7.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 260/10


Euroopa Kohtu (viies koda) 18. juuli 2013. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus — Soome) — P Oy

(Kohtuasi C-6/12) (1)

(Riigiabi - ELTL artiklid 107 ja 108 - „Valikulisuse” tingimus - Määrus (EÜ) nr 659/1999 - Artikli 1 punkti b alapunkt i - Olemasolev abi - Siseriiklikud õigusnormid ettevõtte tulumaksu valdkonnas - Tekkinud kahjumi mahaarvamisele kuulumine - Mahaarvamisele mittekuulumine omaniku vahetumise korral - Erandite lubamine - Maksuhalduri kaalutlusõigus)

2013/C 260/17

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

P Oy

Ese

Eelotsusetaotlus — Korkein hallinto-oikeus — ELTL artikli 107 lõike 1 tõlgendamine — Äriühingute kahjumi mahaarvamise süsteem — Tulumaksualased õigusaktid, mille kohaselt maksustamisaasta fikseeritud kahjumi võib edasi kanda ja järgnevate maksustamisaastate võimalikust tulust maha arvata — Kahjumi mahaarvamisõiguse andmisest keeldumine omaniku vahetudes kahjumlikul maksustamisaastal või pärast seda — Mahaarvamisõiguse andmisest keeldumise reeglist kõrvalekaldumine erandlikel põhjustel, kui see on vajalik kõnealuse äriühingu tegevuse jätkamiseks

Resolutsioon

1.

Sellised maksusätted, nagu on arutusel põhikohtuasjas, võivad vastata valikulisuse tingimusele, mis on ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses mõiste „riigiabi” tunnus, kui peaks tuvastatama, et võrdlusalus, st „tavapärane” süsteem seisneb kahjumi mahaarvamise keelus 30. detsembri 1992. aasta tulumaksuseaduse nr 1535/1992 (Tuloverolaki) § 122 esimeses lõigus sätestatud omaniku vahetumise juhtudel ning sama paragrahvi kolmandas lõigus ette nähtud loasüsteem on selle suhtes erand. Sätted võivad olla põhjendatud selle süsteemi olemuse või üldise ülesehitusega, mille osaks need on, ent niisugune põhjendus välistab, et pädeval siseriiklikul ametiasutusel võiks kahjumi mahaarvamise keelust erandit tegeva loa andmisel olla kaalutlusõigus, mis lubab loa andmise otsuseid vabalt põhistada maksusüsteemile võõrastele kriteeriumidele tuginedes. Sellegipoolest ei ole Euroopa Kohtul piisavalt teavet nende liigituste kohta lõpliku seisukoha andmiseks.

2.

ELTL artikli 108 lõige 3 ei takista selliste maksusätete nagu seaduse nr 1535/1992 § 122 esimene ja kolmas lõik, juhul kui need tuleks liigitada „riigiabiks”, jätkuvat kohaldamist sätted kehtestanud liikmesriigis, kuna tegemist on „olemasoleva” abiga, piiramata seejuures nimetatud ELTL artikli 108 lõikega 3 Euroopa Komisjonile antud pädevust.


(1)  ELT C 58, 25.2.2012.