7.9.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/10


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 juli 2013 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen — Finland) — P Oy

(Mål C-6/12) (1)

(Statligt stöd - Artiklarna 107 FEUF och 108 FEUF - Kriterium avseende ”selektivitet” - Förordning (EG) nr 659/1999 - Artikel 1 b i - Befintligt stöd - Nationell lagstiftning om inkomstskatt för juridiska personer - Avdrag för redovisade förluster - Avdragsrätt föreligger ej vid ägarväxling - Undantagstillstånd - Skattemyndighetens utrymme för skönsmässiga bedömningar)

2013/C 260/17

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: P Oy

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Högsta förvaltningsdomstolen — Tolkning av artikel 107.1 FEUF — System för avdrag för förluster i bolag — Lagstiftning om inkomstskatt enligt vilken förluster som redovisas under ett skatteår får sparas och dras av från eventuella överskott som redovisas senare år — Förlustavdrag uteslutet när ägarväxling sker under det år då förlusterna redovisas eller efter detta år — Undantag från regeln att avdrag är uteslutet, om det finns särskilda skäl avseende fortsatt verksamhet i det aktuella bolaget

Domslut

1.

Ett sådant skattesystem som det i det nationella målet aktuella, kan uppfylla selektivitetskriteriet, ingående i begreppet statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF, om det skulle visa sig att referenssystemet, det vill säga det ”normala” systemet, innebär ett förbud mot förlustavdrag vid ägarväxling, i den mening som avses i 122 § 1 mom. inkomstskattelag 1535/1992 av den 30.12.1992 utgör ett undantag. En sådan ordning kan vara motiverad av arten eller strukturen hos det system i vilket de ingår, varvid denna motivering utesluter att den behöriga nationella myndigheten, vad gäller tillståndet att avvika från förbudet mot förlustavdrag, kan åtnjuta ett utrymme för skönsmässiga bedömningar som ger den befogenhet att grunda sina tillståndsbeslut på kriterier som är främmande för detta skattesystem. Domstolen förfogar dock inte över tillräckliga uppgifter för att ta slutgiltig ställning till dessa kvalificeringar.

2.

Artikel 108.3 FEUF utgör inte hinder för att ett sådant skattesystem som det i artikel 122 § 1 mom. och 3 mom. i lag nr 1535/1992 föreskrivna — för det fall systemet ska kvalificeras som ”statligt stöd” — på grund av att det är ”befintligt” fortsätter att tillämpas i den medlemsstat som har infört detta skattesystem, oaktat Europeiska kommissionens befogenhet enligt nämnda artikel 108.3 FEUF.


(1)  EUT C 58 av den 25.2.2012.