17.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 409/7


2014 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Krajský súd v Prešove (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

(Byla C-34/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 93/13/EEB - Nesąžiningos sąlygos - Vartojimo paskolos sutartis - 1 straipsnio 2 dalis - Sąlyga, atspindinti privalomojo pobūdžio įstatymo nuostatą - Direktyvos taikymo sritis - 3 straipsnio 1 ir 4 dalys, 6 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalis - Prievolės pagal paskolos sutartį įvykdymui užtikrinti įkeistas nekilnojamasis turtas - Galimybė nukreipti išieškojimą į šį įkeistą turtą jį parduodant aukcione - Teisminė kontrolė))

2014/C 409/09

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Krajský súd v Prešove

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė pirmojoje instancijoje: Monika Kušionová

Atsakovė pirmojoje instancijoje: SMART Capital, a.s.

Rezoliucinė dalis

1.

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad joms neprieštarauja pagrindinėje byloje nagrinėjama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią leidžiama reikalauti įvykdyti iš tariamai nesąžiningų sutarties sąlygų kylančias prievoles nukreipiant išieškojimą neteismine tvarka į prievolės įvykdymui užtikrinti įkeistą vartotojui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, jeigu dėl šių nuostatų netampa praktiškai neįmanoma ar pernelyg sudėtinga apsaugoti vartotojui pagal šią direktyvą suteikiamas teises; tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

2.

Direktyvos 93/13 1 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pardavėjo ar tiekėjo su vartotoju sudarytos sutarties sąlyga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį tik tuo atveju, jeigu ši sutarties sąlyga atspindi privalomojo pobūdžio įstatymo ar kito teisės akto nuostatos turinį; tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 141, 2013 5 18.