8.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 331/7


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 331/02

Valsts atbalsta numurs

X 275/10

Dalībvalsts

Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

SARDEGNA

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Direttore Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formaz. Prof. -Regione Sardegna

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio 1-09131 Cagliari

www.regione.sardegna.it

Atbalsta pasākuma nosaukums

Avviso a sportello «Lunga Estate», per la concessione di contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

POR FSE Sardegna 2007/2013

Pasākuma veids

Shēma -

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

30.6.2010. – 15.12.2010.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Sauszemes transports un cauruļvadu transports, IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI, INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI

Saņēmēja veids

MVU

liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 7,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Citi – Contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – 2 800 000,00 EUR (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

60,00 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=20257

Valsts atbalsta numurs

X 276/10

Dalībvalsts

Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

PIEMONTE

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts, Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Regione Piemonte

Regione Piemonte

Piazza Castello 165

I – 10122 Torino

www.regione.piemonte.it

Atbalsta pasākuma nosaukums

«INCENTIVAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI LINEE DI PRODUZIONE DI SISTEMI E COMPONENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI» – Tipologia 1

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Determinazione Dirigenziale n. 183 dell’8 marzo 2010.

Pasākuma veids

Shēma -

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

14.6.2010. – 31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 20,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Procentu likmes subsīdija, Dotācija, Citi, Aizdevums – TIPOLOGIA 1 – agevolazioni concesse nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008

Piccole imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 80 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 20 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato; nel caso di piccole imprese che intendano usufruire delle maggiorazioni previste per gli aiuti a finalità regionale per interventi localizzati in area 87.3.c. (ora 107.3.c TFUE) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 800/08, il finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, è così composto: 75 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 25 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato.

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20 % ESL (equivalente sovvenzione lorda calcolata sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 30 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00

Medie imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 70 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 30 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 10 % ESL (calcolato sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 20 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00.

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Deliberazione n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007 ha preso atto della decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che approva il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo Regionale – FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo Competitività Regionale e Occupazione e s.m.i.. All’interno di tale programma operativo è presente l’Asse II «Sostenibilità ed efficienza energetica» e l’Attività II.1.2. «Beni e strumenti per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica» base su cui si appoggia il suddetto bando. – 7,91 EUR (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts ieguldījumiem un nodarbinātībai (13. pants) Shēma

10,00 %

20 %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

20,00 %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50,00 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.regione.piemonte.it/industria/misura2bando2010.htm

Valsts atbalsta numurs

X 286/10

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

NBank

Günther-Wagner-Allee 12 – 16

30177 Hannover

www.nbank.de

Atbalsta pasākuma nosaukums

Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) – vom 7.5.2010 – Nds. Ministerialblatt vom 9.6.2010, Seite 548

Pasākuma veids

Shēma -

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.5.2010. – 31.12.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 1,46 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

80,00 %

10 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://www.ms.niedersachsen.de

 

http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=5137&article_id=14226&_psmand=17

Valsts atbalsta numurs

X 288/10

Dalībvalsts

Austrija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

TIROL

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Amt der Tiroler Landesregeirung

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit, Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck

https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Atbalsta pasākuma nosaukums

Einzelbeihilfe, Hochpustertaler Bergbahnen, im Rahmen der Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam – Hochpustertaler Bergbahnen Gesellschaft mbH & CO KG

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

5.7.2010.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

EUR 0,80 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

10,00 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/downloads/rahmenrichtlinie_neu.pdf

Valsts atbalsta numurs

X 301/10

Dalībvalsts

Slovēnija

Dalībvalsts atsauces numurs

SI

Reģiona nosaukums (NUTS)

Pomurska

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.svlr.gov.si/

Atbalsta pasākuma nosaukums

Garancijska shema za Pomurje 2

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Splošni pogoji delovanja garancijske sheme za Pomurje 2

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05),

Sklepu Vlade RS št. 30301-5/2009/3 z dne 24.12.2009

Pasākuma veids

Shēma -

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

29.6.2010. – 31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 1,00 (miljonos)

Garantijām

EUR 0,07 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Garantija, Aizdevums

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts ieguldījumiem un nodarbinātībai (13. pants) Shēma

30,00 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://web.rra-mura.com/prenosi/SPLOSNI%20POGOJI%20DELOVANJA%20GSP%202.pdf

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4020