8.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 331/7


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

2010/C 331/02

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 275/10

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

SARDEGNA

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Direttore Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formaz. Prof. -Regione Sardegna

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio 1-09131 Cagliari

www.regione.sardegna.it

Názov opatrenia pomoci

Avviso a sportello «Lunga Estate», per la concessione di contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

POR FSE Sardegna 2007/2013

Typ opatrenia

Schéma pomoci -

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

30.6.2010–15.12.2010

Príslušné odvetvia hospodárstva

Pozemná doprava a doprava potrubím, UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY, INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

Typ príjemcu

MSP

veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 7,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Iné – Contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – 2 800 000,00 EUR (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

60,00 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=20257

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 276/10

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

PIEMONTE

Zmiešané, Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Regione Piemonte

Regione Piemonte

Piazza Castello 165

I – 10122 Torino

www.regione.piemonte.it

Názov opatrenia pomoci

«INCENTIVAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI LINEE DI PRODUZIONE DI SISTEMI E COMPONENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI» – Tipologia 1

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Determinazione Dirigenziale n. 183 dell’8 marzo 2010.

Typ opatrenia

Schéma pomoci -

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

14.6.2010–31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 20,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Bonifikácia úrokov, Grant, Iné, Úver – TIPOLOGIA 1 – agevolazioni concesse nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008

Piccole imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 80 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 20 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato; nel caso di piccole imprese che intendano usufruire delle maggiorazioni previste per gli aiuti a finalità regionale per interventi localizzati in area 87.3.c. (ora 107.3.c TFUE) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 800/08, il finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, è così composto: 75 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 25 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato.

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20 % ESL (equivalente sovvenzione lorda calcolata sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 30 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00

Medie imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 70 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 30 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 10 % ESL (calcolato sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 20 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00.

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Deliberazione n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007 ha preso atto della decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che approva il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo Regionale – FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo Competitività Regionale e Occupazione e s.m.i.. All’interno di tale programma operativo è presente l’Asse II «Sostenibilità ed efficienza energetica» e l’Attività II.1.2. «Beni e strumenti per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica» base su cui si appoggia il suddetto bando. – 7,91 EUR (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti (článok 13) Schéma

10,00 %

20 %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

20,00 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50,00 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.regione.piemonte.it/industria/misura2bando2010.htm

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 286/10

Členský štát

Nemecko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

NIEDERSACHSEN

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

NBank

Günther-Wagner-Allee 12 – 16

30177 Hannover

www.nbank.de

Názov opatrenia pomoci

Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA)

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) – vom 7.5.2010 – Nds. Ministerialblatt vom 9.6.2010, Seite 548

Typ opatrenia

Schéma pomoci -

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.5.2010–31.12.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 1,46 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

80,00 %

10 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://www.ms.niedersachsen.de

 

http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=5137&article_id=14226&_psmand=17

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 288/10

Členský štát

Rakúsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

TIROL

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Amt der Tiroler Landesregeirung

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit, Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck

https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Názov opatrenia pomoci

Einzelbeihilfe, Hochpustertaler Bergbahnen, im Rahmen der Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Typ opatrenia

pomoci poskytovanej ad hoc – Hochpustertaler Bergbahnen Gesellschaft mbH & CO KG

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Dátum poskytnutia pomoci

5.7.2010

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku

EUR 0,80 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

10,00 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/downloads/rahmenrichtlinie_neu.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

X 301/10

Členský štát

Slovinsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

SI

Názov regiónu(NUTS)

Pomurska

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.svlr.gov.si/

Názov opatrenia pomoci

Garancijska shema za Pomurje 2

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Splošni pogoji delovanja garancijske sheme za Pomurje 2

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05),

Sklepu Vlade RS št. 30301-5/2009/3 z dne 24.12.2009

Typ opatrenia

Schéma pomoci -

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

29.6.2010–31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 1,00 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 0,07 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Garancia, Úver

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti (článok 13) Schéma

30,00 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://web.rra-mura.com/prenosi/SPLOSNI%20POGOJI%20DELOVANJA%20GSP%202.pdf

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4020