7.9.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 260/10


2013 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) P Oy

(Byla C-6/12) (1)

(Valstybės pagalba - SESV 107 ir 108 straipsniai - „Atrankinio pobūdžio“ sąlyga - Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 - 1 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis - Esama pagalba - Nacionalinės teisės aktai pelno mokesčio srityje - Patirtų nuostolių atskaitymas - Neatskaitymas savininko pasikeitimo atveju - Išimtinis leidimas - Mokesčių administratoriaus diskrecija)

2013/C 260/17

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: P Oy

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Korkein hallinto-oikeus — SESV 107 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — Bendrovių nuostolių atskaitymo tvarka — Pajamų mokesčio teisės aktai, kuriuose numatoma, kad per mokestinius metus nustatyti nuostoliai gali būti perkelti ir atskaityti iš galimo nustatyto pelno per kitus mokestinius metus — Draudimas atskaityti nuostolius pasikeitus savininkui tais metais, kuriais nuostoliai nustatyti arba kitais metais — Taisyklės, pagal kurią draudžiama atskaityti, išimtis esant teisėtoms priežastims, susijusioms su aptariamos bendrovės veiklos tąsa.

Rezoliucinė dalis

1.

Apmokestinimo tvarka, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, atitiktų atrankinio pobūdžio sąlygą, kaip „valstybės pagalbos“ sąvokos, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, požymį, jei būtų nustatyta, kad referencinė sistema, t. y. „įprasta“ sistema — tai 1992 m. gruodžio 30 d. Pajamų mokesčio įstatymo Nr. 1535/1992 (Tuloverolaki) 122 straipsnio pirmoje pastraipoje įtvirtintas draudimas atskaityti nuostolius pasikeitus savininkui ir draudimo sistema, įtvirtinta šio straipsnio trečioje pastraipoje yra šios sistemos išimtis. Tokia tvarka gali būti pateisinta bendros sistemos, kuriai ji priklauso, pobūdžiu ir struktūra, šiuo pateisinimu atmetant galimybę kompetentingai nacionalinei institucijai tiek, kiek tai susiję su leidimu nukrypti nuo draudimo atskaityti nuostolius, naudotis diskrecija, kuria remiantis galima pagrįsti savo sprendimus dėl leidimo kriterijais, nebūdingais šiai mokesčių sistemai.

2.

Pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį nedraudžiama taikyti tokios apmokestinimo tvarkos, kaip antai įtvirtinta Įstatymo Nr. 1535/1992 122 straipsnio pirmoje ir trečioje pastraipoje, jei ji dėl savo buvimo pobūdžio turėtų būti kvalifikuojama „esama valstybės pagalba“, taikoma valstybėje narėje, kuri nustatė šią apmokestinimo tvarką, nepažeidžiant minėto SESV 108 straipsnio 3 dalyje nustatytos Europos Komisijos kompetencijos.


(1)  OL C 58, 2012 2 25.