30.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/18


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/678

av den 29 april 2019

om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 april 2013 antog rådet beslut 2013/184/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma.

(2)

På grundval av en översyn av beslut 2013/184/Gusp bör de restriktiva åtgärderna förlängas till och med den 30 april 2020.

(3)

Uppdaterad information har mottagits avseende två punkter på förteckningen, och för alla personer som är uppförda på förteckningen bör uppgift om kön inkluderas.

(4)

Beslut 2013/184/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2013/184/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 april 2020. Det ska ses över fortlöpande. Det ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att dess mål inte har uppfyllts.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2019.

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/184/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av beslut 2010/232/Gusp (EUT L 111, 23.4.2013, s. 75).


BILAGA

Posterna 1–14 i förteckningen över personer och enheter i bilagan till beslut 2013/184/Gusp ska ersättas med följande poster:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1.

Aung Kyaw Zaw

Födelsedatum: den 20 augusti 1961

Kön: man

Passnr: DM000826

Datum för utfärdande: den 22 november 2011

Sista giltighetsdatum: den 21 november 2021

Militärt id-nummer: BC 17444

Generallöjtnant Aung Kyaw Zaw var befälhavare för byrån för specialoperationer nr 3 i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) från augusti 2015 till slutet av 2017. Byrån för specialoperationer nr 3 kontrollerade Västra befälsområdet och i det sammanhanget är generallöjtnant Aung Kyaw Zaw ansvarig för de övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Västra befälsområdet begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under den perioden, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Födelsedatum: mars 1964

Kön: man

Nationellt id-nummer: Tatmadaw Kyee 19571

Generalmajor Maung Maung Soe var befälhavare för Västra befälsområdet i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) från oktober 2016 till den 10 november 2017 och kontrollerade de militära operationerna i Rakhinestaten. I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Västra befälsområdet begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under den perioden, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader som ägs av rohingyer.

25.6.2018

3.

Than Oo

Födelsedatum: den 12 oktober 1973

Kön: man

Militärt id-nummer: BC 25723

Brigadgeneral Than Oo är befälhavare för 99:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 99:e lätta infanteridivisionen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Kön: man

Militärt id-nummer: BC 23750

Brigadgeneral Aung Aung är befälhavare för 33:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 33:e lätta infanteridivisionen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

Födelsedatum: 1972

Kön: man

Brigadgeneral Khin Maung Soe är befälhavare för befälsområde nr 15 för militära operationer, ibland även känt som den 15:e lätta infanteridivisionen, i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) som infanteribataljon nr 564 ingår i. I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som befälsområde nr 15 för militära operationer, särskilt infanteribataljon nr 564, begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Födelsedatum: den 17 mars 1959

Kön: man

Brigadgeneral Thura San Lwin var befälhavare för gränsbevakningspolisen från oktober 2016 till början av oktober 2017. I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som gränsbevakningspolisen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under den perioden, bl.a. olagliga avrättningar och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

Kön: man

Thant Zin Oo är befälhavare för 8:e säkerhetspolisbataljonen. I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 8:e säkerhetspolisbataljonen begick mot folkgruppen rohingyer i Rakhinestaten under andra halvåret 2017. De allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna inbegriper olagliga avrättningar och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer. Dessa kränkningar utfördes tillsammans med och i direkt understöd av 33:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) som leddes av brigadgeneral Aung Aung. Thant Zin Oo har därför samröre med, brigadgeneral Aung Aung som är uppförd på förteckningen.

25.6.2018

8.

Ba Kyaw

Kön: man

Ba Kyaw är stabssergeant i 564:e lätta infanteridivisionen i Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw). Han begick övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive mord, landsförvisningar och tortyr, mot folkgruppen rohingya i delstaten Rakhine under andra halvåret 2017. Han har framför allt identifierats som en av huvudförövarna vid Maung Nu-massakern den 27 augusti 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

Kön: man

Tun Naing är befälhavare för gränspolisens bas i Taung Bazar. I den egenskapen är han ansvarig för de övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot folkgruppen rohingya i delstaten Rakhine som begicks av gränspolisen i Taung Bazar kring och efter den 25 augusti 2017, inklusive kvarhållande med våld, misshandel och tortyr.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Födelsedatum: den 2 maj 1968

Kön: man

Brigadgeneral Khin HLaing är f.d. befälhavare för 99:e lätta infanteridivisionen och för närvarande befälhavare för Nordöstra befälsområdet i Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw). I egenskap av befälhavare för 99:e lätta infanteridivisionen kontrollerade han de militära operationerna i delstaten Shan under 2016 och i början av 2017. I det sammanhanget är han ansvarig för de övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 99:e lätta infanteridivisionen begått mot landsbygdsbor som tillhör etniska minoriteter i delstaten Shan under andra halvåret 2016. Detta omfattar olagliga avrättningar, kvarhållande med våld och förstörelse av byar.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

Kön: man

Major Aung Myo Thu är operativ befälhavare för 33:e lätta infanteridivisionen i Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw). I egenskap av operativ befälhavare för 33:e lätta infanteridivisionen kontrollerade han de militära operationerna i delstaten Rakhine under 2017. I det sammanhanget är han ansvarig för de övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 33:e lätta infanteridivisionen begått mot folkgruppen rohingya i delstaten Rakhine under andra halvåret 2017. Detta omfattar olagliga avrättningar, tvångsavrättningar, sexuellt våld och kvarhållande med våld.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

Kön: man

Thant Zaw Win är major för 564:e lätta infanteridivisionen i Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw). I den egenskapen kontrollerade han de militära operationerna i delstaten Rakhine och bär ansvaret för de övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 564:e lätta infanteridivisionen begått mot folkgruppen rohingya i delstaten Rakhine, framför allt i och omkring byn Maung Nu den 27 augusti 2017. Detta omfattar olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingya.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

Kön: man

Kyaw Chay är furir i gränspolisen. Han var tidigare baserad i Zay Di Pyin och var befälhavare för gränspolisens bas i Zay Di Pyin under perioden runt den 25 augusti 2017 då en rad kränkningar av de mänskliga rättigheterna begicks av gränspolisen under hans ledning. I det sammanhanget är han ansvarig för de övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som gränspolisen begick mot folkgruppen rohingya i delstaten Rakhine under den perioden. Han har även deltagit i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Dessa kränkningar omfattar misshandel av fångar och tortyr.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

Kön: man

Generalmajor Nyi Nyi Swe är f.d. befälhavare för Norra befälsområdet i Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw). I den egenskapen är han ansvarig för de övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Norra kommandot begått i delstaten Kachin från maj 2016 till april 2018, inklusive misshandel av civilbefolkningen. Han bär också ansvaret för att ha hindrat tillhandahållandet av humanitärt bistånd till behövande civila under den perioden, särskilt blockeringen av livsmedelstransporter.

21.12.2018”