17.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 409/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.9.2014 (Krajský súd v Prešoven (Slovakia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Monika Kušionová v. SMART Capital a.s.

(Asia C-34/13) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 93/13/ETY - Kohtuuttomat sopimusehdot - Kulutusluottosopimus - 1 artiklan 2 kohta - Pakollista lain säännöstä heijastava sopimusehto - Direktiivin soveltamisala - 3 artiklan 1 kohta, 4 artikla, 6 artiklan 1 kohta ja 7 artiklan 1 kohta - Luoton turvaaminen kiinteistövakuudella - Mahdollisuus vakuuden realisointiin huutokaupalla - Tuomioistuinvalvonta))

2014/C 409/09

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský súd v Prešove

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Monika Kušionová

Vastapuoli: SMART Capital a.s.

Tuomiolauselma

1)

Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY säännöksiä on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä pääasian oikeudenkäynnin kohteena olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jossa sallitaan sellaisen saatavan, joka perustuu mahdollisesti kohtuuttomiin sopimusehtoihin, periminen realisoimalla kuluttajan vakuudeksi antama kiinteistöpantti tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä, mikäli kyseisessä säännöstössä ei tehdä kuluttajille tällä direktiivillä annettujen oikeuksien suojaamista käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi, ja tämän seikan tutkiminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä.

2)

Direktiivin 93/13 1 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että elinkeinonharjoittajan kuluttajan kanssa tekemään sopimukseen sisältyvä sopimusehto jää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle vain siinä tapauksessa, että kyseinen sopimusehto heijastaa lain tai asetuksen pakottavaa säännöstä, ja tämän seikan tutkiminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä.


(1)  EUVL C 141, 18.5.2013.