7.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 260/10


Presuda Suda (peto vijeće) od 18. srpnja 2013. (zahtjev za prethodnu odluku od Korkein hallinto-oikeus — Finska) — P Oy

(Predmet C-6/12) (1)

(Državne potpore - Članci 107. i 108. UFEU-a - Uvjet „selektivnosti” - Uredba (EZ) br. 659/1999 - Članak 1. točka (b) podtočka i. - Postojeća potpora - Nacionalni propis u području poreza na prihod trgovačkih društava - Mogućnost odbitka ostvarenih gubitaka - Nemogućnost odbitka u slučaju promjene vlasništva - Odobrenje izuzeća - Diskrecijska ovlast porezne uprave)

2013/C 260/17

Jezik postupka: finski

Sud koji je postavio prethodno pitanje

Korkein hallinto-oikeus

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: P Oy

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku — Korkein hallinto-oikeus — Tumačenje članka 107. stavka 1. UFEU-a — Pravila o odbitku gubitka trgovačkih društava — Propisi o porezu na prihod koji predviđaju da se gubici ostvareni tijekom poreznog razdoblja mogu prenijeti i odbiti od eventualne dobiti ostvarene tijekom sljedećih razdoblja –Isključenje odbitka gubitaka u slučaju promjene vlasništva tijekom godine u kojoj su zabilježeni ti gubici ili nakon te godine — Iznimka od pravila o isključenju odbitka u slučaju razloga opravdano povezanih s nastavkom aktivnosti dotičnog trgovačkog društva

Izreka

1.

Porezno uređenje, poput onoga u glavnom postupku, može ispuniti uvjet selektivnosti kao element pojma „državne potpore”, u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a, ako je trebalo utvrditi da se referentni sustav, tj. „uobičajeni” sustav, sastoji od zabrane odbitka gubitaka u slučaju promjene vlasništva u smislu članka 122. stavka 1. Zakona br. 1535/1992 od 30. prosinca 1992. o porezu na prihod (Tuloverolaki) u odnosu na koji bi sustav odobravanja predviđen u stavku 3. tog članka predstavljao iznimku. Takvo uređenje može se opravdati prirodom ili općim ustrojstvom sustava u kojem se ono uklapa, pri čemu to opravdanje za nadležno nacionalno tijelo isključuje, u odnosu na ovlast izuzeća od zabrane odbitaka gubitaka, mogućnost diskrecijske ovlasti koja ga ovlašćuje utemeljiti svoje odluke o odobravanju na kriterijima stranima tom poreznom uređenju. Međutim, Sud ne raspolaže s dostatnim elementima da bi o tome konačno presudio.

2.

Članak 108. stavak 3. UFEU-a ne protivi se tome da se porezno uređenje, poput onoga predviđenog u članku 122. stavcima 1. i 3. Zakona br. 1535/1992, u slučaju u kojem bi ga trebalo kvalificirati kao „državnu potporu”, nastavi, zbog razloga njegovog obilježja „postojeće pomoći”, primjenjivati u državi članici koja je uspostavila to porezno uređenje, ne dovodeći u pitanje nadzornu nadležnost Europske komisije predviđenu u članku 108. stavku 3. UFEU-a.


(1)  SL C 58, 25.2.2012.