17.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 409/7


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove – Slovensko) – Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

(Vec C-34/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 93/13/EHS - Nekalé podmienky - Zmluva o spotrebiteľskom úvere - Článok 1 ods. 2 - Zmluvná podmienka odrážajúca záväzné zákonné ustanovenie - Pôsobnosť smernice - Článok 3 ods. 1, článok 4, článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 1 - Zabezpečenie pohľadávky záložným právom na nehnuteľný majetok - Možnosť výkonu tohto záložného práva predajom na dražbe - Súdne preskúmanie))

2014/C 409/09

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský súd v Prešove

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Monika Kušionová

Žalovaná: SMART Capital, a.s.

Výrok rozsudku

1.

Ustanovenia smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa majú vykladať v tom zmysle, že im neodporuje vnútroštátna právna úprava, ako je úprava dotknutá vo veci samej, umožňujúca vymôcť pohľadávku založenú na zmluvných podmienkach, ktoré sú prípadne nekalé, mimosúdnym výkonom záložného práva na nehnuteľný majetok, ktorý spotrebiteľ poskytol ako zabezpečenie pohľadávky, pokiaľ predmetná právna úprava prakticky neznemožňuje alebo nadmerne nesťažuje ochranu práv, ktoré spotrebiteľovi priznáva táto smernica, čo overiť prináleží vnútroštátnemu súdu.

2.

Článok 1 ods. 2 smernice 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že zmluvná podmienka obsiahnutá v zmluve, ktorú uzavrel predajca alebo dodávateľ so spotrebiteľom, je vylúčená z pôsobnosti tejto smernice len vtedy, ak uvedená zmluvná podmienka odráža obsah záväzného zákonného alebo regulačného ustanovenia, čo overiť prináleží vnútroštátnemu súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 141, 18.5.2013.