11.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 135/13


Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo nustatymas

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 135/04)

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Maršrutai

Deri Sičio oro uostas–Londono Sičio oro uostas

Deri Sičio oro uostas–Londono Gatviko oro uostas

Deri Sičio oro uostas–Londono Hitrou oro uostas

Deri Sičio oro uostas–Londono Lutono oro uostas

Deri Sičio oro uostas–Londono Sautendo oro uostas

Deri Sičio oro uostas–Londono Stanstedo oro uostas

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įsigaliojimo diena

2019 m. gegužės mėn.

Adresas, kuriuo galima gauti viešųjų paslaugų įsipareigojimo tekstą ir visą atitinkamą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

tenders@derrystrabane.com