8.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 331/7


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010/C 331/02

Numer środka pomocy państwa

X 275/10

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

SARDEGNA

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Direttore Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formaz. Prof. -Regione Sardegna

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio 1-09131 Cagliari

www.regione.sardegna.it

Nazwa środka pomocy

Avviso a sportello «Lunga Estate», per la concessione di contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

POR FSE Sardegna 2007/2013

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

30.6.2010–15.12.2010

Sektor(-y) gospodarki

Transport lądowy oraz transport rurociągowy, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Rodzaj beneficjenta

MŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 7,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Inne – Contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – 2 800 000,00 EUR (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

60,00 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=20257

Numer środka pomocy państwa

X 276/10

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

PIEMONTE

Artykuł 107 ust. 3 lit. c), Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Regione Piemonte

Regione Piemonte

Piazza Castello 165

I – 10122 Torino

www.regione.piemonte.it

Nazwa środka pomocy

«INCENTIVAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI LINEE DI PRODUZIONE DI SISTEMI E COMPONENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI» – Tipologia 1

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Determinazione Dirigenziale n. 183 dell'8 marzo 2010.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

14.6.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 20,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dopłata do oprocentowania, Dotacja, Inne, Pożyczka – TIPOLOGIA 1 – agevolazioni concesse nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008

Piccole imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 80 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 20 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato; nel caso di piccole imprese che intendano usufruire delle maggiorazioni previste per gli aiuti a finalità regionale per interventi localizzati in area 87.3.c. (ora 107.3.c TFUE) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 800/08, il finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, è così composto: 75 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 25 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato.

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20 % ESL (equivalente sovvenzione lorda calcolata sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 30 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00

Medie imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 70 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 30 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 10 % ESL (calcolato sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 20 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00.

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Deliberazione n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007 ha preso atto della decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che approva il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo Regionale – FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo Competitività Regionale e Occupazione e s.m.i.. All’interno di tale programma operativo è presente l’Asse II «Sostenibilità ed efficienza energetica» e l’Attività II.1.2. « Beni e strumenti per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica» base su cui si appoggia il suddetto bando. – 7,91 EUR (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy

10,00 %

20 %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

20,00 %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.regione.piemonte.it/industria/misura2bando2010.htm

Numer środka pomocy państwa

X 286/10

Państwo członkowskie

Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

NBank

Günther-Wagner-Allee 12 – 16

30177 Hannover

www.nbank.de

Nazwa środka pomocy

Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) – vom 7.5.2010 – Nds. Ministerialblatt vom 9.6.2010, Seite 548

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.5.2010–31.12.2015

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 1,46 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

80,00 %

10 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

 

http://www.ms.niedersachsen.de

 

http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=5137&article_id=14226&_psmand=17

Numer środka pomocy państwa

X 288/10

Państwo członkowskie

Austria

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

TIROL

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Amt der Tiroler Landesregeirung

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit, Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck

https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Nazwa środka pomocy

Einzelbeihilfe, Hochpustertaler Bergbahnen, im Rahmen der Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc – Hochpustertaler Bergbahnen Gesellschaft mbH & CO KG

Zmiany istniejącego środka pomocy

Data przyznania pomocy

5.7.2010

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu

EUR 0,80 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

10,00 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/downloads/rahmenrichtlinie_neu.pdf

Numer środka pomocy państwa

X 301/10

Państwo członkowskie

Słowenia

Numer referencyjny państwa członkowskiego

SI

Nazwa regionu (NUTS)

Pomurska

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.svlr.gov.si/

Nazwa środka pomocy

Garancijska shema za Pomurje 2

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Splošni pogoji delovanja garancijske sheme za Pomurje 2

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05),

Sklepu Vlade RS št. 30301-5/2009/3 z dne 24.12.2009

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy -

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

29.6.2010–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 1,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 0,07 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Gwarancja, Pożyczka

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy

30,00 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

 

http://web.rra-mura.com/prenosi/SPLOSNI%20POGOJI%20DELOVANJA%20GSP%202.pdf

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4020