7.9.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 260/10


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.7.2013 (korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — P Oy

(Asia C-6/12) (1)

(Valtiontuet - SEUT 107 ja SEUT 108 artikla - Valikoivuutta koskeva edellytys - Asetus (EY) N:o 659/1999 - 1 artiklan b alakohdan i alakohta - Voimassa oleva tuki - Kansallinen yhteisöverolainsäädäntö - Tappioiden vähennyskelpoisuus - Vähennyskelvottomuus omistajanvaihdostilanteessa - Poikkeuslupa - Veroviranomaisten harkintavalta)

2013/C 260/17

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Korkein hallinto-oikeus

Pääasian asianosaiset

P Oy

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Korkein hallinto-oikeus — SEUT 107 artiklan 1 kohdan tulkinta — Yhtiöiden tappioiden vähennysjärjestelmä — Tuloverolainsäädäntö, jossa säädetään, että verovuoden aikana vahvistetut tappiot voidaan vähentää mahdollisesta seuraavien verovuosien tuloksesta — Tappioiden vähennysoikeuden epääminen tappiovuoden aikana tai sen jälkeen tapahtuneen omistajanvaihdoksen takia — Poikkeus sääntöön, jolla vähennysoikeus evätään kyseisen yhtiön toiminnan jatkumiseen liittyvien erityisten syiden perusteella

Tuomiolauselma

1)

Pääasiassa kyseessä olevan kaltainen verojärjestelmä voi täyttää SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valtiontuen käsitteen tunnusmerkkeihin kuuluvan valikoivuutta koskevan edellytyksen, jos osoitetaan, että viitejärjestelmä eli ”normaali” järjestelmä muodostuu 30.12.1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 122 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kiellosta vähentää tappiot omistajanvaihdostilanteessa ja että kyseisen pykälän 3 momentissa säädetty lupajärjestelmä on poikkeus tästä järjestelmästä. Tällainen järjestelmä voi olla oikeutettu sen järjestelmän luonteen ja yleisen rakenteen vuoksi, johon se kuuluu, edellyttäen, että toimivaltaisella kansallisella viranomaisella ei ole tappioiden vähentämiskieltoa koskevan poikkeusluvan osalta sellaista harkintavaltaa, jonka nojalla kyseinen viranomainen voi perustaa lupapäätöksensä verojärjestelmälle vieraisiin kriteereihin. Unionin tuomioistuimella ei kuitenkaan ole riittäviä tietoja lausuakseen lopullisesti näistä luonnehdinnoista.

2)

SEUT 108 artiklan 3 kohta ei ole esteenä sille, että tuloverolain (1535/1992) 122 §:n 1 ja 3 momentissa säädetyn kaltaisen verojärjestelmän — jos kyseinen järjestelmä pitäisi luokitella valtiontueksi — soveltamista jatketaan sen käyttöön ottaneessa jäsenvaltiossa, koska kyseessä on voimassa oleva tuki, sanotun kuitenkaan rajoittamatta SEUT 108 artiklan 3 kohdassa määrättyä Euroopan komission toimivaltaa.


(1)  EUVL C 58, 25.2.2012