8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/7


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

(Text av betydelse för EES)

2010/C 331/02

Referensnummer för statligt stöd

X 275/10

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

SARDEGNA

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

Direttore Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formaz. Prof. -Regione Sardegna

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio 1-09131 Cagliari

www.regione.sardegna.it

Stödåtgärdens titel

Avviso a sportello «Lunga Estate», per la concessione di contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

POR FSE Sardegna 2007/2013

Åtgärdstyp

Stödordning -

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

30.6.2010–15.12.2010

Berörda ekonomiska sektorer

Landtransport; transport i rörsystem, HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET, INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 7,00 (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Annat – Contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – 2 800 000,00 EUR (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Allmän utbildning (artikel 38.2)

60,00 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=20257

Referensnummer för statligt stöd

X 276/10

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

PIEMONTE

Blandade områden, Artikel 107.3 b

Stödbeviljande myndighet

Regione Piemonte

Regione Piemonte

Piazza Castello 165

I – 10122 Torino

www.regione.piemonte.it

Stödåtgärdens titel

«INCENTIVAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI LINEE DI PRODUZIONE DI SISTEMI E COMPONENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI» – Tipologia 1

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Determinazione Dirigenziale n. 183 dell’8 marzo 2010.

Åtgärdstyp

Stödordning -

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

14.6.2010–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 20,00 (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Räntesubvention, Bidrag, Annat, Lån – TIPOLOGIA 1 – agevolazioni concesse nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008

Piccole imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 80 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 20 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato; nel caso di piccole imprese che intendano usufruire delle maggiorazioni previste per gli aiuti a finalità regionale per interventi localizzati in area 87.3.c. (ora 107.3.c TFUE) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 800/08, il finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, è così composto: 75 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 25 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato.

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20 % ESL (equivalente sovvenzione lorda calcolata sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 30 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00

Medie imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 70 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 30 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 10 % ESL (calcolato sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 20 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00.

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Deliberazione n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007 ha preso atto della decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che approva il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo Regionale – FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo Competitività Regionale e Occupazione e s.m.i.. All’interno di tale programma operativo è presente l’Asse II «Sostenibilità ed efficienza energetica» e l’Attività II.1.2. «Beni e strumenti per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica» base su cui si appoggia il suddetto bando. – 7,91 EUR (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Regionalt investerings- och sysselsättningsstöd (artikel 13) Stödordning

10,00 %

20 %

Investeringsstöd och sysselsättningsstöd till små och medelstora företag (artikel 15)

20,00 %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)

50,00 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.regione.piemonte.it/industria/misura2bando2010.htm

Referensnummer för statligt stöd

X 286/10

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

NBank

Günther-Wagner-Allee 12 – 16

30177 Hannover

www.nbank.de

Stödåtgärdens titel

Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA)

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) – vom 7.5.2010 – Nds. Ministerialblatt vom 9.6.2010, Seite 548

Åtgärdstyp

Stödordning -

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

1.5.2010–31.12.2015

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 1,46 (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Allmän utbildning (artikel 38.2)

80,00 %

10 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

 

http://www.ms.niedersachsen.de

 

http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=5137&article_id=14226&_psmand=17

Referensnummer för statligt stöd

X 288/10

Medlemsstat

Österrike

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

TIROL

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

Amt der Tiroler Landesregeirung

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit, Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck

https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Stödåtgärdens titel

Einzelbeihilfe, Hochpustertaler Bergbahnen, im Rahmen der Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål – Hochpustertaler Bergbahnen Gesellschaft mbH & CO KG

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

5.7.2010

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

EUR 0,80 (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Investeringsstöd och sysselsättningsstöd till små och medelstora företag (artikel 15)

10,00 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/downloads/rahmenrichtlinie_neu.pdf

Referensnummer för statligt stöd

X 301/10

Medlemsstat

Slovenien

Medlemsstatens referensnummer

SI

Regionens namn (NUTS)

Pomurska

Artikel 107.3 a

Stödbeviljande myndighet

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.svlr.gov.si/

Stödåtgärdens titel

Garancijska shema za Pomurje 2

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Splošni pogoji delovanja garancijske sheme za Pomurje 2

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05),

Sklepu Vlade RS št. 30301-5/2009/3 z dne 24.12.2009

Åtgärdstyp

Stödordning -

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

29.6.2010–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 1,00 (i miljoner)

För garantier

EUR 0,07 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Garanti, Lån

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Regionalt investerings- och sysselsättningsstöd (artikel 13) Stödordning

30,00 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

 

http://web.rra-mura.com/prenosi/SPLOSNI%20POGOJI%20DELOVANJA%20GSP%202.pdf

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4020