7.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 260/10


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. julija 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – P Oy

(Zadeva C-6/12) (1)

(Državne pomoči - Člena 107 PDEU in 108 PDEU - Pogoj „selektivnosti“ - Uredba (ES) št. 659/1999 - Člen 1(b)(i) - Veljavna pomoč - Nacionalna ureditev na področju davkov od dohodkov pravnih oseb - Odbitnost nastalih izgub - Neodbitnost v primeru spremembe lastništva - Odobritev odstopanj - Diskrecijska pravica davčne uprave)

2013/C 260/17

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranka v postopku v glavni stvari

P Oy

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Korkein hallinto-oikeus – Razlaga člena 107(1) PDEU – Ureditev odbitja izgub družb – Dohodninska ureditev, v skladu s katero se lahko izgube, izkazane v enem davčnem letu, prenesejo in odbijejo od dobička v prihodnjih davčnih letih – Izključitev odbitja izgub v primeru spremembe lastništva, do katerega pride v letu, ko so izgube izkazane, ali po tem letu – Izjema od pravila izključitve v primeru upravičenih razlogov v zvezi z nadaljevanjem dejavnosti zadevne družbe

Izrek

1.

Davčni sistem, kot je ta v postopku v glavni stvari, lahko izpolni pogoj selektivnosti, kot del pojma „pomoč“ v smislu člena 107(1) PDEU, če bi se izkazalo, da referenčni sistem, namreč „običajni“ sistem obsega prepoved odbitja izgube v primeru spremembe lastništva iz člena 122(1) zakona št. 1535/1992 z dne 30. decembra 1992, na podlagi katerega bi sistem odobritve iz tretjega odstavka tega člena pomenil izjemo. Takšno ureditev je mogoče utemeljiti z značilnostmi ali strukturo sistema, v katerega je vpet, ker ta utemeljitev izključuje, da bi bil nacionalni pristojni organ glede pristojnosti odstopanja od prepovedi odbitja izgube lahko deležen diskrecijske pravice, na podlagi katere lahko utemelji svoje odločitve glede odobritve, na podlagi meril, ki niso v zvezi z davčnim sistemom. Vendar Sodišče ne razpolaga z zadostnimi dokazi, da bi glede tega dokončno razsodilo.

2.

Člen 108(3) PDEU ne nasprotuje temu, da se davčna ureditev, kot je ta, določena v členu 122, prvi in tretji odstavek, zakona št. 1535/1992, če bi morala biti opredeljena kot „državna pomoč“, zaradi svojega obstoja še naprej uporablja v državi članici, ki je to davčno ureditev vzpostavila, ne glede na pristojnost Komisije, ki jo ima na podlagi tega člena.


(1)  UL C 58, 25.2.2012.