27.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 248/69


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1593,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2019,

luvan antamisesta Romanialle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavan eritystoimenpiteen soveltamista annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/676/EU muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Romanialle annettiin neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2010/583/EU (2) ja sen jälkeen neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2013/676/EU (3) lupa soveltaa erityistoimenpidettä, jolla nimetään verovelvollisten suorittamat puutuotteiden luovutukset vastaanottava verovelvollinen velvolliseksi maksamaan arvonlisävero kyseisistä luovutuksista. Lupaa jatkettiin 31 päivään joulukuuta 2019 saakka neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/1206 (4).

(2)

Romania pyysi komissioon 11 päivänä maaliskuuta 2019 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä lupaa jatkaa erityistoimenpiteen soveltamista 31 päivän joulukuuta 2019 jälkeen. Pyynnön mukana oli täytäntöönpanopäätöksessä 2013/676/EU edellytetty kertomus toimenpiteen soveltamisesta.

(3)

Komissio antoi 9 päivänä huhtikuuta 2019 päivätyillä kirjeillä Romanian pyynnön tiedoksi muille jäsenvaltioille. Komissio ilmoitti Romanialle 10 päivänä huhtikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä, että se oli saanut kaikki pyynnön arviointia varten tarvittavat tiedot.

(4)

Romanian toimittamien tietojen mukaan erityistoimenpiteen soveltamisen oikeuttava tosiasiallinen tilanne ei ole muuttunut. Lisäksi Romanian viranomaisten analyysi osoittaa, että toimenpide on osoittautunut tehokkaaksi verovilpin vähentämisessä.

(5)

Erityistoimenpide on oikeasuhteinen tavoiteltuihin päämääriin nähden, sillä se on rajattu tarkasti määritettyihin toimintoihin alalla, jolla verovilppi ja veron kiertäminen ovat suuri ongelma. Toimenpiteellä ei myöskään pitäisi olla kielteistä vaikutusta petosten estämiseen vähittäiskaupan tasolla eikä muilla aloilla tai muissa jäsenvaltioissa.

(6)

Romanialle olisi sen vuoksi annettava lupa jatkaa erityistoimenpiteen soveltamista rajoitetun ajan 31 päivään joulukuuta 2022 saakka.

(7)

Poikkeuksille annetaan yleensä lupa rajoitetuksi ajaksi, jotta voidaan arvioida, ovatko erityistoimenpiteet asianmukaisia ja tehokkaita. Poikkeuksilla annetaan jäsenvaltioille aikaa ennen erityistoimenpiteiden voimassaolon päättymistä ottaa käyttöön muita tavanomaisia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi. Käännetyn verovelvollisuuden mekanismin käytön mahdollistavia poikkeuksia myönnetään vain poikkeuksellisesti tietyille aloille, joilla esiintyy petoksia, ja vasta viimeisenä keinona. Romanian olisi näin ollen toteutettava muita tavanomaisia toimenpiteitä arvonlisäveropetosten torjumiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi puutavara-alalla, eikä sillä siten pitäisi enää olla tarvetta poiketa direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta tällaisten luovutusten osalta.

(8)

Tässä vaiheessa ei näin ollen ole tarpeen sisällyttää täytäntöönpanopäätökseen 2013/676/EU erityisiä säännöksiä, jotka koskisivat lisäpyyntöjen esittämistä kyseisellä täytäntöönpanopäätöksellä annetun poikkeuksen jatkamisesta 31 päivän joulukuuta 2022 jälkeen.

(9)

Erityistoimenpide ei vaikuta kielteisesti arvonlisäverosta kertyviin unionin omiin varoihin.

(10)

Täytäntöönpanopäätös 2013/676/EU olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/676/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2019” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2022”.

2)

Kumotaan 3 artikla.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Romanialle.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. KULMUNI


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2010/583/EU, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Romanialle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeava erityistoimenpide (EUVL L 256, 30.9.2010, s. 27).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/676/EU, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013, luvan antamisesta Romanialle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavan erityistoimenpiteen soveltamista (EUVL L 316, 27.11.2013, s. 31).

(4)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1206, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2016, luvan antamisesta Romanialle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavan erityistoimenpiteen soveltamista annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/676/EU muuttamisesta (EUVL L 198, 23.7.2016, s. 47).