7.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 260/10


A Bíróság (ötödik tanács) 2013. július 18-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — P Oy

(C-6/12. sz. ügy) (1)

(Állami támogatások - EUMSZ 107. cikk és EUMSZ 108. cikk - A „szelektivitás” feltétele - 659/1999/EK rendelet - Az 1. cikk b) pontjának i. alpontja - Létező támogatás - A társasági adóra vonatkozó nemzeti szabályozás - A keletkezett veszteségek levonhatósága - A levonhatóság kizárása tulajdonosváltás esetén - Eltérések engedélyezése - Az adóhatóság mérlegelési jogköre)

2013/C 260/17

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárásban részt vevő fél

P Oy

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Korkein hallinto-oikeus — Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének értelmezése — A társaságok veszteségeinek levonási rendszere — Olyan jövedelemadó-szabályozás, amely akként rendelkezik, hogy az adott adóév során megállapított veszteségek átvihetők a következő adóévekre, és levonhatók az ezen adóévek során keletkező esetleges nyereségekből — A veszteséglevonás kizárása a veszteségek megállapításának évében vagy ezen évet követően bekövetkező tulajdonosváltás esetén — A szóban forgó társaság tevékenységének folytatásához kapcsolódó igazoló okok esetén a levonást kizáró szabály alóli kivétel

Rendelkező rész

1.

Az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló adószabályozás teljesítheti az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett „állami támogatás” fogalmának elemét jelentő szelektivitási feltételt, amennyiben megállapítást nyer, hogy a referenciarendszer, azaz az „általános” rendszer a jövedelemadóról szóló, 1992. december 30-i 1535/1992. sz. törvény (Tuloverolaki) 122. §-ának (1) bekezdése értelmében vett, a veszteségek tulajdonosváltás esetén való levonásának tilalmában áll, amelyhez képest az e rendelkezés (3) bekezdésében előírt engedélyezési rendszer kivételt jelent. Az ilyen szabályozást igazolhatja azon rendszer jellege vagy általános felépítése, amelynek a részét képezi, mindazonáltal ezen igazolás kizárja, hogy az illetékes nemzeti hatóság a veszteségek levonásának tilalmától való eltérés engedélyezését illetően olyan mérlegelési jogkörrel rendelkezhessen, amely feljogosítja arra, hogy engedélyező határozatait ezen adószabályozástól idegen kritériumokra alapítsa. A Bíróság azonban nem rendelkezik elegendő információval ahhoz, hogy e minősítésekről végleges döntést hozzon.

2.

Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése nem zárja ki, hogy az 1535/1992. sz. törvény 122. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglalthoz hasonló adószabályozást, amennyiben azt „állami támogatásnak” kellene minősíteni, „létező” jellege miatt — az Európai Bizottság említett EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésében előírt hatáskörének sérelme nélkül — az ezen adószabályozást bevezető tagállamban továbbra is alkalmazzák.


(1)  HL C 58., 2012.2.25.