är undantaget från tillämpningsområdet för direktivet om avtalsvillkoret avspeglar innehållet i en bindande författningsföreskrift, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.


(1)  EUT C 141, 18.5.2013.