8.12.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 331/7


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2010/C 331/02

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 275/10

Κράτος μέλος

Ιταλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

SARDEGNA

Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

Direttore Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formaz. Prof. -Regione Sardegna

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio 1-09131 Cagliari

www.regione.sardegna.it

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Avviso a sportello «Lunga Estate», per la concessione di contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

POR FSE Sardegna 2007/2013

Είδος μέτρου

Καθεστώς -

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

30.6.2010—15.12.2010

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 7,00 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άλλα — Contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 — 2 800 000,00 EUR (σε εκατ.)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Γενική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 2)

60,00 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=20257

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 276/10

Κράτος μέλος

Ιταλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

PIEMONTE

Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ), Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

Regione Piemonte

Regione Piemonte

Piazza Castello 165

I — 10122 Torino

www.regione.piemonte.it

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

«INCENTIVAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI LINEE DI PRODUZIONE DI SISTEMI E COMPONENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI» — Tipologia 1

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Determinazione Dirigenziale n. 183 dell’8 marzo 2010.

Είδος μέτρου

Καθεστώς -

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

14.6.2010—31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 20,00 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιδότηση επιτοκίου, Επιχορήγηση, Δάνειο, Άλλα — TIPOLOGIA 1 — agevolazioni concesse nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008

Piccole imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 80 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 20 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato; nel caso di piccole imprese che intendano usufruire delle maggiorazioni previste per gli aiuti a finalità regionale per interventi localizzati in area 87.3.c. (ora 107.3.c TFUE) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 800/08, il finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, è così composto: 75 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 25 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato.

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20 % ESL (equivalente sovvenzione lorda calcolata sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 30 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00

Medie imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 70 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 30 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 10 % ESL (calcolato sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 20 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00.

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Deliberazione n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007 ha preso atto della decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che approva il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo Regionale — FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo Competitività Regionale e Occupazione e s.m.i.. All’interno di tale programma operativo è presente l’Asse II «Sostenibilità ed efficienza energetica» e l’Attività II.1.2. «Beni e strumenti per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica» base su cui si appoggia il suddetto bando. — 7,91 EUR (σε εκατ.)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση (Art. 13) Καθεστώς

10,00 %

20 %

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση (άρθρο 15)

20,00 %

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 26)

50,00 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.regione.piemonte.it/industria/misura2bando2010.htm

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 286/10

Κράτος μέλος

Γερμανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

NBank

Günther-Wagner-Allee 12 — 16

30177 Hannover

www.nbank.de

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA)

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) — vom 7.5.2010 — Nds. Ministerialblatt vom 9.6.2010, Seite 548

Είδος μέτρου

Καθεστώς -

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

1.5.2010—31.12.2015

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 1,46 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Γενική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 2)

80,00 %

10 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

 

http://www.ms.niedersachsen.de

 

http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=5137&article_id=14226&_psmand=17

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 288/10

Κράτος μέλος

Αυστρία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

TIROL

Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

Amt der Tiroler Landesregeirung

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit, Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck

https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Einzelbeihilfe, Hochpustertaler Bergbahnen, im Rahmen der Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Είδος μέτρου

ενίσχυση ad hoc — Hochpustertaler Bergbahnen Gesellschaft mbH & CO KG

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Ημερομηνία χορήγησης

5.7.2010

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση

EUR 0,80 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση (άρθρο 15)

10,00 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/downloads/rahmenrichtlinie_neu.pdf

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

X 301/10

Κράτος μέλος

Σλοβενία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

SI

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Pomurska

Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.svlr.gov.si/

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Garancijska shema za Pomurje 2

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Splošni pogoji delovanja garancijske sheme za Pomurje 2

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05),

Sklepu Vlade RS št. 30301-5/2009/3 z dne 24.12.2009

Είδος μέτρου

Καθεστώς -

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

29.6.2010—31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 1,00 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

EUR 0,07 (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Εγγύηση, Δάνειο

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση (Art. 13) Καθεστώς

30,00 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

 

http://web.rra-mura.com/prenosi/SPLOSNI%20POGOJI%20DELOVANJA%20GSP%202.pdf

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4020