17.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 409/7


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Krajský súd v Prešove – Slovacia) – Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

(Cauza C-34/13) (1)

([Trimitere preliminară - Directiva 93/13/CEE - Clauze abuzive - Contract de credit de consum - Articolul 1 alineatul (2) - Clauză care reflectă un act cu putere de lege obligatoriu - Domeniul de aplicare al directivei - Articolul 3 alineatul (1), articolul 4, articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) - Garantarea creanței printr-o garanție constituită asupra unui bun imobiliar - Posibilitatea executării acestei garanții printr-o vânzare la licitație - Control jurisdicțional])

2014/C 409/09

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Krajský súd v Prešove

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Monika Kušionová

Pârâtă: SMART Capital, a.s.

Dispozitivul

1)

Dispozițiile Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care permite recuperarea unei creanțe, întemeiată pe clauze contractuale eventual abuzive, prin executarea extrajudiciară a unei garanții care grevează bunul imobiliar dat în garanție de consumator, în măsura în care această reglementare nu face practic imposibilă sau excesiv de dificilă apărarea drepturilor conferite consumatorului de această directivă, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere.

2)

Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că o clauză contractuală, care figurează într-un contract încheiat de un vânzător sau furnizor cu un consumator, este exclusă din domeniul de aplicare al acestei directive numai în cazul în care respectiva clauză contractuală reflectă conținutul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative obligatorii, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere.


(1)  JO C 141, 18.5.2013.