7.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/10


Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 18. jūlija spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — P Oy

(Lieta C-6/12) (1)

(Valsts atbalsts - LESD 107. un 108. pants - “Selektivitātes” nosacījums - Regula (EK) Nr. 659/1999 - 1. panta b) punkta i) apakšpunkts - Pastāvošs atbalsts - Tiesiskais regulējums par sabiedrību ienākuma nodokli - Ciesto zaudējumu atskaitīšanas iespēja - Atskaitīšanas neiespējamība īpašnieka maiņas gadījumā - Atkāpju piešķiršana - Nodokļu iestāžu rīcības brīvība)

2013/C 260/17

Tiesvedības valoda — somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Lietas dalībniece pamata procesā

P Oy

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Korkein hallinto-oikeus — LESD 107. panta 1. punkta interpretācija — Sabiedrību zaudējumu atskaitīšanas kārtība — Ienākuma nodokļa tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēts, ka taksācijas gadā reģistrēti zaudējumi var tikt pārnesti un tie var tikt atskaitīti no iespējamās peļņas, kas tiek reģistrēta nākamajos taksācijas gados — Zaudējumu atskaitīšanas nepieļaujamība kapitāla daļu īpašnieku maiņas gadījumā, kas notiek gadā, kurā tiek reģistrēti zaudējumi, vai pēc tā — Izņēmums no noteikuma, kas atskaitīšanu liedz pamatojošu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar attiecīgās sabiedrības darbības turpināšanu

Rezolutīvā daļa:

1)

tāds nodokļu režīms, par kādu ir pamatlieta, var izpildīt selektivitātes nosacījumu kā jēdziena “valsts atbalsts” elementu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē, ja tiktu konstatēts, ka atskaites punkta sistēmā, proti, “normālajā” sistēmā, ietilpst aizliegums atskaitīt zaudējumus, mainoties īpašniekam, 1992. gada 30. decembra Likuma Nr. 1535/1992 par ienākuma nodokli (Tuloverolaki) 122. panta pirmās daļas izpratnē, attiecībā pret kuru šī panta trešajā daļā esošā atļaujas sistēma būtu izņēmums. Šādu režīmu var pamatot ar sistēmas, kurā tas ietilpst, raksturu vai vispārējo uzbūvi, jo šis pamatojums nepieļauj to, ka attiecībā uz atļauju atkāpties no aizlieguma atskaitīt zaudējumus kompetentajai valsts iestādei var būt rīcības brīvība, kas ļauj balstīt savus atļaujošos lēmumus uz šim nodokļu režīmam svešiem kritērijiem. Tomēr Tiesai nav pietiekami daudz informācijas, lai galīgi lemtu par šīm kvalifikācijām;

2)

LESD 108. panta 3. punkts pieļauj, ka tādu nodokļu režīmu, kāds ir paredzēts Likuma Nr. 1535/1992 122. panta pirmajā un trešajā daļā, kuru gadījumos, kad tas būtu kvalificējams kā “valsts atbalsts”, tā “pastāvošā” atbalsta rakstura dēļ turpina piemērot dalībvalstī, kura ir izveidojusi šo nodokļu režīmu, neskarot LESD 108. panta 3. punktā paredzētās Eiropas Komisijas pilnvaras.


(1)  OV C 58, 25.2.2012.