17.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 409/7


Решение на Съда (трети състав) от 10 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Krajský súd v Prešove — Словакия) — Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

(Дело C-34/13) (1)

((Преюдициално запитване - Директива 93/13/ЕИО - Неравноправни клаузи - Договор за потребителски кредит - Член 1, параграф 2 - Клауза, отразяваща задължителна правна норма - Приложно поле на Директивата - Член 3, параграф 1, член 4, член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 - Обезпечаване на вземане с вещна тежест върху недвижим имот - Възможност за събиране на обезпеченото вземане чрез публична продан - Съдебен контрол))

2014/C 409/09

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Krajský súd v Prešove

Страни в главното производство

Ищец: Monika Kušionová

Ответник: SMART Capital, a.s.

Диспозитив

1)

Разпоредбите на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която позволява основаващо се на евентуално неравноправни договорни клаузи вземане да бъде събрано чрез извънсъдебно изпълнение върху обременен с вещна тежест недвижим имот, даден от потребителя като обезпечение, доколкото тази правна уредба не прави практически невъзможна или изключително трудна защитата на правата, предоставени с тази директива на потребителя, което запитващата юрисдикция следва да провери.

2)

Член 1, параграф 2 от Директива 93/13 трябва да се тълкува в смисъл, че договорна клауза, съдържаща се в договор, сключен между продавач или доставчик и потребител, е изключена от приложното поле на тази директива само ако тази договорна клауза отразява съдържанието на задължителна законова или подзаконова разпоредба, което запитващата юрисдикция следва да провери.


(1)  ОВ C 141, 18.5.2013 г.